EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2014

УДК: 330.43

 

О. А. Рядно,

д. т. н., професор, зав. каф. математичного моделювання та інформаційних систем в економіці,

Дніпропетровська державна фінансова академія

Л. Л. Кондрус,

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

Я. В. Хрущ,

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

 

економЕтричні моделі у дослідженні ринку праці в промислово-розвинутому регіоні

 

O.A. Ryadno, L. L. Kondrus, Ya. Khrushch

 

MARKET OF LABOUR DEVELOPMENT IN TO INDUSTRIALLY DEVELOPED REGION

 

За допомогою економіко-математичних методів проведено емпіричне дослідження стану ринку праці в промислово-розвинутому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області) та факторів, що визначають зміну його структури. Дослідження, зокрема, показало, що динаміка кількості працівників на підприємствах України тісно пов’язана з динамікою середньомісячної зарплати.

 

With the help of economic-mathematical methods conducted empirical research of the labor market in the industrialized region (based on the Dnipropetrovsk region) and determinants of changes in its structure. Research, in particular, showed that the dynamics of the number of employees in enterprises of Ukraine is closely linked to the dynamics of the average monthly salary.

 

Ключові слова: економіко-математичні моделі, ринок праці, структура зайнятості.

 

Keywords: economics mathematical models, labor-market, structure of employment.

 

 

Постановка проблеми. Перехід від адміністративно командної до ринкової економіки призвів до значних змін у використанні трудових ресурсів. Різке погіршення соціально-економічного положення негативно позначилось на ефективності використання накопиченого виробничого потенціалу, на збалансованому забезпеченні працездатного населення робочими місцями. Створення ефективних програм сприяння зайнятості передбачає дослідження сучасного стану ринку праці в країні та її регіонах, у тому числі емпіричне дослідження із застосуванням економіко-математичних методів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковими та практичними проблемами щодо відносин трудової зайнятості в умовах ринкової економіки В.І. Герасимчук, А. Колот, А.А. Никифоров, В.М. Петюх, Д. Богиня. О.І. Амоша, С.І. Бандур, Д.П. Богиня, С.І. Бондар, Н.П. Борецька, В.М. Геєць, Л.І. Дмитриченко, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, С.М. Злупко, Е.М. Лібанова, І.І. Лукінов, Н.Д. Лук’янченко, О.Ф. Новікова, В.М. Петюх, В.І. Пила, С.І. Пирожков їх праці присвячено питанням соціально-економічних аспектів ринку праці. В той же час економіко-математичні методи в цих дослідженнях майже не застосовуються.

Метою статті є емпіричне дослідження за допомогою економіко-математичних методів стану ринку праці в промислово-розвинутому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області) та чинників, що визначають зміну його структури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження стану ринку праці у Дніпропетровській області проведено на основі даних Державного комітету статистики України і Головного управління статистики у Дніпропетровській області [1-3].

У табл. 1 наведено деякі показники соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області і України у 2001-2012 рр..

Відмітимо, що Дніпропетровська область є великим промислово-розвинутим регіоном України, де створюється значна частка валової доданої вартості (табл. 1). Це обумовлює деякі особливості підприємств, що тут працюють.

 

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика показників соціально-економічного розвитку

Дніпропетровської області та України у 2001-2012 рр.

Назва показника

2001 р.

2005 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2012 р.

Середньодушова ВДВ, грн.

область

3562

11909

20868

30918

27737

34709

країна

2788

9372

15496

20495

19832

23600

Кількість підприємств- на 10000 осіб

область

46

69

87

84

85

70

68

країна

53

73

89

85

88

75

74

Середньорічна кількість найманих працівників, тис. осіб

область

1111

1017

1025

1011

930

930

927

країна

13680

11388

11414

11389

10653

10758

10556

Рівень зайнятості, %

область

56,3

58,4

59,3

59,9

59,3

60,3

60,7

країна

55,8

57,7

58,7

59,3

57,7

58,5

59,2

Середньомісячна заробітна плата, грн.

область

273

913

1455

1876

1963

2369

2790

країна

230

806

1351

1806

1906

2239

2633

Джерело: [1-3]

 

Наведені в табл. 1 дані свідчать про те, що кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тис. осіб в області дещо нижча ніж в Україні. Відмітимо, що без урахування малих кількість підприємств на 10 тис. осіб в регіоні вища за середню по країні, причому за 2001-2007 рр. вона зросла майже на 90% (з 48 до 87), а в Україні лише на 68% (з 53 до 89). Починаючи з 2007 р. кількість підприємств-суб’єктів  підприємницької діяльності на 10 тис. осіб зменшується як по області так і по Україні і досягає рівня 2005 р., що обумовлено кризою 2008 р.

Як бачимо з табл.1 протягом аналізованого періоду, показники зайнятості, як в області, так і в країні суттєво покращились. Середньомісячна номінальна заробітна плата за цей період зросла у 10 раз, а у Дніпропетровській області залишається вищою за середню по країні. Рівень трудової зайнятості по області з 2001р. по 2012 р. поступово зростав і у 2012 р. становив 60,7%. По Україні спостерігалося поступове зростання рівня зайнятості ( з 55,8% у 2001 р. до 59,3% у 2008 р.), а потім зменшення рівня зайнятості населення (до 57,7% у 2009 р.). У 2012 р. рівень зайвості по Україні досяг значення 2008 р., що також обумовлено кризою 2008 р.

Значення середньорічної кількості найманих працівників та середньомісячної заробітної плати по Україні і Дніпропетровській області наведено у табл. 2 [1-3].

 

Таблиця 2.

Показники зайнятості та оплати праці на підприємствах - суб’єктах підприємницької діяльності України

за основними видами економічної діяльності

Вид економічної діяльності

Середньорічна кількість найманих працівників,

тис. осіб

Середньомісячна заробітна плата,

грн.

2001 р.

2005 р.

2009 р.

2012 р.

2001 р.

2005 р.

2010 р.

2012 р.

Всього

13678

11388

10653

10556

230

806

2239

2633

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

2551

1137

699

628

114

437

1430

1801

Промисловість

4061

3416

2851

2800

302

967

2580

3120

Будівництво

590

461

385

336

260

894

1754

2251

Торгівля

630

676

852

912

226

713

1874

2339

Готелі i ресторани

100

82

90

105

178

566

1455

1777

Транспорт та зв’язок

1110

992

936

926

336

1057

2726

3138

Фінансова діяльність

146

216

292

277

560

1553

4601

5340

Операції з нерухомістю

596

564

615

705

278

900

2436

2935

Державне управління

610

570

635

612

335

1087

2747

3053

Освіта

1551

1610

1646

1628

156

641

1889

2081

Охорона здоров'я

1304

1271

1271

1257

138

517

1631

1778

Колективні, громадські та особисті послуги

398

377

372

363

162

620

2065

2380

Джерело: [1-3]

 

Як видно із табл. 2, у 2012 р. порівняно з 2001 р. середньорічна кількість найманих працівників в Україні зменшилась майже за всіма видами економічної діяльності. В той же час необхідно зазначити, що змінювалась вона не рівномірно. Ринкові реформи, зазвичай, супроводжуються глибокою структурною перебудовою, що призводе до перерозподілу ресурсів та концентрації їх на розвитку перспективних галузей, і, відповідно, до згортання тих галузей, продукція яких не рентабельна.

На рис. 1 наведено індекс середньорічної кількості найманих працівників у 2012 р. по відношенню до 2001 р. (Y).

 

Рис. 1. Середньорічна кількість найманих працівників підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності

України за 2012 р. у відсотках до 2001 р.

Джерело: [1-3]

 

 

Як можна бачити з рис. 1 середньорічна кількість працівників найбільш суттєво зменшилась у сільському господарстві (на 45%), у промисловості (на 18%) та у будівництві (на 27,1%), а за такими видами економічної діяльності як оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани, фінансова діяльність, операції з нерухомістю, державне управління середньорічна кількість найманих працівників збільшилась (відповідно на 34,9%, 28%, 28,2%, 25% та 7,4%).

Аналіз табл. 2 показує, що з 2001 по 2012 рр. середньомісячна заробітна плата зросла на підприємствах усіх видів економічної діяльності, але в різних галузях зростала нерівномірно. Розподіл індексу середньомісячної заробітної плати у 2012 р. по відношенню до 2001 р. (X) за видами економічної діяльності показано на рис. 2.

 

Рис. 2. Середньомісячна заробітна плата на підприємствах – суб’єктах підприємницької діяльності України за 2012 р. у відсотках до 2001 р.

Джерело: [1-3]

 

 

Як можна бачити з рис. 2. найбільш суттєво заробітна плата зросла у сільському господарстві, колективних, громадських і особистих послугах і в фінансовій діяльності та охороні здоров’я. Аналізуючи рис. 1, 2 можна побачити, що спостерігається статистичний зв’язок між динамікою середньорічної кількості найманих працівників і динамікою середньомісячної заробітної плати. Для виявлення цього зв’язку було побудовано рівняння регресії (поліноміальне другого степеня) індексу кількості працівників (Y) від індексу зарплати (X). За методом найменших квадратів оцінено таку модель:

 

 

де  – значення коефіцієнта детермінації.

У дужках наведено розрахункові значення t – статистики. Як можна бачити, усі отримані оцінки параметрів значимі на рівні 5%. Статистичну залежність індексу кількості найманих працівників від індексу номінальної заробітної плати та лінію регресії, що побудовано, показано на рис. 3.

 

Рис. 3. Залежність індексу кількості найманих працівників на підприємствах – суб’єктах підприємницької діяльності України (Y)

від індексу середньомісячної заробітної плати (X)

 

Таким чином, модель, що побудована, дозволяє зробити висновок про те, що динаміка кількості працівників на підприємствах України обумовлена динамікою середньомісячної зарплати: збільшення індексу заробітної плати на 1% за інших рівних умов призводе до зменшення індексу кількості працівників на 1,55% (на основі середнього значення коефіцієнта еластичності).

Отримане рівняння регресії встановлює наявність від’ємної статистичної залежності між динамікою попиту на працю і динамікою номінальної заробітної плати в Україні. Зокрема, максимальне значення індексу кількості найманих працівників становить 113,5% і досягається для значення індексу середньомісячної заробітної плати 326,7%.

Тенденції щодо зайнятості та оплати праці на підприємствах - суб’єктах підприємницької діяльності Дніпропетровської області аналогічні тим, що мають місце в Україні: у 2001-2012 рр. спостерігається зменшення середньої кількості найманих працівників за більшістю видів економічної діяльності і суттєве зростання середньомісячної заробітної плати за всіма видами економічної діяльності (див. табл. 3).

 

Таблиця 3.

Показники зайнятості та оплати праці на підприємствах - суб’єктах підприємницької діяльності

Дніпропетровської області за основними видами економічної діяльності

Вид економічної діяльності

Середньорічна кількість найманих працівників,

тис. осіб

Середньомісячна заробітна плата, грн.

2001 р.

2005 р.

2009 р.

2012 р.

2001 р.

2005 р.

2009 р.

2012 р.

Всього

1110,5

1016,9

930,5

930

273,3

913,2

1962,9

2790

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

107,8

51,9

36,9

33,8

134,7

521,4

1347

1872

Промисловість

477,6

458,7

369,4

364,4

357,5

1117,9

2298,2

3364

Будівництво

50,9

33,3

24

26,8

258,8

798,5

1172

2044

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

51,6

61

78,8

82,5

200,4

686,5

1165,1

2155

Готелі i ресторани

3,8

3,6

6,2

7,1

162,3

524,4

1131,2

1595

Транспорт та зв’язок

89,3

80,8

75,7

74,5

306,7

1001,4

2311,8

3031

Фінансова діяльність

12,1

18,5

24,3

21

554

1419,4

3324,8

4620

Операції з нерухомістю. здавання під найм та послуги юридичним особам

51,5

50,9

56,4

61

256,9

787,1

1873,7

2492

Державне управління

38,2

33,6

37,3

41,1

327,5

1042,5

2382,6

2784

Освіта

112,5

113,4

114,8

113,8

156,5

659

1618,3

2109

Охорона здоров'я та соціальна допомога

93,2

90,8

87,5

83,4

142,2

530

1336,1

1857

Колективні, громадські та особисті послуги

20,7

19,7

18,9

19,6

156,2

662,3

2886,7

3543

Джерело: [1-3]

 

На основі статистичних даних за 11 років (2001-2012 рр.) визначено середні значення індексу кількості найманих працівників () і середньомісячної заробітної плати () у відсотках до базового 2001 р. для Дніпропетровської області. Відповідні показники  і  розглянуто, також, для України. За методом найменших квадратів отримано такі рівняння регресій:

 

Дніпропетровська область –

Україна –

 

Рівняння регресій є адекватними за критерієм Фішера, а коефіцієнти є значимими за критерієм Стьюдента на рівні 5%.

Отримані оцінки по суті являються міжгруповими оцінками (between estimator) в панельних регресіях щорічних темпів збільшення (зменшення) кількості працівників від щорічних темпів збільшення заробітної плати [4]. Як можна бачити, існує лінійна від’ємна статистична залежність щорічної динаміки кількості найманих працівників області від щорічної динаміки середньомісячної заробітної плати, тобто існує від’ємна залежність між щорічною динамікою попиту на працю і заробітною платою в регіоні.

Стосовно середньомісячної заробітної плати необхідно зазначити, що якщо у 2001 р. середня заробітна плата в Дніпропетровській області перевищувала середню зарплату в Україні за всіма видами економічної діяльності на 18%, то у 2012 р. - лише на 6% . За такими видами економічної діяльності, як будівництво, торгівля, готелі і ресторани, транспорт, фінансова діяльність, операції з нерухомістю та державне управління заробітна плата в області вже була нижча, ніж в Україні [1-3].

Трансформаційні процеси, що відбуваються зараз в Україні, визначають зміну структури зайнятих як в країні, так і в регіоні. У табл. 4 наведено порівняльну характеристику структури середньорічної кількості найманих працівників у Дніпропетровській області та в Україні у 2001-20011 рр.

Як бачимо з табл. 4 протягом періоду, що розглядався, збільшилась питома вага працівників, що зайняті у таких видах економічної діяльності як торгівля (на 2,9%), готелі і ресторани, транспорт, фінансова діяльність, операції з нерухомістю, державне управління і освіта. В той же час питома вага зайнятих у сільському господарстві, промисловості, будівництві суттєво зменшилась: в області на 6%, 4% і 1,5%, в Україні  на 12,8%, 3,2% і 1,1% відповідно.

 

Таблиця 4.

Порівняльна характеристика структури середньорічної кількості найманих працівників

у Дніпропетровській області та в Україні у відсотках

Вид економічної діяльності

2001 р.

2005 р.

2009 р.

2012 р.

Всього

100

100

100

100

Сільське господарство

область

9,7

5,1

4,0

3,6

країна

18,7

10,0

6,6

5,9

Промисловість

область

43,0

45,1

39,7

39,2

країна

29,7

30,0

26,8

26,5

Будівництво

область

4,6

3,3

2,6

2,9

країна

4,3

4,0

3,6

3,2

Оптова та роздрібна торгівля

область

4,6

6,0

8,5

8,9

країна

4,6

5,9

8,0

8,6

Готелі i ресторани

область

0,3

0,4

0,7

0,8

країна

0,7

0,7

0,8

1,0

Транспорт та зв’язок

область

8,0

7,9

8,1

8

країна

8,1

8,7

8,8

8,8

Фінансова діяльність

область

1,1

1,8

2,6

2,3

країна

1,1

1,9

2,7

2,6

Операції з нерухомістю

область

4,6

5,0

6,1

6,6

країна

4,4

5,0

5,8

6,7

Державне управління

область

3,4

3,3

4

4,4

країна

4,5

5,0

6,0

5,8

Освіта

область

10,1

11,2

12,3

12,2

країна

11,3

14,1

15,5

15,4

Охорона здоров'я

область

8,4

8,9

9,4

9

країна

9,5

11,2

11,9

11,9

Колективні, громадські та особисті послуги

область

1,9

1,9

2

2,1

країна

2,9

3,3

3,5

3,4

Джерело: [1-3]

 

Структуру кількості найманих працівників за видами економічної діяльності у 2012 р. показано на рис. 4.

 

Рис. 4. Структура найманих працівників за видами економічної діяльності за 2012 р.

Джерело: [1-3]

 

Як бачимо з рис. 4 найбільша частка найманих працівників області зайнята у промисловості (39,2%), в освіті (12,2), охороні здоров’я та соціальної допомоги (9%) і на транспорті (8%). Питома вага зайнятих на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам складає 6,6%. Частка найманих працівників на підприємствах інших видів економічної діяльності знаходиться на рівні 5% і нижче.

Відмітимо, що частка найманих працівників області, зайнятих у промисловості, перевищує аналогічний показник по Україні майже на 15%.

Висновки. Таким чином, дослідження стану ринку праці у Дніпропетровській області, показало, що між динамікою кількості працівників на підприємствах України та динамікою середньомісячної зарплати існує від’ємна статистична залежність: збільшення індексу заробітної плати за інших рівних умов призводе до зменшення індексу кількості працівників. Середньомісячна заробітна плати в області у 2002 р. перевищувала середню зарплату в Україні за всіма видами економічної діяльності, а у 2012 р. за такими видами економічної діяльності, як будівництво, торгівля, готелі і ресторани, транспорт, фінансова діяльність, операції з нерухомістю та державне управління заробітна плата в області вже була нижча, ніж в Україні. Негативно на соціально-економічний розвиток регіону вплинула криза 2008 р.

 

Список використаних джерел.

1. Діяльність підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності у 2011 році. Статистичний збірник. Ч. 1. Державний комітет статистики України. – Київ, 2012. –164 с.

2. Діяльність та фінансовий стан підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності у 2011 році. Статистичний збірник. Ч. 1. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. – Дніпропетровськ, 2012. – 140 с.

3. Діяльність та фінансовий стан підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності у 2011 році. Статистичний збірник. Ч. 2. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. – Дніпропетровськ, 2012. – 141 с.

4. Лук’яненко І., Городніченко Ю. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. - К, 2002.

5. Магнус Я.Р. Эконометрика / Начальный курс: Учеб., Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – 576 с.

6. Піскунова О.В. Побудова узагальненого показника якості життя населення міста Дніпропетровська / О.В. Піскунова, Ю.Ю. Погрібняк, Л.В. Рибальченко // Вісник ДДФА: Економічні науки. – Дніпропетровськ, 2005. - №1(13). – с.93-99.

7. Піскунова О.В. Економетричне моделювання факторів, що впливають на динаміку регіональної структури зайнятості / О.В. Піскунова, О.А. Рядно // Вісник ДДФА. Економічні науки України, № 1(17).- 2010.–с. 90-93.

8. Рядно О.А., Фактори тривалості зареєстрованого безробіття (Емпіричне дослідження на прикладі м. Дніпропетровськ) / О.А. Рядно, О.В. Піскунова // Вісник ДДФА. Економічні науки України, № 1(15).- 2006.–с. 130-146.

9. Трофимова Н.А., Френкин Б.Р. Зависимость уровня занятости в промышленности региона от экономико-географических факторов// Анализ и моделирование экономических процессов // Сборник статей под ред. В.З. Беленького. Выпуск 2.-М.: ЦЭМИ, 2005.-с.29-40.

10. Федулова Л.І., Буга Н.Ю. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки// Регіональна економіка. – 2008. - №3. – с. 31-41.

 

References.

1. State Statistics Service of Ukraine (2012), “Dijal'nist' pidpryjemstv–sub’jektiv pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti u 2011 roci. Statystychnyj zbirnyk. Ch.1” [Activity of enterprises - subjects of entrepreneurial activity is in 2011 year. Statistical yearbook. vol. 1], Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine.

2. Main administration of statistics is in the Dnepropetrovsk area (2012), “Dijal'nist' ta finansovyj stan pidpryjemstv-sub’jektiv pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti u 2011 roci. Statystychnyj zbirnyk. Ch.1” [Activity and financial state of enterprises-subjects of entrepreneurial activity is in 2011 year. Statistical yearbook. vol. 1], Golovne upravlinnja statystyky u Dnipropetrovs'kij oblasti, Dnepropetrovsk, Ukraine.

3. Main administration of statistics is in the Dnepropetrovsk area (2012), “Dijal'nist' ta finansovyj stan pidpryjemstv-sub’jektiv pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti u 2011 roci. Statystychnyj zbirnyk. Ch.2”[Activity and financial state of enterprises-subjects of entrepreneurial activity is in 2011 year. Statistical yearbook. vol. 2], Golovne upravlinnja statystyky u Dnipropetrovs'kij oblasti, Dnepropetrovsk, Ukraine.

4. Lukyanenko, I. and Gorodnichenko, J. (2002), Suchasni ekonometrychni metody u finansah [Modern econometric methods in finance], Litera LTD, Kyiv, Ukraine.

5. Magnus, Y.R. (2004), Jekonometrika / Nachal'nyj kurs [Econometrics / Initial Rate course], 6th ed, Delo, Moscow, Russia.

6. Piskunova, O.V. (2005), “Building a generic quality of life of the population of Dnepropetrovsk”, Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky, vol. 1(13), pp. 93-99.

7. Piskunova, O.V. (2010), “Econometric modeling of factors that affect the dynamics of regional structure of employment”, Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky, vol. 1(17), pp. 90-93.

8. Ryadno, O.A. (2006), “Factors duration of unemployment (empirical study on the example of Dnepropetrovsk)”, Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky, vol. 1(15), pp. 130-146.

9. Trofimov, N.A. and Frenkyn, B.R. (2005), “Dependence of the level of employment in the industry in the region from economic and geographic factors”. Analysis and modeling processes Ekonomicheskie”, Analiz i modelirovanie jekonomicheskih processov, vol.2, pp. 29-40.

10. Fedulova, L.I. and Buga, N.Y. (2008), “Problems of regions: characteristics of regional policy in the new economy”, Regional'na ekonomika, vol. 3, pp. 31-41.

 

 Стаття надійшла до редакції 18.06.2014 р.