EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2013

УДК 338.486:005.2

 

І. Л. Сазонець,

д .е. н., професор, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва

Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

К. С. Стоян,

аспірантка Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

 

СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 

I. L. Sazonets,

Doctor of Economics, Professor, Department of Human Resources and Entrepreneurship,

National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

K. S. Stoyan,

Post-graduate, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

 

ENTITY AND CONCEPTUAL APPROACHES FOR CREATING mechanism OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES PROVIDING SERVICES OF INTERNATIONAL TOURISM

 

У проведеному дослідженні автором розглянуто сутність механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму. Визначено особливості функціонування підприємств галузі міжнародного туризму та здійснено удосконалення понятійного апарату. Визначено основні методологічні аспекти управління та основні елементи механізму управління підприємствами. Розглянуто основні підходи до управління підприємствами та визначено концептуальні підходи до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму.

 

In this article the author considered the entity of the mechanism of management of enterprises providing services of international tourism. There are determined features of the functioning of the enterprises providing services of international tourism and made the improvement of conceptual apparatus. There are determined the main methodological aspects of management and key elements of the mechanism of enterprise management. There are considered basic approaches to the management of enterprises and the conceptual approach to the formation of the mechanism of management of enterprises providing services of international tourism.

 

Ключові слова: управління підприємством, концептуальний підхід, механізм управління, підприємство з надання послуг міжнародного туризму, методи управління.

 

Keywords: management of the enterprise, conceptual approach, mechanism of the management, enterprises providing services of international tourism methods of the management.

 

 

Актуальність теми дослідження. Міжнародний туризму є однією з перспективних та динамічних галузей світової економіки. Сучасні умови функціонування підприємств даної галузі вимагають швидкого та  своєчасного реагування на зміни зовнішнього середовища та утримання конкурентних позиції на національному та світовому туристичному ринку. Саме тому, визначення концептуальних підходів до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму є актуальним питанням, вирішення якого має забезпечити ефективність вдосконалення механізму управління та високі економічні результати їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень. Методологічні аспекти формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму висвітлено в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Н. Алєшугіна, Я. ДубенюкЛ. Дядечко, Л. Забурана, П. Коваль, М. Мальська, Е. Ойхман, Р. Пуцентейло, В. Хомяков, А. Чудновський та інших. Питанням теоретичних засад застосування підходів до управління підприємствами присвячені роботи вчених, серед яких: О. Виноградова, Л. Балабанова, Р. Блейк, Р., О. Градінарова, Дарміць, О. Кендюхов, Н. Клунко,  В. Репін та інших.

Ціль статті. Дослідження сутності механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму та визначення концептуальних підходів до його формування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тенденції сучасного економічного розвитку в Україні характеризуються пожвавленням конкуренції та активізацією структурних зрушень у туристичному секторі. Зокрема, масштабність та перспективність ринку послуг міжнародного туризму потребує створення динамічної та високоефективної системи управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму як таких, що є первинними в ланцюзі створення та реалізації туристичних продуктів, що спонукає туристичні підприємства шукати нові ефективні підходи до формування механізму управління ними в умовах жорсткої конкуренції.

З метою пошуку перспективних шляхів формування механізму управління підприємтсвами з надання послуг міжнародного туризму в Україні виникає необхідність визначення особливостей їх функціонування. До особливостей функціонування підприємств з надання послуг міжнародного туризму слід віднести такі, що характерні туристичному ринку в цілому, та  специфічні, а саме: визначення на державному рівні в’їзного туризму як одного з пріоритетних напрямків державної політики в сфері туризму; врахування факторів політичної стабільності, рівня доходності та зайнятості населення країн-партнерів з формування та реалізації туристичних продуктів; урахування фактора міжнародного співробітництва; необхідність забезпечення швидкої адаптивності до змін туристичного попиту за напрямками виїзного та в’їзного туризму.

Підприємство з надання послуг міжнародного туризму, як об’єкт управління, представляє собою відкриту систему (комплекс взаємопов’язаних та взаємозалежних складових), яка функціонує за умови взаємодії із зовнішнім середовищем. Завдяки управлінню здійснюється цілеспрямований вплив на складові елементи системи та взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства. В рамках даного дослідження, доцільним є надання визначення поняття «управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму» – це процес прийняття управлінських рішень, спрямований на реалізацію управлінських функцій для підвищення ефективності діяльності підприємства з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, за рахунок взаємодії елементів його внутрішньої структури та урахування впливу зовнішнього середовища шляхом моніторингу стану ринку послуг міжнародного туризму, вивчення туристського попиту за напрямками в’їзного та виїзного туризму, урахування впливу факторів макро-, мезо- та мікрорівнів на формування та реалізацію туристських продуктів на міжнародному ринку туристичних послуг. Сформульоване поняття включає складові механізму управління, що представляє собою сукупність систем та підсистем, які відображають окремі аспекти управління: цілі, функції, принципи, методи, органи управління, персонал, техніку и технологію, та призначенням якої є розроблення та реалізація управлінського впливу на виробництво відповідно до об’єктивних законів загального розвитку [6].

З управлінського погляду, діяльність підприємств з надання послуг міжнародного туризму представляє собою систему, яка складається з економічних, соціальних, технічних та організаційних взаємопов’язаних елементів (рис. 1), які, в свою чергу, виступають складовими підсистем, а саме, таку, що управляється (керована) та підсистему, що управляє (управляюча), тобто об’єкт і суб’єкт управління. Розглянемо елементи механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму більш детально.

 

Рис. 1. Механізм управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму

(розроблено автором)

 

Основними принципами системи управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму є дотримання правової регламентації під час створення, функціонування та розвитку підприємства; адаптація до змін зовнішнього середовища; клієнтоорієнтовність; узгодження  цілей керівництва та підлеглих; стратегічне планування основних напрямків розвитку підприємства в перспективі; транспарентність; мотивація поведінки та соціальна відповідальність; системність та безперервність розвитку та освіти персоналу; орієнтація на міжнародні пріоритети; цілісність системи управління, яка має вихід, зворотній зв'язок та зв'язок із зовнішнім середовищем; наукове обґрунтування формування та адаптації системи управління та забезпечення взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.

До засобів, які застосовуються в системі управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму відносяться сучасні технології, на основі яких проводиться автоматизація управління та навчання персоналу.

Управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму здійснюється за допомогою методів управління, які формуються на основі сукупності прийомів і способів впливу для досягнення мети. Для досліджуваних підприємств доцільно проводити класифікацію методів управління за рівнями впливу – макро-, мезо- та мікрорівнів.

До складових такого елементу механізму управління, як процес управління, відносяться: ресурсне забезпечення, розроблення та реалізація управлінських рішень та функції управління. Ресурси підприємств з надання послуг міжнародного туризму складаються із сукупності інформаційного, фінансового, матеріального, кадрового та правового забезпечення. Інформаційні ресурси є одними з ключових в діяльності підприємств сфери міжнародного туризму, тому велике значення в процесі управління відводиться системі інформаційного та комунікаційного забезпечення, які забезпечують взаємопов’язані процеси на підприємстві та формують його успіх та конкурентоспроможність.

Необхідною умовою функціонування сучасного підприємства з надання послуг міжнародного туризму є технічний потенціал для забезпечення роботи інформаційної та комунікаційної підсистем. На сьогоднішній день більшість підприємств з надання послуг міжнародного туризму володіють схожими технічними ресурсами. Внутрішньофірмові операції  здійснюються за допомогою комп’ютерної та офісної техніки. Невід’ємною складовою сервісного обслуговування  є використання мережі Інтернет (пошук турів, здійснення бронювання, просування турпродуктів на міжнародний ринок та ін.). Переважна кількість підприємств з надання послуг міжнародного туризму є представниками малого та середнього бізнесу, які не можуть собі дозволити або вважають недоцільним значні витрати на автоматизацію туристичної діяльності.

Ефективність управління підприємствами забезпечується виконанням функцій управління. Під функцією управління слід розуміти продукт поділу і спеціалізації управлінської праці, відокремлений напрямок управлінської діяльності, що дозволяє здійснювати управлінський вплив, серед яких розрізняють загальні (ключові) функції, що розкривають склад процесу управління, і спеціальні (конкретні та специфічні) функції, що вказують напрямок цілеспрямованого впливу на той чи інший вид виробничої діяльності [2, с. 86]. На наш погляд, слід розкрити сутність спеціальних функцій управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму.

До специфічних (конкретних) функцій, що вказують напрямок цілеспрямованого впливу на туристичному підприємстві є управління неосяжними туристичними ресурсами, наприклад, бренд, імідж, ноу-хау. Успішність функціонування підприємства з надання послуг міжнародного туризму взаємозалежна до рівня впізнання та довіри до турпродукту відповідного бренду, який передбачає реалізацію послуг за допомогою комплексу маркетингових заходів, що направлені на певну цільову аудиторію. Позитивний імідж забезпечує отримання підприємством ринкової сили, що впливає на сприйняття споживачем цін на турпродукти та укріплює його позиції відносно конкурентів.

Наступним елементом механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму є організаційна структура управління. Організаційна структура є однією із найважливіших складових внутрішнього середовища підприємства. Завдяки їй забезпечується розподіл завдань по відділам і підрозділам підприємства; компетентність відділів та підрозділів у вирішенні певних проблем; загальну взаємодію відділів та підрозділів. Організаційна структура має безпосередній вплив на реалізацію стратегії підприємства, його взаємодію із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення поставлених завдань [4, с. 166].

Організаційна структура управління підприємства з надання послуг міжнародного туризму  відноситься до типу «органічних структур», тобто такі, що значною мірою залежать від зовнішніх і внутрішніх факторів. Умови ринку послуг міжнародного туризму вимагають від підприємств вдосконалювати організаційну структуру управління для досягнення стабільності організації сервісного обслуговування, високоефективності за умов мінімальних витрат, швидкої адаптивності до зовнішнього середовища. Складовими організаційної структури є працівники, відділи та підрозділи підприємства, які приймають участь у здійсненні туристичної діяльності.

Функціонування підприємств з надання послуг міжнародного туризму  в ринкових умовах відбувається під впливом соціально-економічних, техніко- економічних, регіональних та природно-географічних факторів, які призводять до змін в різних економічних аспектах здійснення господарської діяльності. Необхідно відзначити, що всі групи факторів, в більшій або меншій мірі, впливають на формування механізму управління  підприємств з надання послуг міжнародного туризму, але, незважаючи на це, він повинен забезпечувати їх гнучкість та адаптивність до конкурентного середовища ринку послуг міжнародного туризму. Тому формування ефективного механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму передбачає використання науковиих підходів, відповідно до обраної концепції управління.

В теорії управління виділяють низку основних підходів до управління підприємствами, серед яких: системний, адміністративний, динамічний, інтеграційний, комплексний, функціональний, процесний, маркетинговий, кількісний, нормативний, ситуаційний, поведінковий, відтворювальний.

Також існують підходи, які не набули такого широкого застосування в управлінні, але в ринкових умовах, коли виникає необхідність впровадження найбільш ефективних підходів для забезпечення конкурентних переваг підприємств, вони мають місце. До таких підходів можна віднести логічний, глобальний, інноваційний, віртуальний, ексклюзивний, оптимізаційний, діловий та інші. В залежності від спеціалізації та організаційної структури підприємства з метою забезпечення ефективності формування системи управління буває доцільним поєднання декількох методів одночасно.

Сутність основних підходів до формування механізму управління підприємством демонструє специфіку кожного з них, яку необхідно співставляти зі специфікою кожного окремого підприємства для забезпечення їх конкурентоспроможності. Неможливо визначити один з найбільш ефективних серед представлених підходів, який може бути використаний у формуванні механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму. Так, системний підхід є необхідним и лежить в основі механізму управління кожного підприємства, в тому числі й підприємств з надання послуг міжнародного туризму, яке знаходиться у взаємодії із зовнішнім середовищем. На основі адміністративного підходу забезпечується регламентація та організація функцій управління. Основними адміністративними інструментами є національні та міжнародні законодавчо-нормативні акти та стандарти якості, яких необхідно дотримуватись в процесі діяльності з надання послуг міжнародного. В залежності від організаційної форми та масштабу підприємства можуть бути розроблені власні стандарти щодо організації праці та функціонального розподілу для підвищення ефективності управління.

Динамічний та кількісний підходи у формуванні механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму можна вважати неефективними, тому що дослідження причинно-наслідкових зв’язків, проведення  ретроспективного аналізу та прогнозу поведінки таких об’єктів дослідження, як ринкова, кадрова, фінансова спроможність підприємства та прогноз їх розвитку вимагає проведення аналітичної роботи різних індексних показників. Як правило, підприємствами з надання послуг міжнародного туризму в Україні не приділяється глибокий аналіз фінансово-господарської діяльності для розроблення прогнозів розвитку. Тому, у випадку застосування такого підходу, необхідно передбачити створення додаткових функціональних підрозділів.

Щодо інтеграційного підходу, то для формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму найбільш доцільне його застосування з орієнтацією на підсилення взаємозв’язку між  окремими підсистемами та компонентами системи менеджменту. Наприклад, підсистеми інформаційного забезпечення та функцій планування туристичної діяльності.

Використання комплексного підходу можливо в управлінні високорозвинених та стабільних підприємств. Нажаль, на ринку послуг міжнародного туризму в Україні функціонують переважно підприємства, які знаходяться в процесі економічного становлення та процес управління їх діяльністю відбувається під впливом економічних чинників. Технологічні та інноваційні аспекти управління не знаходять широкого застосування в силу багатовитратності.

Функціональний підхід можна розглядати в поєднанні із маркетинговим за допомогою яких спочатку обирається вибір стратегії з орієнтацією на потреби споживача товарів та послуг міжнародного туризму, визначаються параметри ресурсів входу на досягнення цілей стратегії.

Процесний підхід ґрунтується на виокремленні бізнес – процесів, опису, оптимізації та автоматизації бізнес-процесів. У формуванні механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму процесний підхід доцільно застосовувати в процесах перетворення інформаційних потоків логістичної системи для досягнення очікуваних параметрів виходу системи. Генераторами інформаційних потоків виступають виробники та комерційні посередники послуг міжнародного туризму та споживачі.

Сучасні умови вимагають від підприємств з надання послуг міжнародного туризму переорієнтацію векторів управління. Тому слід звернути увагу на підходи, що базуються на логістиці. Логістика являє собою концепцію управління для розробки, організації, управління та реалізації ефективного та економічно вигідного руху об'єктів (послуг, інформації, фінансів і персоналу) в системах створення вартості в рамках однієї або декількох компаній [3].

Однією з важливих умов ефективного функціонування підприємств з надання послуг міжнародного туризму виступають працівники, їх навички, професіоналізм, результативність, завдяки яким здійснюється високоякісне сервісне обслуговування та підтримується стабільне розширення клієнтської бази. Тому поведінковий підхід в системі управління загальноприйнятий. На підприємствах  туристичної сфери. Відтворювальний підхід вимагає додаткових значних витрат, а як вже було відмічено, підприємства з надання послуг міжнародного туризму не поспішають витрачати власні кошти в цьому напрямку. Винятком є сучасні досягнення щодо оновлення програмного забезпечення, яке охоплює приєднання до систем пошуку, резервування, бронювання за замовленнями, системи підтримки внутрішніх операцій на підприємстві.

Адаптивність до змін факторів внутрішнього та мінливого зовнішнього середовища робить ситуаційний підхід найбільш пріоритетним серед розглянутих управлінських підходів.

                Слід відзначити, що кожен з управлінських підходів в більшій або меншій мірі може бути використаний у формуванні системи управління підприємств з надання послуг міжнародного туризму, окрім нормативного підходу. Нормативний підхід є єдиним серед представлених основних підходів до управління, який не може бути застосований в управлінні підприємствами з надання послуг міжнародного туризму. Причина полягає в тому, що складовими елементами цього підходу є нормативи, в той час як підприємства  з надання послуг міжнародного туризму є невиробничими суб’єктами господарювання, які не передбачають розроблення та дотримання нормативів та здійснення процесів нормування.

Серед зазначеного переліку можливих підходів до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму виникає необхідність визначити такий підхід, або комбінацію підходів, на основі яких управління буде найбільш ефективним.

В Україні підприємства з надання послуг міжнародного туризму в сучасних умовах розвитку ринку послуг міжнародного туризму здійснюють туристичну діяльність в умовах, що характеризуються: відставанням в управлінні та організації туристичної діяльності, порівняно із країнами зі схожим туристичним потенціалом; недостатньою інформаційною забезпеченістю галузі міжнародного туризму; вимогами невпинного забезпечення підвищення конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринку послуг міжнародного туризму; необхідністю швидкої адаптації системи управління підприємств з надання послуг міжнародного туризму до факторів впливу мінливого зовнішнього середовища; недостатністю державної підтримки підприємств, що здійснюють туристичну діяльність за напрямками міжнародного туризму. Так, всі вказані обставини, характерні для українських підприємств з надання послуг міжнародного туризму, призводять до необхідності формування такого механізму управління, який би забезпечував досягнення високого рівня конкурентоспроможності завдяки лідируючим позиціям в обраному сегменті ринку, високому рівню якості сервісного обслуговування, відповідності актуальному туристському попиту, ефективності цінової політики на основі зниження витрат на створення та реалізацію турпродуктів незалежно від ситуаційних змінних внутрішньої організації та зовнішнього середовища. Зацікавленість у формуванні такого механізму управління характерна, в першу чергу, для туроператорів з надання послуг міжнародного туризму, які зацікавлені у забезпеченні довгострокового успіху, в той час, як представники малого бізнесу, а це переважна кількість турагентів, орієнтовані  на короткострокові економічні вигоди.

 Визначаючи концептуальні підходи, які доцільно використовувати  для формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму, вважаємо необхідним приділити увагу визначенню спрямування управління відповідно до економічних цілей. Найбільш вагомий вплив на формування механізму управління досліджуваних підприємств відбувається завдяки такій особливості їх функціонування, як те, що турпродукт та послуга міжнародного туризму є туристичною пропозицією підприємств з надання послуг міжнародного туризму та характеризуються специфічними особливостями, серед яких найбільш вагомими є відповідність його властивостей до туристських потреб обраних сегментів споживачів. Споживча вартість, або цінність турпродукту є предметом суб’єктивного оцінювання споживачем, що пливає на ймовірність повторного звернення. Саме тому, управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму направлене на створення цінності турпродукту, тобто ціннісно – орієнтоване управління.

Цінність товарів та послуг можна визначити за допомогою двох базових підходів: цільова функція підприємства є однофакторною  (основною метою підприємства є максимізація цінності для власників) та цільова функція є багатофакторною (в основі лежить теорія «зацікавленості сторін»).

Для підприємств з надання послуг міжнародного туризму характерний другий підхід, тому що турпродукт є комплексом результатів діяльності  підприємств різних спеціалізацій – «зацікавлених сторін», тому однією з умов при формуванні механізму управління є дотримання ефекту співпраці та кооперації для досягнення спільних цілей. Отже, ціннісно-орієнтованого управління передбачає формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму, який буде забезпечувати створення необхідної економічної цінності турпродукту або окремих послуг міжнародного туризму в умовах співпраці зацікавлених сторін на основі інтеграційного підходу.

На основі системного підходу визначаються місії, завдання та цілі підприємств з надання послуг міжнародного туризму, аналізується вплив факторів на підсистему керування та керовану  підсистему, аналізуються існуючі відхилення в системі від запланованих та найбільш вагомі чинники, що спричинили вплив, використання найбільш доцільних в конкретних ситуаціях методів та способів підвищення ефективності управління та приведення системи до бажаного стану, раціональне використання власних ресурсів та залучення додаткових для досягнення високих економічних результатів.

Необхідно відзначити, що системний підхід також використовується  на різних рівнях системи управління, тому важливий процес перетворення інформаційних потоків логістичної системи підприємств з надання послуг міжнародного туризму можна розглядати як з позиції процесного, так і системного підходу.

На основі ситуаційного аналізу, відбувається управлінське дослідження з метою визначення відповідності діяльності підприємства з надання послуг міжнародного туризму стратегічним цілям та зовнішнім змінам, ефективності та відповідності його організаційної структури, визначення слабких та сильних сторін підприємства для досягнення економічних та соціальних цілей. Тому великого значення набуває проведення моніторингу зовнішніх і внутрішніх умов конкурентної поведінки підприємства.

Висновки: На основі проведених досліджень, наведених обґрунтувань,  можна дійти висновку, що формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму в сучасних умовах туристичного ринку в Україні доцільно здійснювати на основі системно – ситуаційного та інтеграційного управлінських підходів. Причому в контексті системно – ситуаційного підходу необхідно розробити або забезпечити умови проведення моніторингу ціннісно – орієнтованих факторів зовнішнього впливу, спершу визначивши такі, що мають домінуючий вплив на систему управління. В контексті інтеграційного підходу передбачено поглиблену взаємодію підсистем системи управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму та створення загального простору для взаємодії всіх зацікавлених сторін у процесі створення цінності турпродуктів та послуг міжнародного туризму.

 

Література:

1. Дяченко Л. А. Суть та особливості управління підприємствами туристичної сфери / Л. А. Дяченко // Вісник Чернівецького
торговельно-економічного інституту.
2012. № 1. – С. 217 – 255.

2. Градінарова О. О. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств туристичного бізнесу з використанням рефлексивного підходу / О. О. Градінарова // Вісник Донецького університету економіки і права : зб. наук. пр. – Донецьк, 2005. – № 1. – С. 93 – 97.

3. Клунко Н. С. Актуальність логістичного підходу в управлінні господарською діяльністю підприємств України / Н. С. Клунко // Новейшие научные достижения 2010 : матер. ІІ Міжнар. екон. конф. – София, ООО «Бял ГРАД-БГ», 2010. – С. 23 – 30.

4. Забурана Л. В. Концепція управління розвитком туристичних підприємств / Л. В. Забурана // Науковий вісник ЧДІЕУ. – № 3 (11), 2011. – С. 162 – 169.

5. Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма : уч. пособие – [2-е изд.] / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. М. : КНОРУС, 2005. 448 с.

6. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства / В. І. Хомяков : навч. посіб. – К. : Кондор, 2005. – 434 с.

 

References:

1. Dyachenko, L.A. (2012), “Entity and features of the tourism enterprises management”, Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu, vol. 1, pp. 217 – 255.

2. Gradinarova, O.O. (2005), “Theoretical aspects of the management of competitiveness of tourism companies using reflective approach”, Visnyk Donets'koho universytetu ekonomiky i prava, vol. 1, pp. 93 – 97.

3. Zaburana, L.V. (2011), “Management conception of tourism enterprises development”, Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 3 (11), pp. 162 – 169.

4. Klunko, N.S. (2010), “Relevance of logistic approach in the management of economic activities of enterprises in Ukraine”, Novejshye nauchnye dostyzhenyia 2010 [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], Sofia, Bulgaria, pp. 23 – 30.

5. Chudnovskiy, A.D. Gukova M.A. and Senin V.S. (2005), Upravlenye yndustryej turyzma [Management of tourism industry], 2nd ed, KNORUS, Moscow, Russia.

6. Khomyakov, V.I. (2005), Menedzhment pidpryiemstva [Management of enterprise], Kondor, Kyiv, Ukraine

 

 

Стаття надійшла до редакції 20.08.2013 р.