EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2014

УДК  336.64:334.716

 

Я. О. Ходова,

аспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

 

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ управління фінансовим механізмом промислових підприємств у складі інтегрованого холдингу

 

Yana Khodova,

the postgraduate, the «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

 

 METHODICAL QUESTIONS LOCATION EFFICIENCY FOR THE FINANCIAL MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONTAIN INTEGRATED HOLDING

 

У статті запропоновано методологічний підхід до визначення результатів роботи холдингових структур, з урахуванням перерозподілу підсумкових фінансових результатів від активів до центру управління активами за допомогою управління центрами фінансової відповідальності. Запропоновано, економічні результати діяльності холдингу  враховувати і контролювати за допомогою фінансових методів: фінансове планування, фінансове прогнозування, фінансовий контроль, фінансове забезпечення,  з урахуванням адаптування до умов побудови фінансової структури холдингу. Доведено необхідність формування системи оціночно-аналітичних показників з урахуванням вимог стандартів та встановлення відповідності між національними і міжнародними стандартами звітності у рамках

організаційної, управлінської і фінансової структури холдингу.

 

This paper proposes a methodological approach to the determination of the results of holdings, taking into account the redistribution of overall financial results of the assets in the asset management center via the control centers of financial responsibility. Suggested that the economic performance of the holding account and control through financial methods: financial planning, financial forecasting, financial control, financial security, taking into account adaptation to building a financial holding structure. The necessity of forming a system of assessment and analytical indicators to meet the requirements of standards and the establishment of the correspondence between national and international accounting standards within the  organizational, managerial and financial structure of the holding.

 

Ключові слова: фінансовий механізм, центри фінансової відповідальності, звітність НСФЗ, звітність МСФЗ,фінансовий результат, пов’язані компанії.

 

Keywords: financial mechanism, centers of financial responsibility, reporting NFRS, reporting IFRS, financial results, related companies.

 

 

Постановка проблеми. Однією із закономірностей світового розвитку є глобалізація економіки, яка пов’язана з утворенням єдиного економічного простору, розвитку інтеграційних процесів, а отже і зростаючої значущості об’єднань підприємств в економіці України. Проблеми глобалізації не оминули і вітчизняних промислових підприємств, де для підвищення ефективності діяльності та зміцнення позицій на ринку відбувається об’єднання капіталів.

Рівень розвитку продуктивних сил суспільства у великій мірі визначається ступенем економічної концентрації. Процес економічної концентрації відбувається в різних організаційно-правових формах, наприклад, таких як картель, концерн, конгломерат, трест, холдинг. В епоху глобалізації все більшого значення стали набувати саме холдингові компанії [1]. Економічна концентрація відбувається через пошук усіма зацікавленими сторонами більш високої ефективності, яка в умовах ринкової економіки формалізується в розмірі чистого прибутку, дивідендів, вартості акцій і т.д. Підприємства об'єднуються для досягнення певних цілей. Це, як правило, завоювання нових секторів ринку та / або зниження витрат. Обидва ці фактори підвищують вартість новоутвореної компанії, її капіталізацію. Холдинги не є застиглим структурами, в ході своєї діяльності вони можуть змінювати свої масштаби і конфігурації. Зростання відбувається за рахунок злиттів і поглинань.

На етапі початкового формування ринкових відносин в 90-і роки (1991 - 1999 рр.) в Україні йшов процес інтенсивного формування холдингів на базі приватизованих і розформованих управлінь, відомств і главків. В результаті до 2000р., за даними Антимонопольного комітету, в Україні було створено близько 900 холдингових компаній та об'єднань підприємств, які мали ознаки холдингових систем [2 ].

Холдинг як форма економічної концентрації має перевагу в порівнянні з іншими видами об'єднань, так як вартість акцій холдингу росте тільки при ефективній роботі всієї системи (всіх її частин - керуючої компанії та дочірніх підприємств). Холдингове об'єднання підприємств здатне забезпечити розвиток науково-технічного прогресу, дозволяє освоювати наукоємні виробництва, сприяє розвитку базових, капіталомістких галузей. Новоутворені структури прагнуть зайняти окремі сектори економіки шляхом створення єдиних технологічних ланцюжків, що підвищують ефективність і конкурентоспроможність бізнесу. Концентрація капіталу і виробництва супроводжується інтеграцією великого числа юридичних осіб на холдинговій основі, що вирішує єдині завдання.

Класична структура холдингу має вигляд головної (материнської) і дочірніх компаній, де дочірні компанії є самостійними юридичними особами у вигляді товариств. У разі банкрутства або неплатоспроможності, вони відповідають за своїми зобов'язаннями тільки майном своєї компанії. Дочірні компанії можуть бути власниками контрольних пакетів акцій інших (внучатих) компаній. [6] Втім перспективи ефективного функціонування холдингових структур в Україні пов’язані з потребою вирішення ряду проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі формування системі оціночно-аналітичних показників присвячено наукові праці таких вітчизняних учених-економістів, як  І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Костюченко, А.Д. Шеремет та інші Однак аспекти даної проблеми висвітлені не достатньо і вимагають більш ґрунтовного дослідження з урахуванням особливостей фінансової структури холдингу.

Метою статті є розроблення рекомендацій до необхідності формування системи оціночно-аналітичних показників з урахуванням особливостей методологічного підходу  

до визначення результатів роботи холдингових структур, враховуючи перерозподіл підсумкових фінансових результатів від активів до центру управління.

Виклад основного матеріалу. Підприємства у складі холдингу функціональної структури у складі холдингу здійснюється на основі специфічного фінансового механізму. В спеціальному механізму, в основі якого полягає організаційна, управлінська і фінансова структура холдингу.

Особливістю фінансової структури холдингу є розподіл організаційно-правових суб’єктів холдингу за центрами фінансової відповідальності. В умовах холдингу, виділяють такі центри фінансової відповідальності: центри доходів, центри прибутку, центри витрат та центри інвестицій. Центри фінансової відповідальності контролюють фінансові результати і пов’язують кінцеві результати діяльності з роботою усіх підрозділів підприємства.

Управління центрами відповідальності підприємство здійснює через фінансову структуру. У фінансовій структурі структурними одиницями є центри фінансової відповідальності. Насамперед, це структурні підрозділи, які здійснюють певний набір господарських операцій, здатні надавати безпосередній вплив на витрати чи прибутки від операцій і відповідальна за величину даних витрат або доходів.

Економічні результати діяльності холдингу повинні враховуватись і контролюватись за допомогою фінансових методів фінансове планування, фінансове прогнозування, фінансовий контроль, фінансове забезпечення і фінансове регулювання, з урахуванням адаптування до умов побудови фінансової структури холдингу.

Багатоаспектне фінансове планування і контроль ґрунтується на управлінні за допомогою системи збалансованих показників прибутковості діяльності. Оскільки холдингова компанія є групою юридично самостійних, але економічно та фінансово взаємозалежних компаній, де материнська компанія грає домінуючу роль, а дочірні фірми є підконтрольними, то уявити результати роботи і фінансове становище групи загалом  можливо з урахуванням консолідованої звітності.

  Згідно консолідованого Звіту про прибутки й збитки (Abbreviated Consolidated Income Statement) ключовими показниками прибутковості за МСФЗ: валовий прибуток (загальна сума прибутку отримана підприємством від підприємницької діяльності) - Gross profit, фінансові результати від операційної діяльності – EBIT (операційний прибуток), EBITDA - аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань, фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування – EBT, чистий прибуток - Profit for the year.

Проте показники фінансового стану можуть бути розраховані, як для рівня холдингу так і для рівня активу. Для рівня активу - ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ ММК «ім. Ілліча» визначають такі показники прибутковості: валовий  прибуток/ збиток, фінансові результати від операційної діяльності, фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, фінансові результати від звичайної діяльності, чистий прибуток /збиток.

Однак, давати оцінку роботи підрозділів потрібно за умов притаманних їм функціям і обов’язкам. Металургійні підприємства холдингу є виконавцями виробничих завдань і мають відношення до центру витрат, так як не генерують прибуток, а лише контролюють рівень витрат на виробництво. Прибуток, за допомогою механізму трансфертного ціноутворення зосереджується у центрі доходів, представлених логістичними та збутовими компаніями.

Необхідність складання звітності про діяльність холдингової структури, як в національних так і в міжнародних форматах призводить до необхідності формування системи оціночно-аналітичних показників з урахуванням вимог стандартів обох типів та встановлення відповідності між національними і міжнародними стандартами звітності.

У таблиці 1 відображено ключові фінансові результати корпорації ТОВ «Метінвест-холдинг», де аналогами вітчизняних фінансових показників за ПСБО представлені показники за МСФЗ. Згідно Звіту про прибутки й збитки (Abbreviated Consolidated Income Statement) за МСФЗ: валовий прибуток - Gross profit, фінансові результати від операційної діяльності – EBIT (операційний прибуток), фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування – EBT, фінансові результати від звичайної діяльності – EBITDA, чистий прибуток - Profit for the year.

Згідно представлених фінансових результатів (таблиця 1) загалом по ТОВ «Метінвест-холдинг», з урахуванням консолідації усіх центрів відповідальності на підставі даних, які містяться у Звіті про прибутки й збитки можна простежити наявність прибутку, який відображається у консолідованому звіті холдингу і акумулюється завдяки компетенції центрів доходів, відповідальних за виручку від продажу продукції.

 

Таблиця 1.

Ключові фінансові результати за МСФЗ ТОВ «Метінвест-холдинг», млн. грн.

Показники, млн. грн.

2009

2010

2011

Gross profit

12789,7

23843,2

34362,7

EBIT

4650,8

7529,855

21504,551

EBT

3657,5

5645,395

19936,096

EBITDA

10780

20377,72

28383,46

Profit for the year

2666,990000

3489,262900

14760,991

 

Так, таблиця 2 демонструє фінансові результати господарської діяльності, які підтверджують приналежність промислових підприємств до центру витрат. Де, як зазначалось вище, прибуток не акумулюється, але може утворюватись за допомогою механізмів трансфертного ціноутворення, завданнями яких є розподіл і перерозподіл прибутку між материнською і дочірніми компаніями.

 

Таблиця 2.

Фінансові результати господарської діяльності за ПСБО

ПАТ «МК Азовсталь», тис. грн.

Показники, тис. грн.

2009

2010

2011

Валовий  прибуток/ збиток

445895

5955

(- 848848 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

(-75764)

(-633843)

(-175949)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

(-101096)

(-119474)

505567

Фінансові результати від звичайної діяльності:

(-178572)

(-50334)

(-2694887)

Чистий збиток:

(-178572)

(-507502)

(-2695424)

ПАТ «ММК ім. Ілліча», тис. грн.

Валовий прибуток/ збиток

1227018

1912426

(-967837)

 

Фінансові результати від операційної діяльності

-257814

-60738

(-2242237)

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

(-255230)

(-336378)

(-4202742)

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

(-255230)

(-416818)

(-4509929)

 

Чистий збиток:

(-255240)

(-418885)

(-4510145)

 

 

Також, відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства є показники рентабельності (таблиця 3). З цієї причини вони є важливими обов’язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. Так, коефіцієнти рентабельності - система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності через загальну ефективність використовуваних активів і вкладеного капіталу.

Аналіз рентабельності здійснюється за допомогою даних консолідованого Балансу (Abbreviated Consolidated Balance Sheet) і Звіту про прибутки й збитки (Abbreviated Consolidated Income Statement) ТОВ «Метінвест-холдинг» за МСФЗ.

Проаналізувавши дані консолідованої звітності ТОВ «Метінвест-холдинг» за МСФЗ можна зробити висновок, що загалом холдингова структура є рентабельною, з наявністю чистого прибутку. Поступове збільшення показників рентабельності за трьома категоріями (ROA, ROE GPM) значною мірою залежить від зростання чистого прибутку з 2666,99000 у 2009 р. до 14760,991 у 2011 р., який залишається у розпорядженні холдингу після сплати податків.

Показник рентабельності активів (Return on assets (ROA)) є одним з найважливіших індикаторів конкурентоспроможності підприємства, який характеризує ефективність використання всіх активів підприємств і є індикатором загальної дохідності. Цей показник у динаміці показав поступове зростання з 1,41% у 2009 р. до 6,06% у 2011 р., тобто величина чистого прибутку, яка приходиться на кожен вкладений у активи холдингу збільшувалась, що свідчить про підвищення здатності підприємства генерувати прибуток.

Коефіцієнт рентабельності валового прибутку (Gross Profit Margin (GPM)) характеризує потенційну дохідність фірми, і демонструє частку валового прибутку в обсязі продажів холдингу. Так, у аналізованому періоді 2009-2011 рр. ця частка досягала 27,6 % у 2009 р. і збільшувалась у 2010 р. 31,9% і 30,4%. у 2011 р.

Ефективність використання власного капіталу характеризує коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Return on equity (ROE)). Рівень цього коефіцієнту має тенденцію на збільшення, - з 2,56% до 10,5% у 2011 р., що свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства  і ефективність вкладень в підприємство. Також, доволі високе значення цього показника у 2011 р. – 10,5%, говорить про беззаперечний успіх компанії, що веде до високого ринкового курсу її акцій і відносній легкості залучення нових капіталів для її розвитку.

 

Таблиця 3.

Аналіз коефіцієнтів рентабельності холдингу ТОВ «Метінвест-холдинг» у період з 2009-2011 р., %

Показник

2009

2010

2011

Рекомендоване значення

ROA (активів)

1,41%

1,62%

6,06%

збільшення

GPM (валового прибутку)

27,6%

31,9%

30,4%

збільшення

ROE (власного капіталу)

2,56%

2,87%

10,5%

збільшення

 

Стосовно, підприємств центру витрат (ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ ММК «ім. Ілліча») показники прибутковості розрахувати неможливо, тому що за фінансовою звітністю ці підприємства є збитковими. Тоді як, материнська компанія Metinvest B.V. напрочуд демонструє позитивний економічний ефект (прибуток), який було одержано безпосередньо завдяки реалізації продукції через дочірні підприємства-логістичні центри (Metinvest International SA, Метінвест СМЦ, Метінвест Україна, Метінвест Євразія).

Доцільно також на підставі Балансу і Звіту про прибутки й збитки за МСФЗ провести аналіз показників ліквідності ТОВ «Метінвест-холдинг» (таблиця 4), який дає уявлення про спроможність холдингу покрити усі свої зобов’язання за рахунок наявних оборотних активів. Сенс цих показників полягає в порівнянні величини поточних заборгованостей підприємства та його оборотних коштів, які повинні забезпечити погашення цих заборгованостей.

Таким чином, розрахунки коефіцієнтів загальної і термінової ліквідності (таблиця 5) показали достатній рівень і просліджується тенденції до збільшення, тобто збільшуються платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань і свідчить про можливість підприємства погасити поточні зобов'язання в повному обсязі.

Показник абсолютної ліквідності у ТОВ «Метінвест-холдинг» також демонструє достатній рівень і у динаміці поступово збільшується з 0,06 у 2009 до 0,27 у 2011 р. і показує, збільшення частини боргів підприємств, яку може бути сплачено негайно, що обумовлено входженням  ПАТ «МК Азовсталь» у 2009 р. і ПАТ «ММК ім. Ілліча» у 2010 р. у ТОВ «Метінвест Холдинг».

 

Таблиця 4.

Показники ліквідності і платоспроможності холдингу ТОВ «Метінвест-холдинг» у період з 2009-2011 р.

Показник

2009

2010

2011

Оптимальний рівень

current ratio (загальної ліквідності)

1,18

1,34

2,06

1,5-2,5

quick ratio (термінової ліквідності)

0,83

0,91

1,32

< 0,6

cash ratio (абсолютної ліквідності)

0,06

0,12

0,27

0,2-0,3

 

Розрахунки показників ліквідності і платоспроможності аналізованих підприємств-центрів витрат у період з 2009 по 2011 рр. (таблиця 5) свідчать про те, що обидва підприємства володіють значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. Однак, обидва підприємства мають показники коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного значення у 2009-2011 рр. Низький показник цього коефіцієнта свідчить про зменшення грошових коштів на підприємствах і неготовність підприємств негайно ліквідувати у повному обсязі короткострокову заборгованість, що обумовлено об’єднанням  ПАТ «МК Азовсталь» у 2009 р. і ПАТ «ММК ім. Ілліча» у 2010 р. з ТОВ «Метінвест Холдинг».

 

Таблиця 5.

Показники ліквідності і платоспроможності ПАТ «МК Азовсталь» та ПАТ «ММК ім. Ілліча» у 2009-2011 рр.

Коефіцієнти ліквідності

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Азовсталь

ім.

Ілліча

Азовсталь

ім.

Ілліча

Азовсталь

ім.

Ілліча

Кзл

1,62

3,05

1,39

2,7

2,2

1,44

Ктл

1,44

2,13

1,24

1,95

1,75

1,02

Кабс

0,002

0,31

0,004

0,13

0,04

0,08

 

Надійну платоспроможність, рівновагу між власними та залученими засобами, захист від випадковостей ринкових коливань, довіру кредиторів і інвесторів, наявність величини прибутку, достатньої для самофінансування гарантує фінансова стійкість. До системи показників для оцінки фінансової стійкості підприємства відносяться: автономії, фінансової залежності, маневреності власного капіталу, забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами, фінансової стійкості, співвідношення залученого і власного капіталу, забезпеченості власними оборотними засобами, співвідношення необоротних і власних коштів. [4]

Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Метінвест Холдинг» у періоді з 2009 по 2011 рр. (табл. 6) свідчить про достатньо високий рівень незалежності підприємств від зовнішніх запозичень (коефіцієнт автономії), про зменшення частки позичених коштів у фінансування підприємства (коефіцієнт фінансової залежності), про достатність власного капіталу фінансувати поточну діяльність (коефіцієнт маневреності), про забезпеченість ресурсами для проведення незалежного фінансування (забезпеченість оборотних коштів власними оборотними коштами), про незалежність холдингу від зовнішніх фінансових джерел (значення коефіцієнта співвідношення власного і залученого капіталу), про достатню забезпеченість підприємства власними оборотними засобами. (забезпеченість власними оборотними засобами) а також  про високий  рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами (коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів).

 

Таблиця 6.

Аналіз показників фінансової стійкості холдингу ТОВ «Метінвест-холдинг» в період з 2009 по 2011 рр.

Показник

Значення

Зміни

Зміни

Оптимальне значення

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Кав

0,572

0,599

0,553

0,027

-0,046

≥ 0,5

Кфз

0,427

0,441

0,405

0,013

-0,035

<2,0

Кмвк

0,164

0,161

1,377

-0,003

1,216

0,2 – 0,4

Кзвок

0,152

0,258

0,515

0,106

0,257

> 0,1

Кфс

1,341

2,224

3,288

0,883

1,004

> 1

Кспзв

0,745

1,241

1,466

0,496

0,225

<0,5

Кзвоз

0,788

0,745

0,819

-0,043

0,074

>0,1

Кснвк

0,435

0,594

0,627

0,159

0,033

>0,5

 

Аналіз фінансової стійкості на рівні активів «МК Азовсталь» і «ММК ім. Ілліча» у періоді з 2009 по 2011 рр. (табл. 7) свідчить про достатньо високий рівень незалежності підприємств від зовнішніх запозичень (коефіцієнт автономії), про зменшення частки позичених коштів у фінансування підприємства (коефіцієнт фінансової залежності) на «МК Азовсталь» та незначне збільшення цієї частки на «ММК ім. Ілліча» у 2010 р. через входження комбінату до складу ТОВ «Метінвест Холдинг». Коефіцієнт маневреності власного капіталу у 2009-2011 рр. на «МК Азовсталь» свідчить про достатність власного капіталу фінансувати поточну діяльність, а у той час на «ММК ім. Ілліча» частина власного капіталу, яка є джерелом покриття поточних активів зменшується, що може призвести про неспроможність фінансувати поточну діяльність власним капіталом.

Забезпеченість оборотних коштів власними оборотними коштами відповідає нормативному значенню і показує збільшення цього показника на «МК Азовсталь» і свідчить, про забезпеченість ресурсами для проведення незалежного фінансування. На «ММК ім. Ілліча» цей коефіцієнт поступово зменшується та свідчить про недостатність ресурсів для самостійного фінансування. Також, забезпеченість власними оборотними засобами на «ММК ім. Ілліча» у динаміці говорить про зменшення забезпеченості підприємства власними оборотними засобами. Значення коефіцієнта співвідношення власного і залученого капіталу коефіцієнта свідчить про те, що обидва підприємства є залежними від зовнішніх фінансових джерел, що обумовлено входженням цих підприємств у склад холдингу.

 

Таблиця 7.

Аналіз показників фінансової стійкості ПАТ «МК Азовсталь» та ПАТ «ММК ім. Ілліча» у 2009-2011 рр.

Коефіцієнти

фінансової стійкості

Значення

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Азовсталь

ім. Ілліча

Азовсталь

ім. Ілліча

Азовсталь

ім. Ілліча

Кав

0,487

0,876

0,422

0,804

0,527

0,634

Кфз

0,512

0,123

0,577

0,195

0,472

0,365

Кмвк

0,211

0,289

0,289

0,171

0,270

0,070

Кзвок

0,381

0,0673

0,281

0,631

0,555

0,307

Кфс

0,599

0,877

0,477

0,807

0,702

0,649

Кспзв

1,051

0,140

1,368

0,242

0,893

0,574

Кзвоз

0,169

0,677

0,175

0,416

0,234

0,110

Кснвк

0,788

0,710

0,710

0,828

0,729

0,729

 

Згідно аналізу отриманих розрахунків показників ділової активності на зразку ТОВ «Метінвест Холдинг» у період з 2009-2011 рр., можна зробити наступний висновок. Завдяки збільшенню питомої ваги оборотних активів прискорювалась загальна оборотність капіталу (активів). Збільшення оборотності власного капіталу говорить про змогу холдингу реалізувати продукцію без вкладення додаткових фінансів.

 

Таблиця 8.

Аналіз показників ділової активності  у період з 2009-2011 рр. ТОВ «Метінвест-холдинг»

Найменування показника

Напрям зміни

Значення

Зміни

Зміни

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Ка

Збільшення

0,495

0,637

0,886

0,142

0,249

Ко

Збільшення

1,984

1,869

2,377

0,115

0,508

Коз

Збільшення

4,495

2,526

2,625

-1,969

0,099

Кск

Збільшення

0,864

1,139

1,491

0,275

0,352

 

Досліджувані підприємства згідно аналізу отриманих розрахунків показників ділової активності в аналізованому періоді (табл. 9) забезпечили більш ефективне використання активів завдяки обсягам реалізації. Питома вага оборотних активів збільшувалась і тим самим прискорювалась оборотність капіталу. Також збільшення швидкості обігу оборотних запасів свідчить про збільшення обсягу реалізації продукції і наявності системи постачання сировини і матеріалів. Така тенденція обумовлена перш за все входженням комбінатів до складу ТОВ «Метінвест Холдинг», яке посилило ринкові позиції компанії і дозволила забезпечити стабільне надходження сировини.

Проте, на відміну від аналізу фінансового стану, аналіз прибутковості та рентабельності для підприємств холдингу за традиційним підходом дає некоректні результати, та не відбиває змінення статусу та ролі виробничих підприємств у складі холдингової структури.[3].

 

Таблиця 9.

Аналіз показників ділової активності ПАТ «МК Азовсталь» та ПАТ «ММК ім. Ілліча» у 2009-2011 рр.

Коефіцієнти ділової активності

Значення

2009

2010

2011

Азовсталь

ім.

Ілліча

Азовсталь

ім. Ілліча

Азовсталь

ім. Ілліча

Кт

0,511

1,022

0,632

1,181

1,082

1,685

Ко

0,833

2,713

0,903

3,546

1,760

4,111

Коз

7,513

7,195

8,160

11,901

8,281

14,103

Кск

1,048

1,116

1,498

1,467

2,050

2,653

 

Висновки

На підставі проведено аналітичного дослідження можна зробити висновок, що фінансово-економічні результати діяльності підприємств холдингу повинні контролюватись за допомогою фінансових методів: фінансове планування, фінансове прогнозування, фінансовий контроль, фінансове забезпечення і фінансове регулювання, з урахуванням адаптування до умов побудови фінансової структури холдингу, яка передбачає розподіл організаційно-правових суб’єктів холдингу за центрами фінансової відповідальності.

За допомогою запропонованих інструментів контролю і фінансового управління на інтегрованих підприємствах, адаптованих до особливостей такої фінансової структури, дозволить більш реально уявити результати роботи і фінансове становище групи загалом.

 

Список використаних джерел.

1. Аптекарь С.С., Амоша А.И. Экономические проблемы черной металлургии Украины: [монограф.]– Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 383 с.

2. Булеев И.П. , Прокопенко Н.Д., Брюховецкая Н.Е. Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики / [монограф.] – НАН Украины: ІЕП НАН України, - Донецк, 2007. – 526с.

3. Колосок В.М. Основы  применения  методов управления проектами в системе планирования и реализации инвестиций на предприятии / Колосок В.М. // Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия: Экономические науки. – 2006. - №16. - С.237-240.

4. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. Г.Г.Кірейцев. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 С.

5. Офіційний сайт ПАТ «ММК ім. Ілліча». [Електронний ресурс].Режим доступу:  www.ilyichsteel.metinvestholding.com.ua.

6. Офіційний сайт холдингу МЕТІНВЕСТ. [Електронний ресурс].- Режим доступу:  www.metinvestholding.com.ua

 

References.

1. Aptekar', S.S. and Amosha, A.I. (2005), Jekonomicheskie problemy chernoj metallurgii Ukrainy [Economic problems of Ukrainian ferrous metallurgy], DonGUJeT, Doneck, Ukraine.

2. Buleev, I.P. Prokopenko, N.D. and Brjuhoveckaja, N.E. (2007), Mehanizm hozjajstvovanija predprijatij i ob#edinenij transformacionnoj jekonomiki [Mechanism of management of enterprises and associations of transformation economy], NAN Ukrainy: ІEP NAN Ukraїni, Doneck, Ukraine.

3. Kolosok, V.M. (2006), "Basis for the use of project management methods in the system planning and implementation of investments in the enterprise", Vestnik Priazovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Serija: Jekonomicheskie nauki, vol.16, pp.237-240.

4. Kirejtsev, H.H. (2001), Finansovyj menedzhment [Financial Management], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.

5. PAT MMK im. Illicha (2014), available at: www.ilyichsteel.metinvestholding.com.ua (Accessed 21 Sept 2014).

6. METINVEST (2014), available at: www.metinvestholding.com.ua (Accessed 21 Sept 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 14.10.2014 р.