EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2014

УДК  336. 14: 352 (045)

 

Т. А. Далєвська,

аспірант  Київський національний  торговельно-економічний університет

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СИСТЕМІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

 

T. A. Dalievska,

the post-graduate student of  Kyiv national university of trade and economics

 

ECONOMIC CONTENT OF FINANCIAL SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENTS IN INTERGOVERNMENTAL SYSTEM

 

У статті з’ясовано сутність понять «фінансове забезпечення місцевого самоврядування» та «бюджет місцевого самоврядування», сформульовано зміст фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин.

 

В статье выяснена суть понятий «финансовое обеспечение местного самоуправления» и «бюджет местного самоуправления», сформулировано видение содержания финансового обеспечения развития местного самоуправления в системе межбюджетных отношений.

 

In the article the essences of  the terms «financial support of local government» and  «local government budget»  are found. Author’s understanding the content of the financial support of local governments in the intergovernmental relations is formulated.

 

Ключові слова: бюджет місцевого самоврядування, місцевий бюджет, фінансове забезпечення місцевого самоврядування, джерела фінансування.

 

 

Постановка проблеми

Фінансове забезпечення місцевого самоврядування – це сукупність фінансових ресурсів, які зосереджуються у відповідних фондах та, використовуючи які, органи місцевого самоврядування виконують покладені на них повноваження, забезпечуючи соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. [5, с.78-93]

Фінансове зебезпечення місцевого самоврядування, перш за все, стосується  надання суспільних послуг жителям територіальної громади у повному обсязі. Такий підхід функціонування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування  є «споживацьким» та  характеризує її як інструмент оперативного функціонування. Існує  необхідність стратегічно розглядати фінансове забезпечення розвитку місцевого самоврядування.

Основою фінансового забезпечення місцевого самоврядування виступають бюджети місцевого самоврядування. Тому, перш ніж визначити зміст поняття фінансового забезпечення, варто розглянути бюджет місцевого самоврядування як економічну категорію. В сучасній економічній теорії існує безліч підходів до визначення сутності поняття «бюджет місцевого самоврядування». Складнощі у визначенні цієї категорії пов’язані з його відношенням до всіх сфер суспільного життя територіальної громади та міцним зв’язком із інтересами всіх без виключення її членів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Сучасні літературні джерела тлумачать поняття «бюджет місцевого самоврядування» по-різному. Кожен науковець намагається надати йому свого забарвлення та специфічного наукового відтінку, виражаючи таким чином власне бачення розвитку бюджетних відносин адміністративно-територіальної одиниці. Широка гамма поглядів стосується здебільшого процесу утворення та використання бюджету місцевого самоврядування і не пояснює його суть як об’єктивно необхідного для  функціонування економіки явища.

Питанням визначенню сутності бюджету місцевого самоврядування та поняття  фінансового забезпечення місцевого самоврядування присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Т.Г. Бондарук, В. М. Геєць, О. П. Кириленко,  І.О.Луніної, В. М. Опаріна, В. М. Федосова, І.Я.Чугунова, C. І. Юрія,  А. Вагнера, Ш.Бланкарта, В. Лексина, Р. Масгрейва, У. Оутса, Ч. Тібу та інших.

Як свідчить аналіз їх праць, бюджету місцевого самоврядування не надається значення універсальної (в межах адміністративної одиниці) категорії, проблеми правового забезпечення місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування майже не анонсуються, а термін фінансового забезпечення місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин та у процесі соціально-економічного розвитку як економічна категорія є недостатньо дослідженим.

Побудова ефективної бюджетної системи можлива за умови правильного розуміння сутності, ролі та місця бюджетів місцевого самоврядування в бюджетній системі країни, побудови ефективної системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування та раціонального розмежування сфер впливу цих двох видів бюджетів задля соціально-економічного розвитку території та повноцінного надання суспільних послуг мешканцям територіальної громади.

Постановка завдання Метою даної роботи є розкриття сутності бюджету місцевого самоврядування, фінансового забезпечення та формулювання власного розуміння змісту фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин.

Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань: визначити економічний зміст бюджетів місцевого самоврядування у бюджетній системі країни, з’ясувати особливості правового змісту понять «місцеві бюджети» та «бюджети органів місцевого самоврядування» на основі аналізу законодавчої бази України, аргументувати наявність впливу законів діалектики Гегеля на закони ефективного функціонування бюджетної системи та обгрунтувати визначення  фінансового забезпечення економічного розвитку місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження Бюджет місцевого самоврядування є індикатором соціально-економічного розвитку територіальної громади, інструментом її регулятивного впливу, лакмусом змін та «дзеркалом» проблематики. Термін «бюджет» походить від французького «bougette». [3, с.384]  Бюджет місцевого самоврядування має як основні ознаки бюджету, так і специфічні його риси. Фактично сьогодні бюджет місцевого самоврядування повинен розглядатися як діалектична категорія, суть якої розкривається крізь призму чотирьох підходів: організаційного, суспільного, політичного та матеріально-формалістичного. Бюджет місцевого самоврядування як економічне явище має низку ознак. Пропонуємо такий спектр ознак: ретроспективність, синергетичність, об’єктивність, підпорядкованість, універсальність та інтегрованість, чутливості, юридичності, індикативності. [4, с. 205-209]

Бюджети місцевого самоврядування  є діалектичною категорією, яка не є частинами основного фінансового плану країни, а є окремими автономними економічними відносинами, виникнення яких обумовлене адміністративно-територіальним поділом та бюджетним устроєм, необхідністю забезпечити добробут відповідної територіальної громади і країни в цілому. У цьому розкривається закон єдності та боротьби протилежностей. Місцеві бюджети функціонуючи відокремлено, незалежно один від одного і від державного бюджету загалом, в кінцевому рещультаті забезпечують розвиток однієї держави. Розвиток бюджетних відносин відбувається спіралеподібним чином: на основі кращого із попереднього, але порядком вище формується наступний бюдежтний період. Принцип ретроспективності бюджетотворчого процесу підтверджує закон Гегеля заперечення заперечення. Накопичення кількісних змін бюджетних показників відображає діалектичний «стрибок» у вигляді якісних змін. Закони діалектики знаходять своє відображення у площині бюджетних економічних відносин. Бюджети місцевого самоврядування на сьогодні не мають елементів діалектичного розвитку.

Суперечності виникають через відсутність чіткого визначення понять місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування у Конституції, Законі України «Про місцеве самоврядування» (С.1 Закону ототожнює їх), Законі України «Про місцеві адміністрації» (який не вирізняє бюджетні повноваження виконавчої гілки влади та місцевих рад, чим залишає можливість довільного тлумачення поняття місцевих бюджетів). [2, с. 157-161]  Праці відомого вченого М.І. Піскотіна підтверджують тезу про необхідність розмежування найменувань тим, що ці поняття в сучасному вигляді «…не точні, двозначні та не зрозумілі». У Ст. 140 Закону України «Про місцеве самоврядування» зазначено, що місцеве самоврядування – це право територальної громади…самостійно вирішувати питання місцевого характеру». М.І.Піскотін вважає термін «бюджети місцевого самоврядування» недоречним уже тому, що закон визначив місцеве самоврядування як «право». [6, с. 128,132]

Розвиток місцевого самоврядування як інституту неможливий без системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування, визначення сутності якого залишається недостатньо дослідженим. Більшість трактувань фінансового забезпечення як процесу управління «…капіталом підприємства та діяльність, що пов’язана з його залученням, розміщенням та використанням» стосуються підприємницького сектору. Деякі науковці прив’язують термін до управління та державного регулювання.

Переважна більшість науковців визначає необхідність стратегічно розглядати фінансове забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Зокрема  В.Л. Бондаренко характеризує  фінансове забезпечення розвитку  територіальної громади як «гарантоване певними заходами привласнення та використання вартостей у грошовій формі місцевими органами влади для соціально-економічного розвитку міста». [1, с.3]

Сапожніков В.Б. зазначає, що фінансове забезпечення місцевого самоврядування у процесі бюджетного планування – це «сукупність конкретних фінансових норм, бюджетних методів, важелів, інструментів, за допомогою яких забезпечується процес локального бюджетного вибору, де головною метою є раціональність, оптимальне представлення волевиявлення громад та практична його реалізація, що відображає законність, дотримання строків, прозорість і контрольованість фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць». [8, с. 69-71]

Панасюк Л.В. фінансове забезпечення місцевого самоврядування визначає як «сукупність заходів щодо акумуляції, розподілу та використання фінансових ресурсів з метою створення умов, що сприяють нормальному здійсненню економічних процесів на відповідній території, реалізації запланованих соціальних програм, проектів, та запобіганню і усуненню порушень при використанні фінансових ресурсів».

Н. Косаревич розкриває сутність фінансового забезпечення місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин «як складової міжбюджетних відносин, яка полягає у використанні сукупності інституційних засад формування бюджетів місцевого самоврядування з врахуванням ступеню збалансованості фінансово-економічних відносин, що надасть можливість оптимізувати структуру адміністративно-територіальних одиниць, підвищити ефективність видатків, забезпечити якісний рівень бюджетного планування і прогнозування місцевих бюджетів як інструмента соціально-економічного розвитку територій».

Автор пропонує розглядати систему фінансового забезпечення місцевого самоврядування як сукупність етапів використання систематизованих методів обґрунтування та вибору джерел фінансування і форм руху фінансових ресурсів,  забезпечення їх ефективного перетворення на засоби реалізації економічних цілей розвитку територіальної громади.

 

Рис. 1. Підсистеми системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування*

(*Власна розробка автора)

 

Фінансове забезпечення місцевого самоврядування як системна діяльність (рис.1), що включає основну діяльність (мобілізацію, накопичення, перетворення та розподіл фінансових ресурсів до кінцевого споживача з метою досягнення цілей певної організаційної системи) та управлінську (що гарантує належну ефективність та результативність фінансового забезпечення)

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином бюджет місцевого самоврядування є ключовою ланкою фінансової системи та відображає всі якісні ознаки фінансів. У вузькому значенні бюджет місцевого самоврядування – це головний фінансовий документ місцевого самоврядування. У широкому розумінні - це широка фінансова категорія, система імперативних  економічних відносин, в процесі яких формується та виконується бюджетний фонд. [7, с. 582-604]

Складність питань фінансового забезпечення місцевого самоврядування потребує широкого дисциплінарного дослідження, базову роль повинна здобути розробка аналітично-інформаційного забезпечення процесу прийняття управління рішень. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування – це сукупність діалектично взаємопозв’язаних інституційних засад формування бюджету місцевого самоврядування як інструменту соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. У вузькому значенні фінансове забезпечення місцевого самоврядування – це залучення необхідних для соціально-економічного розвитку територіальної громади фінансових ресурсів та ефективне управління ними, або система джерел фінансування соціально-економічного розвитку.

 

Список використаних джерел.

1. Бондаренко В.Л. Фінансове забезпечення розвитку міста (на прикладі міста Києва). Автореферат на здобуття наук. ступ. к.е.н.. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – С.3.

2. Єфремова І.І. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення / І.І. Єфремова // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 157-161.

3. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

4. Корягін М.В. Сутність, функції та ознаки бюджету як економічної категорії / М.В.Корягін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. –2010. – С. 205-209.

5.Мельничук Н.Ю. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні /  Н.Ю. Мельничук // Экономика Крыма. – №1 (34). – 2011. – С. 78-93.

6. Пискотин М. И. Бюджетные права местных советов депутатов трудящихся / М. И. Пискотин. – М. : Госюриздат, 1961. – С.128, 132.

7. Региональная статистика: учебник / под ред Заровой Е.В., Чудилина Г.И. – М.: Финансы и статистика, 2006. – С. 582-604.

8. Сапожніков В.Б. Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування / В.Б. Сапожінков // Інвестиції: практика  та досвід. – 2010. – №11. – С. 69-71.

 

References.

1. Bondarenko, V. L. (2004),  Financial support for the development of the city (for example, of the city Kyiv), Ph.D. Thesis, Economy, KNU imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv, Ukraine.

2. Efremova, I. I. (2009), Local governments and local budgets: problems of legal definition, Forym prava, vol. 1, pp. 157-161.

3. Kyrylenko, O. P. (2000), Mistsevi byudzhety Ukrainy(istoriya, teoriya, practyka) [Local governments of Ukraine (history, theory, practice)], NIOS, Kyiv, Ukraine.

 

4. Koryagin, M. V. (2010), Nature, functions and characteristics of the budget as an economic category, Naukonui visnyk Natsionalnogo lisotekhnichnogo universytetu Ukrainy, vol. 20.14, pp. 205-209.

5.  Melnychuk, N. Yu. (2011), Problems and prospects of the financial support for local self-government in Ukraine, Ekonomika Krymu, vol. 1, pp. 78-93.

6. Piskotin, M. I. (1961), Byudzhetnye prava mestnykh sovetov deputatov trudyashchikhsya [Budgetary rights of local councils of workers' deputies],  Gosyurizdat, Moscow, USSR.

7.Rayzberg, B. A. (2001), Sovremennyi ekonomicheskiy slovar [Modern Dictionary of Economics], 3rd ed, INFA-M, Moscow, Russia.

8. Sapozhnikov, V. B. (2010), Practice and financial support  problems of local authorities, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 69-71.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.07.2014 р.