EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2014

УДК 338.46

 

Т. І. Данилюк,

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства,

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки , м. Луцьк

 

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПОСЛУГ

 

T. І. Danyliuk,

Ph.D. in Economics, assistant professor, Department of Economics and Security of Enterprise,

Lesia Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

 

FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITY ARE IN SPHERE OF SERVICES

 

В статті розглянуто значення сфери послуг та визначено особливості інноваційної діяльності в сфері послуг. Приділено увагу перешкодам на шляху впровадження інновацій у сферу послуг. Розглянуто перспективи розвитку сфери послуг при ефективному впровадження інновацій.

 

The article deals with the significance of the sphere of services and eatures of innovative activity are certain in the sphere of services. Attention is paid to obstacles to innovation in the service sector. The prospects of development of services in the effective implementation of innovations.

 

 Ключові слова: сфера послуг, інноваційна діяльність в сфері послуг, впровадження інновацій у сферу послуг.

 

Ключові слова: sphere of services, innovative activity is in the sphere of services, introduction of innovations is in the sphere of services.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сфера послуг, більше ніж інша, орієнтована на споживача, на задоволення потреб, на підвищення якості життя населення і тому, саме  цій сфері слід створити сприятливі умови для випереджаючого розвитку. Сучасна практика ведення будь-якої економічної діяльності свідчить, що підприємства з метою зміцнення своїх конкурентних позицій на ринку та формування ефективного плану розвитку достатньо часто мають вдаватися до певних інноваційних змін.

Сфера послуг сьогодні – це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається, тому інновації в цій сфері є досить ефективним та потужним механізмом розвитку.

Спеціального обґрунтування потребують проекти із впровадженням інновацій в сферу послуг, що зустрічаються із перешкодами на шляху реалізації таких проектів. Саме вивчення перешкод і перспектив розвитку сфери послуг при ефективному використанні інновацій визначає актуальність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. В Україні на сьогодні існує наукова база, яка дозволяє опрацьовувати теоретичні й практичні питання інноваційної діяльності в сфері послуг. Серед українських та закордонних учених досить вичерпно розкривають проблематику та сутність цього питання такі як: Г. Армстронг [1], Ф. Котлер [2], Сидорова А. В. [5], Кучерявенко С.Ю. [3], Шаповалова О.М. [6] та інші. Проте питання особливості інноваційної діяльності в сфері послуг з позиції існуючих проблем та перспектив розвитку, є недостатньо вивченими.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Актуальність і невідкладність вирішення питань впровадження інновацій у сферу послуг України окреслити коло цілей щодо систематизації та узагальнення проблем і перспектив їх впровадження з метою створення умов для розширення ринку послуг, посилення конкурентних позицій і переваг підприємств сфери послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасні тенденції в розвитку споживання характеризуються різким зростанням ролі послуг в системі потреб людини, оскільки «послуга – це одна із форм задоволення потреб людини» [6].

Сфера послуг України є важливою складовою ринкової економіки, вона набуває все більшого значення в частині формування валової доданої вартості країни, у поповненні суми бюджету, зайнятості населення, в управлінні ринком, спрямованим на створення відносин які сприяють задоволенню потреб та запитів споживачів.

Посилюється і роль сфери послуг як привабливе поле діяльності для впровадження інновацій.

Сфера інновацій всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне використання науково-технічних розробок і винаходів, але й включає зміни в продукті, процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає як явний фактор зміни, як результат діяльності, втілений у новий або вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги й нові підходи до задоволення соціальних потреб.

 Надання послуг населенню – один з найбільш популярних видів діяльності, що не вимагає великих витрат і вкладень на перших етапах розвитку бізнесу. Простота в юридичному оформленні та веденні справ роблять сферу послуг дуже привабливим полем діяльності для інвестування та впровадження інновацій.

За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності важливою є активізація інноваційної діяльності. Неперервні і постійні інновації стають необхідною та природною формою існування будь-якого підприємства, забезпечують його конкурентоспроможність і виживання на ринку.

Успішне функціонування підприємств сфери послуг і досягнення стратегічних переваг в умовах конкуренції значною мірою залежать від результативності їхньої інноваційної діяльності.

Інноваційна діяльність в сфері послуг повинна не лише охоплювати сферу виробництва послуг споживання в цілому, але й відстежувати особливості конкретних споживачів, що, зрештою, зумовлює необхідність програмного підходу, який передбачає прогнозування, вибірковість, адресність, раціональність використання всіх типів ресурсів та врахування специфічних особливостей послуг [2].

У свою чергу, результативність інноваційної діяльності підприємств сфери послуг визначається, насамперед, наявністю необхідних внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інновацій, можливістю їхньої швидкої мобілізації, зацікавленістю інвестора в підтримці інноваційного розвитку [5].

Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку підприємств сфери послуг залежить від специфічних особливостей інвестицій, таких як тривалий період окупності при реалізації інновацій, підвищений ризик реалізації, нерівномірність надходження доходів від здійснення інвестицій. Урахування цих особливостей і зміна умов функціонування підприємств визначають важливість подальшого вдосконалення принципів, форм, методів та пошуку джерел інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств сфери послуг [5].

Україна, в своєму розвитку, відстає від провідних європейських країн за розміром державної підтримки наукових досліджень та інноваційного розвитку.

Починаючи з 2000р. в Україні жодного бюджетного року не була виконана визначена статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» норма щодо забезпечення державного бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% валового внутрішнього продукту (ВВП) України [11]. Типова щорічна цифра бюджетних видатків на науку становить 0,3- 0,5 % ВВП. Слід зазначити, що серед країн Європейського Союзу мінімальні показники інноваційної активності мають Португалія – 26% і Греція – 29%, проте навіть ці показники удвічі вищі, ніж в Україні [11]. А у порівнянні з країнами-лідерами, такими як Нідерланди (62%), Австрія (67%), Німеччина (69%), Данія (71%) та Ірландія (74%), цей розрив з Україною збільшується майже у п’ять разів [11].

 Упродовж останніх років лише незначна частина підприємств сфери послуг України здійснювала інновації. Пріоритетним джерелом інвестування інновацій залишаються власні кошти підприємств та отримані кредити. Діюча система оподаткування не стимулює довгострокові накопичення підприємств, що дозволило б останнім реалізувати інноваційні проекти. Українська інноваційна сфера ще не стала привабливою також для іноземних інвесторів [5].

Дані наслідки є результатом того, що держава не приділяє достатньої уваги розвитку інноваційної діяльності, її фінансуванню. Кількість інноваційно-активних проектів в Україні постійно зменшується [10].

Однак незважаючи на незначні масштаби інноваційної діяльності, її позитивний вилив на економічні показники роботи підприємств сфери послуг є очевидним та безперечним. Більшість підприємств, які впроваджували інновації, одержали приріст продукції, підвищили її конкурентоздатність, розширили ринки збуту, оновили асортимент [5].

Досвід показує, що у трансформаційному періоді інновації на певний час стають важливим фактором економічної стабілізації, а при продуктивному їх використанні – і одним із факторів економічного зростання [6].

Отже, подальший розвиток підприємств послуг всіх сфер економічної діяльності, пов'язаний з необхідністю впровадження інновацій.

Тобто, результати інноваційної діяльності є одним із найважливіших показників розвитку країни, тому необхідно створити ефективний механізм фінансування інноваційних проектів, адже залучення коштів є дуже складним процесом.

Для цього, спеціального обґрунтування повинні потребувати проекти із впровадження інновацій у сферу послуг. За умов, коли у ближчій перспективі практично неможливо створити загальні сприятливі умови для суттєвої активізації інноваційної діяльності в Україні, зусилля повинні акцентуватись на формуванні ефективних механізмів її регулювання [6].

За оцінками фахівців, основною перешкодою на шляху реалізації великомасштабних проектів впровадження інновацій у сферу послуг є відсутність єдиної стратегії і програми розвитку сфери послуг, що веде найчастіше до дублювання інвестиційних проектів, розпорошення інноваційних ресурсів і, як наслідок, до зниження ефективності інноваційної діяльності в цьому напрямку.

Для підприємств, які тільки розпочинають або відроджують інноваційну діяльність на ринку послуг, повинна бути впроваджена система специфічних заходів різнобічної підтримки і, насамперед, поліпшення фінансового забезпечення.

Окрім таких загально відомих методів, як встановлення податкових знижок, надання пільгових кредитів, використання прискорених методів амортизації обладнання тощо, доцільно впровадити систему державних гарантій і страхування інноваційної діяльності, грантів, розробити та задіяти механізм технічної підтримки і передачі у користування приватних підприємств державних технологій і ноу-хау [12].

Організація інноваційної діяльності підприємств, що представляють сферу послуг, повинна забезпечувати досягнення спільного бачення пропозиції послуг на споживчому ринку та визначення стратегічних пріоритетів у перетворенні даної сфери.

Перспективи розвитку сфери послуг в значній мірі залежать також від економічної політики держави, яка повинна забезпечувати динамічну рівновагу економіки та стійкі темпи приросту національного доходу, здійснювати доцільні зміни в структурі суспільного виробництва. Не менш важливою задачею є ефективне впровадження інновацій в сферу послуг. Регіональні органи влади, органи місцевого самоврядування повинні підтримувати розвиток сфери послуг, які можуть сприяти соціально-економічному прориву, дати відносно швидкий ефект в отримані прибутку підприємствами та поповнити надходження до місцевого бюджету.

Реалізація виділених напрямків, створить умови для розширення ринку послуг, посилить конкурентні позиції і переваги підприємств сфери послуг.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:

- сучасні тенденції в розвитку споживання, що супроводжуються підвищенням добробуту та зміною структури споживчих пріоритетів, характеризуються різким зростанням значення послуг як в системі потреб людини, так і в структурі економіки України;

- сфера послуг сьогодні – це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається, тому інновації в цій сфері є досить ефективним та потужним механізмом розвитку;

- вивчення інноваційних процесів, причин появи нововведень, розробка методів їх впровадження у сферу послуг представляє значний і практичний науковий інтерес;

- впровадження інновацій у сферу послуг створить умови для розширення ринку послуг, посилить конкурентні позиції і переваги підприємств сфери послуг.

 

Список літератури.

1. Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В., Котлер Ф. Основы маркетинга, 4-е еврепейское издание /  Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг, Ф. Котлер. – М: ООО "ИД Вильямс", 2007. – 1200 с.

2. Котлер Ф. Основи маркетинга / Котлер Ф. : [пер. с англ. общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой]. – М.: Прогресс, 1990. – 410 с.

3. Кучерявенко С.Ю. Сутність інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери послуг / С.Ю. Кучерявенко. К.: Знання, 2012. – С. 44-47.

4. Міжнародна інвестиційна діяльність (2002) [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://library.if.ua/book/125/8249.html

5. Сидорова А. В. Экономико-статистические методы в управлении сферой услуг / А.В. Сидорова. –  Донецк: ДонНУ, 2002. – 240 с.

6. Шаповалова О.М. Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг: туризму. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / О.М. Шаповалова. №4(193) Ч2. 2013. – С. 241-246.

7. Севастьянова С.А. Регіональне планування розвитку туризму й готельного господарства / С.А. Севастьянова. – М.: КНОРУС, 2007. – 250 с.

8. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-­2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.gov.ua.

 

References.

1. Armstrong, G. Sonders. D. Vong, V. and Kotler, F. (2007), Osnovu marketinga [Marketing bases], ООО “ID Viliams”, Moscow, Russia.

2. Kotler, F. (1990), Osnovu marketinga [Marketing bases]. Progress, Moscow. Russia.

3. Kycheriavenko, S.IY. (2012), Sytnist innovatsiino-investutsiinogo rozvutky pidpruemstv sferu poslyg [The essence of innovation and investment development service industries], Znania, Kuiv, Ukraine.

4. Library of economist (2002), “International investment activity (2002)”  available at:  http://library.if.ua/book/125/8249.html   (Accessed 14 August 2014).

5. Sidorova, А. V. (2002), Economico-statisticheskie metodu v ypravlenii sferoi yslyg [Economic and statistical methods in the management of the services sector], DonNY, Donetsk, Ukraine.

6. Shapovaliva, О.М. (2013), “Innovative development of service industries: tourism”. Newsletter East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, vol. №4(193), pp. 241-246.

7. Sevastianova, S.А. (2007), Regionalne planyvannia rozvutky tyruzmy i gotelnogo gospodarstva [Regional planning of tourism and hotel industry], KNORYS, Moscow,  Russia.

8. “Strategy of Innovation Development of Ukraine for 2010–2020 under conditions of globalization you-Call” available at: http://www.zakon.gov.ua (Accessed 15 August 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 02.09.2014 р.