EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2014

УДК 332.14:336.221.24(477)

 

І. В. Ропотан,

здобувач Луцького національного технічного університету

 

ТРАНСФЕРТНИЙ МЕХАНІЗМ ПОСИЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

I. V. Ropotan,

applicant Lutsk National Technical University

 

TRANSFER MECHANISM FOR STRENGTHENING REGIONAL CONVERGENCE FINANCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

  

На необхідності удосконалення трансфертних інструментів фінансової конвергенції місцевих бюджетів наголошується практично в усіх програмних документах, в яких визначаються завдання державної політики у сфері регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Автор пропонує змінити механізм бюджетного фінансування та формування ресурсної бази місцевого самоврядування, щоб місцева влада отримала достатній ресурс для вирішення потреб своєї громади.

З метою підвищення ефективності системи міжбюджетних трансфертів треба розробити чіткі та прозорі критерії, згідно з якими можна оцінювати результати державної політики конвергенції доходів регіональних бюджетів. Також слід максимально спростити механізми розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів на основі використання об'єктивних кількісних показників та зрозумілих і дієвих стимулів до підвищення дохідної бази місцевих бюджетів.

 

On the need to improve transfer of financial instruments convergence of local budgets noted in almost all policy documents setting out the objectives of the state policy in the sphere of regulation of social and economic development. The author proposes that the mechanism of budget financing and formation of the resource base of local governments to local governments with sufficient resources to address the needs of their community. In order to improve the system of intergovernmental transfers should develop clear and transparent criteria against which to evaluate the results of government policy convergence revenues of regional budgets. There should be mechanisms to simplify the calculation of intergovernmental transfers on the basis of objective quantitative indicators and clear and effective incentives to increase the revenue base of local budgets.

 

Ключові слова: сталий розвиток, фінансове забезпечення, трансферти, дотації, бюджет.

 

Keywords: sustainable development, funding, transfers, grants, budget.

 

 

Постановка проблеми. Сталий розвиток України характеризується суттєвими асиметріями регіонів за рівнем фінансового забезпечення та їх значною дотаційністю. Тому для подолання диспропорцій у фінансуванні регіонів виникає необхідність застосування бюджетної конвергенції як механізму перерозподілу бюджетних фінансових ресурсів між регіонами [144], що становлять найвагомішу частку їх фінансових ресурсів.

Це потребує застосування інструментів міжбюджетної підтримки, тобто  трансфертних інструментів фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Система трансфертних інструментів визначає взаємодію між державним і регіональними бюджетами, яка дозволяє кожному громадянину держави отримувати певний рівень суспільних послуг незалежно від того, на території якого регіону він проживає. При цьому, як зазначає Строгнацька О., такі інструменти міжбюджетної конвергенції повинні не лише нівелювати об’єктивні відмінності між регіонами, але й сприяти тому, щоб місцеві органи влади намагались розвивати власну дохідну базу, а не лише очікували дотацій з центру [145].

 Як зазначає Карлін М.І., з метою підвищення ефективності системи міжбюджетних трансфертів треба розробити чіткі та прозорі критерії, згідно з якими можна оцінювати результати державної політики конвергенції доходів регіональних бюджетів. Також слід максимально спростити механізми розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів на основі використання об'єктивних кількісних показників та зрозумілих і дієвих стимулів до підвищення дохідної бази місцевих бюджетів [150].

В цілому обсяги дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів, затверджується у Державному бюджеті України [151]. Розподіл обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами затверджується законом про Державний бюджет України.

Формулювання цілей статті. Встановити основні недоліки трансфертних інструментів фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні, згідно з Бюджетним кодексом України, основними трансфертними інструментами міжбюджетної конвергенції є дотації вирівнювання, субвенції, додаткові дотації, які надаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів, та кошти, що передаються до державного бюджету й місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.

На сьогодні дохідна частина усіх місцевих бюджетів регіонів України не відповідає обсягу запланованих видатків і саме тому трансферти стають необхідністю як конкретні інструменти забезпечення горизонтальної фінансової конвергенції. Разом з тим вони також повинні слугувати як інструменти конвергенції бюджетного потенціалу регіонів України.

Диференціація регіонів України за середнім рівнем власних доходів у їх місцевих бюджетах складала у 2011 році 4,01, а у 2012 році – зменшилась до рівня 3,73 (табл. 3.19-3.20) у результаті суттєвого скорочення максимального значення середньодушового рівня доходів при певному рості мінімального його значення. Це характеризує неефективну конвергенцію за даним показником.

Разом з тим, диференціація регіонів України за середнім рівнем доходів із врахуванням міжбюджетних трансфертів у 2011 році становила 1,47, а у 2012 році – зросла до 1,70, але це менше, ніж значення у 2010 році (1,96).

Якщо ж проаналізувати середній рівень видатків за регіонами України на одну особу наявного населення без міжбюджетних трансфертів та разом з ними, то спостерігається ріст міжрегіональної дивергенції за умов застосування міжбюджетних трансфертів.

Тобто застосування такого інструменту фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів України як міжбюджетні трансферти не те, що не наблизило рівні фінансового забезпечення регіонів, а навпаки – обумовило і посилило міжрегіональну дивергенцію.

Таким чином, можна стверджувати про те, що трансферти в сучасних умовах не виконують вирівнюючу роль. Станом на сьогодні потреба в них у доходах місцевих бюджетів регіонів України обумовлюється тим, що функції, покладені на практично всі регіональні органи влади країни перевищують їх фінансові можливості щодо фінансування видатків за рахунок закріплених надходжень. І, як констатують науковці, на сьогодні основною метою надання дотацій та субвенцій є не забезпечення фінансової конвергенції, а задоволення поточних потреб місцевого самоврядування, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів [147, с. 24].

 

Таблиця 3.19.

Середній рівень доходів та видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,

міст Києва та Севастополя у розрахунку на одну особу наявного населення

(без міжбюджетних трансфертів)*

Регіони України

Середній рівень доходів, грн. на одну особу

Середній рівень видатків, грн. на одну особу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

АР Крим

2121,7

2335,2

2851,7

3850,3

4391,8

4969,8

Вінницька

1172,8

1331,7

1604,9

3172,1

3634,1

4511,1

Волинська

1019,8

1138

1348

3585,5

4140,5

5039,5

Дніпропетровська

2106,7

2538,1

2849,8

3223,9

3917,9

4893,2

Донецька

1935,2

2282,4

2639,8

3038,7

3789,8

4920,6

Житомирська

1193,2

1358,1

1617,1

3376,4

3904,1

4747,6

Закарпатська

915,5

965,6

1093,6

3402,9

3719,9

4381,5

Запорізька

1805,6

2139,5

2391,5

3301,2

3771,5

4459,2

Івано-Франківська

1062,4

1249,2

1395,4

3484,9

3907,4

4804,7

Київська

1894,2

2234,8

2505,6

3510,7

4055,2

4847,4

Кіровоградська

1233,0

1430,5

1771,8

3211,4

3921,5

4697,5

Луганська

1456,7

1733,8

2032,2

2889,0

3421,7

4326,6

Львівська

1326,2

1458,8

1687,3

3224,4

3647,7

4269,0

Миколаївська

1421,5

1575

1935,9

3248,3

3718,2

4527,3

Одеська

1725,6

1847,4

2073,7

3237,1

3734,7

4355,2

Полтавська

1734,9

2220

2712,8

3311,3

3848,2

4721,4

Рівненська

1146,0

1133,8

1506,1

3561,8

4248,2

4914,3

Сумська

1309,2

1580,3

1895

3108,0

3655,9

4386,3

Тернопільська

900,2

992,7

1172,5

3188,7

3699,9

4360,9

Харківська

1602,5

1902,9

2251,2

3038,9

3619,3

4325,2

Херсонська

1145,0

1296,2

1523,6

3218,9

3680,6

4419,5

Хмельницька

1146,1

1305

1536,5

3352,9

3919,6

4607,7

Черкаська

1355,5

1553,5

1938,6

3330,9

3849,7

4668,8

Чернівецька

1044,7

1163,5

1284,9

3425,3

3827,4

4525,8

Чернігівська

1164,8

1351,9

1630

3175,8

3706,9

4528,2

м. Київ

5307,2

3876,2

4378,6

4096,6

5213,3

8363,5

м. Севастополь

2197,1

2504,6

3105,9

3493,7

3936,1

4852,9

Україна

1755,3

1895,9

2211,2

3315,3

3901,3

4853,2

max/min

5,90

4,01

3,73

1,42

1,52

1,96

Примітка:

 

 

 

 

 

 

 

max

 

 

min

 

 

*За даними Міністерства фінансів України [146].

 

Детальний аналіз офіційних трансфертів від органів державного управління показує, що їх рівень диференціації на душу населення у місцевих бюджетах Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополь у 2009-1012 роках скорочувався за рахунок випереджаючого їх росту у високо розвинених регіонах країни та саме на цій основі досягалася конвергенція між регіонами за даним показником (табл. 3.21).

 

Таблиця 3.20.

Середній рівень доходів та видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,

міст Києва та Севастополя у розрахунку на одну особу наявного населення

 (враховуючи міжбюджетні трансферти)*

Регіони України

Середній рівень доходів, грн. на одну особу

Середній рівень видатків, грн. на одну особу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

АР Крим

3894,1

4487

5182,2

3866,9

4401,2

4977,8

Вінницька

3224,4

3697,3

4636,4

3204,2

3658,1

4518,7

Волинська

3595,8

4176,8

5163,4

3607,7

4141

5040,4

Дніпропетровська

3310,2

4032,8

5102,5

3286,4

3984,4

4926,6

Донецька

3185,9

3930,7

5106,9

3126,8

3854,9

4996,1

Житомирська

3392,5

3935,2

4853,4

3394,7

3907,9

4750,2

Закарпатська

3392,0

3780,6

4503,5

3435,1

3730,1

4391,4

Запорізька

3404,4

3972,0

4637,1

3397,1

3854,6

4588,0

Івано-Франківська

3509,4

3969,4

4884,7

3516,3

3912,7

4810,3

Київська

3506,6

4348,3

5091,1

3595,1

4115,3

4937,3

Кіровоградська

3292,5

3931,8

4878,0

3239,5

3937,2

4719,5

Луганська

2969,5

3514,5

4381,0

2918,5

3427,0

4333,8

Львівська

3271,7

3646,4

4383,6

3245,7

3676,7

4289,1

Миколаївська

3289,6

3743,1

4668,7

3291,0

3740,8

4572,8

Одеська

3430,9

3831,9

4585,7

3364,3

3785,1

4410,1

Полтавська

3342,1

4012,0

4956,0

3331,3

3887,2

4765,7

Рівненська

3696,1

4268,0

5085,6

3637,0

4275,3

4954,6

Сумська

3107,5

3677,6

4527,9

3128,3

3672,1

4391,9

Тернопільська

3229,0

3691,7

4445,9

3201,1

3702,5

4364,3

Харківська

3026,5

3576,3

4429,4

3054,8

3623,0

4328,0

Херсонська

3210,7

3708,8

4481,5

3228,7

3682,2

4420,1

Хмельницька

3389,3

3941,0

4764,0

3377,4

3942,9

4628,6

Черкаська

3337,4

3904,0

4766,3

3376,7

3853

4671,2

Чернівецька

3403,5

3845,1

4623,0

3463,9

3829,3

4527,2

Чернігівська

3172,3

3723,1

4659,5

3185,0

3707,3

4528,4

м. Київ

5826,6

5182,6

7466,7

6155,5

5735,0

8372,0

м. Севастополь

3516,1

4197,0

5165,6

3504,5

3939,2

4859,5

Україна

3474,9

3971,7

4940,9

3484,1

3960,8

4882,6

max/min

1,96

1,47

1,70

2,11

1,67

1,95

Примітка:

 

 

 

 

 

 

 

max

 

 

min

 

 

*За даними Міністерства фінансів України [146].

 

Зокрема, станом на 2010 рік співвідношення максимального і мінімального значення даного показника становило 4,93, а станом на 2012 рік – 1,85. І загалом  у 2012 році обсяги офіційних трансфертів від органів державного управління на душу населення за м. Київ (3088,1 грн) були вищими, ніж у 17 регіонах України, та водночас не перевищували їх суму лише за 9 регіонами (Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області).

 

Таблиця 3.21.

Обсяги і темпи росту офіційних трансфертів від органів державного

 управління на душу населення за регіонами України

Регіони України

грн./ особу

Темпи росту, %

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р. / 2009 р.

2011 р. / 2010 р.

2012 р. / 2011 р.

АР Крим

1422,0

1760,1

2151,8

2330,5

123,78

122,26

108,30

Вінницька

1618,0

2035,9

2365,6

3031,5

125,83

116,20

128,15

Волинська

1927,6

2554,9

3038,8

3815,3

132,54

118,94

125,56

Дніпропетровська

916,6

1186,5

1494,7

2152,7

129,44

125,98

144,02

Донецька

956,0

1207,5

1648,2

2467,0

126,30

136,50

149,68

Житомирська

1754,2

2183,9

2577,1

3236,2

124,50

118,01

125,57

Закарпатська

1946,3

2452,7

2815,1

3409,8

126,02

114,78

121,13

Запорізька

1198,8

1560,3

1832,6

2245,5

130,15

117,45

122,54

Івано-Франківська

1826,5

2423,9

2720,1

3489,2

132,71

112,22

128,28

Київська

1215,3

1609,2

2113,6

2585,5

132,42

131,34

122,33

Кіровоградська

1649,6

2041,5

2501,3

3106,3

123,76

122,52

124,19

Луганська

1219,9

1488,7

1780,7

2349,0

122,03

119,61

131,92

Львівська

1573,7

1926,0

2187,7

2696,3

122,39

113,59

123,24

Миколаївська

1451,4

1851,1

2167,9

2732,7

127,54

117,11

126,05

Одеська

1155,1

1617,9

1984,5

2512,0

140,07

122,66

126,58

Полтавська

1338,1

1589,1

1792,0

2243,3

118,76

112,76

125,19

Рівненська

1895,6

2490,6

2934,2

3579,3

131,39

117,81

121,99

Сумська

1411,5

1784,7

2097,3

2632,8

126,44

117,52

125,53

Тернопільська

1868,8

2320,2

2699,0

3273,3

124,15

116,32

121,28

Харківська

1173,7

1410,1

1673,5

2178,3

120,14

118,68

130,16

Херсонська

1665,1

2058,0

2412,6

2958,0

123,60

117,23

122,60

Хмельницька

1790,6

2229,1

2636,0

3227,5

124,49

118,25

122,44

Черкаська

1547,0

1938,1

2350,6

2827,7

125,28

121,29

120,30

Чернівецька

1861,1

2326,4

2681,5

3338,2

125,00

115,26

124,49

Чернігівська

1595,3

1998,8

2371,1

3029,4

125,29

118,63

127,76

м. Київ

564,2

518,3

1306,5

3088,1

91,87

252,05

236,37

м. Севастополь

1086,5

1319,0

1692,6

2059,8

121,40

128,33

121,70

Україна

1350,2

1695,3

2075,8

2729,8

125,56

122,44

131,51

max/min

3,45

4,93

2,33

1,85

1,52

2,24

2,18

Примітка:

 

 

 

 

 

 

 

 

max

 

 

min

 

 

 

*За даними Міністерства фінансів України [146]

 

У 2011-2012 роках найшвидшими темпами зростали обсяги офіційних трансфертів від органів державного управління у таких регіонах України: м. Київ (236,37%), Донецька (149,68%) і Дніпропетровська (144,02), Луганська (131,92%), Харківська (130,16%) області. Водночас у даному періоді скорочення їх сум не спостерігалось за регіонами, а найповільніший ріст простежується за АР Крим (108,30%), Черкаською (120,30%), Закарпатською (121,13%), Тернопільською (121,28%), Рівненською (121,99%) областями.

Таким чином, обсяги трансфертів від органів державного управління у доходах місцевих бюджетів регіонів України із порівняно високими рівнями фінансового забезпечення сталого розвитку зростають швидшими темпами, ніж у регіонів із низькими рівнями фінансового забезпечення сталого розвитку.

Більше того, практично за всіма регіонами України спостерігається випередження темпів росту середнього рівня офіційних трансфертів над темпами росту середнього рівня власних доходів місцевих бюджетів регіонів (табл. 3.22), що є свідченням дестимулюючої ролі трансфертів у поповненні власного бюджетного потенціалу регіонів країни. Неефективний розподіл коштів призводить до викривленої мотивації місцевих органів влади до використання власного ресурсного потенціалу [148].

Величину та структуру міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам регіонів України у 2010-2012 роках наведено у таблиці 3.23, з якої видно, що за роками частка дотацій у структурі трансфертів від органів державного управління скорочується та відповідно зростає частка субвенцій. Таким чином, підвищується суб’єктивізм у розподілі трансфертів за регіонами та знижується значимість державної допомоги.

Як показує проведений аналіз, трансферти як інструменти фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни не виконують покладених на них функцій, дотація вирівнювання в сьогоднішньому її вигляді з економічної точки зору є малоефективною, що обумовлює доцільність вдосконалення механізму їх розподілу.

На необхідності удосконалення трансфертних інструментів фінансової конвергенції місцевих бюджетів наголошується практично в усіх програмних документах, в яких визначаються завдання державної політики у сфері регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Необхідно змінити механізм бюджетного фінансування та формування ресурсної бази місцевого самоврядування, щоб місцева влада отримала достатній ресурс для вирішення потреб своєї громади [149].

 

Таблиця 3.22.

Темпи росту середніх рівнів доходів та видатків

(без міжбюджетних трансфертів) бюджетів регіонів України*

Регіони України

Темп росту середнього рівня доходів (без міжбюджетних трансфертів), %

Темп росту середнього рівня видатків (без міжбюджетних трансфертів), %

Випередження (+), відставання (-) темпу росту середнього рівня власних доходів над темпами росту середнього рівня офіційних трансфертів, %

2010 р./ 2009 р.

2011 р./ 2010 р.

2012 р./ 2011 р.

2010 р./ 2009 р.

2011 р./ 2010 р.

2012 р./ 2011 р.

2010 р./ 2009 р.

2011 р./ 2010 р.

2012 р./ 2011 р.

АР Крим

128,06

110,06

122,12

127,58

114,06

113,16

4,28

-12,19

13,81

Вінницька

117,13

113,55

120,52

124,49

114,56

124,13

-8,70

-2,65

-7,63

Волинська

115,98

111,59

118,45

126,31

115,48

121,71

-16,56

-7,35

-7,10

Дніпропетровська

114,12

120,48

112,28

121,65

121,53

124,89

-15,33

-5,50

-31,74

Донецька

117,21

117,94

115,66

121,16

124,72

129,84

-9,08

-18,56

-34,02

Житомирська

115,43

113,82

119,07

122,22

115,63

121,61

-9,06

-4,19

-6,50

Закарпатська

109,33

105,47

113,26

124,90

109,32

117,79

-16,69

-9,30

-7,87

Запорізька

118,56

118,49

111,78

126,85

114,25

118,23

-11,59

1,04

-10,76

Івано-Франківська

110,38

117,58

111,70

125,89

112,12

122,96

-22,33

5,36

-16,57

Київська

114,76

117,98

112,12

122,63

115,51

119,54

-17,66

-13,36

-10,21

Кіровоградська

117,18

116,02

123,86

121,15

122,11

119,79

-6,57

-6,50

-0,33

Луганська

112,67

119,02

117,21

115,30

118,44

126,45

-9,36

-0,59

-14,71

Львівська

111,82

110,00

115,66

118,14

113,13

117,03

-10,56

-3,59

-7,58

Миколаївська

112,62

110,80

122,91

122,81

114,47

121,76

-14,92

-6,32

-3,14

Одеська

116,48

107,06

112,25

123,44

115,37

116,61

-23,59

-15,60

-14,33

Полтавська

118,17

127,96

122,20

120,70

116,21

122,69

-0,60

15,20

-2,99

Рівненська

111,76

98,94

132,84

123,44

119,27

115,68

-19,63

-18,88

10,85

Сумська

116,77

120,71

119,91

121,04

117,63

119,98

-9,68

3,19

-5,62

Тернопільська

118,28

110,28

118,11

122,29

116,03

117,87

-5,88

-6,05

-3,17

Харківська

111,69

118,75

118,30

117,45

119,10

119,50

-8,45

0,06

-11,86

Херсонська

115,97

113,21

117,54

123,30

114,34

120,08

-7,63

-4,03

-5,06

Хмельницька

115,87

113,86

117,74

122,03

116,90

117,56

-8,62

-4,39

-4,70

Черкаська

117,34

114,61

124,79

125,03

115,58

121,28

-7,94

-6,68

4,49

Чернівецька

108,97

111,37

110,43

127,13

111,74

118,25

-16,03

-3,89

-14,06

Чернігівська

115,69

116,06

120,57

122,74

116,72

122,16

-9,60

-2,56

-7,19

м. Київ

105,58

73,04

112,96

97,17

127,26

160,43

13,71

-179,01

-123,41

м. Севастополь

110,99

114,00

124,01

114,29

112,66

123,29

-10,40

-14,33

2,31

Україна

113,80

108,01

116,63

120,04

117,68

124,40

-11,77

-14,43

-14,88

*За даними Міністерства фінансів України [146]

 

Таблиця 3.23.

Обсяги та структура офіційних трансфертів від органів державного управління

Регіони України

Дотації

Частка дотацій у величині трансфертів, %

Субвенції

тис. грн.

грн./особу

тис. грн.

грн./особу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

АР Крим

1605,0

1604,8

2070,3

0,82

0,82

1,05

46,42

37,99

45,23

1852,5

2619,9

2507,1

0,94

1,33

1,28

Вінницька

2184,5

2380,8

2964,9

1,33

1,45

1,82

65,19

61,45

59,98

1166,4

1493,4

1978,3

0,71

0,91

1,21

Волинська

1621,9

1796,5

2259,4

1,56

1,73

2,17

61,22

56,96

56,98

1027,3

1357,4

1705,8

0,99

1,31

1,64

Дніпропетровська

1674,3

1717,3

2365,3

0,50

0,52

0,71

42,17

34,52

33,15

2295,7

3257,7

4768,8

0,69

0,98

1,44

Донецька

2474,0

2784,6

3097,1

0,56

0,63

0,71

46,04

38,24

28,60

2899,1

4497,6

7731,6

0,65

1,02

1,76

Житомирська

1773,1

1905,7

2404,9

1,38

1,49

1,89

63,31

57,95

58,46

1027,5

1383,0

1708,6

0,80

1,08

1,34

Закарпатська

2033,4

2166,5

2682,8

1,63

1,73

2,14

66,53

61,62

62,81

1022,9

1349,6

1588,3

0,82

1,08

1,27

Запорізька

1380,5

1565,2

1954,7

0,76

0,87

1,09

48,98

47,54

48,67

1438,1

1727,0

2061,5

0,80

0,96

1,15

Івано-Франківська

2077,0

2215,6

2825,0

1,50

1,61

2,05

62,09

59,02

58,63

1268,4

1538,1

1993,7

0,92

1,11

1,44

Київська

1384,3

1723,0

2200,6

0,80

1,00

1,28

50,02

47,43

49,46

1383,1

1909,4

2248,6

0,80

1,11

1,31

Кіровоградська

1334,7

1448,1

1782,6

1,32

1,44

1,78

64,48

57,54

57,46

735,2

1068,7

1319,9

0,73

1,06

1,32

Луганська

1996,3

2141,1

2550,7

0,87

0,94

1,13

58,27

52,69

47,95

1429,8

1922,4

2768,5

0,62

0,84

1,22

Львівська

3054,0

3072,3

3804,5

1,20

1,21

1,50

62,25

55,23

55,54

1851,9

2490,6

3046,1

0,73

0,98

1,20

Миколаївська

1360,2

1490,1

1793,8

1,15

1,26

1,53

61,93

58,21

55,82

836,0

1069,8

1419,6

0,70

0,91

1,21

Одеська

2073,5

2339,1

3065,7

0,87

0,98

1,28

53,63

49,35

51,03

1793,1

2400,8

2942,3

0,75

1,01

1,23

Полтавська

1389,0

1343,2

1589,0

0,93

0,91

1,08

58,52

50,56

48,10

984,7

1313,4

1714,3

0,66

0,89

1,16

Рівненська

1764,6

1872,0

2331,6

1,53

1,62

2,02

61,50

55,31

56,37

1104,8

1512,2

1804,6

0,96

1,31

1,56

Сумська

1258,7

1380,2

1700,7

1,08

1,19

1,48

60,44

56,88

56,28

823,9

1046,3

1321,2

0,71

0,90

1,15

Тернопільська

1692,1

1840,7

2254,9

1,56

1,70

2,09

67,12

63,01

63,85

828,8

1080,4

1276,6

0,76

1,00

1,18

Харківська

2131,9

1950,6

2470,2

0,77

0,71

0,90

54,74

42,41

41,34

1762,8

2649,2

3505,4

0,64

0,96

1,28

Херсонська

1501,5

1630,8

1985,5

1,38

1,50

1,84

66,88

62,25

62,10

743,4

988,9

1211,5

0,68

0,91

1,12

Хмельницька

1927,2

2116,3

2598,1

1,45

1,60

1,97

64,99

60,66

61,12

1038,4

1372,5

1652,8

0,78

1,04

1,25

Черкаська

1561,7

1733,8

2080,2

1,21

1,35

1,63

62,45

57,56

57,78

939,0

1278,1

1519,8

0,73

1,00

1,19

Чернівецька

1367,8

1492,0

1859,0

1,51

1,65

2,05

65,02

61,50

61,45

736,0

934,2

1166,1

0,81

1,03

1,29

Чернігівська

1457,4

1574,4

2058,0

1,32

1,44

1,90

66,04

60,73

62,72

749,3

1018,2

1223,4

0,68

0,93

1,13

м. Київ

0,0

604,3

1614,4

0,00

0,22

0,57

0,00

16,48

18,48

1447,3

3062,6

7123,8

0,52

1,09

2,52

м. Севастополь

144,5

224,8

262,4

0,38

0,59

0,69

28,78

34,85

33,32

357,5

420,1

525,1

0,94

1,10

1,37

Україна

44223,1

48113,5

60626,3

0,96

1,05

1,33

56,87

50,71

48,71

33542,9

46761,5

63833,3

0,73

1,02

1,40

 

Однак дослідження законодавчо встановленого алгоритму визначення обсягів дотацій вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам регіонам України, зокрема Постанови КМУ «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» № 1149 від 08 грудня 2010 р. [152], дозволяю констатувати недосконалість нормативно-правової бази щодо їх планування, розподілу й використання.

Фактично методика розрахунку дотацій вирівнювання передбачає покриття різниці між розрахунковими обсягами видатків і прогнозними доходами місцевих бюджетів, визначеними на основі їх фактичних показників за останні три роки . Як засвідчив проведений аналіз, такий підхід не є виправданим та потребує коригування.

Крім того, практика показує, що формула розрахунку дотацій вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам містить велику кількість параметрів, деякі з котрих викликають труднощі в їх розумінні. І, як підтверджує проведене дослідження, визначення розмірів дотацій вирівнювання в багатьох випадках відбувається без урахування реальних потреб та можливостей регіонів. Вказані недоліки та неузгодження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами не дають змогу здійснювати економічно і нормативно обґрунтований їх розрахунок та розподіл між регіонами на виконання делегованих місцевим органам влади повноважень. Розрахунок обсягу дотації вирівнювання Міністерством фінансів України за таких умов носить суб'єктивний характер [153].

Також встановлено, що основними недоліками трансфертних інструментів фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів в Україні є:

- їх превалювання як інструментів горизонтальної фінансової конвергенції над інструментами вертикальної фінансової конвергенції (регульовані доходи місцевих бюджетів; межі централізації; норми відрахувань від загальнодержавних податків), що дестимулює регіональні органи влади до нарощування власного бюджетного потенціалу;

- заполітизованість процесу розподілу дотацій, оскільки у більшості значні обсяги коштів отримують місцеві бюджети тих регіонів, які очолюють прибічники керуючої коаліції;

- критерії розподілу трансфертів основним чином є демографічними та не враховуються інші фактори, що обумовлюють міжрегіональну фінансову дивергенцію;

- зосередження великої частки дохідних джерел місцевих бюджетів під управлінням і контролем органів влади державного рівня.

 

Література.

1. Фролов С. М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) : навч. посіб. [Електронний ресурс] / С. М. Фролов, І. Д. Скляр. – Суми, 2012. – Режим доступу : http://elkniga.info/book_21.html.

2. Строгнацкая О. А. Межбюджетныеинструментывыравниваниясоциально-экономическихусловийжизнедеятельностирегионов: на примереЛатвии: ареф. на соиск. науч. степеник.э.н. : 08.00.10 «Финансы, денежноеобращение и кредит» / О. А. Строгнацкая. – СПб, 2009. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/mezhbyudzhetnye-instrumenty-vyravnivaniya-sotsialno-ekonomicheskikh-uslovii-zhiznedeyatelnos.

3. Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав [Електронний ресурс] / М. І. Карлін. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/2008021547267/finansi/problemi_ekonomichnoyi_efektivnosti_byudzhetnogo_virivnyuvannya.

4. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page7.

5. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т. / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Г. Бодров та ін.]. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 5: Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. – 2004. – 400 с.

6. Бюджет України 2012 : статистичний збірник. – К. : Міністерство фінансів України, 2013. – 267 с.

7. Черновська М. М. Основні напрями вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Черновська. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/SND/Economics/3_chernovs_ka%20m.m..doc.htm.

8. Фролов  С. М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика): навч. посіб. [Електронний ресурс] / С. М. Фролов, І. Д. Скляр . – Суми, 2012. – Режим доступу: http://elkniga.info/book_21.html.

9. Постанова КМУ «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» від 08 грудня 2010 р., № 1149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-п/page.

10. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О.М. Ніколаєва, А.С. Маглаперадзе. – 2013. – Режим доступу : http://mobile.pidruchniki.ws/1050071254510/finansi/pidhodi_vdoskonalennya_formuli_rozrahunku_obsyagu_mizhbyudzhetnih_transfertiv.

 

References.

1. Frolov, S. M. and I. D. Skliar, I. D. (2012), Biudzhetnyj menedzhment prykordonnykh terytorij (teoriia i praktyka) [Budget management of border areas (theory and practice)], Sumy, Ukraine.

2. Strognackaja, O. A. (2009), "Interbudgetary alignment tools of socio-economic living conditions of the regions: the case of Latvia", Ph.D. Thesis, Economy, St.Pitersburg, Russia.

3. Karlin, M. I. (2004), "Finance Ukraine and neighboring countries", available at: http://pidruchniki.ws/2008021547267/finansi/problemi_ekonomichnoyi_efektivnosti_byudzhetnogo_virivnyuvannya (Accessed 22 Sept 2014).

4. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, available at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 4 Sept 2014).

5. Azarov, M. Ya. Yaroshenko, F. O. and Bodrov, V. H. (2004), Biudzhetna polityka u konteksti stratehii sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Fiscal policy in the context of socio-economic development of Ukraine]  vol. 5 "Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and strengthening the financial basis of local government", NDFI, Kyiv, Ukraine.

6. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Biudzhet Ukrainy 2012 : statystychnyj zbirnyk [Budget of Ukraine 2012: Statistical Yearbook], Kyiv, Ukraine.

7. Черновська, М. М. (2006), "Main directions of improving the system of intergovernmental relations in Ukraine", available at:   http://www.rusnauka.com/SND/Economics/3_chernovs_ka%20m.m..doc.htm (Accessed 4 Sept 2014).

8. Frolov, S. M. and I. D. Skliar, I. D. (2012), Biudzhetnyj menedzhment prykordonnykh terytorij (teoriia i praktyka) [Budget management of border areas (theory and practice)], Sumy, Ukraine.

9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution “Some issues of distributing intergovernmental transfers”, available at:   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/en/1149-2010-%D0%BF (Accessed 4 Sept 2014).

10. Nikolaieva, O.M. and Mahlaperadze, A.S. (2013), "Local finance", available at:   http://mobile.pidruchniki.ws/1050071254510/finansi/pidhodi_vdoskonalennya_formuli_rozrahunku_obsyagu_mizhbyudzhetnih_transfertiv (Accessed 4 Sept 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 16.09.2014 р.