EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2010

УДК 658.14.012.2

 

С. А. Львіцина,

 Аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

 

 

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 

Анотація. У  статті  обґрунтовано напрями  удосконалення методології, методики й організації фінансового планування діяльності будівельних підприємств у контексті запровадження концептуального підходу фінансової рівноваги. Концептуальні засади фінансового планування розглянуто в процесі його становлення та в сучасних умовах господарювання, уточнено сутність та завдання фінансового планування діяльності підприємств. Досліджено принципи, методи фінансового планування та розширено їх класифікацію через встановлення нових критеріїв – за видами концепцій. Визначено склад показників фінансового плану будівельного підприємства в цілому та сегментів його діяльності, їх відмінності для малого і збиткового підприємства. Виявлено напрямки узгодження складових фінансової політики у процесі фінансового планування та її вплив на порядок розрахунку, склад показників фінансового плану.

 

Annotation. The article reveals the directions for improving the methodology, techniques and organization of financial planning of construction enterprises in the context of implementing the conceptual approach of financial balance. Conceptual principles of financial planning is considered in the process of its formation and in the contemporary economy, the essence and objectives of financial planning activity. Principles, methods and expanded financial planning and their classification by establishing new criteria - the types of concepts. The composition of the financial plan of the industrial enterprise as a whole and segments of the business, their differences for small and unprofitable enterprises. There are areas of agreement components of financial policy in the financial planning process and its impact on the calculation procedure, the composition of the financial plan.

 

Ключові слова: фінанси підприємства, фінансові ресурси, фінансовий план, фінансова стратегія, касовий план

 

Key words: finance companies, financial resources, financial plan, financial strategy, cash plan

 

Актуальність теми

Становлення нових та поступова зміна дотеперішніх економічних і соціальних відносин в Україні впливає на формування фінансової системи та відповідних методів управління фінансами. Фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи та одна із функцій управління підприємством набуває актуальності за сучасних умов, коли суттєвим для діяльності є вплив глобалізації, поступової інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку.

Потреба у цілісній концепції фінансового планування спонукає до дослідження складових процесу планування фінансових ресурсів підприємства, необхідності застосування основних макроекономічних показників при розрахунку показників плану підприємств за індикативного планування, інструментів досягнення фінансової рівноваги в умовах розвитку національної фінансової системи і впливу світової економіки. Для визначення завдань, принципів, методів фінансового планування в окремих наукових розробках використовуються положення телеологічної, генетичної концепцій або їх поєднання, що не враховує сучасних умов і робить застосування фінансового планування неефективним.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Розглянуто цілу низку методичних рекомендацій щодо вирішення питань фінансового планування на будівельному підприємстві. Проте однозначної думки щодо рекомендацій по удосконалення механізму фінансового забезпечення будівельного процесу немає, що призводить лише до різноманітних рекомендацій щодо його фінансування і не вирішує проблеми його здійснення в практичній діяльності самою будівельною організацією.

Окремі методологічні, методичні й організаційні аспекти фінансового планування досліджуються українськими вченими В. Бабіченком, В. Беседіним, М. Білик, В. Биковою, І. Бланком, В. Борисовою, Г. Висоцьким, А.Ф.  Гойко, В.Корнєєвим, І. Ожерельєвою, В. Опаріним, О. Орловим, І. Полтьєвою, О.Терещенком, В. Тропіною, І. Хомою, М. Чумаченком, А. Чуписом, І.Шестовою та ін., а також зарубіжними дослідниками, такими, як Р. Акофф,  І.Ансофф, М. Алексєєва, В. Бочаров, Р. Брейлі, І. Брігхем, Дж. Ван Хорн,  Дж.Вахович, У. Кінг, Ч. Лі, С. Маєрс, М. Поукок, А. Робсон, Дж. Сігел, А.Тейлор,  Дж. Фіннерті, Дж. Шим та ін.

Практика безсистемності застосування будівельними  підприємствами планування призводить до зниження прибутковості.

 

Мета статті

Метою дослідження є удосконалення методології, методики й організації фінансового планування діяльності проми-слових підприємств у контексті положень концептуального підходу щодо змісту, форми та процесу складання фінансового плану за індикативного планування. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

·         Розглянути  мету та завдання фінансового планування

·         Проаналізувати  методику  розробки фінансового плану

·         Співставити  перспективне  та поточне  фінансове  планування

·         Розглянути сутність оперативного  фінансового планування

 

Виклад основного матеріалу.

 

Мета та завдання фінансового планування

Ефективне управління фінансами підприємства забезпечується за умови планування всіх фінансових потоків, процесів і відносин на підприємстві. Фінансове планування тільки тоді дає позитивні результати, коли ґрунтується на знанні об’єктивних закономірностей суспільного розвитку, тенденціях руху фінансових ресурсів, вивченні вихідної бази, результативності раніше проведених заходів та фінансових операцій.

В умовах ринку зростає значущість фінансового планування на мікрорівні, оскільки кожний крок підприємства пов’язаний з ризиком, приносить доходи або втрати і має бути попередньо розрахований, обґрунтований у різних варіантах, перш ніж буде прийнято рішення.

До основних завдань фінансового планування діяльності підприємства

відносяться:

забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності;

визначення напрямів ефективного вкладення капіталу, ступеня раціонального його використання;

виявлення внутрішньогосподарських резервів зростання прибутку за рахунок економного використання ресурсів;

встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом, банками та іншими підприємствами (організаціями, установами);

дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;

контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та утворенням і використанням виробничих і фінансових ресурсів.

До об’єктів фінансового планування на підприємстві належать дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), обсяги оборотних активів та джерела їх поповнення, прибуток, джерела фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності, позабюджетні фонди, оновлення основних засобів, відносини з бюджетом та банками.

В умовах ринку підприємства самостійно розробляють і затверджують показники фінансових планів. Процес фінансового планування включає:

розрахунки планових фінансових показників з використанням виробничих розділів плану діяльності підприємства;

узгодження показників плану з акціонерами, банківськими установами;

розгляд проекту плану керівництвом підприємства і трудовим колективом.

Для обґрунтування розробки фінансового плану принципове значення має проведення передпланового аналізу фінансової діяльності, в результаті якого виявляються резерви підвищення ефективності роботи підрозділів підприємства, вплив зовнішнього середовища - економічних, фінансових, валютних, кредитних, конкурентних та інших умов, в яких здійснюється

виробнича діяльність підприємства.

В умовах ринку в діяльності підприємства зовнішнє середовище є основним джерелом невизначеності, яке пояснюється непередбачуваністю, неможливістю врахування впливу всіх змін, дій і взаємозв’язків в ньому. При цьому потрібно зазначити, що ця невизначеність у фінансовій сфері проявляється в найбільшій мірі. Саме вплив зовнішнього середовища зумовлює появу ризику.

Для розробки фінансового плану підприємства необхідна належна інформаційна база. В якості такої бази використовують:

• постанови органів галузевого або територіального управління щодо

розвитку підприємства;

• фінансові норми і нормативи;

• державні замовлення і контракти;

• обсяг державних централізованих капітальних інвестицій;

• інформацію про стан ринку товарів (робіт, послуг);

• результати аналізу виробничо-фінансової діяльності в попередньому (базовому) періоді;

• планові показники інших розділів плану економічного і соціального розвитку підприємства.

Методика розробки фінансового плану

Фінансове планування [8] базується на таких принципах, як:

принцип використання планових фінансових показників для управління фінансовими ресурсами підприємства;

принцип ефективності, який орієнтує на досягнення позитивних фінансових результатів за окремими операціями від діяльності кожного підрозділу підприємства, на досягнення необхідного економічного і соціального ефекту;

принцип комплексності та єдності мети. Він передбачає узгодження виробничих і фінансових ресурсів, планів на різних рівнях управління підприємством. При цьому необхідне поєднання загальнодержавних, колективних та особистих економічних інтересів учасників відтворення;

принцип науковості, який забезпечує реальність та ефективність передбачених планом завдань.

Фінансове планування здійснюється за такою схемою:

проводиться аналіз фінансової ситуації;

розробляється загальна фінансова стратегія підприємства;

складається проект поточного фінансового плану;

здійснюється коригування, увязка і конкретизація фінансового плану;

розробляються оперативні фінансові плани;

проводиться аналіз і контроль виконання фінансового плану.

На першому етапі аналізують фінансові показники діяльності підприємства за попередні 2 – 3 роки. Основна увага приділяється таким показникам, як обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), собівартість реалізованої продукції, фінансові результати діяльності підприємства. Такий аналіз дає можливість оцінити результати діяльності та визначити проблемні питання, що стоять перед підприємством.

На другому етапі здійснюють розробку фінансової стратегії та визначають фінансову політику за основними напрямами фінансової діяльності підприємства, складають основні прогнозні документи, які

стосуються перспективних фінансових планів.

На третьому етапі уточнюють і конкретизують основні показники прогнозних фінансових документів за допомогою розробки поточних фінансових планів.

На четвертому етапі ув’язуються показники фінансових планів з виробничими, комерційними, інвестиційними та іншими планами, що розробляються підприємством.

На п’ятому етапі здійснюють оперативне фінансове планування, у процесі якого визначаються поточна виробнича, комерційна та фінансова діяльність підприємства і кінцеві фінансові результати його діяльності.

Процес фінансового планування завершується аналізом і контролем виконання фінансового плану. Цей етап полягає у зіставленні фактичних фінансових результатів діяльності підприємства з плановими показниками, виявленні причин відхилень від їх планового значення та у розробці заходів

щодо усунення негативних явищ.

Ефективним щодо управління фінансовими ресурсами підприємства будь-якої форми власності є фінансовий план, який складається у формі балансу доходів і видатків на плановий період.

Вихідною інформацією для складання балансу доходів і видатків служать: планові показники виробничо-фінансової діяльності підприємства, плановий прибуток, його використання, амортизаційні відрахування, приріст оборотних активів, обсяги і джерела капітальних інвестицій, надходження і

сплата податку на додану вартість та інші дані.

Плановий баланс доходів і видатків будівельного підприємства, наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Плановий баланс доходів і видатків будівельного підприємства

(тис. грн.)

Розділи і статті балансу

Всього
на рік

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

A

1

2

3

4

5

І. Доходи і надходження

 

 

 

 

 

1. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

7240

1680

1930

1990

1640

2. Амортизаційні відрахування

686

160

175

170

181

3. Цільове фінансування капітальних інвестицій

220

_

_

135

85

4. Мобілізація внутрішніх ресурсів в капітальному будівництві

14

3

3

4

4

5. Інші джерела фінансування капітальних інвестицій (крім банківського кредиту)

54

_

12

25

17

6. Податок на додану вартість, що надходить в складі виручки від реалізації робіт, послуг, товарно- матеріальних цінностей, іншого майна (податкове зобов’язання)

845

182

236

223

204

7. Довготерміновий кредит банку

490

_

_

290

200

8. Інші (позабанківські) довгострокові позики

_

_

_

_

_

Разом доходи і надходження

9549

2025

2356

2837

2331

ІІ. Видатки та відрахування

 

 

 

 

 

1. Капітальні інвестиції у виробничі об'єкти
– всього:
У тому числі за рахунок:
• власного прибутку
• інших джерел

4860

963

1165

1607

1125

4695

929

1121

1553

1086

165

35

44

48

39

2. Приріст нормативу власних оборотних активів – всього у тому числі за рахунок прибутку

68

_

_

38

30

68

_

_

38

30

3. Витрати на виробничо-технічний розвиток
(крім капітальних інвестицій)

106

22

27

27

24

4. Витрати на соціальний розвиток

84

20

22

22

20

5. Дивіденди, інші форми заохочення

1890

420

485

485

500

6. Погашення довгострокових кредитів

320

80

80

80

80

7. Податок на додану вартість, що сплачується підприємством постачальникам матеріалів

768

180

195

200

193

8. Інші витрати за рахунок доходів відображених в розділі І

276

58

72

72

74

Разом видатки та відрахування

8366

1743

2076

2531

2046

ІІІ. Плетежі в бюджет

 

 

 

 

 

1. Податок на прибуток

1810

420

482

498

410

2. Податок на додану вартість

253

59

68

70

56

3. Акцизний збір

_

_

_

_

_

Разом платежів в бюджет

2063

479

550

568

466

IV. Асигнування з бюджету та
позабюджетних фондів

 

 

 

 

 

1. Централізовані капітальні інвестиції

690

152

190

212

136

2. Інші витрати

190

45

50

50

45

Разом асигнувань

880

197

240

262

181

Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями

1183

282

310

306

285

 

У першому розділі „Доходи і надходження” згруповані всі джерела надходжень фінансових ресурсів – прибуток від усіх видів господарської діяльності підприємства, амортизаційні відрахування, які у складі виручки надходять підприємству й використовується як джерело фінансування капітальних інвестицій на відновлення, реконструкцію й модернізацію основних засобів, інші фінансові ресурси, в тому числі централізовані.

Доцільність включення до складу ресурсів, що надходять підприємству, зумовлена тим, що одержаний в складі виручки від реалізації ПДВ має бути повністю перерахований до державного бюджету, але за вирахуванням видатків на оплату ПДВ підприємства як покупця матеріальних ресурсів, при чому не всіх, а тільки тих, що витрачені на виробництво продукції (робіт, послуг) і згідно із законодавством включаються до складу валових витрат.

У другому розділі балансу „Видатки та відрахування” відображаються всі видатки, джерела фінансування яких визначені в першому, а також четвертому розділах. Витрати, які фінансуються з кількох джерел, для зручності виділяються окремим рядком частина, що покривається за рахунок

прибутку.

Третій і четвертий розділи містять платежі підприємства у державний бюджет, у тому числі податок на прибуток, ПДВ, акцизний збір, а також суму асигнувань з бюджету.

В балансі доходів і витрат визначається сума перевищення платежів у бюджет проти асигнувань із бюджету. Якщо баланс доходів і видатків складено правильно, то різниця між першим і другим розділами дорівнює ризниці між платежами в бюджет й асигнувань з бюджету.

У наведеному балансі доходів і видатків загальна сума доходів і надходжень становить 9549 тис. грн., видатки і відрахування – 8366 тис. грн., перевищення надходжень над видатками – 1183 тис. грн., що відповідає статті четвертого розділу балансу.

Для перевірки правильності складання балансу з точки зору взаємозв’язку окремих доходів і видаткових статтей і подальшого контролю за дотриманням використання окремих видів доходів і надходжень за цільовим призначенням, у практиці фінансового планування використовують так званий шахматний баланс.

В умовах ринкової економіки на вітчизняних підприємствах застосовують новий вид фінансового планування – бюджетування. У загальному вигляді бюджет – це кошторис доходів і видатків всіх господарських підрозділів підприємства, його функціональних служб і організацій. Складання фінансових бюджетів розглядається як основа внутрішньогосподарського оперативного планування, зіставлення витрат і

результатів. Підприємство може розробляти декілька основних видів поточних фінансових бюджетів:

·         матеріальний бюджет – відображає потребу підприємства в окремих видах матеріалів, будівельних конструкціях, необхідних для виконання виробничої програми;

·         трудовий бюджет – визначає планові потреби підприємства в персоналі в цілому, в тому числі робітниках за професійно-кваліфікаційною ознакою;

·         бюджет адміністративно-управлінських витрат – відображає планові витрати підприємства на здійснення основних управлінських функцій;

·         бюджет готівки – визначає рух грошових потоків підприємства, його доходів і видатків, характеризує рівень ліквідності;

·         бюджет додаткових вкладень капіталу відбиває додаткові грошові кошти для розширення будівельного виробництва, оновлення основних засобів, впровадження новітніх технологій тощо.

За способом впливу факторів на діяльність підприємства розрізняють:

·         статичний бюджет – в ньому всі показники визначають на початок планового періоду і не коригують впродовж року;

·         динамічний бюджет – його показники постійно коригують після завершення певного періоду з врахуванням змін умов господарювання;

·         гнучкий бюджет – складається для кількох можливих обсягів діяльності внаслідок впливу стохастичних факторів (зміна податкових ставок,  інфляція, цін на матеріальні ресурси, енергоносії тощо).

В процесі складання бюджетів можуть використовуватися такі методи:

·         метод нарощування – при його складанні враховуються показники попереднього бюджетного періоду з відповідним коригуванням динаміки змін у майбутньому;

·         пріоритетний метод – ґрунтується на звітних даних і передбачає обґрунтування пріоритетних напрямів відносного скорочення або зростання бюджетних сум;

·         бюджетування з нульової точки – на основі детального аналізу операцій та нормативів використання ресурсів формуються точні та найбільш  обґрунтовані планові показники.

Інформація з окремих бюджетів використовується для формування зведених операційних і фінансових бюджетів підприємства.

В процесі формування планових бюджетів узгоджуються дії та інтереси різних підрозділів  підприємства, підвищується обґрунтованість планів діяльності, створюються передумови для аналізу витрат, ефективності діяльності управлінського персоналу.

Фінансове планування на підприємстві здійснюється за трьома основними напрямами: перспективне, поточне та оперативне. Усі названі підсистеми фінансового планування повинні бути взаємопов’язані і взаємообумовлені.

Перспективне та поточне фінансове планування

Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії підприємства і прогнозування фінансової діяльності. Фінансова стратегія – це складова частина загальної стратегії економічного розвитку підприємства, яка повинна узгоджуватися з метою та напрямами, визначеними загальною стратегією. Водночас фінансова стратегія сама справляє суттєвий вплив на формування загальної економічної стратегії економічного розвитку підприємства. Це здійснюється в результаті зміни ситуації на фінансовому ринку, що зумовлює необхідність коригування фінансової та загальної стратегії розвитку підприємства.

До основних ознак стратегічного фінансового планування можна віднести:

·         спрямованість у перспективу (на період більше одного року);

·         орієнтацію на вирішення ключових проблемних питань, від досягнення яких залежить виживання підприємства;

·         органічне ув’язування поставлених цілей з обсягом і структурою ресурсів, необхідних для їх досягнення;

·         врахування впливу на плановий об’єкт зовнішніх факторів, розробка заходів для розв'язання завдань планової фінансової системи;

·         адаптивний характер, тобто здатність передбачити зміни зовнішнього і внутрішнього середовища фінансового планування об’єкта і пристосувати до них процес його функціонування.

Формування фінансової стратегії здійснюються за такою схемою:

·         визначення періоду реалізації стратегії;

·         аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства;

·         формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства;

·         розробка фінансової політики та заходів для забезпечення реалізації фінансової стратегії;

·         оцінка розробленої фінансової стратегії.

При розробці фінансової стратегії важливим чинником є визначення періоду її реалізації, тривалість якого залежить від терміну формування загальної стратегії розвитку підприємства. У процесі формування фінансової стратегії необхідно звернути увагу на фактори зовнішнього середовища шляхом вивчення економіко-правових умов фінансової діяльності підприємства.

На заключному етапі розробки фінансової стратегії доцільно дати оцінку її ефективності шляхом:

-          виявлення ступеня узгодженості цілей, напрямів та етапів реалізації стратегії підприємства;

-         визначення ув’язки

- фінансової стратегії з прогнозованими змінами у зовнішньому середовищі;

- визначення можливості підприємства щодо формування власних і позикових джерел фінансування.

Основу перспективного фінансового планування становить

прогнозування, яке полягає у вивченні можливого фінансового стану

підприємства на тривалу перспективу. Прогнозування базується на

узагальненні та аналізі наявної інформації з подальшим моделюванням

можливих варіантів розвитку ситуацій і фінансових показників.

Поточне фінансове планування. Система поточного планування фінансової діяльності підприємства ґрунтується на розробленій фінансовій стратегії та фінансовій політиці за окремими напрямами фінансової

діяльності. Поточний фінансовий план складають на рік з розподілом показників по кварталах. Дані, включені у поточні фінансові плани, характеризуються такими параметрами, як:

·         результати фінансового аналізу за попередній період;

·         плановані обсяги виробництва і реалізації продукції, а також інші економічні показники операційної діяльності підприємства;

·         система розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат окремих видів ресурсів;

·         чинна система оподаткування;

·         чинна система норм амортизаційних відрахувань;

·         середні ставки кредитного та депозитного відсотка на фінансовому ринку тощо.

В процесі поточного фінансового планування принципове значення має розробка плану руху грошових коштів з урахуванням їх припливу (надходження і платежі), відпливу (витрати і видатки) та розрахунку чистого грошового потоку. Фактично він відображає рух грошових потоків за поточною (операційною), інвестиційною та фінансовою діяльністю.

План руху грошових коштів складають на рік з розподілом по кварталах і включають до нього надходження і видатки. У розділі надходжень відображають виручку від реалізації продукції, основних засобів і нематеріальних активів, доходи від позареалізаційних операцій та інші доходи, які підприємство має одержати впродовж року.

У видатковій частині відображаються витрати на виробництво реалізованої продукції, суми податкових платежів, погашення довгострокових позичок, сплата відсотків за користування банківським кредитом. Примірна форма плану руху грошових коштів підприємства представлена у табл. 2.

Наведена форма плану дозволяє перевірити реальність джерел надходження коштів та обґрунтованість видатків, синхронність їхнього виникнення, своєчасно визначити потребу в позикових коштах.

 

Таблиця 2.

План руху грошових коштів на 2010 р.

 

 

 

 

 

тис.грн.

Розділи і статті балансу

 2010 рік (план)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

A

1

2

3

4

5

Надходження

 

 

 

 

 

1. Від поточної діяльності

 

 

 

 

 

1.1. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ, акцизів і мит)

28120

6186

7311

7620

7003

1.2. Інші грошові надходження

106

16

35

32

23

Разом за розділом І

28226

6183

7346

7652

7026

2. Від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

2.1. Виручка від іншої реалізації без ПДВ

146

26

38

40

42

2.2. Доходи від позареалізаційних операцій

18

_

6

7

5

2.3. Доходи за цінними паперами

39

10

12

9

8

2.4. Доходи від участі в діяльності інших організацій

54

_

23

19

12

2.5. Кошти, які надходять в порядку пайової участі у житловому будівництві

1480

290

372

380

438

Разом за розділом II

1737

326

451

455

505

3. Від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

3.1. Збільшення статутного капіталу

87

_

_

50

37

3.2. Збільшення заборгованості

_

_

_

_

_

3.2.1. Одержання нових позик і кредитів

230

130

100

_

_

3.2.2. Випуск облігацій

_

_

_

_

_

Разом за розділом ІІІ

317

130

100

50

37

Всього надходжень

30261

6639

7897

8157

7568

Видатки

 

 

 

 

 

1.3а поточною діяльністю

 

 

 

 

 

1.1. Витрати на виробництво реалізованої продукції (без амортизаційних відрахувань і податків, які відносять на собівартість продукції)

21490

4670

5556

5790

5474

1.2. Платежі до бюджету

 

 

 

 

 

1.2.1. Податки, включені до собівартості
продукції

836

170

196

250

220

1.2.2. Податок на прибуток

1406

309

366

394

337

1.2.3. Податок на інші доходи

78

33

23

13

9

1.3. Виплати з фонду споживання
(матеріальна допомога та ін.)

920

206

230

226

258

1.4. Приріст власних оборотних коштів

110

_

_

64

46

Разом за розділом І

24840

5388

6371

6737

6344

2. За інвестиційною діяльністю

 

 

 

 

 

2.1. Інвестиції в основні засоби і
нематеріальні активи

211

50

66

48

47

2.1.1 Капітальні вкладення виробничого
призначення

124

30

42

26

26

2.1.2. Капітальні вкладення невиробничого
призначення

87

20

24

22

21

2.2. Довгострокові фінансові вкладення

_

_

_

_

_

2.3. Видатки за позареалізаційними
операціями

9

_

_

3

6

2.4. Утримання об'єктів соціальної сфери

48

12

12

14

10

2.5. Інші видатки

16

3

4

4

5

Разом за розділом II

284

65

82

69

68

3. За фінансовою діяльністю

 

 

 

 

 

3.1. Погашення довгострокових позичок

_

_

_

_

_

3.2. Сплата процентів за довгостроковими
позичками

_

_

_

_

_

3.3. Короткострокові фінансові вкладення

120

_

_

70

50

3.4. Виплата дивідендів

80

19

21

21

19

3.5. Відрахування до резервного фонду

100

25

25

25

25

3.6. Інші видатки

4

_

_

2

2

Разом за розділом III

304

44

46

118

96

Всього видатків

25429

5497

6500

6924

6508

Перевищення доходів над видатками

4832

1142

1397

1233

1060

Перевищення видатків над доходами

_

_

_

_

_

Сальдо за поточною діяльністю

3386

795

975

915

701

Сальдо за інвестиційною діяльністю

1453

261

369

386

437

Сальдо за фінансовою діяльністю

13

86

54

-68

-59

 

При такій побудові плану руху грошових потоків плануванням охоплюється весь оборот грошових коштів. У разі виникнення дефіциту коштів це дає можливість проводити аналіз та оцінку надходжень і видатків грошових коштів і приймати оперативні рішення про можливі способи фінансування. Заключним документом поточного фінансового плану виступає плановий баланс активів і пасивів на кінець планового періоду. У ньому відбиваються усі зміни в активах і пасивах за рахунок запланованих заходів, відображається стан майна і фінансових ресурсів підприємства.

Мета розробки балансового плану — визначення необхідного приросту окремих видів активів із забезпеченням їхньої внутрішньої збалансованості, а також формування оптимальної структури капіталу, яка гарантувала б достатню фінансову стійкість підприємства у майбутньому.

Оперативне фінансове планування

Оперативне фінансове планування спрямовується на забезпечення стійкого фінансового стану підприємства, створення умов оперативного маневру власними і позиченими коштами.[2]

Платіжний календар – це інструмент оперативного планування, який складається на місяць з розбивкою на декади або тижні. У ньому визначаються очікувані на певний відрізок часу грошові надходження за всіма напрямами доходів і спроможність підприємства своєчасно виконувати всі свої фінансові зобов’язання.

Вихідними даними для складання платіжного календаря служать:

·         планові матеріали стосовно випуску та реалізації продукції (робіт, послуг);

·         кошториси на виконання будівельно-монтажних робіт і договори на поставку матеріальних ресурсів з постачальниками;

·         терміни виплати заробітної плати, премій персоналу підприємства;

·         узгоджені з податковою службою строки внесення платежів до державного бюджету та до позабюджетних державних фондів;

·         кредитні договори з банками щодо строків одержання та сплати кредитів і відсотків за користування ними;

·         дані бухгалтерського обліку про стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

·         виписки з банківських рахунків;

·         оперативні матеріали відділів постачання, збуту, інших функціональних підрозділів про надходження коштів на підприємство у відповідні строки або потребу в коштах, яка виникає в даний період.

Платіжний календар складають на квартал з розподілом грошових коштів по місяцях, або на місяць з розподілом по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частка якого проходить через поточний, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відображається рух грошових коштів відповідно до їх використання (табл.3.).

 

Табл.3.

Платіжний календар будівельного підприємства на місяць

тис.грн.

№п.п.

Статті

Квітень

У тому числі по декадах

І

ІІ

ІІІ

А

Б

1

2

3

4

1

Надходження                                                                  Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

1240

372

446

422

2

Виручка від реалізації основних засобів,нематеріальних активів, інших необоротних активів

126

_

72

54

3

Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій

18

5

13

_

4

Надходження від реалізації цінних паперів і валюти

12

_

_

12

5

Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів і валюти

428

_

_

428

6

Надходження від погашення дебіторської заборгованості

332

140

92

_

7

Кредити отримані

_

_

_

_

8

Аванси, отримані від покупців, замовників

245

_

245

_

9

Надходження орендної плати

86

_

_

86

10

Отримання безповоротної орендної плати

_

_

_

_

11

Цільові надходження

45

22

23

_

12

Кошти, що надходять для формування власного капіталу

27

_

_

27

13

Інші надходження

76

20

32

24

 

Усього надходжень

2635

659

923

1053

 

Видатки

496

496

_

_

1

Заробітна плата і прирівняні до неї платежі

 

 

 

 

2

Платежі в бюджет, усього у тому числі:

 

 

 

 

• акцизний збір;

_

_

_

_

• податок на додану вартість;

42

42

_

_

• податок на прибуток;

53

53

_

_

• податок на землю;

9

_

_

9

• податок із власників транспортних засобів;

6

_

_

6

• податки і збори

28

10

11

7

3

Внески в пенсійний фонд

23

23

_

_

4

Внески на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття

188

188

_

_

5

Інші відрахування в позабюджетні фонди

12

_

_

12

6

Оплата за товарно-матеріальні цінності

342

106

98

138

7

Погашення кредиторської заборгованості

136

102

34

_

8

Погашення термінових позичок банку

_

_

_

_

9

Погашення прострочених позичок банку

109

_

_

109

10

Погашення довгострокових позичок банку

_

_

_

_

11

Сплата відсотків за кредит

6

6

_

_

12

Авансові платежі

_

_

_

_

13

Орендна плата

23

_

_

23

14

Платежі за векселями

_

_

_

_

15

Виплата дивідендів

32

_

_

32

16

Інші видатки

26

9

10

7

 

Усього видатків

1531

1035

153

343

 

Перевищення надходжень над видатками

1104

_

770

710

 

Перевищення видатків над надходженнями

_

376

_

_

 

Залишок коштів на початок квітня

482

_

_

_

 

Залишок коштів на кінець квітня

1586

_

_

_

 

У платіжному календарі відображаються усі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямів використання.

Платіжний календар підприємства дає можливість забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов’язань, відображати поточні зміни платоспроможності підприємства. З допомогою платіжного календаря простежується стан оборотних активів, виявляється необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому періоді.

Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства належить

своєчасному погашенню кредиторської, а також стягненню в строк дебіторської заборгованості.

Принципове значення на підприємстві має організація повсякденного оперативного контролю за платежами та надходженням матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками. Важливо періодично перевіряти дебіторську заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації. Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені терміни платежів, знижує платоспроможність підприємства. У зв’язку з цим необхідно систематично аналізувати стан заборгованості кожного суб’єкта господарювання, зокрема: розрахунки з покупцями, підзвітними особами, іншими дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із соціального страхування, з оплати праці.

Отже, за допомогою платіжного календаря здійснюють управління платоспроможністю підприємства, використанням тимчасово вільних грошових коштів, визначають потребу в обсягах короткострокового кредиту, організовують постійний контроль за своєчасністю надходження коштів.

В процесі оперативного фінансового планування складають касовий план, в якому підприємство відображає обіг наявних грошових коштів, надходження та виплату грошей через касу. Складання касового плану та його виконання має важливе значення в оперативному управлінні грошовими потоками, характеризує забезпеченість підприємства наявними коштами, його  платоспроможність.

Касовий план складається з 4-х розділів:

·         надходження грошей;

·         виплата грошей;

·         розрахунок заробітної плати, яку необхідно виплатити працівникампідприємства;

·         строки виплати заробітної плати та інших виплат.

Касовий план, як правило, складається на квартал, в якому містяться дані щодо обороту наявних коштів (надходження та виплату готівки) через касу підприємства.

Отже, постійний оперативний контроль, який здійснюється з допомогою вищеназваних документів, є важливим засобом виконання поточного фінансового плану.

 

Висновки

Ринок ставить високі вимоги до якості фінансового планування, оскільки за негативні наслідки своєї діяльності відповідальність несе саме підприємство. Зміст і форми фінансового планування мають бути суттєво змінені у зв’язку з новими економічними умовами та соціальними орієнтирами. Ринок підвищує вимоги до підприємств щодо забезпечення своєчасних платежів постачальникам за сировину, матеріали, енергоресурси, роботи і послуги, виплати заробітної плати своїм працівникам, проведення своєчасних розрахунків з державним бюджетом. Їх виконання можливе тільки при беззбитковій діяльності підприємств, достатній мобільності ресурсів та їх віддачі.

Досягнути цього можна лише шляхом налагодженої фінансової роботи на підприємстві, яка забезпечить поточний прогноз динаміки фінансових ресурсів в умовах зміни попиту на продукцію, цін, податків та інших кон’юнктурних факторів. Важливу роль в цьому повинні відігравати фінансові плани, які сприяють збереженню фінансової стійкості підприємства.

Фінансовий план активно впливає на всі сторони діяльності підприємства через вибір об’єктів фінансування, скерування коштів в залежності від їх віддачі на ті чи інші заходи, сприяє раціональному використанню трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

В умовах ринкової економіки змінився фінансово-кредитний механізм, зокрема, взаємовідносини підприємств з бюджетом в розподілі фінансових ресурсів, у тому числі прибутку. Ці зміни повинні відображатися в фінансових балансах, які сьогодні залишаються засобом визначення обсягів і джерел фінансових ресурсів підприємств, планування коштів та їх розподілу на потреби виробничого і соціального розвитку.

 

Список використаних джерел:

1.       Антонюк П.Д. Стан проектної справи, нові технології, економіка, кадри //Економіка будівництва. – №1. – 2005. – С. 28-36.

2.       Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс – К.:Эльма-Н. Ника-Центр, 2001. – 448 с.

3.       Жердецький П.Ф., Пересада А.А. Економіка будівельного комплексу: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 271 с.

4.       Зінь Е.А., Турчанко М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 320 с.

5.       Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 427 с.

6.       Кривда Ф.П., Семеньков А.Г. Экономика научно-технического прогресса в строительстве. – К.: Будівельник, 1987. – 223 с.

7.       Литвин Б.М. Совершенствование планирования строительногоь производства. – К.: Будівельник, 1986. – 119 с.

8.       Планування діяльності підприємства. Навч.-метод. Посібник /М.А. Белов, Н.М.

9.       Євдокимова, В.Є. Маслюк та ін.; За заг. ред.В.Є. Маслюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с.

10.    Практика формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення: Збірник офіційних, нормативних документів. К.: НВФ “Інпроект”, 2002. – 362 с.

11.    Рогожин П. С., Гойко А. Ф. Економіка будівельних організацій. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 448 с.

12.    Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібник – К.: „Каравела”, 2003.

13.    Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Львів „Новий світ – 2000”, 2004. – 268с.

14.    Сайт державного комітету статистики // http://www.ukrstat.gov.ua.

15.    Сайт Міністерства економіки України // http://www.me.gov.ua.

16.    Закон України „Про підприємства в Україні” http://www.drugmed.gov.ua/law/predpryemstva.asp.htm.

Стаття надійшла до редакції 07.10.2010 р.