EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2014

УДК 657: 631.1

 

О. В. Кварцхава,

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

 

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

 

O. V. Kvartskhava,

graduate student, Zhytomyr National Agro Ecological University, Zhytomyr

 

PROBLEMS OF LEGISLATIVE AND NORMATIVE REGULATION OF ACCOUNTING IN FARMS

 

В статті вивчено стан існуючого законодавчо-нормативного регулювання бухгалтерського обліку в фермерських господарствах на сучасному етапі їх розвитку. Встановлено проблеми в обліковому законодавстві, які перешкоджають належній організації бухгалтерського обліку в фермерських господарствах. Виділено основні етапи облікового процесу опрацювання інформації про господарську діяльність фермерського господарства з окресленням проблем та особливостей, що мають місце на кожному з етапів. Проаналізовано розбіжності та суперечності, що існують в існуючих законодавчо-нормативних документах, що ускладнює вибір оптимальної форми ведення обліку. Доведено доцільність ведення бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису для сімейних фермерських господарств. Також встановлено необхідність узгодження податкового, господарського та облікового законодавства в частині регулювання бухгалтерського обліку в фермерських господарствах.

 

The existing legislative and normative regulation of accounting in farms at the present stage of their development is studied in the article. The problems in accountable law that prevent proper accounting organization in farms are determined. The main stages of accounting process of information processing on economic activities of farming are highlighted. The problems and features that occur at each stage are outlined. The differences and contradictions that exist in the existing legislative and regulatory documents, making it difficult to choose the optimal form of record keeping, are analyzed. The expediency of accounting without the use of double-entry for family farms is proven. Also the need to harmonize tax, economic and accounting legislation regarding the regulation of accounting in farms is determined.

 

Ключові слова: бухгалтерський облік, фермерські господарства, законодавчо-нормативне регулювання.

 

Keywords: Accounting, farmers, legal regulation.

 

 

Постановка проблеми. Значення і необхідність обліку у фермерських господарствах обумовлюється, з одного боку, потребою в інформації про наявне в господарстві майно, стан зобов’язань, обсяги виробництва продукції, доходи, витрати, фінансові результати, а з іншого боку – необхідністю обґрунтування суми податків до бюджету; складання і подання діючої фінансової звітності. Проблема організації бухгалтерського обліку у фермерському господарстві полягає в тому, що загальна методологія обліку в основному розрахована на фахівців, що мають спеціальну освіту. А фермери, що займаються веденням бухгалтерського обліку у фермерських господарствах, як правило, спеціальної підготовки не мають. Від цього чинника багато в чому залежить якість облікової інформації. А також при дослідженні організації бухгалтерського обліку в фермерських господарствах нами встановлено, що основним фактором, який перешкоджає організації бухгалтерського обліку  є суперечливе облікове законодавство, відсутність методичних рекомендацій ведення обліку, які забезпечили б достовірне визначення фінансових результатів та складання звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку господарської діяльності фермерських господарств у тій чи іншій мірі досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, серед яких М. Бакетті, Ф.Ф. Бутинець, П.І. Гайдуцький, Л.Б. Гнатишин, Д.І. Дема, М.Я. Дем’яненко, С.І. Дем’яненко, С.І. Дерев’яненка, В.А. Дерій, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, О.С. Кривоконь, Я.І. Костецький, М.Ф. Кропивко, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, М.М. Коцупатрий, П.Т. Саблук, Т.Г. Маренич, Н.Л. Правдюк, П.Т. Саблук, Т.М. Сторожук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Ю.С. Цаль-Цалко та інші. Проте в умовах змін в податковому, обліковому та господарському законодавстві виникають неузгодженості та суперечності між законодавчо-номативними документами, що регулюють ведення обліку та формування звітності фермерських господарств. В таких умовах виникає необхідність в нових дослідженнях існуючих проблем з метою узгодження та гармонізації чинного законодавства.

Постановка завдання. Завданням дослідження є вивчення стану існуючого законодавчо-нормативного регулювання бухгалтерського обліку в фермерських господарствах на сучасному етапі їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. В Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» Бухгалтерський облік визначається як процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень [9]. Основні етапи облікового процесу опрацювання інформації про господарську діяльність фермерського господарства можна представити у вигляді рис. 1.

 

 Рис. 1. Процес формування обліково-звітної інформації фермерського господарства

Джерело: узагальнено автором за [8]

 

Одним із найважливіших організаційних питань бухгалтерського обліку фермерського господарства є вибір форми бухгалтерського обліку, адже кожна форма обліку передбачає поєднання різних видів облікових регістрів, які повинні забезпечити оперативний контроль, своєчасність, повноту і достовірність узагальнення у бухгалтерському обліку всіх багатогранних господарських операцій, які відбувались на фермерському господарстві.

Погоджуємось з думкою Огійчука М.Ф., який стверджує, що завдання вибору найбільш прогресивних форм надзвичайно складна. Складність і водночас актуальність цього питання ще більше зросла у зв’язку з інтенсивним використанням на сьогоднішній день персональних електронно-обчислювальних машин і впровадженням складної системи оподаткування [1, с. 46]. Проданчук М.А. з цього приводу зауважує, що вибраний метод повинен бути доступним, не трудомістким, щоб кожен із членів сімї міг його опанувати [10, С. 82].

На даний час бухгалтерський облік у фермерських господарствах ведуть у відповідності до Методичних рекомендацій № 189 за однією з форм: проста, спрощена, бухгалтерський облік за спрощеним Планом рахунків, а також на загальних засадах (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Форми бухгалтерського обліку у фермерських господарствах

Форма бухгалтер-ського обліку

Критерії віднесення фермерських господарств до тих, що ведуть бухгалтерський облік за відповідною формою

Документи, що регламентують ведення бухгалтерського обліку

Проста форма бухгалтерсь-кого обліку

Фермерські господарства, в яких працюють власник (голова) і члени його сім’ї (без залучення найманих працівників)

Методичні рекомендації № 189 

 

Спрощена форма бухгалтерського обліку

Фермерські господарства із середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період до 10 чоловік включно (крім членів сім’ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує 500 тис. грн.

Методичні рекомендації № 189 

Бухгалтерсь-кий облік за спрощеним Планом рахунків

Фермерські господарства, які відповідають статусу малих підприємств (із середньообліковою чисельністю працівників за звітний період від 10 до 50 осіб і обсягом виручки від реалізації від 500 тис. грн. до 2,5 млн. грн.)

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39 

Господарський Кодекс

Бухгалтерський облік на загальних засадах

Фермерські господарства із середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період більше 50 чоловік і обсягом виручки за рік від 2,5 млн. грн.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291;

Методичні рекомендації щодо організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу, затверджені наказом Мінагрополітіки України від 07.03.2001 р. № 49 

Господарський Кодекс

Джерело: узагальнено автором за [4]

 

Разом з тим, критерії вибору форми обліку відповідно до обсягів діяльності фермерських господарств, що наведені в Методичних рекомендаціях № 189 [4] не відповідають критеріям класифікації фермерських господарств за Господарським Кодексом (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Класифікація фермерських господарств за розміром (відповідно до Господарського Кодексу України)

№ п.п.

Категорія юридичної особи – суб’єкта господарювання

Критерії

середня кількість працівників за звітний період (календарний рік)

річний дохід від будь-якої діяльності

1

Суб’єкти мікропідприємництва

не перевищує 10 осіб

не перевищує суми, еквівалентної 2 млн. євро, визначеної за середньорічним курсом НБУ

2

Суб’єкти малого підприємництва

не перевищує 50 осіб

не перевищує суми, еквівалентної 10 млн. євро, визнченої за середньорічним курсом НБУ

3

Суб’єкти середнього підприємництва

не перевищує 250 осіб

не перевищує суми, еквівалентну 50 млн. євро, визначеної за середньорічним курсом НБУ

4

Суб’єкти великого підприємництва

перевищує 250 осіб

перевищує суму, еквівалентну 50 млн. євро

Джерело:  Господарський кодекс [2]

 

Такі неув’язки можуть викликати плутанину при виборі фермером форми бухгалтерського обліку. Крім того, в Методичних рекомендаціях № 189 обсяг виручки від реалізації, що є одним з критеріїв вибору форми бухгалтерського обліку, не відповідає еквіваленту, що наведені в Господарському Кодексі та потребує перерахунку.

Також в зв’язку з прийняттям Податкового Кодексу України [7] та внесенням змін до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [8] вимоги Методичних рекомендацій № 189 є суттєво застарілими. Адже в даних законодавчих актах зазначено, що лише ті підприємства можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису, які мають право на ведення спрощеного обліку доходів  і витрат та не зареєстровані платниками податку на додану вартість. А Методичні рекомендації № 189 цьому суперечать, оскільки допускають ведення обліку без використання подвійного запису при простій формі веденні обліку, що не відповідає вимогам П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [8] та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [9].

Порівняльна характеристика основних критеріїв ведення бухгалтерського обліку в фермерських господарствах за простою формою у відповідно до Методичних рекомендацій № 189  та № 422 наведена в табл. 3. Хоча фермерські господарства в переважній більшості мають статус малих підприємств і тому можуть використовувати методичні рекомендації 422, однак ці документи (Методичні рекомендації 189 і 422) між собою неузгоджені.

 

Таблиця 3.

Порівняльна характеристика ведення бухгалтерського обліку в фермерських господарствах та малих підприємствах за простою формою*

Назва  законодавчого

акту

Характерні  Ознаки

Методичні рекомендації № 189 «Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах»

Методичні рекомендації № 422 «Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку  малими підприємствами»

1

2

3

Критерії для застосування

застосовується господарствами, в яких працюють власник (голова) та члени його родини (без залучення найманих працівників)

застосовується малими підприємствами з незначним документооборотом (кількістю господарських операцій), що здійснюють  діяльність з виконання нематеріаломістких робіт  і послуг.

Застосування подвійного запису

без застосування подвійного запису

з застосуванням подвійного запису

План рахунків

не застосовують

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій  суб'єктів малого підприємництва

 

Ведення первинного обліку

Передбачено

Передбачено

Синтетичний облік

Книга обліку доходів та витрат

Журнал обліку господарських операцій

Аналітичний облік

За бажанням власника можна вести аналітичний  облік окремих видів засобів і зобов'язань шляхом використання Відомостей обліку: основних засобів, тварин та птиці, багаторічних насаджень, витрат незавершеного виробництва за видами діяльності, розрахунків тощо.

Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами    малі підприємства застосовують Відомість 3-м

Фінансова звітність

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва; Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва; Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Джерело: узагальнено автором [4, 6]

 

Отже, ведення обліку за простою формою відповідно до Методичних рекомендацій № 189 не відповідає вимогам Податкового Кодексу [7], Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [9] та П(С)БО «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [8] і ускладнює процес формування фінансової звітності фермерського господарства. Тому Методичні рекомендації № 189 потребують доопрацювання та вдосконалення в зв’язку зі змінами в податковому законодавстві.

Однією з основних суперечностей Методичні рекомендації 189 і 422 є застосування  подвійного запису, адже це значною мірою визначає організацію обліку в фермерському господарстві, і, відповідно, впливає на затрати на його ведення. На нашу думку просту форму ведення обліку без застосування подвійного запису слід застосовувати саме в сімейних фермерських господарствах, де не застосовують найману робочу силу або де встановлені обмеження на її застосування (не більше 3 найманих працівників).

Як зазначалось вище, виходячи з вимог законодавства, вести облік за простою формою без застосування подвійного запису мають право ті фермерські господарства, які не є платниками податку на додану вартість. Результати проведеного анкетування свідчать, що 38 % опитаних фермерських господарств є платниками ПДВ, решта 62 % не зареєстровані як платники даного податку. Найчастіше платниками ПДВ є ті фермери, які виробляють продукцію для реалізації на ринку або в роздріб (овочі, фрукти, м'ясо ВРХ, свиней). Тим фермерським господарствам, які реалізують продукцію переробним та іншим підприємствам – платникам ПДВ, вигідно зареєструватись платником ПДВ (зернові та технічні культури).

Однак в даному випадку варто звернути увагу на те, фермерські господарства, як виробники сільськогосподарської продукції, основною мірою користуються умовами спеціального режиму оподаткування. А відповідно до Податкового кодексу згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, відкриті в установах банків спеціальні рахунки перебувають у розпорядженні фермерських господарств і використовуються за цільовим призначенням. Тому за використанням таких коштів налагоджений суворий контроль, як з боку фермерського господарства, так і з боку державної податкової інспекції. При кожному перерахуванні коштів за встановленими законодавством цілями, фермер зобов’язаний подати до державної податкової інспекції копію платіжного доручення, зі свого боку податкові органи звіряють виписку банку з кількістю платіжних доручень.

Тому, враховуючи наявність налаштованої системи контролю за витрачанням бюджетних коштів зі спеціальних рахунків, а також той факт, що умовах сімейних фермерських господарств вони є незначними, на нашу думку, варто відмовитись від застосування подвійного запису в сімейних фермерських господарствах, що значною мірою спростить ведення обліку в таких господарствах. З метою контролю достовірності нарахування сум ПДВ на спеціальні рахунки фермерське господарство може обмежитись веденням Реєстру виданих і отриманих податкових накладних.

Фермерські господарства можуть використовувати спрощену форму, передбачену Методичними рекомендаціями № 189 [4] або Методичними рекомендаціями № 422 [6] (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Порівняльна характеристика ведення бухгалтерського обліку в фермерських господарствах та малих підприємствах за спрощеною формою бухгалтерського обліку*

Назва законодавчого

акту

Характерні Ознаки

Методичні рекомендації № 189 «Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах»

Методичні рекомендації № 422 «Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку  малими підприємствами»

Критерії для застосування

пропонується застосовувати фермерським господарствам з середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період - до 10 осіб включно (крім членів сім'ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує 500 тис. грн.

застосовується малими підприємствами

Застосування подвійного запису

з застосуванням подвійного запису

з застосуванням подвійного запису

План рахунків

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій  суб'єктів малого підприємництва

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій  суб'єктів малого підприємництва

Ведення первинного обліку

Передбачено

Передбачено

Регістри обліку

Опис майна;

Журнал реєстрації господарських операцій; Відомість обліку розрахунків; Відомість обліку основних засобів і нарахування амортизації;

Відомість обліку витрат виробництва;

Журнал-головна

Відомість 1-м: розділ І. Облік готівки й грошових документів. Розділ ІІ (зворотний бік). Облік коштів та їх еквівалентів;

Відомість 2-м: Облік запасів

Відомість 3-м: розділ І. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками й платежами, довгостроковими зобов’язаннями та доходами майбутніх періодів. Розділ ІІ (зворотний бік). Облік розрахунків з оплати праці;

Відомість 4-м: розділ І. Облік необортних активів й амортизації (зносу). Розділ ІІ (зворотний бік). Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів

Відомість 5-м: розділ І. Облік витрат. Розділ ІІ. Облік витрат на виробництво. Розділ ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів. Розділ ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів;

Оборотно-сальдова відомість

Фінансова звітність

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва; Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва; Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Джерело: узагальнено автором [4, 6]

 

При спрощеній формі обліку за Методичними рекомендаціями 189 [4] пропонується вести Журнал реєстрації господарських операцій, куди записи здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів, з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку. Перед складанням фінансової звітності відповідно до Методичних рекомендацій 189 [4] передбачено застосування регістра під назвою Журнал-головна, в якому передбачено 40 граф. Разом з тим, класична форма бухгалтерського обліку, відома під назвою свого основного регістру «Журнал-головна», виступає одночасно і хронологічним журналом для послідовного запису здійснюваних операцій, і головною книгою, де підсумовуються обороти та залишки по всіх рахунках на кінець місяця для балансу. Тобто ця форма не передбачає ведення Журналу реєстрації господарських операцій, бо в такому разі відбувається зайве дублювання записів. Погоджуємось з думкою Р. Грачової, яка стверджує, що ця форма за великої кількості операцій, допускає ведення допоміжних регістрів (накопичувальних відомостей та меморіальних ордерів), але в жодному разі там нема місця Журналу обліку господарських операцій, тому що книга Журнал-головна є прямим замінником цього регістра [3].

Інші господарства, тобто ті, що відповідають статусу великих сільськогосподарських підприємств, ведуть облік згідно з положеннями (стандартів) бухгалтерського обліку та Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. При цьому можуть використовуватися різні форми обліку: Журнал-Головна, журнально-ордерна форми з використанням ручної і комп’ютерної технології обробки даних. Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку та Методичні рекомендації щодо їх застосування затверджені наказом міністерства аграрної політики України від 4.06.2009 р. № 390.

Окрім того малі фермерські господарства, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість ведуть бухгалтерський облік за Методичними рекомендаціями із застосуванням регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами № 720. Дані методичні рекомендації визначають систему регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них без застосування подвійного запису.

Таким чином, бухгалтерський облік у фермерських господарствах залежно від їх розміру та обсягів виробництва ведуть за різними формами, керуючись відповідними методичними рекомендаціями (рис. 2).

  

Рис. 2. Сучасні форми організації обліку у фермерських господарствах та їх методичне забезпечення

 

Дані рис. 2, свідчать про значну кількість форм бухгалтерського обліку, яку може обрати фермерське господарство. Не дивлячись на однакові назви форм бухгалтерського обліку, що пропонуються різними Методичними рекомендаціями, система регістрів за кожною з форм значно відрізняється, що призводить до плутанини при виборі оптимальної форми бухгалтерського обліку. У великих фермерських господарствах ситуація більш зрозуміла, адже такі господарства ведуть бухгалтерський облік на загальних засадах з використанням журнально-ордерної форми.

Висновки. Існуюча різновекторність методичного забезпечення бухгалтерського обліку фермерського господарства, по-перше. ускладнює вибір оптимальної форми ведення обліку, а по-друге, перешкоджає процесу уніфікації та взаємоузгодження звітності фермерських господарств.

Проведені нами дослідження свідчать, що 96,4 % (768 господарств) фермерських господарств Житомирської області належать до суб’єктів мікропідприємництва, серед яких значна кількість сімейних фермерських господарств, де облік веде власник або один з членів сім’ї без спеціальної бухгалтерської підготовки. В таких умовах, які склались в існуючому бухгалтерському законодавстві фермеру складно зорієнтуватись у виборі бухгалтерського обліку, в зв’язку з чим необхідно спростити вибір форми обліку фермерським господарством.

Нині діючі Методичні рекомендації 189, які були розроблені міністерством аграрної політики у 2001 на даний час є застарілими і їх окремі положення є неприйнятними та складними для застосування. Зокрема:

- по перше, виникає необхідність доопрацювання та узгодження на законодавчо-нормативному рівні окремих положень облікового процесу фермерських господарств у відповідності до вимог Податкового кодексу України, зокрема стосовно застосування подвійного запису фермерськими господарствами-платниками ПДВ у відповідності до вимог податкового законодавства;

- по-друге, критерії вибору форми обліку відповідно до обсягів діяльності фермерських господарств, що наведені в Методичних рекомендаціях № 189 не відповідають критеріям класифікації фермерських господарств за Господарським Кодексом. Так, в Методичних рекомендаціях обсяг виручки від реалізації, що є одним з критеріїв вибору форми бухгалтерського обліку, не відповідає еквіваленту, що наведені в Господарському Кодексі. Господарський кодекс передбачає вимірювання обсягу валового доходу від реалізації (робіт, послуг), що вимірюється Євро, а Методичні рекомендації передбачають визначення такого доходу в національній грошовій одиниці – гривнях;

- по-третє, у відповідності до П(С)БО 30 «Біологічні активи» запроваджені нові об’єкти обліку, рахунки для відображення сільськогосподарської діяльності, оцінка активів за справедливою вартістю, введені особливості нарахування зносу довгострокових біологічних активів, визначення фінансового результату від сільськогосподарської діяльності, в зв’язку з чим внесені зміни до фінансової та статистичної звітності. Однак ці особливості сільськогосподарської діяльності на даний час не знайшли відображення в Методичних рекомендаціях № 189.

 

Список літератури.

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Підручник. – 4-те вид., перероб. і допов. За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Алерта, 2007. – 979 с.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

3. Грачова Р. Бухгалтерський облік за спрощеною формою / Р. Грачова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buhlabaz.ru/

4. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах від 02.07.2001 р. № 189 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dtkt.com.ua.

5. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами від15.06.2011 N 720 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

6. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами від 25 червня 2003 року422 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uazakon.com

7. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року 2755-VІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затв. Наказом Міністерства  фінансів України від 25.02.2000  39. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

9. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua.

10. Проданчук М.А. До методики визначення фінансових результатів у селянських (фермерських) господарствах / М.А. Проданчук // Економіка АПК. – 2002. - № 5. – С. 80-85.

 

References.

1. Ohiychuk M.F. (2007). Accounting in agricultural enterprises. 4- rth ed, Alerta, Kyiv, Ukraine.

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Commercial Code”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

3. Мethodology of accounting from Rima Grachova “Accounting by simplified form” available at: http://buhlabaz.ru/knigi/25-entsiklopediya-bukhgalterskogo-ucheta/278-bukhgalterskij-oblik-za-sproshchenoyu-formoyu.html

4. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2001), “Methodical recommendations on accounting in farms № 189”, available at: http://www.uazakon.com/document/spart28/inx28283.htm

5. Ministry of Finance of Ukraine (2011), “Methodical recommendations on the application of accounting registers small businesses N 720”, available at: http://www.minfin.gov.ua/file/link/340600/file/Методичні%20рекомендації%20із%20застосування%20регістрів%20бухгалтерського%20обліку%20малими%20підприємствами.pdf

6. Ministry of Finance of Ukraine (2003), “Methodical recommendations on the application of accounting registers small businesses number N 422”, available at: http://www.minfin.gov.ua/minfin/control/uk/publish/article?art_id=32333&cat_id=29470

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Tax Code of Ukraine, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

8. Ministry of Finance of Ukraine (2000), “Position (Standard) 25 "Financial Report of Small Businesses"”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “About accounting and Financial Reporting”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

10. Prodanchuk M.A. (2002), “By the methodology for determining the financial results of farms” Economics of agroindustrial complex, vol. 5, pp. 8085.

 

 Стаття надійшла до редакції 12.08.2014 р.