EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 334.1

 

О. В. Черевко,

д. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

A. Cherevko,

Ph.D., Associate Professor,

Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

 

PRINCIPLES OF MANAGEMENT FINANCIAL SECURITY ENTERPRISE

 

В умовах розвитку ринкових відносин, фінансова безпека підприємства, як об’єкт управління набуває особливої актуальності. Процес забезпечення фінансовою безпеки потребує комплексного підходу до його розгляду, розробки концептуальних основ управління. В цій статті визначені головні принципи на яких повинна базуватися система управління фінансовою безпекою підприємства.

 

With the development of market economy, financial security company, as an object of management is of particular relevance. The process of providing financial security requires a comprehensive approach to its consideration, developing conceptual frameworks of governance. In this article the principles which should be based system of financial security.

 

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, принципи управління, фінансова стратегія підприємства.

 

Keywords: economic security, financial security, principles of management, financial strategy of the enterprise.

 

 

Постановка проблеми. В  умовах глобалізації економічного простору проблема фінансової незалежності та фінансової стійкості підприємства набуває особливої актуальності. Рішення цієї проблеми потребує удосконалення концепції управління фінансово - економічної безпеки підприємства, оскільки її стан безпосередньо впливає на результативність такого управління. Управління фінансовою безпекою відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в сучасних умовах, так як недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності підприємства та відсутності можливостей для подальшого його розвитку. Проблема забезпечення фінансової безпеки, наявність якої не вимагає антикризового управління, вирішується уривками, таким дослідженням не вистачає комплексності, є недостатнім понятійний апарат.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні і за рубежем цією проблемою займалися О.І.Барановський, В.В.Бурцев, О.Д.Василик, М.Ю.Дмітрієва, М.М.Єрмошенко, Я.А.Жаліло, Н.П.Капустін, О.Ф.Новикова, Є.А.Олейніков, Г.А. Пастернак-Таранушенко  та інші. Вирішенню окремих аспектів забезпечення фінансової безпеки на рівні господарюючих суб’єктів приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні дослідники як О.В.Ареф’єва, І.О.Бланк,  А.Е.Воронкова, С.М.Ілляшенко, Г.В.Задорожний, Г.В.Козаченко, Л.А.Костирко, В.П.Пономарьов, О.О.Терещенко, В.В.Шликов тощо.

Мета статті. Метою статті є розгляд механізму управління фінансовою безпекою підприємства, як однієї із головних складових економічної безпеки. А саме визначення принципів, на яких базується реалізація стратегії фінансової безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна безпека підприємства характеризується її можливістю найбільш ефективно використовувати власні ресурси для здійснення  своєї місії,для досягнення довгострокових та короткострокових цілей, розвитку. Отже, економічна безпека суб’єкта господарювання – це його стан і здатність протистояти небезпеці, що руйнує структуру  та спроможність реалізувати  свою місію в системі пануючих суспільних відносин.

Економічна безпека підприємства являє собою комплексну систему, що створюється завдяки виконанню визначеної кількості дій і має чимало складових та напрямків. Отже, у складі економічної безпеки, слід виокремити такі головні складові: фінансова, інтелектуальна та кадрова, техніко-технологічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова, ринкова складова, так як зображено на рис. 1.

 

http://www.confcontact.com/2009new/8-rudenko.files/image002.gif

Рис. 1. Складові економічної безпеки підприємства

 

Фінансова складова як внутрішньовиробнича функціональна складова економічної безпеки вважається головною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є "двигуном" будь-якої економічної системи.

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості й динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями.

Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті - негативному; вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів на ринку[1].

Про ослаблення фінансової складової економічної безпеки свідчать:

o зниження ліквідності підприємства;

o підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості;

o зниження фінансової стійкості тощо.

Важливою передумовою забезпечення фінансової складової економічної безпеки є планування комплексу заходів та оперативна реалізація запланованих дій у процесі здійснення тим чи іншим суб'єктом господарювання фінансово-економічної діяльності.

 

Рис. 2. Типова схема забезпечення фінансової складової економічної безпеки

 

В економічній літературі немає єдиного загальновизнаного визначення поняття «фінансова безпека підприємства». Так, К.С. Горячева акцентує, що фінансова безпека підприємства – це «... фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, контрі використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи» [3].

М.Ю. Погосова, В.С. Лебедєва стверджують, що фінансова безпека підприємства – це складова економічної безпеки підприємства, яка являє собою такий стан підприємства, що: дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та достатню фінансову незалежність підприємства у довгостроковому періоді; забезпечує оптимальне залучення та ефективне використання фінансових ресурсів підприємства; дозволяє ідентифікувати небезпеки та загрози стану підприємства та розробляти заходи для їх вчасного усунення; дозволяє самостійно розробляти та впроваджувати фінансову стратегію; має бути оцінений кількісними та якісними показниками, які мають граничні значення [4].

У книзі І.А. Бланка «Управління фінансовою безпекою підприємства», фінансова безпека підприємства розглядається як кількісно та якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього характерів, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії й створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточному й перспективному періодах [2].

Принципами управління фінансовою безпекою підприємства визначені наступні:

- застосування програмно-цільового управління;

- обов’язкове визначення сукупності власних фінансових інтересів підприємства у складі його місії;

- інтегрованість підсистеми управління фінансовою безпекою підприємства із загальною системою фінансового менеджменту;

- забезпечення збалансованості фінансових інтересів підприємства, окремих його підрозділів і персоналу;

- необхідність постійного моніторингу реальних і потенційних загроз;

- відповідність заходів щодо забезпечення фінансової безпеки економічній стратегії розвитку підприємства, його місії;

- координація реалізації заходів щодо забезпечення фінансової безпеки на підприємстві;

- наявність зворотного зв’язку;

- мінімізація витрат на забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Обґрунтовано, що в ринкових умовах головним фінансовим інтересом підприємства виступає зростання ринкової вартості підприємства. Крім цього, до основних з них віднесено наступні:

- зростання ринкової ціни акцій підприємства;

- покращання іміджу підприємства і його торгової марки;

- мінімізація відрахувань до бюджету;

- оптимізація дивідендних виплат;

- стимулювання праці;

- розвиток виробництва;

- своєчасне і повне повернення кредитів;

- зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

- ефективне ведення комерційної діяльності;

- зростання прибутку;

- зростання ліквідності підприємства;

- розвиток виробництва продукції;

- впровадження науково-технічних досягнень;

- зниження у відповідності до чинного законодавства обсягів сплати податків до бюджету;

- зниження обов’язкових платежів до спеціальних державних фондів;

Щоб уникнути або пом'якшити дію загроз,які можуть вплинути на хід виконання фінансової стратегій, та й вцілому на подальший розвиток підприємства необхідно постійно вдосконалювати механізм управління фінансової безпеки підприємства.

Механізм управління фінансовою безпекою підприємства являє собою сукупність основ-них елементів впливу на процес розробки й реалізації управлінських рішень по забезпеченню ного захисту його фінансових інтересів від різних загроз.

На базі вивчених принципів і елементів управління підприємства можна запропонувати наступний механізм управління фінансовою безпекою, який представлений на рис. 3.[8].

 

Рис. 3. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства

 

Даний механізм містить такі елементи системи управління, які дозволять створити оптимальне управління фінансовою безпекою підприємства на основі розглянутих раніше принципів, ефективне його функціонування, підвищенням довіри до підприємству на ринку.

Висновки. Головною умовою розвитку підприємства в ринкових умовах, на інноваційних засадах є належний рівень фінансового забезпечення, критерієм якого виступає фінансова безпека підприємств.

Сутність економічної безпеки підприємства полягає у такому стані його економічної системи, котрий можна характеризувати збалансованістю і стійкістю до негативного впливу будь-яких загроз, її здатністю забезпечувати на основі власних економічних інтересів свій сталий і ефективний розвиток. До складу економічної безпеки підприємства включено такі підсистеми: фінансова, внутрішньоекономічна, зовнішньоекономічна (економіка зв’язків підприємства з зарубіжними підприємствами) і соціально-економічна.

Виходячи з вирішальної ролі фінансової безпеки  у забезпеченні економічної безпеки підприємства поняття “фінансова безпека” має право на самостійне існування. Сутність категорії “фінансова безпека підприємства” розкриває такий його фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до  внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інт ересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи. В даній статті був запропонований механізм управління фінансової безпеки, який базується на принципах її забезпечення. Ми бачимо, що при дотриманні цих принципів, функціонування елементів системи управління приведе до успішної діяльності підприємства.

 

Література.

1. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]; – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия.– К. : Эльга, Ника- Центр, 2004.– 784 с.

3. Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореферат.– К.: Ін-т економіки і прогнозування НАН України, 2006.– 19 с.

4. Погосова М. Ю. Методичний підхід до діагностування рівня фінансової безпеки суб’єкту господарювання // У кн.: «Теоретико-методичне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств: монографія» / Л. С. Мартюшева, І. Б. Медведєва, М. Ю. Погосова [та ін.] – Х. : АдвА, 2009 – С. 54 – 66.

5. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

6. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

7. Логутова Т. Г., Нагаєвський Д. І. Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення [Електроний ресурс] / Т. Г. Логутова, Д. І. Нагаєвський // Режим доступу:  http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/730/37.1.pdf?sequence=1

8. Смірнова Т. О., Усатюк К. К. Фінансова стійкість підприємства [Електроний ресурс] / Т. О. Смірнова, К. К. Усатюк // Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_11/196_Smi.pdf

9. Кузенко Т. Б. Управление финансовой безопасностью на предприятии / Т. Б. Кузенко, В. В. Прохорова, Н. В. Саблина // Бизнес Информ. – 2007. – № 12 (1). – С. 27–29.

 

References.

1. Ortyns'kyj, V.L. Kernyts'kyj, I.S. and Zhyvko, Z.B. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsij ta ustanov [The economic security of companies, organizations and institutions], Pravova iednist', Kyiv, Ukraine.

2. Blank, I.A. (2004), Upravlenie finansovoj bezopasnost'ju predprijatija [Management of financial enterprise security], Jel'ga, Nika- Centr, Кyiv, Ukraine.

3. Horiacheva, K.S. (2006), Mekhanizm upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [The mechanism of management financial security of enterprise], In-t ekonomiky i prohnozuvannia NAN Ukrainy, Кyiv, Ukraine.

4. Pohosova, M.Yu. Martiusheva, L. S. and Medvedieva, I. B. (2009), Teoretyko-metodychne zabezpechennia upravlinnia finansovoiu diial'nistiu pidpryiemstv [Theoretical and methodological support financial management of enterprises], AdvA, Kharkiv, Ukraine.

5. Ortyns'kyj, V.L. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsij ta ustanov [The economic security of companies, organizations and institutions], Pravova iednist', Кyiv, Ukraine.

6. Ivaniuta, T.M. and Zaichkovs'kyj, A.O. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [The economic security of of enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Кyiv, Ukraine.

7. Lohutova, T.H. and Nahaievs'kyj, D.I. (2011), “The economic security of of enterprise”, available at: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/730/37.1.pdf?sequence=1 (Accessed 28 March 2014).

8. Smirnova, T.O. and Usatiuk, K.K. (2011), “The financial stability of the enterprise”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_11/196_Smi.pdf (Accessed 28 March 2014).

9. Kuzenko, T.B. (2007), “Management of financial security in the enterprise”, Biznes Inform, vol. 12, no. 1, pp. 27–29.

 

 Стаття надійшла до редакції 02.04.2014 р.