EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

УДК 338.24

 

Л. С. Селіверстова,

доктор економічних наук, доцент  кафедри менеджменту сфери послуг,

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 

L. S. Seliverstova,

doctor of economical sciences, assistant professor of the chair «Management of services»,

Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

 

THE OVERVIEW OF SMALL BUSINESS STATE CONTROL TAX ARRANGEMENT EFFICIENCY

 

У статті досліджено сучасні підходи до державного регулювання підприємств малого бізнесу в Україні. Автором проаналізовано історичні аспекти формування підприємницьких структур. Акцентовано увагу на основних напрямах державної регуляторної політики в Україні. Розкриті основні складові системи державного регулювання малого підприємництва. Визначено основні фактори, що впливають на формування підприємницького середовища в Україні. Визначено сутність податкового механізму державного регулювання підприємств малого бізнесу. Узагальнено основні принципи функціонування податкового механізму державного регулювання підприємницьких структур. Обґрунтовано елементи податкового механізму державного регулювання підприємств малого бізнесу. Запропоновано комплекс економічних та організаційних заходів спрямованих на підвищення ефективності податкового механізму державного регулювання підприємницької діяльності в Україні.

 

Modern approaches to small business  state control in Ukraine have been investigated in the article. The author has analyzed the historical apsects of enterprises formation. Main ways of state control policy in Ukraine have been emphasized. Main components of small business state control system have been revealed. Main factors, which influence the formation of enterprise environment in Ukraine have been discovered. The substance of small business state control tax arrangement has been defined. Main principles of enterprise’s state control tax arrangement functioning have been summarized.

The elements of small business state control tax arrangement have been justified. Combination of economic and organizational ways for improvement the efficiency of enterpise’s activity state control tax arrangement in Ukraine has been proposed.

 

Ключові слова: податок, малий бізнес, соціально-економічний розвиток, регулювання, ефективність.

 

Key words: tax, small business, socio-economic development, regulation, efficiency.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Позитивна динаміка соціально-економічного розвитку нашої країни, значною мірою залежить від рівня підприємницької активності. Збалансований розвиток національної економіки неможливий без забезпечення ефективного функціонування податкового механізму державного регулювання підприємств малого бізнесу. Вищезазначене й зумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державного регулювання діяльності підприємницьких структур, ролі податків серед інструментів регулювання розглядають у наукових працях вітчизняні вчені-економісти. Так, наприклад, професор З. Варналій [1] досліджує основні напрямки державної підтримки малих та середніх підприємств в Україні, О. Кужель [2] акцентує увагу на податкових важелях державного регулювання. Професор П. Курмаєв [3] розглядає теоретичні аспекти державного регулювання підприємницьких структур.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, питання ефективності податкового механізму, які б враховували сучасну специфіку функціонування національної економіки потребують додаткового дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз ефективності податкового механізму державного регулювання суб’єктів підприємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоріям регулювання взагалі й державного регулювання, зокрема, були присвячені роботі багатьох авторів. Існує декілька наукових підходів до визначення сутності державного регулювання. Так, Ю.М. Козлов розглядає державне регулювання як встановлення нормами адміністративного права певного режиму різного роду діяльності в сфері державного управління (управлінської, господарської, соціально-культурної), який відповідає інтересам суспільного розвитку; забезпечення його суворого дотримання адміністративно-правовими засобами; захист прав та інтересів учасників регульованих суспільних правовідносин [4, с.527].

Наведене визначення обмежує коло правовідносин, які виникають у процесі державного регулювання лише адміністративними. Разом з тим, на нашу думку, інститут державного регулювання ґрунтується на всіх галузях права.

Інший  підхід до визначення сутності державного регулювання розглядає його як процес формування умов для діяльності суб’єктів та об’єктів управління в напрямі бажаному для держави [5, с.64].

Вчений-економіст О.С. Новосьолов вважає [6, С.57], що регулюючий вплив держави на функціонування економіки повинен здійснюватися через зовнішнє середовище бізнесу. Він розглядає систему регулювання як зовнішнє середовище, що забезпечує, по-перше, дотримання екологічних вимог в процесі виробництва, і, по-друге, підтримку приватної ініціативи на основі субсидування, захисту від недобросовісної конкуренції, інших протекціоністських заходів [6, С.57].

У науковій праці [6, С.58] також зазначається, що економіка функціонує в рамках регульованого зовнішнього середовища, яке визначає поведінку суб'єктів, впливаючи на них за наступними напрямами:

внутрішньофірмові відносини;

контрактні відносини з іншими фірмами;

зовнішньоекономічні зв'язки;

ринкова кон'юнктура;

кредитування;

страхування ризиків;

правові норми, стандарти.

Деякі економісти обґрунтовують доцільність використання в процесі державного регулювання еволюційної теорії економічного розвитку. Суть цієї теорії полягає в забезпеченні економічного зростання за рахунок поступових, еволюційних змін. У рамках даного підходу для країн із постсоціалістичною економікою основна увага повинна бути приділена подоланню структурних деформацій в процесі формування та забезпечення функціонування інститутів ринкової економіки. Для такого переходу потрібна державна підтримка нових підприємницьких структур. Регулюючі заходи органів влади в цьому випадку будуть носити вибірковий характер по відношенню до різних галузей господарського комплексу та регіонів.

Державне регулювання підприємницькою діяльністю є складовою більш загальної категорії «державне регулювання економіки».

У даному контексті, О.В. Гарагонич вірно зазначає, що у якості «елементу державного впливу на підприємництво, державне регулювання реалізується використанням регулятивних повноважень, наданих компетентним органам влади. У системі державного впливу на економіку, регулювання і відповідні його організаційно-правові заходи знаходяться між, власне, державним контролем і опосередкованими контрольними механізмами» [7].

Дослідник М. Ісаков вказує, що роль держави у досліджуваній сфері полягає у встановленні єдиних для всіх суб’єктів підприємництва умов з метою забезпечення ефективної підприємницької діяльності та захисту приватно-публічних інтересів, а також в контролі за дотриманням цих умов [8].

На нашу думку, державне регулювання підприємницької діяльності доцільно визначити як цілеспрямований вплив компетентних органів державної влади на елементи підприємницького середовища з метою досягнення визначених цілей соціально-економічного розвитку.

Використовуючи науковий підхід [3], нами були виділені принципи державного регулювання підприємницької діяльності:

1) збалансованого розвитку. Зумовлює спрямованість державного регулювання на формування оптимальних макроекономічних параметрів;

2) соціальної спрямованості. Орієнтація на вирішення соціальних проблем;

3) гуманізація. Впровадження принципу гуманізму в усі сфери діяльності підприємницьких структур;

4) партнерства. Взаємоузгодженість державних та приватних інтересів;

5) пріоритетності. Визначення пріоритетів підприємницької діяльності виходячи із стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку України;

6) забезпеченості. Визначення на державному і регіональному рівнях фінансово-кредитних важелів, що стимулюють розвиток пріоритетних напрямів підприємницької діяльності, джерел фінансування, форм і методів фінансової підтримки.

Державне регулювання підприємницької діяльності реалізується уповноваженими суб’єктами, в тому числі, через податковий механізм.

На сьогоднішній день існує значна кількість підходів до визначення сутності поняття податкового механізму.

Так, наприклад, Т. Юткіна вказує на подвійний характер податкового механізму. У своїй праці [9] вона наводить наступні трактування:

- це категоріальне утворення, певною мірою узагальнене, яке дає уявлення про цілі і задачі податкових дій з орієнтацією на принципи наперед продуктивного функціонування;

- сукупність загальних правових норм і спеціальних податкових законодавчих правил, які регламентують процес оподаткування конкретної держави в певний період.

Дослідник М. Кучерявенко ототожнює його з поняттям «система оподаткування». На його думку податковий механізм складається з визначеної кількості елементів [10, с. 90-91], які він поділяє на дві групи. До першої групи відносяться, так звані, основні елементи – суттєві характеристики податку, без яких не можливо уявити відповідний податковий механізм: платник податку, об’єкт оподаткування, ставка податку.

Інша група елементів, які він визначає як додаткові, утворюють основні характеристики податку, що розкривають специфіку конкретного податкового механізму та його використання: пільги з оподаткування; особливості визначення об’єкта; фонд грошових коштів, в якому акумулюються податкові платежі; порядок і періодичність сплати податків; відповідальність за порушення податкового законодавства тощо.

У вищенаведеному визначенні відсутній системний підхід до трактування зазначеної наукової категорії. На нашу думку, сукупність елементів не є механізмом, оскільки не розкритим залишається характер взаємозв’язків між ними.

Податковий механізм – це об’єктивно необхідний перелік взаємопов’язаних елементів в процесі управління відносинами перерозподілу, які виникають внаслідок усуспільнення і перерозподілу частини створеного в процесі виробництва національного доходу [11, с.26]. Податковий механізм через свої елементи (встановлений перелік податків, ставки оподаткування, податкові пільги, тощо) дає можливість досягати рівноваги між фінансовими та соціально-економічними інтересами держави в межах його основних функцій (податкове планування, податкове регулювання, та податковий контроль) [11, с.26].

Узагальнена характеристика ефективності функціонування податкового механізму державного регулювання підприємницької діяльності наводиться у дослідженнях вітчизняних вчених і міжнародних організацій.

Так, наприклад, Світовий банк проаналізував ефективність реформування соціально-економічної та правової сфер України за вісьмома напрямами з десяти, які досліджує Рейтинг умов ведення бізнесу.

 

Таблиця 1.

Бальні оцінки України за показниками Рейтингу умов ведення бізнесу

Категорії

Doing Business-2013

Doing Business-2014

Місце рейтингу

140

112

Реєстрація підприємств

50

+3

47

Отримання дозволів на будівництво

186

+145

41

Підключення до електропостачання

170

-2

172

Реєстрація власності

158

+61

97

Кредитування

24

+11

13

Захист інвесторів

127

-1

128

Оподаткування

168

+4

164

Міжнародна торгівля

148

=

148

Ефективність судової системи при вирішенні комерційних спорів

45

=

45

Вирішення неплатоспроможності (ліквідація підприємств)

157

-5

162

 

У звіті за 2013 рік фахівці Світового банку акцентували увагу на категорії «оподаткування». Україна займає за цим показником 164 місце (+ 4 позиції).

Низький рейтинговий бал, в цілому, вказує на неефективність функціонування податкового механізму державного регулювання підприємств малого бізнесу.

Разом з тим, мають місце певні позитивні зрушення у цій сфері. Так, часові витрати на дотримання вимог податкового законодавства у 2013 році скоротилися на 101 годину (у 2012 році платник податків витрачав на податкові процедури 491 годину в рік, на 1 червня 2013 року – 390 годин).

Скорочення часу стало можливим за рахунок спрощення декларацій для сплати ПДВ і ЄСВ, а також вдосконалення системи електронної звітності. За оцінками дослідження, протягом 2013 року податкова ставка в Україні знизилася з 55,4 % до 54,9 %, кількість платежів залишилася на рівні 2012 року – 28.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, податковий механізм державного регулювання підприємств малого бізнесу повинен орієнтуватися на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку та конкретних завдань їх реалізації. Підвищення ефективності функціонування податкового механізму є важливою передумовою удосконалення регулюючого впливу держави на підприємницьку активність.

 

Список літератури.

1. Варналій З.С. Застосування податкового стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності в умовах впровадження норм Податкового кодексу України / З.С. Варналій // Малий і середній бізнес. - 2012. -  № 4. -  С.32-37.

2. Кужель О.В. Мале підприємництво в Україні. Збірник нормативно-правових актів / О.В. Кужель, А.К. Кінах. – К.: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 1999. – 190 с.

3. Курмаєв П.Ю. Організаційно–економічний механізм регулювання розвитку регіонів /П.Ю. Курмаєв. - Умань: ПП Жовтий, 2010. – 332 с.

4. Козлов Ю.М. Административное право : [учеб. для студ. вузов] / Козлов Ю.М., Овсянко Д.М. – М. : Юрист, 2002. – 697 с.

5. Адміністративне право України. Академічний курс : [підручник] : у 2 т. / ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юридична думка», 2004– Т.1 : Загальна частина. – 2004. – 584 с.

6. Новоселов А.С. Методологические проблемы управления экономикой региона /А.С. Новоселов //Регион: экономика и социология. – 2008. – №2. – С.49–67.

7. Гарагонич О.В. Теоретичні питання державного регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс] / О.В. Гарагонич. - Режим доступу: http://bnc.in.ua/pravove-zabezpechennya-gospodarskoi-diyalnosti/teoretichni-pitannya-derzhavnogo-reguliuvannya-gospodarskoi-diyalnosti/

8. Ісаков М.Г. Теоретичні основи державного регулювання підприємницької діяльності/ М.Г. Ісаков// Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2012. - № 23

9. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: [учебник]/Т.Ф. Юткина. - 2-е изд., перероб. и доп. –М.: ИНФРА-М, 2002. –576 с

10. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: [учебник]/Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Консум, 1998. –448 с.

11. Дюрядін В.П. Податковий механізм фінансового оздоровлення підприємств: теоретичні аспекти/ В.П. Дюрядін, А.М. Лемеш//Економіка Криму. – 2004. - №12. – С.24-27.

 

References.

1. Varnalij, Z. (2012), “The use of tax incentives for businesses in the implementation of the Tax Code of Ukraine”, Malyj i serednij biznes, vol. 4, pp. 32–37.

2. Kuzhel', O.V. and Kinakh, A.K. (1999), Male pidpryiemnytstvo v Ukraini. Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv [Small business in Ukraine. Collection of legal acts], Kyiv, Ukraine.

3. Kurmaiev, P. Yu. (2010), Orhanizatsijno–ekonomichnyj mekhanizm rehuliuvannia rozvytku rehioniv [Organizational and economic mechanism of regulation regionals development], Uman, Ukraine.

4. Kozlov, Yu.M. and Ovsianko, D.M. (2002), Administrativnoe pravo [Administrative Law], Moscow, Russia.

5. Aver'ianov, V.B. (2004), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law], Iurydychna dumka, Kyiv, Ukraine.

6. Novoselov, A.S. (2008), “Methodological problems of economic management in the region”, Region: jekonomika i sociologija, vol. 2, pp. 49–67.

7. Harahonych, O.V. (2009), “Theoretical issues of state regulation of economic activity”, available at: http://bnc.in.ua/pravove-zabezpechennya-gospodarskoi-diyalnosti/teoretichni-pitannya-derzhavnogo-reguliuvannya-gospodarskoi-diyalnosti/ (Accessed 15 January 2013).

8. Isakov, M.H. (2012), “The theoretical basis for state regulation of business”, Aktual'ni problemy prava: teoriia i praktyka, vol. 23, pp. 13–15.

9. Jutkina, T.F.  (2002), Nalogi i nalogooblozhenie  [Taxes and taxation], 2nd ed, INFRA M, Moscow, Russia.

10. Kucherjavenko, N.P. (1998), Nalogovoe pravo [Tax law], Komsum, Kharkiv, Ukraine.

11. Diuriadin, V.P. (2004), “Tax mechanism of financial recovery of enterprises: theoretical aspects”, Ekonomika Krymu, vol. 12, pp. 24-27.

 

 Стаття надійшла до редакції 12.04.2014 р.