EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2014

УДК 33

 

С. А. Ткаченко,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес),

Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв, Україна

 

СОНМ НАПРЯМКІВ І КОМПЛЕКС МЕТОДОЛОГІЧНИХ, МЕТОДИЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ІЗ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ В ФУНКЦІОНАЛЬНО РОЗВИНУТИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ САМОСТІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

S. A. Tkachenko,

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process),

Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev, Ukraine

 

CONCOURSE AREAS AND COMPLEX METHODOLOGICAL, METHODICAL AND ORGANIZATIONAL RECOMMENDATIONS FOR THE CREATION AND DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL CONTROL SYSTEMS DEVELOPED SPECIAL PURPOSE INDUSTRIAL ENTERPRISES AND SCIENTIFIC-PRODUCTION ASSOCIATIONS OF INDEPENDENT FUNCTIONAL SUBSYSTEM ANALYTICAL PROCESSING TECHNICAL AND ECONOMIC INFORMATION

 

В наукової статті приведено проектні рішення, які вперше спрямовані на визначення напрямків розвитку і комплекс методологічних, методичних та організаційних рекомендацій із створення в аналітичної обробці техніко-економічної інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями, які базуються на машинах електронних цифрових останнього покоління та цілого ряду фундаментальних управлінських рішень.

Реалізація наведених пропозицій на практиці допоможе керівникам всіх рівнів системи управління на промислових підприємствах та у науково-виробничих об’єднаннях отримувати в систематичному порядку економіко-аналітичну інформацію, необхідну для комплексної і об’єктивної оцінки стану виробничо-господарської діяльності, визначати періоди «невтручання» в режими роботи, виявляти наявні внутрішньовиробничі резерви та забезпечувати релевантний процес прогнозування на досить тривалу перспективу. Це сприятиме подальшому підвищенню економічної ефективності процесів виробничо-господарської діяльності і покращенню якості їх роботи.

Автором дослідження запропоновано цілий ряд ключових проектних рішень із аналізу в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами, що відображають цілі систем, ґрунтуються на загальній методології аналітичної обробки техніко-економічної інформації та послідовному дотриманні принципів інтегрованої обробки даних, які доцільно реалізувати у подальших системних розробках.

 

In a scientific article the design decisions for the first time aimed at identifying areas of development and complex technological, methodological and organizational recommendations for the creation of analytical processing of technical and economic information in functionally advanced control systems, special purpose industrial enterprises and scientific-production associations based the machines of the latest generation of electronic and a number of fundamental management decisions.

Implementation of these suggestions into practice will help managers at all levels of management in industrial enterprises and scientific-production associations to obtain systematically the economic and analytical information needed for a comprehensive and objective assessment of industrial and economic activities, identify periods of «non-interference» in operation, identify available internal reserves and provide relevant forecasting process for a long term. This will further increase the economic efficiency of the processes of production and economic activity and improve the quality of their work.

The study authors suggested a number of key design decisions of functional analysis in advanced control systems, special purpose industrial enterprises that reflect the goals of systems, based on a common methodology for analytical processing of technical and economic information and consistent adherence to the principles of integrated data, which should be implemented in future system developments.

 

Ключові слова: аналітична обробка техніко-економічної інформації, комплекс, напрямок, рекомендація, розвиток, створення.

 

Keywords: analytical processing of technical and economic information, complex, direction, recommendation, development, capacity.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Стратегічний курс соціально-економічного розвитку країни на сучасному етапі проявляється в тому, щоб здійснити перехід до економіки вищої організації та ефективності із всебічно розвинутими продуктивними силами, зрілими постіндустріальними виробничими відношеннями, налагодженим виробничо-господарським механізмом. На основі прискорення науково-технічного прогресу (інноваційного розвитку), переорієнтації кожного підприємства і об’єднання, кожної галузі на повне та першочергове використання якісних факторів (чинників) впливу економічного зростання належить здійснити крутий поворот до інтенсифікації інноваційних відносин і в найближчий час досягти подвоєння економічного потенціалу країни, збільшити продуктивність праці в рази і інше.

Вирішення нових комплексів завдань в економіці країни диктує негайну потребу глибокої перебудови виробничо-господарського механізму, створення цілісної, ефективної і гнучкої економічної системи управління, з тим щоб привести форми та методи господарювання і управління у повну відповідність із сучасними вимогами. Ідея розпочатих перетворень полягає в тому, щоб на ділі націлити управління на підвищення економічної ефективності та якості, прискорення науково-технічного прогресу, розвиток зацікавленості робітників в результатах праці, ініціативи та ринкової заповзятливості у кожної ланці національної економіки країни, і на сам перед в промислових угрупуваннях і ін.

Ефективність управління визначається багатьма складовими: глибоким і всебічним використанням переваг та можливостей постіндустріальної системи господарювання, дією об’єктивних економічних законів, врахуванням змін у продуктивних силах та виробничо-господарських відношеннях, зростанням освіченості і рівня кваліфікації працівників та інше. Одна із складових – впровадження у сферу управління новітніх досягнень науково-технічного прогресу та створення ефективних функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення. Умови розвитку виробничо-господарського механізму країни в 2000-ні р. р. показали негайну потребу покращення методів збору і обробки інформації як основи організаційного управління, внаслідок чого функціонально розвинуті системи управління спеціального призначення усе в більшої мірі стали відігравати роль фактора впливу, який багато в чому визначає ефективність управління економікою інше.

У свою чергу підвищення дієвості функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення передбачає досягнення функціональної повноти цих систем, забезпечення комплексного формування та впровадження усіх управлінських функцій. Особливу актуальність у цьому зв’язку набувають наукові дослідження і вирішення широкого аспекту теоретико-методологічних та практичних проблем, які витікають із потреби подальшого вдосконалення форм і методів аналітичної обробки інформації виробничо-господарської діяльності, або аналітичного забезпечення, в умовах все більш розгорнутого впровадження у сферу управління засобів науково-технічного прогресу та створення у науково-виробничих об’єднаннях і на промислових підприємствах функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення і інше.

Сутність аналізу як функції управління проявляється у якісному перетворенні початкової нормативної, планової, облікової та іншої інформації, в результаті якого досягається розуміння змісту встановлених процесів (напрямків розвитку) і характеру можливого впливу на них суб’єктивних та об’єктивних факторів ефективності. Роль економічного аналізу в управлінні, його взаємозв’язки з іншими функціями визначають і його значення для практичної діяльності виробничих об’єднань та промислових підприємств інше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Реалізовані глобальні, орієнтовані на спрямування інноваційного дослідження науково-технічних праць у виконанні таких вчених-економістів як Д. А. Авілов [1], К. М. Арабчіков [2], Е. Т. Баширов [3], Х. Д. Гаджіалієва [4], В. О. Гладишев [5], І. Б. Гусєва [6], С. Є. Єгорова [7], Т. В. Єремія [8], С. В. Загородніков [9], О. В. Ковешникова [10], Ф. Я. Леготін [11], Л. В. Пушкарьова [12], О. М. Сищікова [13], К. Ю. Тувикін [14], І. О. Чернишєв [15], С. В. Чупров [16], І. Ю. Шоменко [17] та інших і сучасна практика управління складними економічними системами, якими, на сам перед, виступають науково-виробничі об’єднання та промислові підприємства, обумовила потребу створення такої системи економічного аналізу, структура якої відповідала б складності керованих об’єктів і вирішених при цьому завдань. Теорія і практика вимагає також розроблення таких методів аналізу, які дозволили б встановлювати та пояснювати складні взаємозв’язки і обумовленість багаточисельних елементів виробничо-господарського процесу, виявляти існуючі закономірності їх розвитку, визначати тенденції та напрямки їх зміни на перспективу. Вказані вимоги до економічного аналізу викликані характерною особливістю управління суб’єктом господарської діяльності на сучасному етапі – необхідністю одночасного вирішення виходячи із єдиної цілі взаємопов’язаних комплексів складних економічних, технічних, організаційних і соціальних завдань. В цих умовах велику актуальність і значення набув фактор комплексності аналізу, який проводиться на різних рівнях управління виробничо-господарським розвитком продуцента промислових видів продукції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою наукової статті виступає приведення проектних рішень, які вперше спрямовані на визначення напрямків розвитку і комплекс методологічних, методичних та організаційних рекомендацій із створення в аналітичної обробці техніко-економічної інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями, які базуються на машинах електронних цифрових останнього покоління, цілого ряду ключових фундаментальних управлінських рішень, які доцільно реалізовувати у подальших системно-технічних розробках.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Однією із недосить досліджених проблем, яка впливає на процес формування та впровадження економіко-аналітичних розрахунків, в теорії аналітичної обробки техніко-економічної інформації у цей час виступає питання про структуру системи економіко-аналітичного забезпечення, а саме про склад основних взаємопов’язаних структурних елементів, які утворюють її – видів аналізу. Наявність в економіко-аналітичному забезпеченні структури, на наш погляд, об’єктивно випливає із належної йому ознаки системності, яка дозволяє розглядати ціле як сукупність взаємопов’язаних частин. При цьому виділення видів економічного аналізу і певне їх відокремлення взагалі пов’язані із багатогранністю висвітлення та вивчення виробничо-господарської діяльності на різних рівнях управління промисловим підприємством та ґрунтуються на класифікації економіко-аналітичних досліджень за визначеними, як правило, найбільш істотними ознаками. Їх критичне узагальнення дозволяє зробити висновок, що побудова структури підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації, по-перше, повинна ґрунтуватися на врахуванні головних методологічних аспектів самого поняття «система», якими, на сам перед, є наявність системоутворюючої властивості, якої повинне задовольняти відношення, що має місце в системі, або наявність системоутворюючого відношення, в якому повинні знаходитися властивості, які характеризують систему. По-друге, виходячи із зв’язку функції аналізу з управлінням взагалі уявляється, що основою розмежування аналітичної обробки техніко-економічної інформації на структурні складові повинне бути виділення в управлінні самостійних спеціалізованих ділянок управлінської діяльності, тобто функцій управління, оскільки економічний аналіз використовується при виконанні кожної функції, при прийнятті різних планових та управлінських рішень. Тому включені в систему аналітичної обробки техніко-економічної інформації його види повинні відображати як зміст процесу самого управління, так і характер об’єктів системи управління ін.

Побудована на вказаних початкових посиланнях структура підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації, на наш погляд, буде призначена для задоволення потреб на сам перед практики виробничо-господарської діяльності і в цьому зв’язку вона буде являти собою орієнтовану на визначені рівні управління та об’єкти аналізу модель взаємопов’язаних методів і засобів реалізації цільової функції аналізу. За ознакою «рівень управління» в підсистемі аналітичної обробки техніко-економічної інформації можна виділити такі його види: внутрішньозаводський аналіз (аналіз діяльності цехів, дільниць, бригад, робочих місць); аналіз діяльності підприємства; аналіз діяльності науково-виробничого об’єднання; аналіз діяльності промислового об’єднання; аналіз діяльності галузі тощо. Ознака «об’єкт аналізу» передбачає виділення в системі аналітичної обробки інформації таких його видів, як аналіз науково-технічного прогресу і організаційного рівня виробництва, рівня природоохоронної діяльності, норм та нормативів, засобів і предметів праці, виробництва та реалізації продукції і інші. При цьому різним рівням управління та видам діяльності буде відповідати свій конкретний перелік об’єктів аналізу.

Ціль аналізу виступає, на наш погляд, головною методологічною ознакою поділу аналізу на види. В кінцевому рахунку вона визначає зміст аналітичної програми, сукупність застосовуваних методів і засобів, інформаційну базу та інші елементи аналітичного дослідження. Однак ціль в той же час уявляється і занадто широкою ознакою класифікації видів аналізу. В практичних умовах на зміст економіко-аналітичної роботи істотно впливають такі фактори, як інтервал часу аналізу, який залежить від специфіки функцій, виконуваних на окремих етапах процесу управління, і методи аналізу, що застосовуються, які також необхідно розглядати в якості класифікаційних ознак. Розгляд економічного аналізу в сукупності перерахованих ознак, на наш погляд, дозволяє виділити в підсистемі економіко-аналітичного забезпечення наступні шість його видів: перспективний аналіз; ретроспективний (поточний) аналіз (виходячи із зв’язку функцій аналізу та планування і деталізації планування за видами під ретроспективним аналізом тут і нижче розуміється аналіз, який виконується в одному контурі управління з поточним плануванням); оперативний аналіз; порівняльний аналіз; функціонально-вартісний аналіз; проблемно-орієнтований аналіз. При формуванні перших трьох видів аналізу поряд з ціллю велику роль відіграє часова ознака, яка відображає специфіку функцій, виконуваних на різних етапах системи управління. На формування порівняльного, функціонально-вартісного та проблемно-орієнтованого видів аналізу, окрім цілі, вплив здійснює ознака застосовуваних методів аналізу та ін.

Між різними видами аналізу, по-перше, існують інформаційні зв’язки (наприклад, результати, отримані в оперативному аналізі, використовуються в процесі ретроспективного аналізу; у свою чергу результатні дані ретроспективного аналізу використовуються в порівняльному та перспективному аналізі тощо) і, по-друге, наявна певна схожість в методах, що використовуються (наприклад, методи, які притаманні порівняльному аналізу, можуть бути використані в функціонально-вартісному та у проблемно-орієнтованому аналізі і інше). Однак, як свідчить практика, цей факт не виступає перепоною для розроблення методик за кожним видом аналізу окремо і організації на їх основі у науково-виробничих об’єднаннях та на промислових підприємствах спеціалізованих напрямків економіко-аналітичної роботи. Розроблення методичних основ окремих видів аналізу базується на визначенні для кожного із них: цілей і складу задач, систем кінцевих показників та критеріїв ефективності і методів аналізу, переліку джерел інформації та схеми аналізу і інше. Хоча різні види аналізу замикаються в кінцевому рахунку на цілі підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації взагалі, в той же час вони мають і свої специфічні для кожного виду аналізу цілі. Виконання економіко-аналітичних досліджень в межах окремих видів аналізу не повинне розглядатися як протиріччя концепції комплексності, оскільки ціль будь-якого виду аналізу може бути досягнута тільки на базі комплексного підходу до його проведення. Розкриття системно-структурних аспектів аналітичної обробки техніко-економічної інформації важливе із тієї точки зору, що в умовах формування та впровадження економіко-аналітичних розрахунків воно дозволяє чітко визначити зміст та межі функціональних блоків і комплексів задач аналізу на різних рівнях управління суб’єктом господарської діяльності.

Виконані за останні роки наукові дослідження безпосередньо в області формування та впровадження аналізу виробничо-господарської діяльності в промисловості, а також сучасна практика розвитку функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами і науково-виробничими об’єднаннями в нашої країні переконливо свідчать, що найбільш сприятливі умови для докорінного покращення організації аналізу на підприємствах (об’єднаннях) утворюються при виділенні і розвитку у складі кожної функціонально розвинутої системи управління спеціального призначення суб’єктом господарської діяльності самостійної підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації (в сучасної практиці функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями така підсистема частіше усього зустрічається під назвою економічного аналізу, аналізу виробничо-господарської діяльності, аналітичного забезпечення, аналітичної обробки техніко-економічної інформації, аналізу. Тут і нижче застосовується узагальнена назва вказаних економіко-аналітичних підсистем).

Тим не менш в цей час економічний аналіз ще не зайняв відповідного місця в діючих у науково-виробничих об’єднаннях і на промислових підприємствах функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення. Свідченням слугує той факт, що в більшості функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення науково-виробничими об’єднаннями та промисловими підприємствами машинобудівних галузей питома вага завдань економічного аналізу, впроваджуваних, як правило, локально, досить незначна і складає в середньому біля 3-7 % від загальної кількості функціонуючих завдань. Недооцінка ролі економічного аналізу в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями негативно відображається на якості здійснення в процесі управління зворотного зв’язку, внаслідок чого знижуються можливості керівників різних рівнів в отриманні інформації, необхідної для оперативної комплексної оцінки стану виробничо-господарської діяльності, виявлення небажаних відхилень значень управлінських параметрів від завданих планом, виявлення потенційних резервів покращення виробничо-господарської діяльності та прийняття на цієї основі оптимальних управлінських рішень. Відсутність в сучасних функціонально розвинутих банках даних науково-виробничих об’єднань та промислових підприємств необхідної економіко-аналітичної інформації гальмує формування і впровадження самого процесу прийняття управлінських рішень і створення систем ситуаційного управління продуцентом промислових видів продукції. Наявний стан речей виступає слідством ряду причин, головні із яких, на наш погляд, наступні: доволі широко розповсюдженої думки серед деяких розробників систем управління про те, що економічний аналіз в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями не відіграє самостійної ролі і може розглядатися виключно як компонент інших функціональних підсистем (цей факт, зокрема, знайшов вираження у ряді методичних та інструктивних матеріалів, де функція економічного аналізу розглянута досить поверхнево, наприклад [18-20]); повної відсутності потрібного розгляду і вивчення питань організації економіко-аналітичного забезпечення із застосуванням машин електронних цифрових в загальногалузевих і галузевих інструктивно-методичних та методологічних матеріалах з економічного аналізу; слабке розроблення та недостатнє висвітлення в спеціальних літературних джерелах, в тому числі і безпосередньо із аналізу виробничо-господарської діяльності науково-виробничих об’єднань та промислових підприємств, як теоретичних аспектів організації економічного аналізу в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення продуцентів промислових видів продукції, так і наявного практичного досвіду.

Мета сучасних провідних наукових дослідницьких процесів та конструктивних розробок повинна будуватися на висвітленні напрямків і комплексу методологічних, методичних, інформаційних, технічних, програмних та організаційних рекомендацій із створення і розвитку в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями самостійної функціональної підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації, які забезпечують зміцнення і підсилення ролі функції економічного аналізу в системі управлінні. Вдосконалення господарського механізму диктує необхідність подальшого підвищення комплексності, оперативності, глибини і якості аналізу виробничо-господарської діяльності, у зв’язку з чим розроблення в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями інтегрованої системи економіко-аналітичних розрахунків виступить елементом більш досконалого, такого що відповідає сучасним вимогам механізму системи управління. Актуальність розгляду вказаної проблеми саме на рівні науково-виробничих об’єднань та промислових підприємств обумовлена тим, що вони безпосередньо являють собою провідний елемент у сучасної розбудові постіндустріальних відносин в економіці України.

У цьому зв’язку особливу увагу потрібно приділити вирішенню таких завдань, як дослідження особливостей притаманних сучасної практиці підходів до організації економічного аналізу в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями і їх критична оцінка; обґрунтування виходячи із принципів матеріалістичної діалектики і пов’язаного із нею системного підходу доцільності створення і розвитку в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями самостійної підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації, обґрунтування концепції побудування функціональної структури підсистеми; розроблення наукових основ методики економіко-аналітичного забезпечення в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями; вироблення рекомендацій із побудування в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями забезпечуючих елементів підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації, основам технології економіко-аналітичних розрахунків, методології проектування та впровадження підсистеми; розкриття особливостей організації аналітичної обробки техніко-економічної інформації в системах управління спеціального призначення тощо.

Підтвердження означеного тезису знайшло своє повне відображення в численних особистих дослідницьких працях автора даного матеріалу [21-28] ін.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Реалізація наведених пропозицій на практиці допоможе керівникам всіх рівнів системи управління на промислових підприємствах та у науково-виробничих об’єднаннях отримувати в систематичному порядку економіко-аналітичну інформацію, необхідну для комплексної і об’єктивної оцінки стану виробничо-господарської діяльності, визначати періоди «невтручання» в режими роботи, виявляти наявні внутрішньовиробничі резерви та забезпечувати релевантний процес прогнозування на досить тривалу перспективу. Це сприятиме подальшому підвищенню економічної ефективності процесів виробничо-господарської діяльності і покращенню якості їх роботи ін.

В публікації знайшов відображення узагальнений провідний досвід організації аналітичної обробки техніко-економічної інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями ряду машинобудівних галузей, в тому числі досвід таких великих об’єднань і підприємств, як Акціонерне товариство відкритого типу «Первомайськдизельмаш», Відкрите акціонерне товариство «Завод «Фрегат», Відкрите акціонерне товариство «Конвеєрмаш», Відкрите акціонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання», Відкрите акціонерне товариство «Миколаївське підприємство «ЕРА», Державне підприємство науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», Публічне акціонерне товариство «Завод «Екватор», Публічне акціонерне товариство «Інгул», Публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» та інших. В процесі її підготовки автором притягалися і були використані матеріали Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, керівні методичні і інструктивні матеріали Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної служби статистики України тощо. Були узагальнені отримані результати дослідницьких праць провідних вітчизняних та закордонних авторів вчених-економістів із питань кібернетики, систем управління, організації виробництва, економічного аналізу, бюджетування, планування і бухгалтерського обліку, матеріали міжнародних, всеукраїнських, регіональних та галузевих конференцій, проблемних нарад і семінарів, а також матеріали міжнародних, всеукраїнських, регіональних та галузевих виставок ін.

Приведені в наукової статті проектні рішення із організації аналітичної обробки техніко-економічної інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями, які базуються на машинах електронних цифрових останнього покоління, у більшості своєї пройшли практичну перевірку у складі технічної та робочої документації функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями машинобудівних галузей, отримали промислове впровадження. Однак їх опис з метою простоти сприйняття і більш легкого розуміння значно спрощено у порівнянні з проектною документацією. Автором дослідження запропоновано цілий ряд ключових рішень, які доцільно реалізувати у подальших системних розробках.

 

Література.

1. Авилов Д. А. Развитие системы внутрифирменного планирования на предприятиях газовой отрасли: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Авилов Денис Анатольевич; [Место защиты: Астраханский государственный технический университет]. – Астрахань, 2009. – 186 с.: ил.

2. Арабчиков К. Н. Формирование конкурентоспособности предприятий частной системы здравоохранения: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Арабчиков Константин Николаевич; [Место защиты: Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счётной палаты Российской Федерации]. – Москва, 2011. – 181 с.: ил.

3. Баширов Э. Т. Реформирование электроэнергетики: оценка возможных последствий для экономики и социальной сферы региона: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Баширов Эдуард Талгатович; [Место защиты: Институт системного анализа Российской академии наук]. – Москва, 2008. – 145 с. ил.

4. Гаджиалиева Х. Д. Организационно-методические основы разработки и внедрения системы контроллинга на промышленном предприятии: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Гаджиалиева Хадижат Джабраиловна; [Место защиты: Дагестанский государственный университет]. – Махачкала, 2007. – 24 с.

5. Гладышев В. А. Механизм формирования системы контроллинга на предприятиях легкой промышленности: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Гладышев Владимир Александрович; [Место защиты: Российский заочный институт текстильной и лёгкой промышленности]. – Москва, 2011. – 26 с.

6. Гусева И. Б. Методологические основы формирования системы контроллинга на промышленных предприятиях: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Гусева Ирина Борисовна; [Место защиты: Нижегородский государственный технический университет]. – Нижний Новгород, 2008. – 48 с.

7. Егорова С. Е. Методология и инструментарий маркетингового анализа: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учёт, статистика», 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Егорова Светлана Евгеньевна; [Место защиты: Орловский государственный технический университет]. – Псков, 2008. – 364 с.: ил.

8. Еремия Т. В. Формирование системы сервиса на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Еремия Татьяна Владимировна; [Место защиты: Военный университет Министерства обороны Российской Федерации]. – Москва, 2013. – 179 с.: 1 ил.

9. Загородников С. В. Совершенствование внутрифирменного планирования на предприятиях пищевой промышленности: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Загородников Сергей Викторович; [Место защиты: Саратовский государственный социально-экономический университет]. – Саратов, 2008. – 258 с.

10. Ковешникова Е. В. Региональная инновационная политика: методы формирования и реализации: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Ковешникова Елена Вячеславовна; [Место защиты: Институт системного анализа Российской академии наук]. – Воронеж, 2010. – 200 с.

11. Леготин Ф. Я. Теория и методология оптимального моделирования экономико-кибернетической системы затрат: на примере предприятий цветной металлургии: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Леготин Федор Яковлевич; [Место защиты: Уральский государственный экономический университет]. – Екатеринбург, 2008. – 343 с.: ил.

12. Пушкарева Л. В. Теория и методология формирования социально ориентированной системы маркетинга на предприятии: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Пушкарева Людмила Васильевна; [Место защиты: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет]. – Санкт-Петербург, 2007. – 329 с.: ил.

13. Сыщикова Е. Н. Комплексная оценка эффективности функционирования системы управления на предприятии: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» / Сыщикова Елена Николаевна; [Место защиты: Воронежский государственный технический университет]. – Воронеж, 2007. – 23 с.

14. Тувыкин К. Ю. Стратегическое планирование в системе управления на предприятиях машиностроения: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Тувыкин Константин Юрьевич; [Место защиты: Удмуртский государственный университет]. – Нижний Новгород, 2008. – 140 с.: ил.

15. Чернышев И. А. Формирование системы показателей оценки деятельности предприятия с использованием сбалансированной системы показателей: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Чернышев Иван Александрович; [Место защиты: Новосибирский государственный технический университет]. – Новосибирск, 2007. – 23 с.

16. Чупров С. В. Управление устойчивостью производственных систем в условиях инновационной модернизации: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Чупров Сергей Витальевич; [Место защиты: Байкальский государственный университет экономики и права]. – Иркутск, 2008. – 365 с.: ил.

17. Шоменко И. Ю. Формирование системы контроллинга на предприятиях электроэнергетики: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Шоменко Ирина Юрьевна; [Место защиты: Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова]. – Белгород, 2011. – 233 с.: ил.

18. Григор Н. М. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості / Н. М. Григор, О. В. Крехівський, М. М. Шклярук, Н. Л. Ніколаєнко, Т. В. Мельник, А. І. Тарасова, Т. Г. Байдаченко, М. С. Чернопащенко, Е. С. Кущ, Р. С. Петрова. – К.: Державне підприємство «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень» Міністерства промислової політики України, 2007. – 305 с.

19. Григор Н. М. Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на результатні показники прибутку, рентабельності виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) / Н. М. Григор, О. В. Крехівський, Н. Л. Ніколаєнко, Т. Г. Байдаченко, А. І. Тарасова, М. С. Чернопащенко. – К.: Державне підприємство «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень» Міністерства промислової політики України, 2007. – 139 с.

20. Григор Н. М. Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств / Н. М. Григор, О. В. Крехівський, Н. Л. Ніколаєнко, Т. В. Мельник, А. І. Тарасова, Т. Г. Байдаченко, М. С. Чернопащенко. – К.: Державне підприємство «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень» Міністерства промислової політики України, 2008. – 408 с.

21. Ткаченко С. А. Питання удосконалення методики аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об`єднаннями / С. А. Ткаченко // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – Київ: «Аналітик», 2014. - № 1’2014. – 40 с. – С. 3-9.

22. Ткаченко С. А. Відносно реалізації загальних і специфічних принципів в процесі функціонування елементів підсистеми аналітичної обробки інформації функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями, в тому числі її функціональної структури [Електронний ресурс] / С. А. Ткаченко // Ефективна економіка. – 2014. - № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua .

23. Ткаченко С. А. Пошук критерію оптимальності підсистеми аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями на базі загального методологічного підходу до проблеми ефективності / С. А. Ткаченко // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – Київ: «Аналітик», 2014. - № 2’2014. – 36 с. – С. 27-30.

24. Ткаченко С. А. Обмеження, які накладаються на ціль підсистеми аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями при її створенні і функціонуванні / С. А. Ткаченко // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – Київ: «Аналітик», 2014. - № 2/1’2014. – 52 с. – С. 44-47.

25. Ткаченко С. А. Виділення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об`єднаннями самостійної підсистеми аналітичної обробки інформації / С. А. Ткаченко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ, 2014. - № 3: Серія «Економічні науки». –– 292 с. – С. 228-232.

26. Ткаченко С. А. Організаційне забезпечення підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями / С. А. Ткаченко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – Харків: Видавничий Дім «Інжек», 2014. – №5`2014. – 427 с. – C. 271–279.

27. Ткаченко С. А. Апогей інформаційного забезпечення підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями [Електронний ресурс] / С. А. Ткаченко // Ефективна економіка. – 2014. - № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua .

28. Ткаченко С. А. Розглядання різних підходів до побудування функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації / С. А. Ткаченко // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – Київ: «Аналітик», 2014. - № 6/1’2014. – 64 с. – С. 31-34.

 

References.

1. Avilov, D. A. (2009), “Razvitie sistemy vnutrifirmennogo planirovanija na predprijatijah gazovoj otrasli”, Abstract of Ph. D. dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Astrahanskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet, Astrahan', Russia.

2. Arabchikov, K. N. (2011), “Formirovanie konkurentosposobnosti predprijatij chastnoj sistemy zdravoohranenija”, Abstract of Ph. D. dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Gosudarstvennyj nauchno-issledovatel'skij institut sistemnogo analiza Schjotnoj palaty Rossijskoj Federacii, Moskva, Russia.

3. Bashirov, Je. T. (2008), “Reformirovanie jelektrojenergetiki: ocenka vozmozhnyh posledstvij dlja jekonomiki i social'noj sfery regiona”, Abstract of Ph. D. dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Institut sistemnogo analiza Rossijskoj akademii nauk, Moskva, Russia.

4. Gadzhialieva, H. D. (2007), “Organizacionno-metodicheskie osnovy razrabotki i vnedrenija sistemy kontrollinga na promyshlennom predprijatii”, Ph. D. Thesis, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Dagestanskij gosudarstvennyj universitet, Mahachkala, Russia.

5. Gladyshev, V. A. (2011), “Mehanizm formirovanija sistemy kontrollinga na predprijatijah legkoj promyshlennosti”, Ph. D. Thesis, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Rossijskij zaochnyj institut tekstil'noj i ljogkoj promyshlennosti, Moskva, Russia.

6. Guseva, I. B. (2008), “Metodologicheskie osnovy formirovanija sistemy kontrollinga na promyshlennyh predprijatijah”, Doctor Thesis, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Nizhegorodskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet, Nizhnij Novgorod, Russia.

7. Egorova, S. E. (2008), “Metodologija i instrumentarij marketingovogo analiza”, Abstract of Doctor dissertation, Buhgalterskij uchjot, statistika, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Orlovskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet, Pskov, Russia.

8. Eremija, T. V. (2013), “Formirovanie sistemy servisa na predprijatijah mjasopererabatyvajushhej promyshlennosti”, Abstract of Ph. D. dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Voennyj universitet Ministerstva oborony Rossijskoj Federacii, Moskva, Russia.

9. Zagorodnikov, S. V. (2008), “Sovershenstvovanie vnutrifirmennogo planirovanija na predprijatijah pishhevoj promyshlennosti”, Abstract of Ph. D. dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Saratovskij gosudarstvennyj social'no-jekonomicheskij universitet, Saratov, Russia.

10. Koveshnikova, E. V. (2010), “Regional'naja innovacionnaja politika: metody formirovanija i realizacii”, Abstract of Ph. D. dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Institut sistemnogo analiza Rossijskoj akademii nauk, Voronezh, Russia.

11. Legotin, F. Ja. (2008), “Teorija i metodologija optimal'nogo modelirovanija jekonomiko-kiberneticheskoj sistemy zatrat: na primere predprijatij cvetnoj metallurgii”, Abstract of Doctor dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Ural'skij gosudarstvennyj jekonomicheskij universitet, Ekaterinburg, Russia.

12. Pushkareva, L. V. (2007), “Teorija i metodologija formirovanija social'no orientirovannoj sistemy marketinga na predprijatii”, Abstract of Doctor dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj inzhenerno-jekonomicheskij universitet, Sankt-Peterburg, Russia.

13. Syshhikova, E. N. (2007), “Kompleksnaja ocenka jeffektivnosti funkcionirovanija sistemy upravlenija na predprijatii”, Ph. D. Thesis, Upravlenie v social'nyh i jekonomicheskih sistemah, Voronezhskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet, Voronezh, Russia.

14. Tuvykin, K. Ju. (2008), “Strategicheskoe planirovanie v sisteme upravlenija na predprijatijah mashinostroenija”, Abstract of Ph. D. dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Udmurtskij gosudarstvennyj universitet, Nizhnij Novgorod, Russia.

15. Chernyshev, I. A. (2007), “Formirovanie sistemy pokazatelej ocenki dejatel'nosti predprijatija s ispol'zovaniem sbalansirovannoj sistemy pokazatelej”, Ph. D. Thesis, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Novosibirskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet, Novosibirsk, Russia.

16. Chuprov, S. V. (2008), “Upravlenie ustojchivost'ju proizvodstvennyh sistem v uslovijah innovacionnoj modernizacii”, Abstract of Doctor dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Bajkal'skij gosudarstvennyj universitet jekonomiki i prava, Irkutsk, Russia.

17. Shomenko, I. Ju. (2011), “Formirovanie sistemy kontrollinga na predprijatijah jelektrojenergetiki”, Abstract of Ph. D. dissertation, Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom, Belgorodskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet imeni V. G. Shuhova, Belgorod, Russia.

18. Hryhor, N. M. Krekhivs'kyj, O. V. Shkliaruk, M. M. Nikolaienko, N. L. Mel'nyk, T. V. Tarasova, A. I. Bajdachenko, T. H. Chernopaschenko, M. S. Kusch, E. S. and Petrova, R. S. (2007), Metodychni rekomendatsii z formuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) u promyslovosti [Guidelines for the formation of the cost of goods (works, services) industry], Derzhavne pidpryiemstvo “Derzhavnyj instytut kompleksnykh tekhniko-ekonomichnykh doslidzhen'” Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

19. Hryhor, N. M. Krekhivs'kyj, O. V. Nikolaienko, N. L. Bajdachenko, T. H. Tarasova, A. I. and Chernopaschenko, M. S. (2007), Metodychni rekomendatsii otsinky vplyvu zmin ekonomichnykh faktoriv na rezul'tatni pokaznyky prybutku, rentabel'nosti vyrobnytstva i realizatsii produktsii (robit, posluh) [Guidelines assessing the impact of changes in economic factors on rezultatni performance gains, profitability and sales of products (works, services)], Derzhavne pidpryiemstvo “Derzhavnyj instytut kompleksnykh tekhniko-ekonomichnykh doslidzhen'” Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

20. Hryhor, N. M. Krekhivs'kyj, O. V. Nikolaienko, N. L. Mel'nyk, T. V. Tarasova, A. I. Bajdachenko, T. H. and Chernopaschenko, M. S. (2008), Metodychni rekomendatsii otsinky vplyvu zmin ekonomichnykh faktoriv na sobivartist' vyrobnytstva produktsii (robit, posluh) u promyslovosti ta na efektyvnist' roboty pidpryiemstv [Guidelines assessing the impact of changes in economic factors on the cost of production (works, services) industry and the performance of enterprises], Derzhavne pidpryiemstvo “Derzhavnyj instytut kompleksnykh tekhniko-ekonomichnykh doslidzhen'” Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

21. Tkachenko, S. A. (2014), “Question improve methods of analytical information processing in functionally advanced control systems, special purpose industrial enterprises and industrial associations”, Schomisiachnyj informatsijno-analitychnyj zhurnal “Ekonomika. Finansy. Pravo”, vol. 1, pp. 3-9.

22. Tkachenko, S. A. (2014), “Concerning the implementation of general and specific principles in the operation of the subsystem elements analytical information processing functionally advanced control systems, special purpose industrial enterprises and production units, including its functional structure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 January 2014).

23. Tkachenko, S. A. (2014), “Search optimality criterion subsystem analytical information processing in functionally advanced control systems, special purpose industrial enterprises and production units based on common methodological approach to the problem of efficiency”, Schomisiachnyj informatsijno-analitychnyj zhurnal “Ekonomika. Finansy. Pravo”, vol. 2, pp. 27-30.

24. Tkachenko, S. A. (2014), “The restrictions imposed on the target subsystem analytical information processing in functionally advanced control systems, special purpose industrial enterprises and production units at its creation and functioning”, Schomisiachnyj informatsijno-analitychnyj zhurnal “Ekonomika. Finansy. Pravo”, vol. 2, no. 1, pp. 44-47.

25. Tkachenko, S. A. (2014), “Bold in functionally advanced control systems, special purpose industrial enterprises and industrial associations of independent subsystems analytical information processing”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva, vol. 3, pp. 228-232.

26. Tkachenko, S. A. (2014), “Organizational support subsystem economic and analytical information processing in functionally advanced control systems, special purpose industrial enterprises and production units”, Naukovyj zhurnal “Biznes Inform”, vol. 5, pp. 271–279.

27. Tkachenko, S. A. (2014), “Apogee of information provision subsystems economic and analytical information processing in functionally advanced control systems, special purpose industrial enterprises and scientific-production associations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 June 2014).

28. Tkachenko, S. A. (2014), “Examining different approaches to building a functional structure subsystem economic and analytical information processing”, Schomisiachnyj informatsijno-analitychnyj zhurnal “Ekonomika. Finansy. Pravo”, vol. 6, no. 1, pp. 31-34.

 

 Стаття надійшла до редакції 28.07.2014 р.