EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2014

УДК 338.43:657

 

А. Ю. Козаченко,

асистент кафедри аудиту та державного контролю,

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

 

A. Kozachenko,

assistant, Department of Audit and State Control Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INTERNAL REPORTING OF NON-PRODUCTION COSTS

 

У статті висвітлено правила та вимоги до організації й складання внутрішньої звітності про невиробничі витрати, що допоможе розширити інформаційну базу для прийняття ефективних управлінських рішень пов’язаних з плануванням, обліком та контролем невиробничих витрат на цукрових заводах. Обґрунтовано доцільність виокремлення принципів контрольованості та відособленості. Визначено основні потреби до інформації при формуванні та наданні внутрішньої звітності. Обґрунтовано функції внутрішньої звітності для забезпечення інформаційних потреб персоналу управління щодо невиробничих витрат.

 

The article deals with the rules and requirements for the organization and preparation of internal reports about non-production costs, which will help expand the knowledge base for effective management decisions related to planning, accounting and control of non-production costs for sugar factories. Expediency separation principles controllable and isolation. The basic information necessary to the formation and provide internal reporting. Proved the internal reporting to ensure information needs of personnel management for non-production costs

 

Ключові слова: внутрішня звітність, невиробничі витрати, принципи внутрішньої звітності, функції внутрішньої звітності, вимоги до внутрішньої звітності.

 

Keywords: internal reporting, non-production costs, the principles of internal reporting, the internal reporting requirements for internal reporting.

 

 

Постановка проблеми. Управління підприємством представляє собою складний процес, який супроводжується різними інформаційними потоками даних ґрунтуючись на оперативній і достовірній інформації, що знаходить відображення в звітності. Звітність виступає джерелом контролю стану досліджуваного об’єкта в частині кінцевих результатів, що визначають ступінь досягнення мети, та в залежності від зацікавленості в інформації, щодо діяльності підприємства і потреб користувачів, може бути представлена різними видами. Тобто, потреби користувачів у звітності визначаються отриманням необхідної узагальненої облікової інформації про об’єкт дослідження.

З метою виявлення, надання оцінки, планування, прогнозування та контролю невиробничих витрат, власнику та керівництву структурних підрозділів, зокрема підприємств цукрової галузі, необхідна аналітична та оперативна інформація, що знаходить відображення у внутрішній звітності. Проте, формування внутрішньої звітності не має визначеної методики та відсутня нормативна база для її розробки. Їй властиві „власні форми та принципи побудови показників” [1, с. 65], що визначаються персоналом управління із врахуванням потреб. Зазначені проблеми визначили актуальність статті та потребують подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові підходи щодо формування внутрішньої звітності висвітлюють в працях наступні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, зокрема: P.А. Алборов, К. Безверхий,         Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Гуцаленко, В.В. Гливенко, В. А. Дерій, В.С. Лень,     В.Ф. Палій, О.А. Подолянчук, І. Б. Садовська та інші. Проте їх дослідження зосереджені на загальних аспектах організації й складання внутрішньої звітності, що свідчить про недостатність розкриття інформації для планування, обліку та контролю невиробничих витрат.

Метою статті є дослідження теоретичних та методологічних аспектів формування внутрішньої звітності, як джерела якісної інформації для прийняття ефективних, обґрунтованих і стратегічних управлінських рішень пов’язаних із плануванням, обліком, аналізом та контролем невиробничих витрат.

Виклад основного матеріалу дослідження. Звітність, як зазначає    І.В. Орлов, це система узагальнюючих взаємопов’язаних показників, які відображають стан і використання господарських засобів суб’єкта підприємницької діяльності, їх призначення, джерела формування, фінансові результати, напрями використання прибутку, тощо [2, с. 10].

Дослідження економічної літератури [3, с. 7; 4, с. 22; 5, с. 6; 6, с. 151] дали можливість узагальнити та зазначити, що зовнішня звітність – звітність, яка призначена для задоволення інформаційних потреб всіх зацікавлених користувачів щодо результатів діяльності підприємства, тобто його майнового та фінансового стану. Внутрішня звітність – складається для потреб управлінського персоналу щодо підсумку діяльності окремих структурних підрозділів з метою прийняття ефективних рішень.

Відмінності за цілями складання обумовлено наступними факторами:

- різними користувачами та їх потребами;

- складом показників звітності та періодичністю її надання;

- принципами побудови показників, які ґрунтуючись переважно на даних управлінського обліку відображаються в фінансовій звітності.

Представимо наведені розбіжності на рисунку 1 із врахуванням того, що потреби користувачів у звітності визначаються отриманням необхідної узагальненої облікової інформації про об’єкт дослідження.

 

 Рис. 1. Відмінності бухгалтерської звітності

Джерело: узагальнено автором на основі [3, с. 7; 4, с. 22; 5, с. 6; 6, с. 151]

 

Види бухгалтерської звітності, такі як управлінська та фінансова звітності - є основними джерелами узагальнення та відображення інформації про невиробничі витрати, в розрізах і обсягах, не властивих одна одній, з метою здійснення контролю, прийняття стратегічних рішень при управлінні  діяльністю та в процесі ведення договірних відносин в розрізі господарської діяльності.

Основу підготовки звітності складають принципи (від лат. рrincipium - першооснова) бухгалтерського обліку, які різняться в залежності від поглядів науковців та видів обліку (табл.1).

 

Таблиця 1.

Принципи формування звітності, їх відмінності у видах обліку та поглядах науковців

Інформаційні джерела

Принципи формування звітності

1

2

Науковці

Принципи бухгалтерського обліку

Пропозиції науковців

Законодавчо визначені [16]

О. Олійник [7]

 

грошового виміру, суттєвості, господарської одиниці, фактичної реалізації, відповідності, бюджетного методу управління, витрат і вигод, галузевої практики, двосторонньої тотожності, консерватизму

обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, періодичності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над  формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника

В. Дерій

[8, с. 73]

цільової спрямованості витрат, адресності доходів і витрат

К. Безверхий

[9, с. 89-90]

суттєвості, економічності (раціональності)

С. Ф. Голов

[10, c. 21]

релевантної економічної сукупності, нарахування та/або касовий принцип, превалювання сутності над формою або форми над сутністю, релевантного оцінювання, чутливість до ризику, принцип збалансованих грошових і негрошових вимірників, своєчасності, послідовності (якщо інше не зазначене користувачем), репрезентативності

В. Сопко

[11, с. 45]

двоїстості, вартісного вимірювання, доказовості, рахунку, суцільності, безперервності одиниці обліку, періодичності, нарахування, реєстрації доходу, співвідношення


 

Принципи управлінського обліку (пропозиції науковців)

Л. Нападовська [12, с. 59]

методологічного плюралізму, комплексності, економічності, різної собівартості для різних цілей, відповідальності за прийняття рішень, орієнтації обліку на досягнення цілей підприємства, результативності

В. Рожелюк,

П. Денчук

[13, с. 215-216]

випередження даних для прийняття управлінських рішень, цілісності, зрозумілості, відповідальності за наслідки прийнятих рішень

І. Садовська        [14, с. 421-422]

 

бюджетного методу управління,  методологічної незалежності, оцінки результатів діяльності структурних підрозділів підприємства, результативності, прийнятності і багаторазового використання, відповідальності, багатоваріантності, орієнтації обліку на досягнення стратегічних цілей підприємства

Джерело: узагальнено на основі [8, с.67-74; 14, с. 421-422]

 

Під поняттям „принцип бухгалтерського обліку”, як зазначає   Н. Яцишина, слід розуміти: „базову концепцію, покладену в основу оцінювання та визнання в обліку і розкриття у фінансовій звітності господарських фактів, явищ та процесів господарюючого суб’єкта, його активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, фінансових результатів, тощо” [15, c. 14].

З наведених у таблиці 1 принципів, доводиться спостерігати, що науковці при формуванні бухгалтерської звітності базуються, як на визначених на законодавчому рівні (НП(С)БО1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”), так і на запропонованих принципах фінансового та управлінського обліку. Тобто на узагальнених власних та зазначених правилах, якими слід керуватись при „вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності” [16, 17].

Ґрунтуючись на дослідженнях переліку принципів бухгалтерського обліку, яких в обліково-економічній літературі виокремлено 128 з подібним змістом, але різними тлумаченнями їх сутності[18, c. 6], вважаємо доцільним за правила організації і складання внутрішньої звітності про невиробничі витрати брати наступні принципи бухгалтерського обліку (табл. 2):

 

Таблиця 2.

Вплив принципів бухгалтерського обліку на формування внутрішньої звітності про невиробничі витрати на цукрових заводах

Принципи

Характеристика

1

2

Обачності(консерватизм)

(англ.: circumspection)

Невиробничі витрати доцільно відображати в обліку на основі достовірно-обґрунтованої первинної документації

Повного висвітлення

(англ.: full coverage)

Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій в процесі управління діяльності та веденні договірних відносин, що здатні вплинути на рішення менеджерів структурних підрозділів та вищого керівництва

Автономності

(англ.: business entity

principle)

Ведення обліку невиробничих витрат відокремлено від особистих зобов’язань власників. Суб’єкт господарювання повинен додержуватися принципу автономності в усіх аспектах діяльності незалежно від його організаційно-правової форми

Послідовності

(англ.: sequence)

Обрані підприємством методологічні варіанти ведення обліку невиробничих витрат будуть зберігатись протягом тривалого періоду, з метою забезпечення спів ставності облікових даних. Причому керівництво підлаштовуєючись під зміни в процесі господарської діяльності буде здійснювати модифікацію облікової політики

Періодичності

(англ.: periodicity)

Можливість розподілу процесів господарської діяльності підприємства на певні періо­ди часу з метою складання звітності

Безперервності (англ.: going-concern consept)

Оцінка управлінського персоналу щодо впливу невиробничих витрат на прибуток підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати у майбутньому

Нарахування та відповідності доходів і витрат

(англ.: accrual basis)

Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду (надходження коштів на розрахунковий рахунок або в касу підприємства) з витратами (після завершення розрахунків за реалізовану продукцію), що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображатимуться в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати гро­шових коштів

Превалювання сутності над формою (англ.: substance over form)

Звітність розкриває економічний, а не юридичний зміст фактів господарського життя підприємства та його положення справ в цілому. Операції пов’язані із веденням господарської діяльності обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми

Історичної (фактична) собівартості

(англ.: historic cost)

Обчислюючи прибуток, ми зіставляємо отримані доходи з декапіталізованими витратами, завдяки яким, ці доходи були отримані, тобто витратами, які ще не принесли підприємству дохід. Наприклад, видані банками позики з метою покриття міжсезонних витрат, до яких доцільно відносити проведення підготовчих робіт до наступного сезону цукроваріння, утримання персоналу управління, тощо. Саме історична (фактична) собівартість демонструє суму витрат на формування визначеного активу – суму грошових коштів (інвестицій), в яку він (актив) обійшовся підприємству

Єдиного грошового вимірника (англ.: single monetary measure)

Витрати, що мають місце в процесі господарської діяльності підприємства повинні бути оцінені у грошовому вираженні та в цій оцінці відображені на рахунках бухгалтерського обліку

Контрольованості

(англ..: controllability)

Контроль інформаційного забезпечення з визначеною періодичністю та повнотою в залежності від ієрархії управління 

Відособленості

(англ.: severalty)

Визначення персональної відповідальності керівника, не залежно від рівня управління, за величину витрат з подальшим прийняттям рішень

Джерело: узагальнено автором на основі [17; 9, с. 89-90]

 

Розглянуті в таблиці 2 законодавчо сформовані принципи бухгалтерського обліку допомагають у визначенні інформації, яку необхідно обліковувати, порядку організації та веденні обліку і регламентують способи його здійснення в конкретних ситуаціях. Збільшення існуючого переліку принципів, що викладені у вітчизняних НП(С)БО 1, допоможе розширити інформаційну базу для прийняття управлінських рішень на цукрових заводах. Вважаємо, що виокремлення принципу контрольованості буде головним правилом від якого залежатиме періодичність та повнота інформаційного забезпечення власників та керівників структурних підрозділів з метою прийняття управлінських рішень.

Сутність принципу контрольованості полягає в тому, що керівник вищої ланки управління контролює діяльність менеджерів структурних підрозділів (служб, відділів) середнього рівня, які в свою чергу здійснюють контроль низового рівня керівництва. Саме в такій ієрархічній послідовності відбувається контроль інформаційного забезпечення про невиробничі витрати. Тому, менеджери кожного структурного підрозділу, де мають місце невиробничі витрати повинні: своєчасно подавати інформацію про дані витрати з метою виявлення загальної суми їх економії при управлінні діяльністю та організації господарської діяльності; сповіщати про можливі перевитрати і через чию провину вони допущені; об’єктивно оцінювати  якості виконаної роботи та наданої інформації про невиробничі витрати на різних етапах трансакцій підприємства, для прийняття ефективних рішень щодо прогнозування та оптимізації невиробничих витрат. Виокремлення принципу контрольованості сприяє підвищенню рівня відповідальності менеджерів структурних підрозділів. Крім того, налагоджений за допомогою внутрішньої звітності контроль, дозволить керівникам структурних підрозділів приймати обґрунтовані рішення та здійснювати планування майбутньої діяльності.

Як результат зазначеного, принцип відособленості є необхідних правилом організації та складання внутрішньої звітності в структурних підрозділах, де мають місце невиробничі витрати, із визначенням персональної відповідальності керівника за величини витрат та прийняттям подальших рішень їх оптимізації.

Зарубіжні науковці, такі як Н. Адамов та Г. Адамова, Д. Лисенко,        Л. Жарикова, В.Ф. Палій не приділяють значної уваги розмежуванню між принципами та вимогами до складання звітності.

Як підтвердження зазначеного, наведемо пропозицію В.Ф. Палія, щодо розподілу всіх принципів формування бухгалтерської звітності на дві групи, які складатимуть наступні вимоги:

- формальні вимоги – доцільність, об’єктивність і точність, оперативність, стислість, ефективність, адресність, порівнянність, доцільність, об’єктивність, достатність;

- спеціальні вимоги – гнучка, але єдина структура; зрозумілість та видимість інформації; оптимальність подання; придатність для аналізу та оперативного контролю [19, с. 168].

Враховуючи те, що кожне підприємство має власний набір форм внутрішньої звітності, індивідуальну систему її показників та порядок подання, вважаємо, за необхідне наводити чіткі розмежування між розумінням економічного змісту категорій „принципи” та „вимоги”:

- принципи – правила організації та ведення бухгалтерського обліку та, відповідно, основні правила формування бухгалтерської звітності, що припускають обов’язковість їх виконання.

- вимоги – потреби до інформації при формуванні та наданні бухгалтерській звітності.

Враховуючи те, що одним із головних завдань системи бухгалтерського обліку є задоволення інформаційних потреб менеджерів структурних підрозділів, наведемо перелік вимог, відповідно до яких буде надана інформація про невиробничі витрати, що відображатиметься у внутрішній звітності (див. табл. 3).

 

Таблиця 3.

Вимоги до інформації при формуванні та наданні внутрішній звітності про невиробничі витрати на цукрових заводах

Вимоги

Характеристика

1

2

Адресність

Звітність надається менеджерам структурних підрозділів та персоналу управління у відповідності з їх положенням в ієрархії управління

Достатність

Звітність не повинна бути перевантажена зайвою інформацією, а інформації про невиробничі витрати повинно бути стільки, щоб її було достатньо для прийняття управлінських рішень на відповідному рівні

Доцільність

Інформація, що підлягає узагальненню, повинна відповідати цілям заради яких вона була підготовлена

Об’єктивність

Повинна бути виключена можливість суб’єктивного ставлення до формування інформації для управління

Порівнянність

 

Звітна інформація може використовуватись для роботи різних центрів відповідальності. Показники звітності доцільно співставляти (порівнювати) з плановими  

Економічність

Витрати на підготовку внутрішньої звітності не повинні перевищувати економічного ефекту від її використання

Комунікативність

Звіти за формою та змістом повинні задовольняти запити внутрішніх користувачів управлінської інформації

Достовірність

 

Звітність повинна містити повну та правдиву інформацію для прийняття управлінських рішень

Точність

Інформація в звітності повинні мати однозначний зміст, тобто відповідати правильному (точному) відображенню даних синтетичного та аналітичного обліку

Своєчасність

 

Звітність повинна містити оперативну інформацію про невиробничі витрати, що необхідна для прийняття управлінських рішень

Конфіденційність

Інформація про невиробничі витрати, з метою перспективного планування подальшої господарської діяльності для отримання прибутку, повинна представляти комерційну таємницю.

Корисність

Звітність повинна містити корисну інформацію для прийняття управлінських рішень. Кожен керівник структурного підрозділу, виходячи зі своїх інформаційних потреб, отримує деталізовану інформацію про невиробничі витрати пов’язану із управлінням збутової діяльності та підприємства в цілому, організацією господарської діяльності та договірними відносинами для прийняття рішень, які впливатимуть на підвищення ефективності виробництва   

Джерело: узагальнено автором на основі [20, с. 244; 21, с. 347; 6, с. 70; 22, с. 253; 23, с. 109-116. ]

 

Враховуючи наведені правила та вимоги формування і надання внутрішньої звітності про невиробничі витрати, основна її мета буде полягати в забезпеченні внутрішніх користувачів інформацією, необхідною їм для прийняття управлінських рішень на різних рівнях управління підприємством.

Відповідно, основні функції, що виконуватиме внутрішня звітність для систематизації інформації про невиробничі витрати та забезпеченні потреб користувачів з метою прийняття ефективних рішень на різних ієрархіях управління підприємств цукрової галузі, не залежно від їх організаційної структури, полягатимуть у наступних (табл. 4):

 

Таблиця 4.

Функції внутрішньої звітності для забезпечення інформаційних потреб керівників структурних підрозділів щодо невиробничих витрат

Функції

Характеристика

1

2

Інформаційна

 

Забезпечення необхідною інформацією керівників структурних підрозділів для прийняття управлінських рішень 

Аналітична

Використання інформації управлінського обліку з метою аналізу подальшого ведення господарської діяльності підприємства, а також при дослідженні доцільності та ефективності прийнятих управлінських рішень

Контролююча

Процес відстеження та забезпечення досягнення підприємством наміченої мети і розв’язання задач, що виникають в процесі господарської діяльності на різних рівнях керівництва

Оберненого зв’язку

Забезпечення інформаційного зв’язку між керованою та керуючою системами організації, щодо невиробничих витрат, які мають місце на різних ієрархічних рівнях

Прогностична

 

Прогнозування невиробничих витрат в процесі ведення господарської діяльності, що безпосередньо пов’язано із сезонними коливаннями, шляхом використання бюджетів

Систематизації

 

Впорядкування необхідної інформації, яка всебічно
характеризує результати господарської діяльності підприємства, стан його зовнішнього і внутрішнього середовища

Джерело: узагальнено автором [24, с. 36-38]

 

 

Наведені функції внутрішньої звітності, не залежно від форми господарювання, забезпечують організацію та визначають зміст інформаційних потоків, які узагальнюються, для прийняття управлінських рішень щодо планування, прогнозування, оптимізації та оперативного контролю невиробничих витрат.

Висновок. Таким чином, для формування внутрішньої звітності про невиробничі витрати запропоновано за правила її організації і складання брати, як законодавчо визначені принципи їх підготовки, так і принципи контрольованості й відособленості, що допоможуть розширити інформаційну базу для прийняття управлінських рішень на цукрових заводах. Виокремлення принципу контрольованості пов’язано із визначенням періодичності та повноти інформаційного забезпечення власників та керівників структурних підрозділів з метою прийняття управлінських рішень щодо прогнозування та оптимізації невиробничих витрат. Виокремлення принципу відособленості пов’язано із доцільністю організації та складання внутрішньої звітності в структурних підрозділах із визначенням персональної відповідальності керівника за величини невиробничих витрат та прийняття подальших рішень їх оптимізації.

В результаті узагальнення поглядів науковців пов’язаних із вимогами до інформації, запропоновано формування звітності з деталізованою інформацією, яка буде корисною на всіх ієрархіях управління для прийняття рішень, які впливатимуть на підвищення ефективності виробництва.

Обґрунтовано функції внутрішньої звітності для забезпечення інформаційних потреб з метою прийняття ефективних рішень щодо планування, прогнозування та оптимізації невиробничих витрат на різних ієрархіях управління підприємств цукрової галузі, не залежно від їх організаційної структури.

 

Література.

1. Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарська звітність як інформаційне джерело для ефективного управління підприємством / Л.В. Гуцаленко // Економіка АПК. – 2004. –  №4. – С.64–66.

2. Орлов І.В. Звітність підприємств: [Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”]. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 484 с.

3. Гольцова С.М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): навч. посіб. / С.М. Гольцова, І.Й. Плікус. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 292 с.

4. Звітність підприємств: навч. пос. / [Верига Ю.А., Фесенко Д.М., Шевченко З.М. та ін.]; за ред. проф. Вериги Ю.А. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

5. Лень В.С. Звітність підприємства: підруч. / Лень В.С., Гливенко В.В. – 2-ге вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 612 с.

6. Подолянчук О.А. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: Монографія. – Вінниця: Вид-во ПП  „Едельвейс і К“, 2010. – 272 с.

7. Олійник О. Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку за МСБО 1  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/finance/fin007.html

8. Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю : монографія / Дерій В. А. – Тернопіль : ТНЕУ : Економічна думка, 2009. – 272 с.

9. Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства / К.Безверхий // Галицький економічний вісник.— 2012. — №6(39). — С. 76-92

10. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: автореф. дис. .докт.економ. наук: 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” [Текст] / С.Ф. Голов. – К., 2009. – 31 с.

11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік [навч. посіб.] / В.В. Сопко. – К. КНЕУ,  2000. – 578 с.

12. Нападовська Л. В. Управлінський облік [Текст] : підр. для студ. вищ. навч. зак. /  Л. В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. – 544 с.

13. Рожелюк В.М. Принципи управління витратами на виробництво в ринковому середовищі [Текст] / В.М. Рожелюк, П.Н. Дончук // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2007. Спецвип. 22. – Ч. ІІ. – С. 212-216.

14. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Садовська І. Б., Божидарнік Т. В., Нагірська К. Є. – К. : ЦУЛ, 2013. – 688 с.

15. Яцишин Н.З. Складання, аналіз та аудит фінансової звітності підприємств: автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” [Текст] / Н.З. Яцишин. – К., 2012. – 20 с.

16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: від 06.07. 1999 р. № 996–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : rada.gov.ua.

17. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] / затв. наказом Мін-ва фінансів України від 7.02.2013 р. № 73. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.uа.

18. Рабошук А.В. Принципи, стандарти та професійне судження в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект: автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.04 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”[Текст] / А.В.Рабошук. – К., 2006. – 21 с.

19. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов с элементами финансового учета / В.Ф. Палий. - М.:ИНФРА-М, 2006.- С. 168

20. Пилипенко А. А. Організація обліку і контролю / А. А. Пилипенко, В. І. Отенко. – Харків : Вид-во ХДЕУ, 2002. – 288 с.

21. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підр. для студ. вищ. навч. закл. / Хміль Ф.І. – Київ, „Академвидав”, 2003. – 608с.

22. Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П., Ярошинський В.М. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання: [підруч.] / За редакцією доц., к.е.н. О.Ф. Вербило. – [частина третя. Управлінський облік]. – К.: НАУ, 2006. – 328 с.

23. Садовська І.Б. Напрями системного підходу до організації управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах // Економічні науки: серія “Облік і фінанси”: Збірник наукових праць. - Луцьк: ЛДТУ, 2007. - Випуск 4(16). - С. 109-116.

24. Алборов P.А . Бухгалтерский управленческий учет(теория и практика)./ Р.А.Алборов,- М.: Дело и Сервис, 2005. - 285с.

 

References.

1. Hutsalenko L.V. (2011), Farm accounting as an information source for effective management”, Ekonomika APK, vol. 4, pp. 64-66.

2. Orlov I.V.(2008), Zvitnist' pidpryiemstv: Navch. posib. dlia studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv spetsial'nosti 7.050106 “Oblik i audyt[Reporting companies: Teach. guidances. for university students specialty 7.050106 "Accounting and Auditing"], 3rd ed , Zhytomyr, Ukraine.

3. Hol'tsova S.M. and Plikus I.J. (2004), Zvitnist' pidpryiemstv (finansova, statystychna, konsolidovana ta do fondiv sotsial'noho ta pensijnoho strakhuvannia) [Reporting enterprises (financial, statistical, and consolidated for social and pension insurance)], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

4. Veryha Yu.A., Fesenko D.M., Shevchenko Z.M. and in. (2005), Zvitnist' pidpryiemstv [Reporting enterprises], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

5. Len' V.S. and  Hlyvenko V.V. (2006), Zvitnist' pidpryiemstv [Reporting enterprises], 2nd ed, Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

6. Podolianchuk O.A. (2010), Oblik dokhodiv sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Revenue farms], PP  „Edel'vejs i K“, Vinnytsia, Ukraine.

7. Oliinyk, О, General principles of accounting in accordance with IAS 1, available at: http://www.management.com.ua/finance/fin007.html  

8. Derij V. A. (2009), Vytraty i dokhody pidpryiemstv u systemi obliku ta kontroliu [Costs and revenues of enterprises in the system of accounting and control], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.

9. Bezverkhyj K. (2012), “Principles of accounting and its impact on accounting and reporting information enterprise”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 6, pp. 76-92; 89-90

10. Holov, S.F. (2009), “Current state and prospects of development of accounting in Ukraine, Ph.D. Thesis,  Accounting, analysis and audit, National Economic University named by Vadim Hetman of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

11. Sopko V.V. (2000), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.

12. Napadovs'ka L. V. (2004),  Upravlins'kyj oblik [Management Accounting], Knyha, Kyiv, Ukraine.

13. Rozheliuk V.M. and Donchuk P.N. (2007),  “Principles of cost of production in the market environment”,  Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 22, pp. 212-216.

14. Sadovs'ka I. B., Bozhydarnik T. V. and Nahirs'ka K. (2013), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], TsUL, Kyiv, Ukraine.

15. Yatsyshyn, N.Z (2012), “Compilation, analysis and audit of financial statementsPh.D. Thesis,  Accounting, analysis and audit, National Economic University named by Vadim Hetman of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

16. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine, available at: http:// rada.gov.ua. (Accessed 06 July 1999).

17. Ministry of Finance of Ukraine (2013), “On Approval of National provisions (Standard) 1 "General Requirements for Financial Reporting"”, available at: http://www.minfin.gov.uа (Accessed 07 February 2013).

18. Raboshuk, A.V. (2006), “Principles, standards and professional judgment in accounting: theoretical and methodological aspects Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, State Academy of Statistics, Accounting and Auditing Committee of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

19. Palij V.F. (2006), Upravlencheskij uchet izderzhek i dohodov s jelementami finansovogo ucheta [Managerial accounting costs and revenue elements of financial accounting], INFRA, Moskva.

20. Pylypenko A. A. and Otenko V. I. (2002), Orhanizatsiia obliku i kontroliu [Organization of accounting and control], KhDEU, Kharkiv, Ukraine.

21. Khmil' F.I. (2003),  Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management], „Akademvydav”, Kyiv, Ukraine.

22. Verbylo O.F., Kondryts'ka T.P. and Yaroshyns'kyj V.M. (2006),  Bukhhalters'kyj oblik u menedzhmenti: zmist ta metodyka navchannia: [Accounting for Management: content and methods of teaching], NAU, Kyiv, Ukraine.

23. Sadovs'ka I.B. (2011), “Directions systematic approach to management accounting in agricultural enterprises”, Zbirnyk naukovykh prats [Collected Works], Ekonomichni nauky: seriia “Oblik i finansy” [Economics: a series of Accounting & Finance”], Luck, Ukraine, pp. 109-116.

24. Alborov P.A. (2005), Buhgalterskij upravlencheskij uchet(teorija i praktika) [Accounting Management Accounting (Theory and Practice)], Delo i Servis, Moskva.

 

 Стаття надійшла до редакції 15.08.2014 р.