EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2010

УДК 336.763.2

 

І. П. Шульга,

доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

 

Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку

 

INFLUENCE OF GOVERNMENT CONTROL AND SELF-REGULATION OF ACTIVITY OF FINANCIAL MEDIATORS IS AT THE MARKET OF EQUITIES ON THEIR ECONOMIC SECURITY

 

Досліджено види державних регуляторів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів. Встановлено роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у регулюванні професійної діяльності фінансових посередників, визначено форми та методи такого регулювання. Проаналізовано стан ведення державного реєстру фінансових установ, підготовки та атестації фахівців з питань фондового ринку, ліцензування діяльності з надання послуг на ринку цінних паперів, нормативно-правового регулювання діяльності фінансових посередників, нагляду та контролю за їх діяльністю, застосування заходів впливу до порушників законодавства щодо діяльності на ринку фінансових послуг. Встановлено основні загрози економічній безпеці фінансових посередників фондового ринку України під впливом державного регулювання та саморегулювання їх діяльності.

 

Ключові слова: державне регулювання, саморегулівні установа, ринок цінних паперів, фінансовий посередник, ліцензування, фахівець з питань фондового ринку, реєстратор, депозитарій, торговець, організатор торгівлі, управляючий активами, контроль, правопорушення, економічна безпека

 

Investigational types of state regulators and samoregulivnikh organizations at the market of equities. The role of the state commission is set on securities and fund market in adjusting of professional activity of financial mediators, certainly forms and methods of such adjusting. The state of conduct of state register of financial institutions, preparation and attestation of specialists, is analysed on questions a fund market, licensing of activity from the grant of services at the market of equities, normatively legal adjusting of activity of financial mediators, supervision and control, after their activity, application of measures of influence to the violators of legislation in relation to activity at the market of financial services. Basic threats economic security of financial mediators of fund market of Ukraine are set under act of government control and self-regulation of their activity.

 

Keywords: government control, samoregulivni establishment, market of equities, financial mediator, licensing, specialist, on questions a fund market, recorder, depositary, merchant, trade organizer, manager, by assets, control, offence, economic security

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку України поглиблення ринкового реформування економіки знайшло своє відображення в активізації ринку цінних паперів як ключового елемента сучасної ринкової інфраструктури. Ринок цінних паперів виступає дієвим інструментом інвестиційних процесів у країнах з ринковою економікою, перерозподілу фінансових ресурсів як у межах національної економіки, так й у рамках світового господарства. Ефективне функціонування фондового ринку, використання цінних паперів як інструменту мобілізації вільних коштів, інвестицій та управління приватними капіталами вимагають створення відповідного економічного порядку, визначення важелів та інструментів ефективного регулювання ринку цінних паперів.

Основні проблеми розвитку ринку цінних паперів та його регулювання розглядалися в роботах Дж. Кейнса, А. Маршалла, Дж. Хікса, які започаткували дослідження капіталу та його форм. В подальшому цей різновид капіталу досліджували М. Агарков, М. Алексеєв, М. Альохін, Е. Бредлі, М. Гамільтон, Дж. Герлі, Р. Гільфердінг, Р. Голдсміт, М. Гольцберг, А. Гропеллі, М. Джонк, М. Дикмен, У. Зилберг, Дж. Лорі, Г. Марковиц, Я. Міркін, Є. Нікбахт, Дж. Сорос, Р. Тьюлз, Ф. Фабоцці, С. Фішер, В. Шарп та інші.

У сучасних умовах проблемам функціонування та державного регулювання ринку цінних паперів присвячені праці О. Барановського, М. Бурмаки, С. Глущенка, В. Євтушевського, В. Корнєєва, В. Кудряшова, В. Кузьмінського, Д. Леонова, О. Мендрула, А. Мертенса, О. Мозгового, О. Оскольського, В. Шелудько та інших.

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень вітчизняних вчених, присвячених формуванню, функціонуванню та державному регулюванню ринку цінних паперів, на сьогодні ще залишається актуальною проблема державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ньому.

Постановка завдання. Метою дослідження є встановлення впливу державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку.

Основними методами досягнення поставленої мети є узагальнення нормативно-правових актів України, які регламентують діяльність фінансових посередників на ринку цінних паперів,та аналіз стану державного регулювання та саморегулювання.

Результати. В Україні основним нормативно-правовим актом, що здійснює регламентацію сутності, форм та методів державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових установ, тобто фінансових посередників, є Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [1], відповідно до якого «державне регулювання ринків фінансових послуг - здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам».

Регулювання діяльності фінансових посередників здійснюється такими уповноваженими державними органами та саморегулівними організаціями (рис. 1):

-        Національним Банком України – регулювання ринку банківських послуг.

-        Державною комісією і цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) – регулювання ринків цінних паперів та похідних цінних паперів.

-        Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) – регулювання інших ринків фінансових послуг.

-        Антимонопольний комітет України, Фонд Державного майна України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Державний комітет фінансового моніторингу України, Державна податкова адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку фінансових послуг у межах своїх повноважень;

-        саморегулівні організації професійних учасників ринку цінних паперів – Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД), Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) та Асоціація «Українські фондові торговці» (АУФТ).

 

Рис. 1. Органи регулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів

Складено особисто автором.

 

З метою забезпечення ефективного регулювання ринку фінансових послуг між Національним Банком України. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Державною комісією і цінних паперів та фондового ринку укладено Меморандум про взаємодію і обмін інформацією. НБУ, ДКЦПФР і Держфінпослуг України мають право на доступ до інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з метою регулювання ринку фінансових послуг

Незважаючи на сформовану систему державного регулювання ринку фінансових послуг, визначення та розподіл повноважень щодо регулювання, нагляду і контролю за діяльністю оферентів фінансових послуг державне регулювання фінансового сектору економіки на сучасному етапі характеризується недостатньою ефективністю, відстає від сучасних тенденцій і вимог розвитку ринку, недостатньо враховує міжнародний досвід.

Найбільшим державним регулятором діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять центральний апарат ДКЦПФР та її територіальні органи. Функції та повноваження цього органу визначені Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» [2] та Положенням про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку [3].

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:

-      прийняття актів законодавства з питань діяльності  учасників ринку цінних паперів;

-      регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;

-      видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних  паперів  та  забезпечення контролю за такою діяльністю;

-      заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності  згідно  з  чинним  законодавством;

-      реєстрація  випусків  (емісій)  цінних  паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;

-      контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;

-      створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

-      контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та  особами,  які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;

-      встановлення  правил  і  стандартів  здійснення  операцій  на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

-      контроль за  системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

-      контроль за діяльністю осіб,  які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;

-      проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

Основними методами державного регулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів, які застосовує Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, є:

1) ведення державного реєстру фінансових установ;

2)   підготовка та атестація фахівців з питань фондового ринку;

3)   ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;

4) нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ;

5) нагляд та контроль за діяльністю фінансових установ;

6) застосування заходів впливу до порушників законодавства щодо діяльності на ринку фінансових послуг;

7) нші.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує формування та ведення Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів. До них належать корпоративні інвестиційні фонди та професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг. За даними ДКЦПФР станом на 01.01.2010 р. до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, внесено дані про 1806 фінансових посередників (табл. 1).

 

Таблиця 1. Динаміка професійних учасників ринку цінних паперів

№ п/п

Найменування професійних учасників

Кількість професійних учасників

Станом на 01.01.2001

Станом на 01.01.2002

Станом на 01.01.2003

Станом на 01.01.2004

Станом на 01.01.2005

Станом на 01.01.2006

Станом на 01.01.2007

Станом на 01.01.2008

Станом на 01.01.2009

Станом на 01.01.2010

1

Торговці цінними паперами

839

859

860

871

780

795

805

779

815

737

2

Зберігачі

84

86

106

122

140

161

180

214

256

297

3

Реєстратори

357

366

365

364

371

361

354

372

380

367

4

Компанії з управління активами

-

-

5

32

91

159

224

326

411

389

5

Депозитарій

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

6

Кліринговий депозитарій

-

-

-

1

1

1

1

1

2

3

7

Організатори торгівлі на ринку цінних паперів

9

9

9

10

10

10

10

9

11

10

 

Усього

1290

1321

1346

1401

1394

1488

1576

1703

1877

1806

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

 

Професійний учасник повинен бути членом щонайменше однієї саморегулівної організації учасників ринку цінних паперів, до яких належать Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД), Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) та Асоціація «Українські фондові торговці» (АУФТ). Вони встановлюють для своїх членів єдині обов’язкові до виконання правила, стандарти і вимоги щодо здійснення операцій на ринку фінансових послуг, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, а також здійснює контроль за дотриманням своїми членами стандартів та правил здійснення відповідного виду професійної діяльності.

ДКЦПФР делеговані саморегулівним організаціям повноваження щодо:

-     одержання звітності від учасників ринку;

-     клопотання перед відповідними державними органами про надання (анулювання) ліцензії на здійснення професійної діяльності;

-     узгодження правил діяльності на ринку;

-     фінансовий нагляд за діяльністю учасників ринку та ін.

Виходячи з напрямків своєї професійної діяльності, кожен фінансовий посередник повинен входити хоча б до однієї з них. Так, станом на 01.09.2010 р. кількість членів саморегулівних організацій становить 1908 фінансових установ (рис. 2).

 

Рис. 2. Кількість членів саморегулівних організацій станом на 01.09.2010 р.

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

 

Підготовка фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління здійснюється Комісією згідно з Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом від 24.09.1996 №215. Згідно з рішенням Комісії від 01.08.2006 №607, яким затверджені нові редакції типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку, навчальними закладами України проводиться підготовка фахівців за такими спеціалізаціями:

1)  фондовий ринок:

-  фахівець на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

-  фахівець з питань торгівлі цінними паперами;

-  фахівець з питань депозитарної діяльності;

-  фахівець з питань організації торгівлі;

-  фахівець з питань управління активами;

2)  фінансовий моніторинг:

-   фахівець з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів;

-  головний бухгалтер професійного учасника ринку цінних паперів.

За даними ДКЦПФР з вересня 1996 року по грудень 2009 за відповідними спеціалізаціями з питань фондового ринку пройшли навчання 45 196 осіб, в тому числі у 2009 році – 3 703 особи, при цьому за відповідними спеціалізаціями атестовано 46 126 осіб, в тому числі у 2009 році – 2 704 особи (табл. 2).

 

Таблиця 2. Підготовка та атестація фахівців з питань фондового ринку за відповідними спеціалізаціями з 1996 по 2009 роки

Рік

Реєстратори

Торговці

Депозитарії

Організатори торгівлі

Управляючі активами

Підготовлено

Атестовано

Підготовлено

Атестовано

Підготовлено

Атестовано

Підготовлено

Атестовано

Підготовлено

Атестовано

1996

1359

1458

-

13

6

76

-

-

-

-

1997

2186

3210

1905

2688

260

413

25

31

-

-

1998

865

907

1232

1349

400

368

-

-

-

-

1999

628

995

1032

1313

174

272

42

59

-

-

2000

403

529

7745

876

163

185

-

1

-

-

2001

425

454

752

785

129

149

30

38

-

-

2002

1766

2 014

2018

2197

374

439

31

40

75

72

2003

559

586

1048

1073

275

276

14

16

255

250

2004

859

895

1020

1041

287

307

38

37

251

247

2005

1412

1539

1805

1917

465

509

44

51

474

465

2006

684

701

1500

1477

481

488

19

19

754

739

2007

1311

957

2515

1728

740

674

36

36

980

925

2008

1529

1016

3137

1887

618

732

38

42

809

945

2009

852

478

1863

1131

629

670

24

22

335

403

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

 

Аналіз динаміки загальної кількості підготовлених та атестованих професійних фахівців фондового ринку показав, що не всі особи, що пройшли відповідну підготовку, здатні пройти атестацію в ДКЦПФР та стати професійним учасником фондового ринку (рис. 3).

 

 

Рис. 3. Динаміка підготовки та атестація професійних фахівців фондового ринку України з вересні 2006 р. по вересень 2009 р.

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

 

Атестацію фахівців в Україні, відповідно до договорів із Комісією, здійснюють Український інститут розвитку фондового ринку (м. Київ) та регіональні постійно діючі атестаційні центри з питань фондового ринку на базі Дніпропетровського університету економіки та права, Львівського інституту менеджменту та Харківського центру науково-технічної та економічної інформації.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку забезпечується ліцензування діяльності професійних учасників ринку та визначені ліцензійні умови провадження відповідної діяльності (табл. 3).

 

Таблиця 3. Нормативно-правові вимоги до ліцензування професійної діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів

Вид вимоги

Характеристика нормативної вимоги

Торговець цінними паперами

Реєстратор

Депозитарна діяльність

Організатор торгівлі

депозитарію

зберігача

Правова

Членство у СРО за відповідним видом професійної діяльності

Положення про провадження  відповідного виду діяльності

Внутрішній порядок ведення системи реєстру власників іменних ЦП,

Регламент здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарію, Регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарію, Регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача

Внутрішнє положення про депозитарну діяльність зберігача ЦП, Регламент здійснення депозитарної діяльності зберігача ЦП, Регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача та інші

Правила організації та проведення біржових торгів, Правила лістингу та делістингу ЦП, Правила допуску членів фондової біржі та інших осіб до біржових торгів,

Правила котирування ЦП та оприлюднення їх біржового курсу, Правила розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення, та інші

Положення про внутрішній аудит, Інструкції та правила користування засобами захисту інформації

 

Бути членом гарантійного фонду депозитарію

Не < 20 членів фондової біржі

Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Майнова

Власність або користування нежитловим приміщенням повністю відокремленим від інших юридичних осіб

Вивіска з назвою та графіком роботи

загальна площа

не < 20 кв.м

загальна площа

не < 30 кв.м

загальна площа

не < 400 кв.м

загальна площа не < 35 кв.м

загальна  площа не < 100 кв.м, а при електронних торгах – не <50 кв.м

Приміщення складається з 3-х окремих кімнат: операційний зал, приміщення для роботи, архів

Окреме приміщення для торговельної зали

Кадрова

3 сертифіковані фахівці (1 керівник + 2 працівники) за основним місцем роботи.

Стаж роботи керівника – не менше 3 років на фондовому ринку України.

Головний бухгалтер повинен відповідати професійним вимогам

Керівник не може одночасно працювати у інших професійних учасниках ФР, а сертифіковані фахівці – не більше ніж у 2-х.

Керівник не може одночасно працювати у інших професійних учасниках ФР, сертифіковані фахівці реєстратора не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику ФР та поєднувати свою діяльність з іншою професійною діяльністю

 

Економічна

Власний капітал не менший за зареєстрований статутний капітал, а через рік з отримання ліцензії – не менше 7 млн. грн.

Власний капітал не менший за зареєстрований статутний капітал

Власний капітал фондової біржі

не <3 млн. грн.

Частка статутного капіталу одного торговця не може бути > 5%

Наявність окремого поточного рахунку окремо від власних коштів торговця та інших клієнтів

Частка у статутному капіталі зберігача не може бути >5%

Активи не можуть бути сформовані недержавними ЦП

Прибуток спрямовується на розвиток і не розподіляються між засновниками

Техніко-технологічна

Наявність обладнання та програмного забезпечення, які відповідають вимогам до його діяльності та обсягу інформації, в т.ч. пристрій для безперебійного електроживлення, не < 2 комп’ютерів, а також засоби зв'язку

Доступ до інформації з використанням паролів

Наявність охоронної та протипожежної сигналізації у приміщенні

 

Наявність охоронної та протипожежної сигналізації окремо у архіві

Наявність власного спеціально обладнаного сховища

Наявність два незалежних джерела електроживлення

Система звукопідсилення та візуального відображення

Автоматизовані робочі місця (не <10)

Наявність електронної торговельної системи, сумісної з відповідними системами депозитарних та розрахункових установ

Силова

 

 

Цілодобова охорона

 

Інформаційна

Наявність сайту, який постійно оновлюється

Виготовлення контрольної копії реєстру на магнітному носії

Архівація даних стану рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожен операційний день

Постійне оновлення даних на сайті в режимі реального часу

Складено особисто автором на підставі Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку [5-8]

 

Крім зазначених вимог до діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів, законодавством [9] встановлено вимоги до мінімального розміру статутного капіталу для різних видів професійних учасників фондового ринку (табл. 4);

 

Таблиця 4. Розміри статутного капіталу для професійних учасників фондового ринку України

Вид професійної діяльності на ринку цінних паперів

Мінімальний розмір статутного капіталу

1. Торгівля цінними паперами

 

брокерська діяльність;

1 млн. грн.

дилерська діяльність;

500 тис. грн.

андерайтинг;

7 млн. грн.

діяльність з управління цінними паперами

2. Організація торгівлі ЦП

 

фондова біржа

15 млн. грн.

фондова біржа, що здійснює кліринг

25 млн. грн.

3. Депозитарна діяльність

 

депозитарій

15 млн. грн.

кліринговий  депозитарій

25 млн. грн.

зберігач

7 млн. грн.

реєстратор

100 тис. грн.

4. Управління активами

 

Корпоративний інвестиційний фонд

1250 мін зарплат

Пайовий інвестиційний фонд

1250 мін зарплат

Компанія з управління активами

7 млн. грн.

 

Пройшовши перевірку на дотриманні ліцензійних умов діяльності, фінансовий посередник ринку цінних паперів може претендувати на отримання  відповідної ліцензії. Постановою Кабінету Міністрів України [10] визначені строки дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та плата за їх отримання (табл. 5).

 

Таблиця 5. Термін дії ліцензії та її строк для професійних учасників фондового ринку

Вид професійної діяльності

Термін дії ліцензії

Плата за видачу ліцензії

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингова діяльність

10 років

10000 гривень

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

10 років

8500 гривень

Андерайтинг, діяльність з управління цінними паперами, з управління активами, з управління іпотечним покриттям та депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

5 років

2000 гривень

Брокерська, дилерська діяльність та діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

5 років

1700 гривень

 

Досліджуючи розвиток фінансового посередництва на ринку цінних паперів, було встановлено, що за період з 2001 р. по 2009 року отримано 4870 ліцензій, в тому числі у 2009 році – 607 ліцензій (табл. 6).

 

Таблиця 6. Динаміка ліцензійної діяльності на ринку цінних паперів у 2001-2009 рр.

Назва показника

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Кількість професійних учасників, які отримали ліцензію на здійснення певного виду професійної діяльності на РЦП

160

329

305

831

430

394

1245

569

607

Кількість виданих копій ліцензій

245

192

72

270

27

55

55

101

89

Кількість переоформлених ліцензій (крім випадку розширення діяльності на РЦП)

31

144

116

120

132

145

145

396

465

Кількість виданих дублікатів ліцензій

1

6

1

1

0

1

1

2

1

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

 

З метою  Комісія співпрацює з органами державної влади та постійно проваджує заходи щодо запобігання порушень Ліцензійних умов з боку професійних учасників ринку цінних паперів.

З метою забезпечення реалізації функцій нагляду та контролю за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів ДКЦПФР має право:

-      зупиняти видаткові операції по банківських рахунках відповідної юридичної особи;

-      зупиняти торгівлю цінними паперами на фондовій біржі до усунення порушень;

-      здійснювати контроль за достовірністю інформації, що надається особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та відповідність її встановленим стандартам;

-      проводити самостійно чи разом з іншими державними органами перевірки та ревізії фінансового-господарської діяльності осіб, що здійснюють професійну діяльність на рийку цінних паперів та саморегулівних організацій;

-      надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення;

-      надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

-      зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін для захисту інтересів держави та інвесторів;

-      накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, але до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

-      вилучати під час проведення перевірок на визначений строк документи, що підтверджують факти порушення законодавства про цінні папери;

-      одержувати безкоштовно документи, статистичну та іншу інформацію, необхідну для здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства про цінні папери.

За результатами перевірок діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів, проведених посадовими особами ДКЦПФР, були встановлені такі основні порушення [4]:

1)  Типові порушення вимог законодавства торговцями цінними паперами:

-      квартальні звіти не надаються або надаються до центрального апарату Комісії з порушенням термінів; інформація, що надається у квартальних звітах до центрального апарату Комісії, не співпадає з даними, що містяться в угодах або журналах;

-      журнали реєстрації договорів ведуться з порушенням вимог; картки обліку операцій щодо виконання договорів ведуться та роздруковуються з порушенням вимог, встановлених Правилами здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності;

-      порушення вимог Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" - торгівля цінними паперами емітентів, у яких торговець володіє майном у розмірі більше 5% статутного фонду;

-      відсутність в договорах, які укладаються торговцями цінними паперами, необхідної інформації, що визначена законодавством про цінні папери.

2)  Типові порушення вимог законодавства реєстраторами:

-      ненадання реєстраторами мотивованої відмови щодо внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів емітентів;

-      незабезпечення емітентами реєстраторів належною кількістю бланків сертифікатів та подальше неоформлення та невидача реєстраторами сертифікатів цінних паперів акціонерам за наслідками здійснення операцій в системах реєстру;

-      порушення реєстраторами вимог законодавства при внесенні відповідних записів до журналів системи реєстру власників іменних цінних паперів;

-      несвоєчасно відпрацьовуються запити;

-      несвоєчасно відкриваються особові рахунки власників іменних цінних паперів;

-      несвоєчасно надаються або взагалі не надаються до Комісії чи Антимонопольного комітету України відомості про осіб, що володіють більш як 10% акцій від загального статутного фонду товариства;

-      внесення до системи реєстру змін про перехід прав власності без наявності договорів купівлі-продажу, договорів доручення або інших цивільно-правових угод.

3)  Типові порушення вимог законодавства інститутами спільного інвестування:

-      не публікується в друкованих виданнях інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;

-      опублікована інформація про випуск інвестиційних сертифікатів не співпадає з даними інвестиційної декларації;

-      учасникам інвестиційних компаній не видаються інвестиційні сертифікати;

-      інвестиційні сертифікати не зберігаються в депозитарії;

-      порушення компаніями з управління активами вимог законодавства щодо складу,

-      структури та вартості активів інвестиційних фондів;

-      ненадання професійними учасниками ринку цінних паперів інформації на запити ДКЦПФР.

Найбільш поширеним порушенням вимог законодавства про цінні папери, виявленим за результатами проведених перевірок, була відсутність ліцензіатів за місцезнаходженням, вказаним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи (ліцензії на здійснення професійної діяльності), що є підставою для анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує заходи впливу до професійних учасників ринку у разі порушення ними законодавства та нормативно-правових актів про цінні папери. Серед основних заходів впливу до оферентів фінансових послуг на ринку цінних паперів, що застосовуються ДКЦПФР, слід віднести такі:

1)    надсилання розпоряджень про усунення порушень;

2)    накладення на юридичних осіб та їх співробітників адміністративних стягнень, штрафних та інших санкцій за порушення чинного законодавства;

3)    зупинення дії ліцензій на здійснення професійної діяльності;

4)    звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного законодавства України;

5)    призначення тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж;

6)    депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку;

7)    анулювання  ліцензій   на   здійснення   професійної  діяльності  на фондовому ринку.

ДКЦПФР у випадку порушення законодавства про цінні папери надсилає особам, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень та вимагає надання необхідних документів.

У разі порушення юридичними особами законодавчих та нормативно-правових актів щодо умов та порядку надання фінансових послуг на ринку цінних паперів та здійснення інших операцій з фондовими інструментами ДКЦПФР застосовує до них штрафні санкції (табл. 7).

 

Таблиця 7. Штрафні санкції до фінансових посередників за порушення законодавства про цінні папери

Вид порушення

Штраф до фінансового посередника

Штраф до посадових осіб

фінансових посередників

за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів відповідно до чинного законодавства

до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотку прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій

від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації

до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії, одержання якої передбачено чинним законодавством

до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів

до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

Рішення про накладення штрафів приймається Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії чи головою відповідного територіального органу після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення. Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку.

Зупинення дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку застосовується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при встановленні порушень щодо неподання ліцензіатом адміністративних даних більше двох разів протягом звітного року, повної або часткової втрати реєстратором реєстру власників іменних цінних паперів, здійснення професійним учасником ринку неправомірних дій, що призвели до втрати власником цінних паперів, проведення діяльності з організації торгівлі цінними паперами на фондовому ринку з порушенням правил здійснення такої діяльності, здійснення торговцями Цінними паперами операцій з купівлі-продажу фондових цінностей з порушенням обов’язку виконання таких операцій на найвигідніших та пріоритетних умовах для клієнта та у випадку, якщо кількість засновників фондової біржі стала меншою за 20 і не поновлена протягом шести місяців.

Анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснюється ДКЦПФР у випадках:

1)     надходження заяви ліцензіата про анулювання ліцензії;

2)     прийняття рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта господарювання (в тому числі за рішенням суду);

3)     відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій — для банків;

4)     встановленого факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі для провадження професійної діяльності на ринку;

5)     невиконання ліцензійних умов на провадження певного виду професійної діяльності або відмови ліцензіата від перевірки, що здійснюється ДКЦПФР;

6)     повторного порушення професійним учасником фондового ринку законодавства про цінні папери;

7)     не усунення ліцензіатом порушень законодавства про цінні папери, на підставі якого було винесено рішення про зупинення дії ліцензії;

8)     не здійснення професійної діяльності на фондовому ринку протягом року;

9)     надходження подання Антимонопольного комітету України про порушення ліцензіатом законодавства про захист економічної конкуренції.

Результати проведеного дослідження дали змогу встановити загрози економічній безпеці фінансових посередників під впливом державного регулювання та саморегулювання їх діяльності. На нашу думку, такими основними загрозами, які призводять до порушення ліцензійних умов, а, отже, до втрати можливості виконувати фінансовим посередником свою діяльність, є:

-        зміна умов участі фінансового посередника у саморегулівній організації за професійним спрямуванням (подорожчання членських внесків, невиконання умов СРО та інші) може призвести до виходу із СРО;

-        несвоєчасне внесення змін до установчих та внутрішніх документів фінансового посередника у відповідності зі змінами у законодавстві;

-        неефективний кадровий менеджмент може призвести до зменшення сертифікованих фахівців у складі фінансового посередника нижче встановлених нормативів, або викликати зловживання з боку цих осіб;

-        приховування працівниками фінансового посередника інформації про одночасну роботу у інших професійних учасниках фондового ринку;

-        неможливість виконання економічних нормативів діяльності через нестабільність економіки країни в цілому та фондового ринку зокрема;

-        комп’ютерні проблеми та відсутність інтернет-зв'язку може призвести до несвоєчасного подання особливої інформації до ДКЦПФР та оприлюдненні її на відповідних сайтах;

-        та інші ситуації, пов’язані з поточною діяльністю фінансових посередників фондового ринку.

Отже, дотримання фінансовими посередниками вимог законодавства є незаперечною вимогою для здійснення їх професійної діяльності, проте існують певні загрози, які можуть призвести до порушення ліцензійних умов та вплинути на економічну безпеку фінансових посередників.

Висновки. В результаті проведеного дослідження було зроблено наступне:

- досліджено види державних регуляторів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів;

- встановлено роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у регулюванні професійної діяльності фінансових посередників, визначено форми та методи такого регулювання;

- проаналізовано стан ведення державного реєстру фінансових установ, підготовки та атестації фахівців з питань фондового ринку, ліцензування діяльності з надання послуг на ринку цінних паперів, нормативно-правового регулювання діяльності фінансових посередників, нагляду та контролю за їх діяльністю, застосування заходів впливу до порушників законодавства щодо діяльності на ринку фінансових послуг;

- встановлено основні загрози економічній безпеці фінансових посередників фондового ринку України під впливом державного регулювання та саморегулювання їх діяльності.

 

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс] №2664-14, остання редакцiя вiд 20.08.2010р.: [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» №448/96-вр, остання редакцiя вiд 20.08.2010 р.: [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=448%2F96-%E2%F0.

3. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» №446/95, редакцiя вiд 14.02.1997р.: [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до указу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=446%2F95.

4. Річні звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України: [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до указу: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=12

5. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N346 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами»: [Електронний ресурс] / режим електронного доступу до рішення: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=22

6. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N 347 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку»: [Електронний ресурс] / режим електронного доступу до рішення: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=22

7. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N 348 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів»: [Електронний ресурс] / режим електронного доступу до рішення: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=22

8. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N 349 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності»: [Електронний ресурс] / режим електронного доступу до рішення: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=22

9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-15, остання редакцiя вiд 27.07.2010 р.: [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до закону:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15&p=1283843305065143

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006р. № 802 "Про встановлення строку дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу": [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до постанови:  http://www.ssmsc.gov.ua/(S(tw5klr45sgpiqdbldod0y455))/ShowPage.aspx?PageID=625

11. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» №2299-14, остання редакцiя вiд 27.07.2010 р. [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14&p=1283843305065143

12. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» №710/97-вр, остання редакцiя вiд 27.07.2010р. [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0&p=1283843305065143

Стаття надійшла до редакції 18.09.2010 р.