EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2014

УДК 330.322

 

І. П. Садловська,

д. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики»,

Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 

I. P. Sadlovska,

d. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic»,

State ekonomical technological university of transport, Kyiv

 

CAPITAL INVESTMENT AS A COMPONENT OF THE RATING OF ENTERPRISES OF WATER TRANSPORT

 

В даній статті обґрунтовано вагомість показника капітальних інвестицій при розрахунку узагальненої рейтингової оцінки підприємств водного транспорту України. Приведені обсяги капітальних інвестицій освоєних морськими торговельними портами. Розглянуто та встановлено вплив капітальних інвестицій на економічне стимулювання підприємства, його стабільний розвиток та конкурентоспроможність.

 

This article substantiates the importance of the indicator of capital investment in the calculation of the generalized rating of water transport enterprises of Ukraine. Given the volume of assimilated capital investment commercial sea ports. Considered and the effect of capital investment on economic incentives of the enterprise, its sustainable development and competitiveness.

 

Ключові слова: капітальні інвестиції, рейтингова оцінка, морські торговельні порти.

 

Keywords: capital investment, rating, commercial sea ports.

 

 

Постановка проблеми. Рейтингове оцінювання – дуже складний і багатогранний процес, направлений визначати ефективність роботи підприємств певного сегмента галузі. Враховуючи, що морські торговельні порти є складною структурою господарювання, з унікальними характеристиками та великою кількістю різних активів, необхідно проаналізувати та оцінити найважливіші в реаліях нашої економіки. Для цього необхідно вибрати найбільш вагомі і значні показники, що відображають рівень комплексного розвитку економічної, технічної, організаційної сторін підприємств та порівняти з підприємствами галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні питання рейтингової оцінки підприємств розглядались в працях А.В. Савиної [1], Р.Е. Мансурова [2], Ю. Л. Логвиненко [3], зокрема проблемами інвестування засобів в розвиток морського транспорту порушувались в працях Г.К. Оруджова [4], І.А. Молчкова [5], М.А. Войнатовської [6]. Проте, не достатньо висвітленим та актуальним на сьогодні залишається значимість інвестиційної політики в забезпеченні ефективного функціонування і розвитку морських торговельних портів України.

Невирішена частина проблеми. Досі залишається не вирішеним низка питань, пов’язаних з визначенням рейтингової оцінки морських торговельних портів, врахуванням факторів, що впливають на конкурентоспроможність українського порту, забезпечують подальший розвиток підприємства та оптимізують його виробничу діяльність. Виходячи з цього, потрібно враховувати інвестиційну діяльність порту, що передбачає обсяги вкладень підприємств за кожен рік з реалізації проектів капітального будівництва у порту, реконструкції та модернізації портових потужностей, придбання основних фондів.

Метою дослідження є визначення ролі капітальних інвестицій морських торговельних портів при розрахунку їх рейтингової оцінки.

Виклад основного матеріалу. Одним із головних показників фінансово-господарської діяльності підприємств є капітальні інвестиції. Адже, капітальні інвестиції – це інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

На сьогодні в морських торговельних портах існують технічні проблеми, зокрема, стан причалів і обладнання, рівень автоматизації і комп’ютеризації, способи перенавантаження і зберігання і т.д. Зношеність основних фондів  українських портів складає 70%. Тому технічна та технологічна модернізація морського транспорту відповідно до міжнародних стандартів та вимог до портів, згідно з Транспортною стратегією України до 2020 р., є пріоритетним завданням для держави та самих підприємств. В першу чергу, це приведення глибин портів до рівня, необхідного для заходів великотоннажних суден; розвиток сучасних терміналів; оновлення припортової інфраструктури та кранового господарства.

Низькі темпи оновлення основних фондів призводять до невідповідності сучасним технічним вимогам надання послуг в порту, а це знижує їх рівень завантаженості та привабливості підприємств галузі.

Незадовільні економічні показники від експлуатації морально і фізично застарілої техніки негативно впливають на галузеві показники ефективності виробництва, зокрема на собівартість випуску продукції, величина прибутку, фондовіддачі та рентабельності основних фондів. Експлуатація морально та фізично застарілої техніки вимагає витрат для проведення ремонтів. Оновлення основних фондів повинно йти не тільки за рахунок високих темпів розширеного відтворення, але і за рахунок високих темпів простого відтворення основних фондів. Ширше охоплювати такі економічно вигідні форми відтворення, як технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючого підприємства [7].

Здебільшого розвиток інвестиційної діяльності в морських торговельних портах протягом 2013 р. (табл.1) здійснювався за рахунок власних коштів підприємств, тому план виконано всього на 39,1 %.

 

Таблиця 1.

 Капітальні інвестиції морських торговельних портів у 2013 р., тис. грн.

№ п.п

Підприємство

План

Факт

% виконання

% від заг.

обсягу

1

2

3

4

5

6

1

Бердянський МТП

8920,0

7039,8

78,9

0,77

2

Білгород-Дністровський МТП

20810,0

2856

13,7

0,32

3

Євпаторійський МТП

698,5

2974,8

425,9

0,32

4

Ізмаїльський МТП

864,0

864

13,4

0,09

5

Іллічівський МТП

190605,0

68419

35,9

7,56

6

Керченський МТП

16405,0

9225

56,2

1,02

7

Маріупольський МТП

530106

319658

60,3

35,36

8

Миколаївський МТП

17849,0

35429

189,5

3,92

9

Одеський МТП

770277,0

251731

32,7

27,85

10

СМП «Октябрськ»

32274,0

13796

42,7

1,53

11

Ренійський МТП

2241,0

180

8,0

0,02

12

Скадовський МТП

1308,7

3,1

0,2

3,43

13

Усть-Дунайськ МТП

750,0

611

81,5

0,06

14

Феодосійський МТП

3162,5

24559

776,6

2,72

15

Херсонський МТП

16885,4

3372,7

20,0

0,37

16

«Южний» МТП

694558,0

158609

19,5

17,54

17

Ялтинський МТП

1526,0

4187,4

274,4

4,63

 

Всього

2309240

903514,8

39,1

100

Джерело: розрахунки автора за даними  Державної служби статистики [8]

 

Аналіз даних таблиці свідчить про те, що найбільший обсяг капітальних інвестицій освоїли у 2013 році: Маріупольський МТП – 35,36 %, Одеський МТП – 27,85%, , «Южний» МТП – 17,54 %.

Маріупольський МТП є лідером серед морських портів за обсягом освоєних інвестицій – 319658 тис. грн. Висока конкуренція з боку активно розвинених портів інших держав Азово-Чорноморського басейну зумовила Маріупольський МТП до подальшої модернізації основних фондів підприємства, впровадження інноваційних проектів і підтримки тіснішого діалогу з вантажовідправниками.

У 2013 році капітальні інвестиції Одеського МТП склали 251731 тис. гривень. Порт має ряд конкурентних переваг в регіоні: розвинута інфраструктура, стратегічне розташування, та ін. За останні 15 років залучено сторонніх інвестицій в розвиток Одеського порту на суму понад 300 млн. дол. США.

 «Южний» МТП за фактом освоїв 158609 млн. грн. капітальних інвестицій, направлених на модернізацію перевантажувальних комплексів, реконструкцію колійного господарства, модернізації портальних кранів, оновлення портового флоту.

Далеко не всі морські торговельні порти змогли освоїти запланований обсяг капітальних інвестиції у 2013 р. Ризики інвестування у портову інфраструктуру були пов'язані із законодавчими обмеженнями, особливостями податкової системи, не високими темпами розвитку ринку, низьким рівнем конкуренції, не прозорістю управління, не можливістю передбачити доход. А також впливом факторів на механізм інвестиційної діяльності на кожному окремому підприємстві, це: географічне розташування; водні та земельні природні ресурси; інфраструктура; наближеність до центрів економічного розвитку (ринків збуту, постачальників, наукових центрів); інноваційний потенціал; доступність та якість трудових ресурсів; сформований діловий оптимізм; досвід.

Очевидно, що ставлячи перед собою мету збереження та збільшення свого капіталу підприємство формує інвестиційну культуру, в свою чергу це визначає ефективність роботи в майбутній перспективі, можливість вистояти в конкурентній боротьбі, вийти на якісно новий рівень конкурентоспроможності чи освоїти нові види послуг.

Встановлення зв’язку між сильною інвестиційною культурою підприємства і позитивним рейтингом є безсумнівним, адже в результаті освоєння інвестицій можливе суттєве підвищення ринкової вартості підприємства над вартістю чистих активів. В протилежному випадку - втрата ринкових позицій та можливостей досягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді.

Вплив освоєних капітальних інвестицій підприємства на його рейтингову оцінку зображено на рис 1.

 

 

Рис. 1. Вплив капітальних інвестицій на підвищення рейтингової оцінки підприємств водного транспорту

 

Так як стратегічною ціллю морських торговельних портів є досягнення його конкурентоспроможності, яке на сьогодні можливе шляхом модернізації існуючих та будівництва нових потужностей, в результаті дасть змогу підвищити об’єми робіт та послуг, якість, конкурентні переваги, забезпечить лідерство в галузі. Економічна ефективність капітальних інвестицій проявляється економічним результатом підприємства від їх реалізації.

До економічних результатів діяльності після відновлення матеріально-технічної бази морських торговельних портів можна віднести:

- збільшення прибутковості за рахунок економії фінансових, матеріальних, трудових витрат;

- підвищення рівня продуктивності праці;

- підвищення фондовіддачі;

- зниження частки витрат на виготовлення ∕ надання одиниці продукції (послуги);

- збільшення ефективності капіталовкладень; 

- зростання рентабельності.

Крім вище перерахованого, морські порти з високим значенням рейтингу отримують публічний статус, який виступає гарантом перед кредиторами та партнерами по бізнесу, підвищуючи рівень довіри. Рейтингова оцінка є сигналом для інвесторів про морські порти, показником їх фінансового стану та професійного рівня.

Капітальні інвестиції є важливим механізмом здійснення інвестиційної політики морських торговельних портів з метою підтримки та покращення своїх виробничих потужностей для безперебійної та оперативної роботи перевантажувальних комплексів порту. Інвестиції допомагають портам утримувати та нарощувати їхню конкурентну позицію. Напрямами реалізації цього механізму повинно стати законодавче і нормативно-правове забезпечення розвитку морських торговельних портів України, розвиток наукового та технічного потенціалу, оптимізація виробничого потенціалу воднотранспортної галузі.

Висновок. Таким чином, рейтингова оцінка морських торговельних портів, проведена з урахуванням показника обсягів капітальних інвестицій, освоєних за аналізований період часу, дасть можливість підвищити інформаційну прозорість та інвестиційну привабливість для стратегічних планів портів, а також підвищити ефективність управління портовою діяльністю. Своєчасний рейтинг як комплексна порівняльна оцінка виявить негативні моменти морських портів та галузі у фінансовому аспекті.

Днопоглиблення в морських торговельних портах дозволить знизити час і вартість навантаження, розвиток інфраструктури морських терміналів та зміцнення потужностей залізничних обслуговуючих структур оптимізує термін обробки вагонів з транзитним вантажем. Подальша розбудова та прискорена модернізація інфраструктурних об’єктів провідних морських торговельних портів України, серед яких: Одеський, Маріупольський, Іллічівський, Южний, Херсонський, Білгород-Дністровський забезпечить доступність транспортних послуг, підвищить їх якість, ефективність та лідируючі позиції та позитивний імідж на транспортному ринку.

 

Література.

1.Савина А.В. Рейтинговая оценка как отражение конкурентоспособности предприятий сферы услуг : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Анастасия Владимировна Савина. – Красноярск, 2006. - 136 с.

2.Мансуров Р.Е. Рейтинговая оценка конкурентоспособности перерабатывающих предприятий АПК / Р.Е.Мансуров // Перспективы науки. – 2010. – №2 (04). – с. 125-130.

3. Логвиненко  Ю.Л. Сутність рейтингування підприємств та його значення в ринкових умовах / Ю. Л. Логвиненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2009. - № 640. - С. 319-327.

4. Оруджов Г.К. Инвестиционные ресурсы предприятия и оценка их эффективности : автореф. дис. … на соиск. учен. степ. к.э.н.: 08.00.05 / Гасан Кязым Оруджов. – Санкт-Петербург, 2003. –  23 с.

5. Молчкова И.А. Формирование модели управления инвестированием в развитие морского транспорта : автореф. дис. ... канд. экон. наук. : 08.00.05/ Ирина Анатольевна Молчкова. – Санкт-Петербург, 2002. – 23 с.

6.Войнатовская М.А. Развитие инвестиционной деятельности государственных предприятий морского транспорта в России : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 ∕ Войнатовская Мария Александровна. – СПб., 2007. – 175 с.

7. Николаева Н.К., Маркевич А.Л. Анализ резервов комплексного развития морского портового комплекса региона с учетом внешней среды // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 7 – стр. 41-42.

8. Статистична інформація. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http: //www.ukrstat.gov.ua/.

 

References.

1. Savina, A.C. (2006), Rating as a reflection of the competitiveness of the enterprises of sphere of services, Abstract of  Ph.D. dissertation, Novosib. state un-t econ., Novosibirsk, Russia.

2. Mansurov, R. E. (2010), “Rating of the competitiveness of the processing enterprises of agro-industrial complex, Perspectives of science, №2(04), p.p. 125-130.

3. Logvinenko, Y. L. (2009), “The essence of the rating companies and its value in market conditions”, Visnyk Natsional'noho universytetu "Lviv Polytechnic", Vyp. 640, p.p. 319-327.

4. Orudjov, G. K. (2003),Investment enterprise resources and evaluation of their effectiveness, Ph.D. Thesis, Economics and national economy management, Institute of management and Economics, St. Petersburg, Russia.

5. Molchkova, I.A. (2012), “Formation control model investing in the development of Maritime transport”, Ph.D. Thesis, Economics and national economy management, Institute of Economics and Finance, St. Petersburg, Russia.

6. Voinatovska, M.A. (2007), “The development of the investment activities of public enterprises of Maritime transport in Russia”, Abstract of  Ph.D. dissertation, Economics and national economy management, Institute of water communications, St. Petersburg, Russia.

7. Nikolaeva, N.K., Markevych, A.L. (2007), “Analysis of provisions of the comprehensive development of the port complex in the region with regard to the external environment”, Fundamental research, 7, p.p. 41-42.

8. State Statistics Committee of Ukraine (2014), Statistical information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

Стаття надійшла до редакції 09.11.2014 р.