EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2010

УДК 336.7

 

О.О. Яременко,

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

 

Вплив валютного регулювання на фондовий ринок в Україні

 

Анотація. У статті проаналізовано вплив валютного регулювання на фондовий ринок на основі  діяльності Української міжбанківської валютної біржі. Розглянуто сучасну методику розрахунку середнього курсу іноземної валюти.

 

Annotation. The article analyzes the impact of currency regulation of the stock market on the basis of the Ukrainian Interbank Currency Exchange. The modern method of calculating the average rate of foreign currency is considered in the article.

 

Ключові слова: українська міжбанківська валютна біржа, система підтвердження  угод, середній курс іноземних валют, трейдер.

 

Вступ

Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе без розвиненого й стійкого фінансового ринку. Для стабілізації фінансового становища у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів держави постає необхідність забезпечити розширене відтворення шляхом залучення та „переливу” коштів через фондовий ринок. У свою чергу, коливання курсової динаміки гривні  та її стрімка девальвація протягом останнього часу посилили занепокоєння стосовно міцності національної грошової одиниці, що мало наслідки і для фондового ринку.

Постановка завдання

Основним завданням статті є визначення впливу валютного регулювання на фондовий ринок на основі аналізу діяльності Української міжбанківської валютної біржі.

 Головним завданням валютного регулювання в України є організація системи курсоутворення, забезпечення необхідного рівня конвертованості національної грошової одиниці.

В економічній літературі проблеми валютного регулювання та фондового ринку досліджені у працях таких вчених як Долан Е.Дж., Елайбер Р.З., Ікенгрін Б, Кемпбелл К.Д., Ломакін В.К.,  Фрідмен М.. Серед вітчизняних: Береславська О.І., Геєць В.М., Лютий І.О., Міщенко В.І., Мануйленко О.О., Петрик О.І., Філіпенко А.С., Шаров О.М.

Результати

На етапі становлення валютного ринку України у липні 1992 року при НБУ створюється валютна біржа. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України 1993 році постановило створити Українську міжбанківську валютну біржу(УМВБ). Так, 8 липня було прийнято постанову НБУ №50 "Про Українську міжбанківську валютну біржу".

Метою створення УМВБ була необхідність проведення процесу курсоутворення. Заснували біржу 40 найбільших банків України.

Головним завданням УМВБ була організація роботи по проведенню операцій уповноваженими банками з купівлі і   продажу   іноземної   валюти   та  внесення  пропозиції  Національному банку України щодо встановлення  курсу  національної валюти відносно іноземних валют [5].

Статус юридичної особи біржа здобула з 21 липня 1993 року, зберігши назву „Українська міжбанківська валютна біржа”.

Вже у 1995 році УМВБ мала статус найбільшої розрахунково-клірингової організації та головної біржової  арени для проведення операції на фінансовому ринку. На базі біржі сформувалась Фондова секція та було створено власну електронну торгову систему, що  дозволяла працювати в режимі реального часу.  Реєстрацію УМВБ як фондової біржі було здійснено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 1997 році. На УМВБ розпочалась торгівля розрахунковими валютними ф’ючерсними контрактами.

В серпні 1998 року було заборонено укладання угод на строковому ринку з іноземною валютою. В березні 1999 року НБУ зупинив торгівлю іноземною валютою на УМВБ та відновив функціонування міжбанківського валютного ринку із укладанням угод в режимі Торгової сесії НБУ. А вже з 17 листопада 2003  року було відновлено торгівлю розрахунковими валютними ф’ючерсними контрактами, базовим активом яких є офіційний курс іноземних валют, який визначається НБУ, та крос-курси.

У 2005 році НБУ активно впроваджує заходи, що сприяють гнучкості обмінного курсу, тобто пом’якшує валютне регулювання. Так у серпні було скасовано заборону, відповідно до якої банки повинні були здійснювати лише односторонні операції, з продажу або з купівлі, на валютному ринку протягом однієї доби. Також було дозволено проведення форвардних операцій.

 З 2006 року розпочалась торгівля розрахунковими ф’ючерсними контрактами на середній міжбанківський курс USD/UAH, який розраховується УМВБ на підставі щоденних котирувань, що надаються українськими банками. Інформація про середній міжбанківський курс USD/UAH оприлюднюється в Reuters на сторінці УМВБ з переліком банків, за даними яких він розраховується.

У  2008 році  біржа  активно співробітничає  з NASDAQ OMX з метою створення в Україні цілісної сучасної структури фондового ринку та якісного обслуговування потреб професійних учасників учасників, інвесторів та емітентів. УМВБ разом з НБУ та провідними учасниками фондового ринку приймає участь у створенні ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів як майбутнього центрального депозитарію України  [5].

На сьогодні, у 2009 році, створено групу „Українська міжбанківська валютна біржа”. До складу цієї групи належать ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", "Універсальна товарна біржа "Контрактовий дім УМВБ" та компанія FTN Monitor Limited.

Відповідно до положення групи УМВБ, головною метою її діяльності є сприяння створенню на Україні цивілізованих засад функціонування біржового ринку й формування сучасної ринкової інфраструктури як невід’ємної складової економічної політики країни з метою надання суспільству індикаторів стану та тенденцій на фінансовому на товарних ринках і дієвих ринкових механізмів регулювання Уряду.

В даний час УМВБ активно проводить операції у фондовій, товарній та строковій секціях, але не здійснює операції з торгівлі валютою. Так, відповідно до Постанови НБУ від 2 червня 2008 року № 153 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” Національний банк України не тільки підтвердив головну роль на міжбанківському валютному ринку, а й став  головним учасником в системі  підтвердження  угод на міжбанківському  валютному  ринку  України[5].

Згідно з Положенням НБУ від 10 серпня 2005 року № 281 „Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою” за редакцією від 26 жовтня 2009 року, система підтвердження  угод  на  міжбанківському   валютному ринку   України   НБУ - це комплекс організаційно-технічних засобів, який забезпечує підтвердження договорів (угод) про купівлю-продаж іноземної валюти та банківських металів за  безготівкові гривні протягом часу, що встановлюється  і змінюється  на  підставі постанови Правління Національного банку України. Також, відповідно до законодавства, виключно Національному банку та суб'єктам ринку, або з такими суб'єктами, дозволяється здійснювати торгівлю  іноземною  валютою на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародному валютному  ринку [1].

Особливе значення для нормального функціонування біржі має законодавчо врегульований процес здійснення операцій на УМВБ. Тобто, проводити операції на біржі мають право лише її члени. Членом біржі може бути юридична особа, що має відповідну ліцензію. Банківські та фінансові установи, спеціалізовані брокерські контори мають надати ліцензію від ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. При цьому, кандидата  може бути прийнято до членів біржі не раніше, як через три місяці після видачі ліцензії. Для банківських установ також необхідною є ліцензія на проведення банківських операцій, що видана НБУ. При цьому, кандидата в члени біржі може бути приинято не раніше, як  через шість місяців після видачі  ліцензії [4,c.204].

Безпосередніми учасниками торгів у фондовій секції та секції строкових контрактів є трейдери. Трейдери  –  це уповноважені представники членів біржі, які мають право укладати угоди на торгах за дорученням членів біржі, і не мають права працювати від свого імені та за власні кошти [2].

Для того, щоб здобути членство на біржі необхідно надати пакет документів. Обовязковими серед цих документів є:

  - заява про прийняття до членів біржі;

 - реєстраційна картка ;

 - копія свідоцтва про реєстрацію банка (для банківської установи) та копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для небанківської установи) завірені нотаріально;

 - нотаріально завірена копія Статуту;

 - нотаріально завірені копії банківської ліцензії, дозвіл та додаток до дозволу, видані НБУ (для банків);

 - нотаріально завірена копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, видану ДКЦПФР;

 - копії щоквартальних балансів та звітів про прибутки та збитки за останні чотири квартали та за останній календарний місяць;

 - розрахунки обов'язкових нормативів НБУ щоквартально за останні чотири квартали та за останній календарний місяць;

 - розрахунки показників обов`язкових нормативів ДКЦПФР, що встановлені для торговців цінними паперами (крім банків) щоквартально за останні чотири квартали та за останній календарний місяць;

 - копія довідки про обсяг укладених і виконаних угод на фондовому ринку, що надається в ДКЦПФР, за останній звітний період;

 - аудиторський звіт за останній рік роботи (для юридичних осіб, що працюють понад одного року);

 - рекомендації членів біржі для кандидатів, які не є акціонерами біржі [2].

Особливої уваги заслуговує порядок надання рекомендації членів біржі. Так, право надання рекомендації на кандидатів має діючий член біржі, термін членства якого сягає на менше ніж шість місяців, та, який дотримується та виконує вимоги Положення „Про  членство в ЗАТ „Українська Міжбанківська Валютна Біржа” та Правила УМВБ.

Крім вище перерахованих документів для повноцінного аналізу кандидата у члени біржі правління може вимагати до розгляду додатковий пакет документів, що повинно бути передбачено законодавством України або нормативними документами державних органів.

Прийняття до Членів Біржі здійснюється за рішенням Біржової  Ради. Рішення про прийняття до членів біржі приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні Біржової Ради. Представник кандидата може бути присутній при розгляді заяви на членство на засіданні Біржової Ради, але лише за умови запрошення.

Прийняте рішення доводиться до відома кандидата офіційним письмовим повідомленням у термін, який не перевищує п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. Інформація про прийняття нового члена біржі оприлюднюється на офіційному електронному інтернет-ресурсі біржі у термін, який не перевищує десяти робочих днів з дати прийняття  рішення [2].

З дати повідомлення про прийняття до членів біржі протягом п’яти банківських днів кандидат зобов’язаний укласти з біржею відповідний договір про брокерське місце та сплатити його вартість згідно з діючими тарифами біржі шляхом перерахування відповідної суми на рахунок на підставі виписки з рішення Біржової  Ради. Якщо протягом п’яти банківських днів кандидат не уклав договір про брокерське місце та не сплатив його вартість, рішення про членство автоматично анулюється. Брокерське місце – це засвідчене відповідним договором право на здійснення біржової торгівлі на біржі.

 Якщо кандидат отримав відмову в прийомі до членів біржі, він має право надати повторно документи не раніше, ніж через шість місяців з дати прийняття рішення про відмову.

Кожен член біржі має відповідні права, а саме:

-               брати участь у біржових торгах, при умові виконання  всіх вимог, що висуваються біржею до членів, а також за умови дотримання вимог Правил Біржі, які регламентують здійснення операцій на відповідних секціях;

-               звітуватись перед біржею за формою та в терміни згідно з законодавством України, нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Правилами Біржі;

-               обслуговувати клієнтів на основі договорів на обслуговування;

-               вносити на розгляд Правління Біржі пропозиції з питань проведення торгів[2].

 Основними обов’язками члена УМВБ є:

-               дотримання вимог Правил Біржі, діючих нормативно-правових актів, в тому числі нормативних актів ДКЦПФР;

-               виконання вимоги та надання необхідної документації щодо фінансового стану;

-               у разі виникнення спорів з біржею чи її членами, в першу чергу вирішувати ці спори в Арбітражному комітеті Біржі;

-               в письмовій формі повідомляти Біржу про переоформлення чи анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами та відклик банківської ліцензії не пізніше робочого дня, наступного за днем виникнення вказаних обставин;повідомляти Біржу про всі суттєві зміни свого стану згідно;

-               своєчасна оплата відповідних внесків та зборів[4,c.205];

-               своєчасне виконання своїх зобов`язаннь та зобов`язаннь перед клієнтами за укладеними угодами;

-               надання для перевірки співробітникам біржі необхідної фінансової документації, згідно з рішенням Правління Біржі щодо необхідності проведення такої перевірки.

Оскільки на даний час УМВБ не здійснює операцій на валютному секторі, доцільним буде розгляд методики розрахунку середніх курсів іноземних валют за міжбанківським котируванням, що використовується у строковій секції біржі.

Дана методика є власністю УМВБ, тому використання та розрахунки середніх курсів валют за методикою заборонені без дозволу біржі. Банки, що є учасниками пулу, які надають інформацію для розрахунку середніх курсів, та з якими укладено ЗАТ “УМВБ” відповідні договори на надання інформації, мають право оприлюднювати результати розрахунків на власних веб-сторінках без додаткового погодження з ЗАТ “УМВБ”.

Розрахунок середнього курсу іноземної валюти здійснюється Біржею у встановленому порядку.

По-перше, розрахунок здійснюється в розрізі умов та термінів (за форвардними котируваннями) при надходженні інформації не менше ніж від шести комерційних банків. Якщо інформація менше ніж від шести комерційних банків, то біржа визначає середній курс іноземної валюти шляхом експертної оцінки на основі інформації про котирування, що надійшла від комерційних банків та з врахуванням поточних тенденцій на валютному ринку України.

По-друге, якщо дані надійшли не менше ніж від шести, але не більше ніж від десяти комерційних банків, з отриманих даних визначають по одному найвищому та одному найнижчому курсах купівлі та одному найвищому та одному найнижчому курсах продажу іноземної валюти, які далі не беруться до уваги (відсікаються) при розрахунку середнього курсу іноземної валюти як середньоарифметичного[3].

По-третє, якщо інформація надійшла від одинадцяти чи більшої кількості комерційних банків, визначаються два найвищі та два найнижчі курси купівлі та два найвищі та два найнижчі курси продажу іноземної валюти, які далі не беруться до уваги (відсікаються) при розрахунку середнього курсу іноземної валюти як середньоарифметичного.

По-четверте, після здійснення процедури відсікання, середні курси іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України розраховуються за формулою:

 

 

де  – середній курс іноземних валют;

 - курс купівлі іноземної валюти на МВРУ, наданий  - м банком – учасником пулу;

 - курс продажу іноземної валюти на МВРУ, наданий  - м банком – учасником пулу;

 - кількість курсів купівлі та/або кількість курсів продажу іноземної валюти, що використовується при розрахунку середнього курсу (після здійснення процедури відсікання).

По-пяте, отримане значення округляється до пяти значущих цифр після коми (в українських гривнях за одиницю іноземної валюти) [3].

Кожного банківського дня на біржі здійснюється розрахунок середніх курсів іноземних валют за міжбанківськими котируваннями, які можуть використовуватися в якості базового активу для ф’ючерсних контрактів,  на підставі поточних котирувань купівлі/продажу іноземних валют (долара США, євро та російського рубля) на умовах TOD та FRW , що надаються комерційними банками України, з якими Біржею укладені договори про надання відповідної інформації. TOD(тод) — це валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції у день укладення договору.  FRW(форвард)  —  це валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції (з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня укладення договору Час,  на який банки надають інформацію, а також період її подання, встановлюються та можуть змінюватися за рішенням Біржової Ради ЗАТ “УМВБ”. За рішенням Біржової Ради ЗАТ “УМВБ” ця функція може бути делегована Правлінню ЗАТ „УМВБ” або Раді Секції Строкового ринку ЗАТ “УМВБ”.

Для розрахунку середніх курсів іноземних валют за міжбанківськими котируваннями  формується пул банків з переліку найбільш потужних та активних на валютному ринку комерційних банків України, які виявили зацікавленість у цьому проекті та взяли на себе зобов’язання своєчасно та регулярно надсилати достовірну інформацію про поточні котирування курсів купівлі та продажу іноземних валют.

Інформація надсилається банками на Біржу кожного банківського дня засобами БЕСТ [4, c.207]. БЕСТ - біржова електронна система торгів – це сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються біржею для забезпечення укладання угод та виконання  контрактів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

В разі неможливості передачі інформації засобами БЕСТ, в той же термін банк повинен надавати інформацію на електронну адресу біржі , зазначену в договорі на надання інформації. На вимогу біржі, протягом 2 годин з моменту надходження такої вимоги, банки – учасники пулу зобов’язані надати цю інформацію в паперовому вигляді, та засвідчити її достовірність.

Висновки

Таким чином, завдяки діяльності Української міжбанківської валютної біржі  сформовано не лише стійкі основи валютного ринку в Україні, але й започатковано сучасні торговельні відносини на фондовому ринку, враховуючи особливості та пріоритети валютного регулювання. Тобто, валютне регулювання, в контексті формування валютного курсу, має значний влив на фондовий ринок в Україні.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Положення НБУ  „Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою” від 10 серпня 2005 року № 281(зі змінами та доповненнями).

2. Положення „Про  членство в ЗАТ „Українська Міжбанківська Валютна Біржа” зареєстровано ДКЦПФР Рішенням №1207 від “10” жовтня 2008р.

3. Методика розрахунку середніх курсів іноземних валют за міжбанківським котируванням, зареєстровано ДКЦПФР Рішенням №1207 від “10” жовтня 2008р.

4. Бездітько Ю.М., Мануйленко О.О., Стасюк Г.А. Валютне регулювання: Навч. посіб.- Х: ОЛДІ-плюс, 2009 .- с.204-205, 207.

5. Офіційний сайт ЗАТ „УМВБ”: www.uice.com.ua

Стаття надійшла до редакції 13.09.2010 р.