EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2014

УДК 336.47:837 (477)

 

І. Є. Чуркіна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Одеса, Україна

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНА: ТРАНСФОРМАЦІЯ СУТНОСТІ ТА ОЦІНКА СТУПЕНЯ КОНВЕРГЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Iryna Churkina,

Candidate of Sciences, Associate Professor of Finance and Monetary Department,

Odessa institute of finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade, Ukraine, Odessa

 

BUDGET SYSTEM OF UKRAINETRANSFORMATION OF THE NATURE AND ASSESSMENT OF CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

 

Обґрунтовано необхідність перегляду дефініції «бюджетна система» з урахуванням сучасних тенденцій післякризового відновлення глобальної і національної економік. На цій основі сформовано визначення бюджетної системи на основі виокремлення її основних системних складових, таких як: інститути, організації, бюджетний механізм, інструменти бюджетного регулювання, які при взаємодії сукупно формують властивості емерджентності і синергії, забезпечують стійке функціонування системи. Досліджено місце бюджетної системи України в умовах глобальної конвергенції. Автором оцінено конвергенцію бюджетної системи України зі стандартами ЄС в рамках євроінтеграційних процесів. Розраховано інтегральний показник ступеня конвергенції бюджетної системи України з країнами ЄС та зони євро на підставі оцінки частки видатків консолідованого бюджету (% ВВП), частки консолідованого державного боргу (% ВВП), частки сальдо консолідованого бюджету (% ВВП).

 

Necessity view definition «budget system» based on current trends post-crisis recovery of the global and national economies. Based on this definition formed a budget system based on separation of its major system components, such as institutions, organizations, budgetary mechanism, budget management tools that collectively form the interaction properties emergency and synergies, ensure the stability of the system. Investigated local budgetary system of Ukraine in the global convergence. The author assessed the convergence of the budget system of Ukraine with the EU in the European integration processes. Calculated integral exponent of convergence of the budget system of Ukraine with the EU and the euro area based on estimates of the share of consolidated budget expenditures (% of GDP), the share of consolidated public debt (% of GDP), the share of the consolidated budget balance (% of GDP).

 

Ключові слова. бюджетна система, глобалізаційні процеси, конвергенція, видатки консолідованого бюджету, консолідований державний борг, сальдо консолідованого бюджету.

 

Keywords: budget system, globalization, convergence, consolidated budget expenditures, consolidated public debt, the balance of the consolidated budget.

 

 

Постановка проблеми. Період посткризового відновлення економіки, до якого поступово переходить Україна, формує специфічні вимоги, що спонукають до змін у механізмах функціонування та структурі практично усіх складових національної економічної системи. Необхідність забезпечення повноцінного існування в умовах значно жорсткіших ресурсних обмежень, зростаючі конкурентні виклики та зміни глобального торговельного та фінансового ландшафту, різке зростання уваги до побудови важелів запобігання кризовим явищам і посилення стійкості національної економіки вимагають удосконалення та перебудови базових економічних механізмів, передусім – механізму формування та реалізації бюджетної політики держави у рамках відповідної бюджетної системи. Разом з цим, трансформація внутрішньої сутності бюджетної системи під впливом глобалізаційних процесів, обумовлює необхідність дослідження особливостей її конвергенції з іншими країнами як обов’язкової умови поглиблення інтеграційних зв’язків. Конвергенція бюджетної системи України в умовах глобалізації, на нашу думку, перш за все, передбачає її наближення до стандартів Європейського Союзу як основного, й на даний час єдиного можливого, раціонального, вектору перспективного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах поглиблення глобалізаційних викликів бюджетна система є одним з  найважливіших економічних важелів впливу держави на соціально-економічний розвиток. Різні аспекти проблематики дослідження бюджетної системи та конвергенції економічних систем розглядалися у численних працях таких науковців як Р. Барро, Р. Рана, Дж. Стіглиць, Г. Климко, Б. Кульчицький, Г. Росинська, В. Силантьев та ін.

Зважаючи на достатній рівень обґрунтованості в економічній літературі проблематики з питань дослідження бюджетної системи та визначення конвергенції економічних систем, зокрема фінансових систем, оцінка ступеня конвергенції саме бюджетної системи залишається поза увагою науковців. Саме це й визначило мету даної статті.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження трансформації сутності бюджетної системи та оцінка ступеня конвергенції бюджетної системи України в умовах глобалізаційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Бюджетна система є одним з провідних інститутів держави. На протязі усього історичного періоду існування держав фінансові ресурси мобілізуються у бюджетну систему, забезпечуючи державним і територіальним органам влади можливість виконання покладених на них функцій. Бюджетна система дозволяє здійснювати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах усіх членів суспільства. В умовах розвинутої ринкової економіки, де можливості держави впливати на перебіг економічних процесів звужуються ринковими регуляторами, значно підвищується роль бюджетної системи як одного з найважливіших інструментів державного регулювання економіки з метою забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства.

З урахуванням сучасних тенденцій післякризового відновлення глобальної й вітчизняної економік базова дефініція «бюджетна система» потребує перегляду, так як точне й детальне визначення складових даної категорії, різнобічність розгляду характеристик явища чи процесу в їх єдності, урахування динамічності економічних процесів у зв’язку з діалектичними закономірностями дають змогу не залишати поза увагою важливі складові економічної реальності, передбачити динаміку економічних процесів у майбутньому, прийняти адекватні управлінські рішення та розробити ефективні заходи.

У загальному значенні система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, якій притаманна емерджентність, тобто унеможливлення зведення властивостей системи до суми властивостей її складових. В економічному аспекті переважно йдеться про формування такої системи, у складі якої кожен елемент функціонує ефективніше, ніж поза нею, тобто крім загальної властивості емерджентності, як правило, присутня й властивість синергії.

Аналіз наукових поглядів [1; 2, c.58; 3, c.129; 4] дає можливість виокремити три основні складові економічної системи:

1) інститути – норми, правила, закони, домовленості тощо – соціальні, політичні, формальні й неформальні, які допомагають сформувати взаємовідносини суб’єктів економічної діяльності;

2) організації – підприємства, організації, установи тощо, які несуть тягар організації функціонування системи;

3) економічний механізм – дає змогу формувати процеси виробництва, розподілу, перерозподілу тощо.

Але перелік складових економічної системи не вичерпується вищезазначеними елементами. На необхідність ще одного елементу в економічній системі – «інструменти державного регулювання», який дає можливість при необхідності відкоригувати діяльність системи з огляду на зміну впливу внутрішніх і зовнішніх щодо системи чинників, вказує Дж. Стігліц, зазначаючи, що ефективна економічна система – це та система, що піддається коригуванню як ринковими, так і адміністративними засобами [5, c. 322].

Таким чином, на основі вищевикладеного можна узагальнити, що бюджетна система – це сукупність взаємодіючих елементів, таких як: інститути; організації; бюджетний механізм; інструменти бюджетного регулювання, які при взаємодії сукупно формують властивості емерджентності і синергії, забезпечують стійке функціонування системи на певному історичному часовому інтервалі та виконання нею функцій, необхідних суспільству.

Процеси, що відбуваються в сучасній економіці України, і конвергенція (формування конвергентної економіки) - є не тільки взаємопов’язаними, а й обоюдогострими проблемами. Їх співвідношення має не тільки ситуаційну, а й методологічну, теоретичну, науково-практичну та стратегічну актуальність. Поглиблене вивчення їх взаємозв’язку є необхідним, своєчасним й актуальним напрямком сучасних наукових досліджень [6, c. 39].

В економічній науці термін «конвергенція» використовується для позначення зближення різних економічних систем, економічної та соціальної політики різних країн. Термін «конвергенція» отримав визнання в економічній науці у зв’язку з широким розповсюдженням в 1960-1970 рр. теорії конвергенції [7].

Пріоритет у розробці теорії конвергенції належить американському економісту Уолтеру Бакінгем. У 1958 р. у книзі «Теоретичні економічні системи. Порівняльний аналіз » він зробив висновок про те, що «реально діючі економічні системи стають все більш схожими, ніж різними… Синтезоване суспільство запозичить від капіталізму приватну власність на знаряддя і засоби виробництва, конкуренцію, ринкову систему, прибуток і інші види матеріальних стимулів». З соціалізму, на думку У. Бакінгема, в майбутню конвергентну економічну систему перейде економічне планування, робочий контроль за умовами праці, справедлива рівність у доходах населення [8].

Конвергенція бюджетної системи України в умовах глобалізації, на нашу думку, перш за все, передбачає її наближення до стандартів Європейського Союзу як основного, й на даний час єдиного можливого, раціонального, вектору перспективного розвитку.

Згідно «Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» визначено основні напрями інтеграційного процесу України до ЄС [9]:

- адаптація законодавства України до законодавства ЄС, забезпечення прав людини;

- економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною і ЄС;

- інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки;

- політична консолідація та зміцнення демократії;

- адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС;

- культурно-освітня і науково-технічна інтеграція;

- регіональна інтеграція України;

- галузева співпраця;

- співробітництво у галузі охорони довкілля.

В рамках даної роботи нами буде досліджено один з цих напрямів, що безпосередньо відносяться до сфери державних фінансів, зокрема бюджетної системи країни:

- економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною і ЄС – розвиток процесу економічної інтеграції полягає у лібералізації і синхронізованому відкритті ринків ЄС та України, взаємному збалансуванні торгівлі, наданні на засадах взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським експортерам на ринках ЄС.

Основні теоретичні підходи до оцінки конвергенції були розроблені в рамках теорії економічного зростання, але в даний час застосовуються до широкого спектру показників. Насамперед, мова йде про концепції в-конвергенції та у-конвергенції. У відповідності з ідеєю в-конвергенції, бідніші країни в початковий період часу характеризуються в середньому більш високими темпами зростання в ході процесу інтеграції. Аналогічним чином, країни з невеликим рівнем іншого показника в початковий період часу характеризуються великими темпами його зростання. Інакше кажучи, темпи приросту показника і вихідний рівень зворотньо корельовано, що може бути виявлено на основі найпростішої економетричної регресії. у-конвергенція передбачає зменшення з часом стандартного відхилення величини показника (наприклад, ВВП на душу населення), згладжує розбіжність між країнами. Іншим індикатором, який часто використовують при наявності тренда в тимчасових рядах, є ставлення стандартного відхилення до середньої (коефіцієнт варіації). в-конвергенція не завжди передбачає у-конвергенцію: у ситуації, коли група більш багатих і бідніших країн постійно змінюється (за рахунок погіршення економічного становища в багатих і поліпшення в бідних), але загальний рівень розриву між багатими і бідними постійний, у-конвергенція відсутній [10; 11].

Альтернативу даного аналізу складає вивчення кореляції динаміки зміни показників (наприклад, темпи зростання). Очевидно, що подібна конвергенція також не збігається з у-або в-конвергенцією; навпаки, при співпадаючих темпах зростання не абсолютні значення показників країн розходяться, а кореляція між вихідним рівнем і поточною динамікою відсутня. У той же час даний показник становить інтерес хоча б тому, що відображає схожу реакцію країн на екзогенні шоки, або навіть (при більш вільній інтерпретації) передачу шоків з однієї країни в іншу, тобто існування зв’язуюючих економіки механізмів трансмісії збурень. Інакше кажучи, на відміну від згаданих вище довгострокових показників, мова йде про оцінку, швидше короткострокової динаміки «зближення» ділових циклів [12, c.33].

Для оцінки конвергенції бюджетної системи України з бюджетними системами країн ЄС застосуємо такі групи основних параметрів бюджетної системи аналізованих країн як: частка видатків консолідованого бюджету (% ВВП), частка консолідованого державного боргу (% ВВП), частка сальдо консолідованого бюджету (% ВВП), узагальнюючи які, розрахуємо інтегральний індекс конвергенції бюджетної системи до бюджетних стандартів країн ЄС.

Інтегральний індекс конвергенції представляє собою лінійну згортку наступного виду:

 

Іі = ∑ аij zij                                                      (1)

 

де аij- вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску j-го показника в  інтегральний показник;

zij нормалізовані значення вхідних показників хij.

Нормалізовані значення показників конвергенції (частка видатків консолідованого бюджету (% ВВП), частка консолідованого державного боргу (% ВВП), частка сальдо консолідованого бюджету (% ВВП)) отримуємо на основі процесу нормування даних показників, зокрема: із кожного значення показника віднімається середня величина для всіх країн, і результат ділиться на стандартне відхилення, таким чином, розмірність показників не справляє вплив на інтегральний індекс.

При такому підході більше значення показника відповідає більшої дистанції між країнами (дивергенції), при конвергенції – дистанція показників має бути мінімальною.

Результати розрахунків представлено у таблиці 1.[1]

 

Таблиця 1.

Інтегральний індекс конвергенції бюджетної системи України до бюджетних стандартів ЄС

Країна / роки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ЄС-27 (EU 27)

0,27369

0,301635

0,46146

0,303197

0,260769

0,272926

0,248359

Зона євро (17 країн) (EA 17)

0,412821

0,371029

0,501821

0,397638

0,353706

0,373891

0,341702

Бельгія (BE)

0,805388

0,891857

0,773549

0,725778

0,690508

0,61396

0,670182

Болгарія (BG)

-0,43203

-0,50554

-0,95075

-0,83686

-0,87056

-0,75524

-0,66546

Чехія (CZ)

-0,3505

-0,43612

-0,42847

-0,3825

-0,33966

-0,359

-0,26904

Данія (DK)

0,612027

0,595384

0,150209

0,453605

0,514272

0,367536

0,411607

Німеччина (DE)

0,334555

0,35058

0,041157

0,326047

0,307659

0,345442

0,243284

Естонія (EE)

-0,79866

-0,86965

-1,02445

-0,61131

-0,64823

-0,61468

-0,65823

Ірландія (IE)

-0,54922

-0,50833

0,681181

-0,19165

-0,25143

-0,09046

-0,00444

Греція (EL)

0,462611

0,618885

1,905993

0,84206

0,881518

0,745468

0,683427

Іспанія (ES)

-0,12324

-0,43702

0,262783

-0,27388

-0,39506

-0,34988

-0,18146

Франція (FR)

0,580989

0,675949

0,870687

0,588907

0,575723

0,587407

0,565547

Хорватія (HR)

-0,21555

-0,26681

-0,3521

-0,25148

-0,32773

-0,27498

-0,19805

Італія (IT)

0,860871

0,912492

0,899833

0,83476

0,715843

0,811403

0,74063

Кіпр (CY)

0,399017

0,084728

-0,04533

-0,04662

-0,11787

-0,08894

0,15638

Латвія (LV)

-0,86298

-0,8133

-0,21624

-0,52268

-0,59096

-0,54664

-0,5652

Литва (LT)

-0,82517

-0,859

-0,21982

-0,59319

-0,75654

-0,72635

-0,71803

Люксембург (LU)

-0,52227

-0,35258

-0,99268

-0,38374

-0,34504

-0,27562

-0,29445

Угорщина (HU)

0,320953

0,470955

0,379343

0,417356

0,931467

0,339079

0,301536

Мальта (MT)

-0,01613

-0,08011

-0,32673

-0,1347

-0,12986

-0,11146

-0,06309

Нідерланди (NL)

0,177292

0,411196

0,229168

0,230317

0,146506

0,170335

0,218035

Австрія (AT)

0,458099

0,55785

0,28469

0,434019

0,392588

0,381579

0,366872

Польща (PL)

-0,16323

-0,19304

-0,12053

-0,29197

-0,32268

-0,3511

-0,41168

Португалія (PT)

0,158783

0,208391

0,741762

0,315161

0,531152

0,350023

0,475192

Румунія (RO)

-0,87224

-0,97059

-0,52267

-0,75565

-0,75727

-0,70573

-0,71355

Словенія (SI)

-0,28527

-0,32479

-0,16717

-0,12481

-0,18618

-0,07935

-0,36223

Словаччина (SK)

-0,78523

-0,79625

-0,42714

-0,69393

-0,6446

-0,61731

-0,44311

Фінляндія (FI)

0,5719

0,552229

0,059441

0,428488

0,501505

0,486322

0,475095

Швеція (SE)

0,693983

0,603914

-0,14643

0,313113

0,285529

0,216581

0,168613

Об’єднане Королівство (UK)

-0,19273

0,000505

0,688652

0,057801

-0,00841

0,068459

-0,01711

Норвегія (NO)

1,377551

1,185025

-1,42681

0,602279

0,773865

0,923647

0,693514

Україна (UА)

-1,50612

-1,37947

-1,56443

-1,17554

-1,17054

-1,10731

-1,19485

Складено та розраховано автором за результатами дослідження на підставі даних [13; 14; 15; 16]

 

Динаміка інтегрального індексу конвергенції бюджетної системи України до бюджетних стандартів країн ЄС представлена на рис. 1.

 

Рис. 1. Динаміка інтегрального індексу конвергенції бюджетної системи України до бюджетних стандартів країн ЄС, 2007-2013 рр.

 

Висновки. Як бачимо, впродовж аналізованого періоду часу 2007-2013 рр., бюджетна система України невпинно наближується до бюджетних стандартів ЄС, особливо можна виділити низку наступних європейських країн, з якими у України виявлено мінімальну дистанцію між інтегральними індексами конвергенції: Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Румунія Словаччина. В окремі періоду часу до даного переліку можна віднести: 2007 р. – Ірландія, Кіпр; 2008 р. – Ірландія; 2009 р. – Хорватія, Норвегія; 2011 р. – Іспанія.

Позитивна динаміка бюджетної конвергенції пояснюється проведенням консолідованої бюджетної політики ЄС, впровадженням та виконанням Спільного бюджету європейським співтовариством, що сприяло внутрішнім процесам конвергенції країн ЄС, та активізацією процесів європейської інтеграції з боку України, конвергенцією вітчизняної бюджетної системи до європейських стандартів.

 

Література.

1. Леоненко П.М. Сучасні економічні системи: навч. посібник / П.М. Леоненко, О.І. Черепніна. – К.: Знання, 2006. – 429 с.

2. Основи економічної теорії: політекономічний сегмент / відп. ред. Г.Н. Климко. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 245 с.

3. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи: нав. посіб./ Б.В. Кульчицький. – Л.: Афіша, 2004. – 175 с.

4. Мочерний С.В. Економічна система / С.В. Мочерний // Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1 / відп. ред. С.В. Мочерний. – К.: Академія, 2000. –444 с.

5. Стиглиц Дж. Крутое пике:  Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Дж. Стиглиц; пер. с англ. – М. Эксмо, 2011. – 512 с.

6. Силантьев В. Теория конвергенции: генезис и современные реалии / В. Силантьев, Г. Россинская // Актуальные проблемы развития общества и экономики, 2013. - № 3. – С.39-43.

7. Экономический словарь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://abc.informbureau.com/html/eiiaadaaioess.html

8. Модели и реалии «постсоциалистического» общества. Cудьба конвергентных теорий и поиски нового синтеза. – http://rusmir.in.ua/nay/3327-modeli-i-realii- postsocialisticheskogo-obshhestva.html

9. Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» зі змінами і доповненнями № 929/2011 від 27.09.2011р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615/98

10. Barro R.J., Sala-i-Martin X. Convergence. Journal of Political Economy, 1992. - Vol. 100, no. 2.

11. Sala-i-Martin X. Regional Cohesion: Evidence & Theories of Regional Growth &Convergence. European Economic Review, 1996. - Vol. 40.

12. Rana P.B. Economic Integration in East Asia: Trends, Prospects, & a Possible Roadmap.ADB Working Paper on Regional Economic Integration, 2006. - No. 2. – Р. 26-54.

13. Офіційний сайт статистики Європейського Союзу. - [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

14. Офіційний сайт Державної статистичної служби України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua,

15. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua

16. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.imf.org

 

References.

1. Leonenko, P.M. (2006), Suchasni ekonomichni systemy [Modern economic systems], Znannia, Kyiv, Ukraine.

2. Klymko, H.N. (2002), Osnovy ekonomichnoi teorii: politekonomichnyj sehment [Fundamentals of economic theory: political economy segment], 4rd ed, Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.

3. Kul'chyts'kyj, B.V. (2004),  Suchasni ekonomichni systemy [Modern economies],  Afisha, Lviv, Ukraine.

4. Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna systema [Economic system], Akademiia, Kyiv, Ukraine.

5. Stiglic, Dzh. (2011),  Krutoe pike:  Amerika i novyj jekonomicheskij porjadok posle global'nogo krizisa [America and new economic order after global crises], Jeksmo, Moscow, Russia.

6. Silant'ev, V. (2013), “Convergence theory: genesis and contemporary realities”,  Aktual'nye problemy razvitija obshhestva i jekonomiki, vol. 3, pp. 39-43.

7. Economic Dictionary, available at:  http://abc.informbureau.com/html/eiiaadaaioess.html

8. Models and realities of post-socialist society. Fates convergence theories and the search for a new synthesis, available at: http://rusmir.in.ua/nay/3327-modeli-i-realii- postsocialisticheskogo-obshhestva.html

9. The President of Ukraine (2011), Decree of the President of Ukraine "On Approval of the Strategy of Ukraine's integration into the European Union" as amended 929/2011, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615/98 (Accessed 27 Sep 2014).

10. Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X. (1992), “Convergence, Journal of Political Economy, vol. 100, pp. 22-36.

11. Sala-i-Martin, X. (1996), “Regional Cohesion: Evidence & Theories of Regional Growth &Convergence”, European Economic Review, vol. 40, pp.78-93.

12. Rana, P.B. (2006), “Economic Integration in East Asia: Trends, Prospects, & a Possible”, Working Paper on Regional Economic Integration, vol. 2, pp. 26-54.

13. The official website for European Union statistics (2014), available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (Accessed 27 Sep 2014).

14. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2014), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 27 Sep 2014).

15. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine (2014), available at: http://www.minfin.gov.ua (Accessed 27 Sep 2014).

16. The official website of the International Monetary Fund (2014), available at: http://www.imf.org (Accessed 27 Sep 2014).

 


[1] Блакитним маркером виділено країни відповідно по роках, до яких, за значеннями інтегрального індексу конвергенції максимально наближена Україна

 

Стаття надійшла до редакції 31.10.2014 р.