EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2014

УДК 338.3

 

С. Р. Леськів,

магістр права, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Ж. В. Семчук,

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту,

ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, м. Львів

О. С. Процевят,

Інженер І категорії відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

 

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 

S. R. Leskіv,

master of law, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

O. S. Protseviat,

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

Z. V. Semchuk,

Engineer first class department of the production sector in the region and investment, Institute for Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

 

SITUATIONAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES (FOR EXAMPLE, LVIV REGION)

 

У статті розглянуто категорію “конкурентоспроможність підприємства” з точки зору вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. З’ясовано, що її суть полягає у здатності ефективніше використовувати власні та по можливості залучати зовнішні ресурси і при цьому результативно здійснювати господарську діяльність краще, ніж підприємства–аналоги. Визначено, що завдяки таким підходам, як логічний, процесний, ресурсний, структурний, системний, ситуаційний, функціональний, цільовий та якісний можна проводити оцінку конкурентоспроможності підприємств. Здійснено оцінку конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах ситуаційного підходу, де основними показниками виступають обсяг реалізованої промислової продукції та фінансовий результат до оподаткування. На основі проведеної оцінки виконано прогноз стосовно подальшої зміни основних показників у наступних роках та побудовано тренд за прогнозними данимию. За результатами оцінки прогнозних даних, визначено рівень конкурентоспроможності промислових підприємств у наступних роках.

 

The article deals with the category of "competitiveness" in terms of native and foreign scientists and economists. It was found that its essence lies in the ability to utilize their opportunities and to attract external resources and thus effectively engage in economic activities better than peers. It is determined that through such approaches as logical, process, resource, structural, systemic, situational, functional, and quality you can trust to assess the competitiveness of enterprises. It assesses the competitiveness of industrial enterprises on the basis of the situational approach, where the main parameters are the volume of industrial production and financial result before tax. On the basis of the assessment carried out in relation to forecast future changes in key indicators in the following years and the trend is based on forecast data. It is determined the level of competitiveness of the industry in the coming years in the ground of the assessment of forecasting information.

 

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, ситуаційний підхід, обсяг реалізованої продукції, фінансовий результат до оподаткування.

 

Keywords: competitiveness, enterprise, situational approach, the volume of sales, profit or loss before tax.

 

 

Постановка проблеми. Вагоме місце в процесі управління підприємством посідає здійснення господарської діяльності на такому рівні, на якому воно досягне максимальних і водночас таких, яких бажає результатів. Для реалізації вищесказаного, повинна бути побудована така стратегія розвитку підприємства, яка би забезпечувала підприємство конкурентними перевагами. Для покращення позиції підприємства на конкурентному ринку, потрібно оцінити його конкурентоспроможність та визначити фактори, які негативно впливають на неї. Оцінку конкурентоспроможності підприємства можна здійснити за низкою різноманітних підходів. Водночас кожен підхід має низку показників, за якими проводитиметься оцінка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні питання оцінки конкурентоспроможності підприємства є одним з найбільш актуальних і знайшло своє відображення у наукових працях багатьох вчених-економістів. Відомими зарубіжними та вітчизняними науковцями, що працювали над цією проблемою є Карпенко Е.М., Павлова В.А., Портер М., Покропивний С.Ф., Савельева Н.А., Фатхутдинов Р.А., Шинкаренко В.Г., Шкарлет С.М. та ін. У більшості опублікованих робіт автори недостатньо приділяють увагу оцінці конкурентоспроможності підприємств з позицій ситуаційного підходу. Тому незаперечна актуальність такої проблеми зумовила нас у виборі цієї теми дослідження, окресленні мети та основних завдань.

Мета дослідження. У даній статті нами зроблена спроба уточнити суть поняття “конкурентоспроможність підприємства” на підставі аналізу різних трактувань науковців. Особливими завданнями в цьому контексті є проведення оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств Львівської області на засадах ситуаційного підходу та визначення подальшого рівня конкурентоспроможності цих підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день не існує єдиного тлумачення поняття “конкурентоспроможність”, в т.ч. на рівні підприємства, регіону чи країни. Вітчизняні і зарубіжні науковці тлумачать це поняття по-різному, в результаті чого сутність конкурентоспроможності як категорії обумовлена багатофакторністю, складною структурою і динамічністю.

На думку Портера М. [1, с. 40], конкурентоспроможність підприємства показує рівень ефективного використання усіх видів ресурсів, якими володіє підприємство та відмінності між підприємством і іншими підприємствами-аналогами стосовного такого використання.

За визначенням Карпенко Е.М. [2, с. 257], поняття “конкурентоспроможність підприємства” є відносною характеристикою, що являє собою здатність залучити необхідні ресурси, продуктивно їх використати, перетворивши у товар, якому притаманні конкурентні властивості та який відповідно розміщений на ринку стосовно аналогічних товарів конкурентів.

Проф. Покропивний С.Ф. [3, с. 350] трактує дане поняття як здібність ефективно здійснювати господарську діяльність та забезпечувати досягнення прибуткового результату, враховуючи умови конкурентного ринку. Іншими словами, конкурентоспроможність полягає у здібностях підприємства забезпечити такий випуск продукції, щоб можна було успішно її реалізувати на конкурентному ринку.

Визначення конкурентоспроможності підприємства може бути сформоване на  основі поняття, запропонованого проф. Шинкаренко В.Г. [4, с. 14] – це здатність підприємства вміти пристосовуватись до змін зовнішнього середовища та водночас забезпечувати себе високим рівнем конкурентних властивостей.

Таким чином, об’єднавши все вище згадане, можна дати таке визначення поняттю “конкурентоспроможність підприємства” – це здатність підприємства ефективніше використовувати власні та по можливості залучати зовнішні ресурси і при цьому результативно здійснювати господарську діяльність краще, ніж підприємства–аналоги, займаючи водночас вагому нішу на ринку.

На основі досягнень світової та вітчизняної науки представлено досить велику кількість різноманітних методів стосовно оцінки конкурентоспроможності підприємства. Заслуговують уваги також підходи, запропоновані Шкарлетом С.М. [5], Фатхутдиновим Р.А. [6] та Савельєвою Н.А. [7], а саме: логічний, процесний, ресурсний, структурний, системний, ситуаційний, функціональний, цільовий та якісний.

Оцінку конкурентоспроможності промислових підприємств Львівської області будемо проводити на основі ситуаційного підходу. За твердженням Павлової В.А. [8, с. 10], суть ситуаційного підходу полягає в оцінці та прогнозі стану підприємства як певної системи, що перебуває у динаміці.

Окремими показниками, за якими буде проводитись оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств Львівської області за ситуаційним підходом будуть обсяг реалізованої промислової продукції та фінансовий результат до оподаткування (ФРдО).

З точки зору Портера М. [1] та Фатхутдинова Р.А. [6], фінансовий результат до оподаткування та рентабельність виступають основними показниками, завдяки яким можна визначити рівень конкурентоспроможності підприємств. Ці показники відносять до якісних факторів оцінки конкурентоспроможності. Водночас обсяг реалізованої продукції (ОРП) належить до кількісних факторів.

Слід зазначити, що ОРП та ФРдО перебувають у прямій залежності від рівня конкурентоспроможності. Зі збільшенням ОРП та зростанням ФРдО рівень конкурентоспроможності підприємства також зростає. Водночас залежність цих факторів та конкурентоспроможності підприємства можна представити формулою (1), яка наведена нижче:

 

F(Y) = f(x1; x2),                                               (1)

 

де F(Y) – функція конкурентоспроможності підприємства; х1 – змінна ОРП, грн.; х2 – змінна ФРдО, грн.

Відтак, аналіз ОРП промисловими підприємствами Львівської області наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1.

Динаміка ОРПП за видами діяльності промисловими підприємствами у Львівській області за 2009-2013 рр.¹

Види промислової діяльності

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн.

Індекс обсягу реалізованої промислової продукції, % до попереднього року

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

Промисловість загалом

21528,3

25655,3

32392,3

34874,0

34623,2

119,2

126,3

107,7

99,3

Добувна промисловість

1024,7

1184,2

2028,5

1597,1

1680,6

115,6

171,3

78,7

105,2

Переробна промисловість

16451,8

19235,0

24034,5

25416,3

24897,1

116,9

125,0

105,7

98,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4051,8

5236,1

6329,3

7860,6

8045,5

129,2

120,9

124,2

102,4

1Дані сформовано за КВЕД-2005

Джерело: сформовано на підставі [9]

 

Як видно з табл. 1., у 2013 р. відбулося скорочення загального обсягу реалізованої промислової продукції на 0,7 % порівняно з попереднім роком, зокрема у переробній промисловості – на 2,0 %. Водночас обсяг зріс на 5,2 % у добувній промисловості та на 2,4 % у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води.

Для розрахунку прогнозних значення ОРП промисловими підприємствами у 2014-2016 рр. будемо використовувати метод експоненціального згладжування [10, с. 154]. Провівши дослідження тренду динамічного ряду, ми дізналися, що найкращою моделлю, завдяки якій ми будемо описувати залежність між ОРП і роками, є логарифмічне рівняння регресії. Розрахункові прогнозні значення ОРП наведено на рис. 1.

 

Рис. 1. Обсяг реалізованої промислової продукції промисловими підприємствами у Львівській області за 2009-2013 рр. + прогноз на 2014-2016 рр., млн. грн.

Джерело: сформовано за даними [9]

 

Згідно з прогнозом, у 2014-2016 рр. відбудеться зростання ОРП за усіма видами промислової діяльності. У 2014 р. загальний обсяг зросте на 8,0%, у 2015 р. – на 12,1% та у 2016 р. – на 15,6%, зокрема у добувній промисловості на 13,2%, 17,6% та 21,4%, у переробній промисловості – на 8,5%, 12,2% та 15,4% і у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 5,6%, 40,4% та 15,0% відповідно.

Аналіз ФРдО промислових підприємств Львівської області представлено у табл. 2.

 

Таблиця 2.

Динаміка ФРдО підприємств за видами промислової діяльності у Львівській області за 2009-2013 рр.¹

Види промислової діяльності

Фінансовий результат до оподаткування, млн. грн.

Коефіцієнт, % до

попереднього року

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

Промисловість загалом

-582,1

-125,5

770,6

310,3

886,1

21,6

-614,0

40,3

285,6

Добувна промисловість

-161,0

-164,5

-227,3

-218,2

-122,3

102,2

138,2

96,0

56,0

Переробна промисловість

-42,9

181,7

637,6

383,0

584,9

-423,5

350,9

60,1

152,7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

-378,2

-142,7

360,3

145,5

423,5

37,7

-252,5

40,4

291,1

1Дані сформовано за КВЕД-2005

Джерело: сформовано на підставі [9]

 

За розрахунками табл. 2., ФРдО у 2013 р. зріс на 185,6 %, зокрема у переробній промисловості – на 52,7% і у виробництві та розподілення електроенергії, газу та води – на 191,1%. Проте скорочення фінансового результату до оподаткування відбулося у добувній промисловості на 44,0 %.

Розрахунок прогнозних значення ФРдО промисловими підприємствами у 2014-2016 рр. буде проводитись також методом експоненціального згладжування [10, с. 154]. Найкращою моделлю, на основі якої буде проведено опис залежності між ФРдО і роками, є також логарифмічне рівняння регресії. Розрахункові прогнозні значення ФРдО зображено на рис. 2.

 

Рис. 2. Фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств у Львівській області за 2009-2013 рр. + прогноз на 2014-2016 рр., млн. грн.*

Джерело: сформовано за даними [9]

 

Відповідно до прогнозу, у 2014-2016 рр. відбудеться зростання ФРдО за усіма видами промислової діяльності (прогноз такого виду промислової діяльності, як добувна промисловість не здійснювався, бо згідно із обраним методом прогнозування за від’ємними значеннями прогноз неможливо здійснити). У 2014 р. ФРдО зросте на 10,6 %, у 2015 р. – на 25,8% та у 2016 р. – на 38,9 %, зокрема у переробній промисловості – на 15,1 %, 25,4 % та 34,3 % і у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – на 15,5 %, 33,3 % та 48,7 % відповідно.

Таким чином, проведена оцінка показників ситуаційного підходу показала, що у наступних 2014-2016 рр. відбудеться зростання ОРП та ФРдО за усіма видами промислової діяльності (прогноз ФРдО добувної промисловості не визначався), а це означає, що збільшиться рівень конкурентоспроможності промислових підприємств Львівської області.

Висновки. На основі проведеного дослідження вдалося оцінити конкурентоспроможність промислових підприємств Львівської області та спрогнозувати її майбутній рівень. Встановлено, що рівень конкурентоспроможності промислових підприємств Львівської області зростає і вже у наступних роках досягне набагато вищої позначки, порівняно з тією, на якій перебуває сьогодні. Перспективним напрямом подальших досліджень буде проведення оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств на підставі інших підходів та здійснення порівняння за цими підходами.

 

Література.

1. Портер М. Международная конкуренция.[пер. с англ.]. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

2. Карпенко Е.М. Методологические подходы к оценке уровня конкурентоспособности предприятия / Е.М. Карпенко, Н.П. Драгун // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2-3. – С. 256 – 259.

3. Економіка підприємства: [підручник] / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

4. Шинкаренко В.Г. Управление конкурентоспособностью предприятия / В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2003. – 186 с.

5. Шкарлет С.М. Методологічні аспекти та методичні принципи оцінки конкурентоспроможності сироробних підприємств / С.М. Шкарлет, Л.С. Ладонько, Т.І. Корж // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 3 (11). – С. 153 – 161.

6. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхуддинов. – М.: ИНФРА-М. – 2000. – 312 с. – (Серия “Высшее образование”).

7. Савельева Н.А. Управление конкурентоспособностью фирмы; учебник / Н.А. Савельева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 382 с.

8. Павлова В.А. Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства  / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі . – 2010. – № 1. – С. 5–17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eupmg_2010_1_3.pdf

9. Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/

10. Фещур Р.В. Статистика: [навчальний посібник] / Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, П.В. Кічор; За наук. ред. Р.В. Фещура. – [3-є вид., оновлене і доповнене]. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2006. – 256 с.

 

References.

1. Porter, M. (1993), Mezhdunarodnaja konkurencija, Mezhdunarodnye otnoshenija, Moscow, Russia, p. 896.

2. Karpenko, E.M. and  Dragun, N.P. (2000), "Metodologicheskie podhody k ocenke urovnja konkurentosposobnosti predprijatija", Regіonal'nі perspektivi, vol. 2-3, pp. 256 – 259.

3. Pokropyvnoho, S.F. (2004), Ekonomika pidpryiemstva, 2-nd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, p.528.

4. Shinkarenko, V.G. and Bondarenko, A.S. (2003), Upravlenie konkurentosposobnost'ju predprijatija, Izd-vo HNADU, Har'kov, Ukraine, p.186.

5. Shkarlet, S.M. Ladonko, L.S.  and  Korzh, T.I. (2011), "Metodolohichni aspekty ta metodychni pryntsypy otsinky konkurentospromozhnosti syrorobnykh pidpryiemstv", Naukovyi visnyk ChDIEU, vol. 3 (11), pp. 153 – 161.

6. Fathutdinov, R.A. (2000), Konkurentosposobnost': jekonomika, strategija, upravlenie, NFRA-M, Moscow, Russia, p.312.

7. Savel'eva, N.A. (2009), Upravlenie konkurentosposobnost'ju firmy; uchebnik, Feniks, Rostov n/D, Russia, p.382.

8. Pavlova, V.A. and Hubariev, R.V. (2010), "Rozrobka modeli vyboru konkurentnoi stratehii promyslovoho pidpryiemstva", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi, vol. 1, pp. 5–17, [Online], vol . 8, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eupmg_2010_1_3.pdf

9. Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti, [Online], vol . 8, available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/

10. Feshchur,  R.V.  Barvinskyi, A.F.  and  Kichor, P.V.  (2006),  Statystyka: [navchalnyi posibnyk], 3-rd ed, “Intelekt-Zakhid”, Lviv, Ukraine, p. 256.

 

Стаття надійшла до редакції  20.08.2014 р.