EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2014

УДК 330.322.2

 

В. В. Бала,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

І. Ю. Харитон,

аспірант,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

 

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ

 

V. Bala,

PhD, docent, cathedra of economy, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, Kremenchuk

I. Khariton,

graduate student, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, Kremenchuk

 

FOREIGN INVESTMENT IN THE ENGINEERING INDUSTRY

 

В статті визначено роль державного регулювання іноземного інвестування в  машинобудування в системі економічних відносин держави, виявлено фактори, які впливають на інвестиційне забезпечення ринку машинобудування в Україні, розкрито сутність та елементи механізму регулювання іноземного інвестування в машинобудуванні. Здійснено розподіл гарантій іноземного інвестування в машинобудуванні на державному рівні, розкрито суть гарантій, визначено переваги міжнародних (двосторонніх) договорів перед вітчизняним законодавством, удосконалено механізми гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні із залученням таких гарантів, як банківські, страхові та інші спеціалізовані установи, запропоновано шляхи удосконалення механізмів страхування та перестрахування іноземних інвестицій в Україні та страхування іноземних інвестицій з їх перестрахуванням за кордоном.

 

The paper defined the place and role of state regulation of foreign investment in the engineering system of economic relations between the state, identified factors that affect the investment attractiveness of the market engineering in Ukraine, the essence and elements of state regulation of foreign investment in machinery. Separates guarantees foreign investment in engineering for government and non-government, the essence of government guarantees Advantages international (bilateral) agreements to domestic legislation, improved mechanisms to guarantee foreign investment in machinery involving such guarantees as banking, insurance and other specialized agencies, the proposed ways to improve the mechanisms of insurance and reinsurance of foreign investments in Ukraine and foreign investment insurance from their reinsurance abroad.

 

Ключові слова: інвестиції, машинобудування, ризики, інвестиційна привабливість галузі, інвестиційний проект, механізм державного регулювання, фактори ризику іноземного інвестування, державне та недержавне гарантування іноземного інвестування, дохідність, фінансування.

 

Key words: investment, engineering, risk, investment attractiveness of the industry, investment project, the mechanism of state regulation, risk factors for foreign investment, government and non-government guarantee of foreign investment, profitability, financing.

 

 

Актуальність теми.

Прискорення модернізації економіки регіонів України та її інноваційного розвитку може бути досягнуто шляхом цілеспрямованого інвестування у чітко визначені сектори економіки та їх об’єкти (галузі). Зокрема, іноземні інвестиції можуть виступити таким джерелом інвестиційних ресурсів, який безпосередньо впливатиме на процес модернізації

національної економіки і стане важливим чинником, який дасть змогу усунути відставання та диспропорції у розвитку окремих галузей і сприятиме їх стабільному економічному функціонуванню.

Іноземний капітал повинен залучатися у різні сфери господарювання, але найбільші обсяги доцільно спрямовувати у промисловість. Залучення іноземних інвестицій у промисловість дасть змогу створити нові виробництва, здійснити реконструкцію та модернізацію діючих підприємств, підвищити конкурентоспроможність власної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, поліпшити ситуацію на ринку праці за рахунок створення на промислових підприємствах нових робочих місць.

Характеристикою результативності іноземних інвестицій повинно стати ефективне функціонування промислового комплексу та впровадження сучасних технологій і методів управління.

В умовах прискореного технічного прогресу вирішального значення набуває розвиток галузей промисловості, які забезпечують конкурентні переваги на світовому ринку та поступове прискорення темпів зростання в суміжних галузях. Важливу роль у виконанні цих завдань має відігравати вітчизняне машинобудування.

Розвиток світового ринку, розширення масштабів міжнародної торгівлі, глобалізація виробництва, міжнародне економічне співробітництво, вільний рух капіталів між країнами сприяють розвитку іноземного інвестування, що є особливо важливим для України на сьогоднішній день, у зв‘язку з гострою нестачею фінансових ресурсів та сучасних технологій.

Однією з найперспективніших галузей промисловості України є машинобудування. Оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій призводить до підвищення попиту на продукцію цієї галузі. Зростання обсягів продукції машинобудування відбувається значною мірою за рахунок залучення додаткових коштів (інвестицій). Залучення іноземних інвестицій неможливе без існування внутрішніх, тому що жоден інвестор не вкладатиме кошти в країну, у якій власний капітал перебуває в нелегальному обігу. Це підриває довіру іноземних інвесторів до української промисловості. Для іноземних вкладників важливе значення мають фактори інвестиційного клімату України, які визначають рівень інвестиційного ризику. Ризик іноземного інвестора складається з ризику внутрішнього інвестування та додаткового ризику, який пов‘язаний із можливістю конвертації доходів у валюту країни інвестора.

Враховуючи зацікавленість України в залученні іноземних інвестицій для стабілізації і подальшого розвитку машинобудування, постійно стає питання про надання певних гарантій та страхового захисту для успішної реалізації інвестиційних проектів. На сьогоднішній день українські страхувальники не мають необхідного і достатнього досвіду в страхуванні політичних та інших ризиків, до яких відноситься страхування іноземних інвестицій. Тому, особливої уваги заслуговує розвиток гарантування і страхування іноземних інвестицій, яке повинно здійснюватись керівними органами в координації з іноземними інвесторами.

Слід зазначити, що іноземні інвестиції набувають важливого зовнішньополітичного значення. Міжнародне співробітництво дає змогу створювати систему міжнародної економічної безпеки, уникати конфліктів у випадку розв‘язання невизначених питань. Обсяг іноземних інвестицій є одним із показників рівня інтеграції країни у світове товариство. Тому, при залученні інвестицій для розвитку машинобудування в країні постає завдання створення відповідних гарантій отримання доходів, прибутків тощо від вкладених коштів, формування певних методів та форм регулювання страхової діяльності для заохочення іноземних інвесторів та зростання їх довіри щодо забезпечення надійності їх капіталовкладень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема необхідності та ефективності іноземної інвестиційної діяльності суб‘єктів господарювання висвітлена в працях таких науковців, як Бланк І.О., Бутенко А.І., Ванькович Д.В., Вихрущ В.П., Гриньова В.М., Губський Б.В., Денисенко М.П., Залога З.М., Князь С.В., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Лисиця Н.М., Майорова Т.В., Мельник А.Ф., Михасюк І.Р., Никифорова А.Є., Пересада А.А., Пономаренко В.С., Стеченко Д.М., Тивончук І.О., Федоренко В.Г., Черваньов Д.М., Чистов С.М., Чумаченко Н.Г., Ястремська О.М. та інших.

Однак, на сьогоднішній день система державного та недержавного гарантування іноземного інвестування, зокрема у машинобудуванні, є недостатньо розвиненою. Незначна увага звертається на ринок реального інвестування, додаткових досліджень вимагає оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України.

Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є виявлення науково-методичних положень та обґрунтування рекомендацій щодо розвитку державного гарантування іноземного інвестування та формування сприятливого інвестиційного клімату в машинобудівній галузі України для збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток машинобудівної галузі України залежить від наявності фінансових ресурсів, від ефективності державної та регіональної політики. На даному етапі економічного розвитку країни перед урядом постає необхідність створення такого політичного і економічного клімату, який забезпечив би довіру не лише українських, але й іноземних підприємців до нашої держави і сприяв би залученню іноземних інвестицій та іноземного досвіду для подальшого ефективного розвитку галузі машинобудування. Іноземні інвестиції є одночасно і додатковим капіталом, залученим у галузь машинобудування, і джерелом нових технологій. Перебудова української економіки, трансформація її у ринкову серед інших якісних перетворень включає налагодження зовнішньоекономічних зв’язків і відкритість.

За наявними підрахунками, Україна потребує сьогодні близько US$40 млрд. іноземних інвестицій для своєї економіки, а фактично одержала (станом на 2013 рік) лише US$4194 млн. або US$85 на одного жителя.

Географічна структура іноземного інвестування в Україні формується під впливом двох взаємопов’язаних груп факторів. З одного боку, її розвиток визначається глибиною зовнішньоекономічних зв’язків з традиційними партнерами (країни СНД з домінуванням Росії, окремі східноєвропейські та західні країни), а з іншого — потребою диверсифікації, перш за все міжнародної інвестиційної діяльності.

Станом на 1.01.2014 р. в Україну вкладені з 106 країн світу. Географічна структура міжнародного інвестування залишається достатньо стабільною. Список країн-інвесторів очолюють представники далекого зарубіжжя, які забезпечують майже 90% загальних обсягів надходжень. Найбільший сегмент (більше 60%) українського ринку займають інвестиції шести країн світу: США, Кіпру, Нідерландів, Росії, Великобританії та Німеччини.

 

Таблиця 1.

Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну на 01.01.2014 р.

Країна

Інвестиції, USS млн.

Країна

Інвестиції, USS МЛН.

США

635.8

Ірландія

94

Кіпр

372.6

Швеція

74

Нідерланди

361.8

Італія

72.3

Росія

314.3

Ліхтенштейн

72.3

Великобританія

299.4

Польща

62.1

Німеччина

237.9

Канада

59.3

Віргінські о-ви

176,8

Угорщина

52.1

-

-

Словакія

43.3

Республіка Корея

170.4

Фганція

40.6

Швейцарія

169.3

Туреччина

32

Австралія

126.3

Інші країни

398.6

 

В офіційному рейтингу на першому місці знаходяться США. Однак іноземні дослідники вважають, що головним інвестором в Україну є Росія, яка у рейтингу знаходиться на четвертому місці.

Якщо додати російські і українські капітали з Кіпру, Ліхтенштейну, Британських і Віргінських островів, то обсяг інвестицій буде більший, ніж вклали в українську економіку США. З 1992 року частка США в іноземних інвестиціях скоротилася з 20% до 16,4%, частка Німеччини — з 20% до 6,2%. Таким чином, частка західних країн в обсязі в економіку України має тенденцію до зниження, а частка офшорних зон — до збільшення.

Якщо кошти залучаються з багатьох країн, від багатьох інвесторів і розподіляються між багатьма секторами та регіонами, то їхня ефективність у сприянні запровадженню ринкових реформ та прискоренні економічного зростання буде особливо високою. Крім того, диверсифікація іноземних інвестицій захищає країну, дозволяє їй уникнути залежності від незначної групи інвесторів.

Серйозну проблему для України складають не тільки малі обсяги іноземних інвестицій, але й їх галузева та регіональна структура. Глибокі диспропорції існують у розподілі інвестицій за галузями. Передусім інвесторів цікавлять підприємства, які за короткий час можуть забезпечити повернення вкладеного капіталу з отриманням найбільшого прибутку.

Для регіональної структури прямих іноземних інвестицій характерна суттєва диференціація. На п’ять найпривабливіших регіонів України припадає 82% всіх іноземних інвестицій, із них 44% — на Київ (багато експортерів переводять капітали у столицю, тому що тут краще відшкодовують ПДВ). На Донецьку область припадає 13%, Полтавську — 12%, Київську — 7%, Львівську — 6%.

В сучасних умовах очікувати великого припливу іноземного капіталу в Україну не доводиться, тому що інвестиційний клімат залишається несприятливим. Основними перешкодами для іноземних інвестицій в Україну є:

- нестабільне та надмірне державне регулювання;

- нечітка правова система;

- мінливість економічного середовища;

- корупція;

- великий податковий тягар;

- проблеми щодо встановлення чітких прав власності;

- низький рівень доходів громадян;

- труднощі в спілкуванні з урядом та приватизаційними органами;

- мінливість політичного середовища;

- відсутність матеріальної, інфраструктури;

- проблеми виходу на внутрішній та зовнішній ринки та інші.

У зв’язку з цим, велике значення має вдосконалення процесу формування інвестиційної політики держави, що може активізувати або стримувати функціонування іноземних інвестицій у національній економіці, регулювати їхні обсяги і технологічний склад.

Державна політика щодо залучення іноземного капіталу здійснюється Кабінетом Міністрів України спільно з НБУ і регулюється Верховною Радою України. Неабияку роль у цьому процесі відіграє Адміністрація Президента. Указами Президента України створена певна кількість державних інституцій, що безпосередньо займаються залученням іноземних інвестицій в Україну:

- Національне агентство України по реконструкції й розвитку, завданням якого є участь у формуванні державної політики при взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями й закладами для залучення кредитів, грантів, міжнародної гуманітарної й технічної допомоги, іноземних інвестицій;

- Державний інвестиційно-кліринговий комітет та Координаційна рада з питань інвестиційно-клірингового співробітництва розглядають питання, пов’язані з залученням фінансових і інвестиційних ресурсів в рамках інвестиційно-клірингових відносин;

- Палата незалежних експертів із питань інвестицій — є постійним діючим консультативно-дорадчим органом при Президентові України, метою якого є запобігання конфліктів між іноземними інвесторами й органами виконавчої влади;

- Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україну — створена при Президентові для розробки і реалізації державної політики по залученню й використанню іноземних інвестицій;

- Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів приймає рішення про надання державних гарантій при залученні іноземних кредитів.

Певну участь в управлінні іноземним інвестуванням приймають органи місцевих державних адміністрацій у межах делегованих їм повноважень, особливо при розробці програм соціально-економічного розвитку регіонів, створенні спільних підприємств, вільних економічних зон тощо.

Державна політика України щодо залучення іноземного капіталу проводиться за такими напрямками як:

- визначення умов для здійснення іноземних інвестицій;

- визначення пріоритетних сфер для іноземного інвестування;

- визначення системи інвестиційних пільг для іноземних інвесторів;

- визначення системи гарантій щодо захисту прав іноземних інвесторів;

- визначення вимог до інвесторів, які претендують на одержання додаткових пільг та інше.

Визначення умов для здійснення іноземних інвестицій. З метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку (зокрема в машинобудівну галузь) та збільшення його обсягів значна увага приділяється питанням удосконалення законодавчої й нормативної бази щодо державного регулювання процесів іноземного інвестування.

Важливими правовими документами, які регулюють взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, є міждержавні Угоди “Про сприяння та взаємний захист інвестицій”. Такі угоди є гарантом надання справедливого статусу інвестиціям і захисту їх на території іншої держави.

Взагалі діяльність іноземних інвесторів в Україні регулюється близько 70 нормативними актами різного рівня, якими іноземному інвестору досить важко керуватися у зв’язку з неоднозначністю положень. Крім цього, до діючого Законодавства постійно вносяться зміни й доповнення, які часто значно погіршують існуючі положення та умови діяльності іноземних інвесторів. З метою усунення цих недолік доцільно було б, з одного боку, прийняття нових законодавчих актів або змін і доповнень до вже діючих, а, з другого боку — усунення протиріч та неоднозначних положень в уже діючих законодавчих та нормативних актах.

Визначення пріоритетних сфер для іноземного інвестування. Цей напрямок має принципове значення для становлення національної економіки України як збалансованої системи галузевих та територіальних взаємовідносин.

Велике значення має визначення регіональних пріоритетів. Державна політика в цьому напрямку визначає регіони, які найбільше потребують участі іноземного капіталу. Така політика проводиться через створення спеціальних (вільних) економічних зон. Необхідність створення таких зон обумовлена:

- негативним впливом на мотивацію іноземних інвесторів практики багаторазових змін у загальному нормативно-правовому регулюванні;

- необхідністю ефективного використання реально залученого в українську економіку іноземного капіталу;

- наявністю першочергових національних пріоритетів реалізації іноземних інвестицій в машинобудівній галузі.

Застосування ВЕЗ в Україні має сприяти створенню нових робочих місць і розв’язанню таким чином проблеми зайнятості, стимулювання припливу іноземних інвестицій, розширенню експортної бази, поліпшенню платіжного балансу країни за рахунок валютних надходжень, ефективного використання місцевих ресурсів, стимулювання ринкових перетворень.

Наприклад, Закон України “Про режим іноземного інвестування” визначає для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти в із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку машинобудівних галузей економіки, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Крім того, передбачено, що внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, звільняється від обкладання митом.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності” від 15.06.99 № 977 визначає, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з передачі основних фондів як внеску до статуту фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів), або їх вивезені за межі митної території України.

Визначення системи гарантій щодо захисту прав іноземних інвесторів. Система гарантій дотримання прав іноземного інвестора традиційно складається:

- з гарантій включення прав іноземного інвестора до національної системи права, тобто для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України;

- з гарантій дотримання інвестиційних пільг і усталеності законодавства протягом інвестиційного циклу. Якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, то протягом десяти років із дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в Закон України “Про режим іноземного інвестування”;

- з гарантії від заходів конфіскаційного характеру.

- з гарантії Уряду, що надаються для забезпечення зобов’язань юридичних осіб-резидентів щодо погашення іноземних кредитів, що залучаються у формі:

- кредитів (кредитних ліній), наданих Україні іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками відповідно до міжнародних договорів України, укладених згідно із законодавством;

- міжбанківських кредитних ліній, оформлених за рішенням Кабінету Міністрів України Державним експортно-імпортним банком чи іншими банками-агентами Кабінету Міністрів України з іноземними банками та міжнародними фінансовими організаціями згідно із законодавством;

- кредитів в іноземній валюті, що надаються юридичним особам - резидентам міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, фінансово-кредитними та іншими установами, фірмами й організаціями відповідно до міжнародних договорів України, укладених згідно із законодавством, за умови обслуговування зазначених кредитів банками.

Іноземні інвестиції в Україні не піддягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути, проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України. Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чиїх посадовими особами передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України.

Із метою вдосконалення механізму надання державних гарантій та поліпшення ситуації з обслуговуванням заборгованості за іноземними кредитами, гарантованими урядом України, визначено, що:

- всі питання, пов’язані з наданням державних гарантій, передаватимуться до компетенції Мінфіну;

- встановлюється граничний розмір надання гарантій протягом бюджетного року;

- граничний розмір надання державних гарантій затверджується разом із затвердженням граничного рівня державного боргу;

- експертизу окупності проектів, під які надаються гарантії та оцінку кредитоспроможності позичальників проводять незалежні аудиторські та банківські установи.

Визначення вимог до інвесторів, які претендують на одержання додаткових пільг. Основними вимогами до іноземного інвестора мають бути:

- обсяг іноземних інвестицій — у світовій практиці пересічною інвестицією є 50-100 тис. дол. США, а кваліфікаційною часткою власності в об’єктах інвестування — у 20%, в Україні ця частка становить — 10%.

Держава також визначає мінімальний обсяг інвестицій, для іноземних інвесторів, які бажають вкласти свої кошти в інвестиційні проекти, які реалізуються в спеціальних (вільних) економічних зонах. В Україні ця сума становить не менше 500 тис. дол. США.

- напрямок вкладання коштів — машинобудівна галузь України;

- мета вкладання коштів — метою іноземних інвестицій має бути створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, збільшення обсягу високоякісних конкурентоспроможних на зовнішніх ринках товарів, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури;

- вимоги до виробництв — у процесі виробництва іноземний інвестор має: орієнтуватися на найбільш раціональне використання сировинної бази України; сприяти зниженню енергоспоживання на одиницю продукції; створювати екологічно безпечні умови для життєдіяльності населення.

Постійний розвиток інвестиційних відносин зумовлює появу нових видів іноземних інвестицій. Проведені дослідження виявили, що вже існуючі класифікації іноземних інвестицій треба удосконалити, доповнивши їх певними ознаками, а саме: за об’єктами вкладення, за рівнем ризику іноземного інвестора, за періодом здійснення, за рівнем доходності, за формами власності іноземного інвестиційного капіталу, за видами діяльності у галузі та за формою здійснення, які раніше окремо не виділялись.

На обсяг залучення іноземних інвестицій в машинобудування впливає безліч факторів (рис. 1), які визначають рівень ризику цих інвестицій та можливість їх ефективного використання.

 

Рис. 1. Фактори впливу на здійснення іноземного інвестування в машинобудівну галузь

 

Недостатнє врахування впливу цих факторів може суттєво сповільнити розвиток машинобудівної галузі в Україні.

У зв’язку з цим, найефективнішим методом виявлення факторів, які здійснюють найбільший вплив на привабливість українського машинобудування для іноземних інвесторів, на нашу думку, є метод експертних оцінок, що дає змогу підвищити достовірність і точність отриманих результатів.

Серед великої кількості факторів визначити першочергові, які, на думку експертів, мають найбільше значення при виборі інвестором об’єкту вкладення коштів:

 - визначити рівень важливості кожного з першочергових факторів;

- запропонувати для визначення важливості факторів використання методу попарного порівняння, який дає можливість точніше визначити рівень важливості показників, оскільки експерт порівнює не все загалом, а почергово два фактори.

Даний метод визначення рівня важливості факторів впливу на залучення іноземних інвестицій в машинобудування України дає змогу перейти від якісних показників до кількісних оцінок.

Проблема співвідношення ризику та прибутку є однією з головних у сфері іноземного інвестування. Тому підприємець повинен здійснювати ефективну інвестиційну діяльність, коли забезпечується такий приріст капіталу, при якому іноземний інвестор не лише не вимагатиме повернути свої інвестиції, але й продовжуватиме інвестувати в цьому ж напрямку.

Компанії з іноземними інвестиціями, як правило, дуже уважно ставляться до системи інвестиційних пільг у країні, що приймає. Бо такі пільги — важливий елемент підвищення конкурентного становища фірми та забезпечення її панівного господарського і фінансового становища.

Одним з основних видів ризику іноземного інвестування в машинобудуванні є проектний ризик. Аналіз наукових праць, в яких детально розглянуто проектний ризик, дає нам змогу виділити етапи реалізації інвестиційного проекту в галузі машинобудування та визначити ризики, характерні для кожного з цих етапів (рис. 2).

 

Рис. 2. Ризики іноземного інвестування на кожному етапі реалізації інвестиційного проекту

 

Одними з основних елементів механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в галузі машинобудування є форми та методи. У багатьох дослідженнях форми і методи ″переплітаються″ одні з одними, і досі немає їх чіткого визначення і розмежування. Виникає необхідність виявити, що являють собою форми і методи, та визначення первинності одного з понять перед іншим.

В економічно розвинених країнах основна кількість пільг, якими можуть скористатися іноземні інвестори, пільги загальноекономічні. Вони поширюються на всі компанії, котрі інвестують свої кошти, — на національні й на іноземні. У країнах, що розвиваються, та у країнах із перехідною економікою існують окремі спеціальні пільги для іноземних інвесторів. Особливо багато цих пільг надається в офшорних зонах.

Форма регулювання інвестування (спосіб існування чи внутрішня організація реалізації інвестицій у певній сфері) є поняттям первинним. Існування форми забезпечують і регулюють певні методи.

Методами регулювання інвестиційної діяльності є свідомий вплив держави на інвестиційний процес та його учасників із метою спрямування інвестиційної діяльності в необхідному напрямку для отримання бажаних результатів.

При взаємодії методів і форм, динамічнішим, властивим до змін є метод, а форма є більш стійкою (хоча деякі її елементи змінюються досить часто), тому форма визначає метод, а метод, в свою чергу, активно впливає на форму.

Розмежування форм та методів дає змогу здійснити розподіл форм (на законодавче, податкове та адміністративне регулювання, цінову і грошово-кредитну політику та захист іноземних інвестицій) й удосконалити класифікацію методів регулювання іноземного інвестування (за суб’єктами впливу, за часом дії, за формами впливу, за масштабами втручання, за засобами впливу, за характером дії, за рівнем впливу, за характером впливу, за видами інвестицій).

Однією з форм державного регулювання іноземного інвестування в галузі машинобудування є система захисту іноземних інвестицій, яка включає в себе страхування і гарантування. Деякі науковці вважають страхування одним із видів гарантування, але це дві різні складові форми захисту іноземних інвестицій. Визначено певні відмінності між страхуванням та гарантуванням (державним і недержавним) іноземних інвестицій (табл.2).

Систему гарантування іноземного інвестування можна поділити на державну (охоплює внутрішні законодавчі гарантії та укладання міжнародних договорів, конвенцій та угод) і недержавну – банківські гарантії і гарантії підприємств та спеціалізованих установ, які можуть надавати гарантії іноземним інвесторам (до них належать: Міжнародний валютний фонд, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний союз страховиків кредитів, Міжнародна асоціація страхування кредитів, Міжнародний центр врегулювання інвестиційних суперечок тощо).

Внутрішніми законодавчими актами держава надає іноземним інвесторам гарантії у разі зміни законодавства, гарантії компенсації та відшкодування збитків іноземним інвесторам, гарантії повернення інвестицій у разі припинення інвестиційної діяльності, гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, отриманих внаслідок здійснення іноземних інвестицій та гарантії використання доходів, прибутків та інших коштів, отриманих від іноземних інвестицій на території України.

У міжнародних договорах, що їх укладають на міждержавному рівні переважно між двома країнами, перелік гарантій ідентичний, але, крім цього, встановлюють і певні пільги для іноземних інвесторів. При невиконанні узгоджених гарантій іноземний інвестор має право захищати свої права у судовому порядку на міжнародному рівні.

 

Таблиця 2.

Відмінності між страхуванням та гарантуванням іноземних інвестицій

Ознаки

Страхування іноземного інвестування

Державне гарантування іноземного інвестування

Недержавне гарантування іноземного інвестування

За суб‘єктами здійснення

1.Здійснюється державними чи приватними страховими організаціями, які отримують прибуток від своєї діяльності.

1.Здійснюється відповідними державними службами, які фінансуються державою.

1.Здійснюється комерційними банками, підприємствами, організаціями чи приватними особами.

За необхідністю і формою забезпечення

2.Вимагає грошового забезпечення (створення страхового фонду за рахунок страхових внесків).

2.Не вимагає грошового забезпечення.

2.Вимагає забезпечення заставою.

За місцем визначення умов

3.Умови страхування визначаються в договорах страхування.

3.Умови гарантування визначаються законодавством України.

3.Умови гарантування визначаються укладеними договорами.

За видами відшкодувань

4.Стосується тільки втрат і передбачає лише грошове відшкодування за них.

4.Полегшує переказ доходів, прибутків, забезпечує повернення інвестицій тощо, в деяких випадках включає компенсацію і відшкодування збитків.

4.Забезпечує повернення інвестицій, компенсує втрати.

За видами ризиків

5.В одному страховому полісі передбачити всі ризики підприємницької діяльності неможливо.

5.Гарантування може передбачати захист від усіх видів ризиків.

5.Ризики іноземного інвестування визначаються договорами гарантування.

 

Аналіз недержавного гарантування в Україні показав його недосконалість, тому виникає необхідність удосконалити механізми гарантування в поєднанні зі страхуванням, а саме: механізм реалізації інвестиційного проекту в галузі машинобудування, при якому гарантом повернення інвестицій є український банк, механізм реалізації інвестиційного проекту в машинобудуванні, при якому гарантом є іноземний банк та механізм реалізації інвестиційного проекту в машинобудуванні, при якому гарантом є спеціалізована установа і показати їхні переваги.

Удосконаленими механізмами гарантування в поєднанні зі страхуванням є:

І. Інвестування українського підприємства іноземним інвестором, при якому гарантом є український банк (рис. 3).

 

Рис. 3. Механізм інвестиційного проекту в галузі машинобудування, при якому гарантом є український банк

 

1. Інвестиційний договір між іноземним інвестором та українським підприємством (підприємцем).

2. Банківська гарантія. Отримувач інвестицій укладає договір з українським банком про надання банківської гарантії і банк видає її іноземному інвестору.

3. Страхування. Іноземний інвестор укладає зі страховою компанією своєї країни договір, який передбачає надання страхового захисту інвестицій.

4. Інвестування. Іноземний інвестор надає передбачені договором інвестиції.

5. Отримання прибутків іноземним інвестором. Отримувач інвестицій виконує передбачені в інвестиційному договорі зобов’язання щодо перерахування прибутків інвестору.

6. Виконання зобов’язань по гарантії. Якщо отримувач не виконує передбачені договором зобов’язання, то їх згідно банківської гарантії виконує український банк.

7. Страхове відшкодування. Якщо український банк не виконує гарантійні зобов’язання, то страхова компанія країни інвестора виплачує страхове відшкодування іноземному інвестору.

Страхова компанія може страхувати ризик виробництва, ризик кредиту, а також ризик несплати витрат інвестора. Іноземний інвестор перестраховує ризики два рази: перший – в українському банку, другий – у страховій компанії, тим самим забезпечуючи подвійний захист своїх інвестицій та доходів від інвестиційної діяльності.

Перевагами забезпечення гарантування та страхування іноземних інвестицій за цим механізмом є:

­ безпечне інвестування завдяки страховому договору та банківським гарантіям;

­ високий процент страхового захисту (до 100% застрахованих сум). При цьому страхова виплата буде залежати від: ризику країни, типу отримувача інвестицій і гаранта, тривалості терміну реалізації інвестицій;

­ умови страхування відповідають міжнародним стандартам.

ІІ. Інвестування українського підприємства іноземним інвестором. Гарантом при цьому є іноземний банк (рис. 4).

 

Рис. 4. Механізм реалізації інвестицій в галузі машинобудування, при якому гарантом є іноземний банк

 

1. Інвестиційний договір, який іноземний інвестор укладає з українським підприємством (підприємцем).

2. Банківська гарантія. Отримувач інвестицій укладає договір з іноземним банком  про банківську гарантію і банк видає її іноземному інвестору.

3. Страхування. Іноземний інвестор укладає із страховою компанією страховий договір, який передбачає надання страхового захисту інвестицій.

4. Інвестування. Іноземний інвестор надає передбачені договором інвестиції.

5. Отримання прибутків інвестором. Отримувач інвестицій виконує передбачені в договорі зобов’язання щодо перерахування прибутків інвестору.

6. Виконання зобов’язань по гарантії. Якщо отримувач інвестицій не виконує передбачені договором зобов’язання, то їх згідно банківської гарантії виконує іноземний банк.

7. Страхове відшкодування. Якщо іноземний банк не виконує гарантійні зобов’язання, то страхова компанія виплачує відшкодування іноземному інвестору.

У цьому випадку іноземний інвестор знову ж таки перестраховується два рази: перший раз – у банку своєї країни, а другий – у страховій компанії. У свою чергу, і український підприємець захищає іноземного інвестора від неповернення інвестицій і прибутків по них банківською гарантією. При цьому гарантом виступає іноземний банк.

Для розвитку системи гарантування іноземних інвестицій в галузі машинобудування необхідно прийняття ряд нормативно-законодавчих актів щодо забезпечення ефективної діяльності спеціалізованих гарантійних небанківських установ та сприяння створенню підприємств із залучення інвестицій з виконанням ними таких функцій, як надання допомоги та послуг іноземним інвесторам, визначення потенційно важливих та привабливих видів машинобудування та регіонів для інвестування, проведення політики підтримки інвестиційного процесу, включаючи розробляння та внесення на розгляд вищих органів державної влади пропозицій щодо заходів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату в галузі машинобудування.

Аналіз нормативно-законодавчих документів дає змогу теоретично сформувати механізм як страхування та перестрахування іноземних інвестицій в машинобудування в Україні, так і страхування іноземних інвестицій в Україні з їх перестрахуванням за кордоном.

Але слід зазначити, що цілі інвесторів, які з'являються на вітчизняному ринку, приходять у суперечність з внутрішньою економічною програмою розвитку. Їх інтерес викликають підприємства, що мають певні технологічні переваги і перспективу розвитку, а також науково-технічний потенціал. Інакше кажучи, увагу іноземних інвесторів привернула саме можливість спрощеного дешевого доступу до українських сировинного ринку, науково-технологічної бази і кваліфікованої робочої сили.

Якщо Україна прагне дістати через доступ до сучасних технологій, то західні фірми реалізують технології, які вже пройшли половину свого життєвого циклу і на світових ринках не є конкурентними.

Невибагливість споживачів українського ринку надає застарілим і не прибутковим на західному ринку товарам можливість продовжити своє життя. Тому конкурентоспроможні світові корпорації орієнтуються на глобальні експортні стратегії, а не на розвиток вітчизняного виробництва товарів в Україні. Крім того, високий інвестиційний ризик в Україні зумовлює незначну довіру західних підприємців. Ті ж з іноземних інвесторів, хто вже прийшов на її внутрішній ринок, не поспішають вирішувати проблеми і завдання своїх українських партнерів.

Висновки. Ефективна економічна діяльність як окремого підприємства, так і галузі машинобудування загалом, реалізується завдяки здійсненню регулювання інвестиційної діяльності державного та недержавного сектору. Вибір правильних форм та методів регулювання діяльності суб‘єктів господарювання в галузі машинобудування забезпечить активну інвестиційну політику та ефективну господарську діяльність підприємств.

Інвестиційній діяльності в машинобудуванні має свої ризики. При вкладанні коштів в іншу країну іноземний інвестор виходить, у першу чергу, з понять безпеки і лише потім – із розрахунку одержання майбутнього прибутку, тому проблема співвідношення ризику і прибутку є однією з головних у сфері іноземного інвестування. При оцінюванні ефективності інвестиційних проектів українському підприємцю та іноземному інвестору необхідно враховувати чинники ризику та невизначеності. При прийнятті рішення про формування та реалізацію певного інвестиційного проекту, необхідно виявити фактори ризику на кожному етапі цього проекту, встановити потенційні сфери ризику та визначити заходи для уникнення інвестиційних ризиків.

Постійні зміни в інвестиційному законодавстві України зобов’язують  іноземних інвесторів звертати особливу увагу на розвиток системи захисту їхніх вкладень. Вирішити ці проблеми допоможе створення досконалої системи гарантування іноземних інвестицій в машинобудуванні, яка включає в себе державне та недержавне гарантування.

Державні гарантії іноземних інвесторам забезпечують національне законодавство та міжнародні (двосторонні) договори. Проведений аналіз системи державного гарантування показав нестабільність національного законодавства щодо інвестиційних гарантій і визначив переваги міжнародних (двосторонніх) договорів.

Недержавне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні передбачає можливість залучення гарантами українських, іноземних банків, страхових компаній та інших спеціалізованих установ. Тому треба звернути увагу на  формування банківськими, страховими та іншими спеціалізованими установами ефективного механізму недержавного гарантування іноземних інвестицій, який може стати одним з інструментів прискорення процесу міжнародної інтеграції України.

Аналіз надходження іноземних інвестицій в Україну свідчить, що на сьогодні ця молода незалежна держава ще не створила належної бази для залучення капіталів з-за кордону. Тому найважливішими умовами залучення іноземних інвестицій є стабілізація макроекономічного середовища, а також удосконалення законів і нормативних актів. Але, водночас, дані питання не можуть бути розв'язані без загальної соціально-економічної стабілізації в країні.

Найістотнішою перешкодою для діяльності іноземних інвесторів в Україні є недосконалість відповідного законодавства. Спроби вдосконалення нормативних актів згідно з цілями України, а також мотивації іноземних партнерів зумовили часті зміни в українському законодавстві. До останнього часу не запропоновано жодного законодавчого акта, який би був достатньо відпрацьованим, універсальним.

До головних факторів, що стримують формування економічного середовища, сприятливого для залучення іноземних інвестицій, можна віднести також і невизначеність пріоритетів ринкового трансформування економіки та повільність процесів приватизації. 

Проблеми соціально-психологічного характеру в залученні інвестицій пов'язані з відсутністю ринкового менталітету у вітчизняних бізнесменів, що проявляється у їх нездатності самостійно приймати відповідальні рішення, швидко орієнтуватись у мінливому економічному середовищі.

Залученню іноземних інвестицій перешкоджають нерозвиненість комунікаційних засобів, незабезпеченість повною, надійною нормативно-правовою та комерційною інформацією.

Отже, створення загальнополітичних, правових та інституціональних умов, сприятливих для інвестування, є одночасно як передумовою, так і результатом успішних реформ у нашій державі.

 

Література.

1. Бариева А.Ф. Государственная политика привлечения инвестиций // Проблемы в экономике –  2012. – С. 60-84.

2. Берзон Я.М. Формування інвестиційного клімату в економіці // Економика. – 2011. – С. 104 – 105.

3. Загородній А.Г. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування // Фінанси України.  – 2006. – С.122-132.

4. Гринів Т.Т. Форми та методи державного регулювання інвестиційної діяльності суб‘єктів господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка".  – 2008. – С. 68-80.

5. Мингалов, Н.Н. Аналіз іноземної інвестиційної діяльності // Проблеми сучасної економіки. – 2009. – С. 53-57.

6. Олембовська В.В. Дерегулювання підприємницької діяльності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – С. 83-84.

7. Сілін А.Р. Ринок, інвестиції та якість економіки // Економіст. – 2013.– С. 63 – 71.

 

References.

1. Barieva A.F.(2012),“The state policy of attracting investment”, Problemy v ekonomike, vol. 1, pp. 60-84. 

2. Berzon Ya.M.(2011),“Formation of the investment climate in the economy”, Ekonomyka, vol. 1, pp.104 – 105.

3. Zahorodnij A.H.(2006), “Ensuring the provision of private foreign investment in”, Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 122-132.

4. Hryniv T.T.(2008), “The forms and methods of state regulation of investment business entities”, Visnyk Natsional'noho universytetu L'vivs'ka politekhnika”. vol. 1, pp. 68-80.

5. Mynhalov, N.N.(2009), “Analysis of foreign investment”, Problemy suchasnoi ekonomiky. vol. 1, pp. 53-57.

6. Olembovs'ka V.V.(2009), “Deregulation of business in Ukraine”, Visnyk Natsional'noho universytetu L'vivs'ka politekhnika”. vol. 1, pp. 83-84.

7. Silin A.R.(2013), “Market, investment and economy quality”, Ekonomist. vol. 1, pp. 63 – 71.

 

 Стаття надійшла до редакції 16.06.2014 р.