EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2014

УДК 336.02:631.11

 

О. С. Вдовенко,

аспірант ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

 

СУЧАСНИЙ СТАН  ФІНАНСОВОЇ  БЕЗПЕКИ  СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В  АГРАРНІЙ  СФЕРІ  ЕКОНОМІКИ

 

O. S. Vdovenko,

postgraduate student ‘Institute of Agrarian Economics’ National Scientific Centre, Kyiv

 

CONTEMPORARY REALITIES OF FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES IN AGRICULTURE

 

Досліджено фінансовий стан суб’єктів підприємництва в аграрній сфері як важливого індикатора фінансової безпеки. Виявлено внутрішні і зовнішні чинники, що сприяли погіршенню показників фінансового стану в 2012 р.. Встановлено, що  забезпечення фінансової безпеки залежить від ефективного управління вартістю і структурою капіталу та дебіторською і кредиторською заборгованістю. Актуальним питанням є забезпечення умов для прибуткової діяльності суб’єктів підприємництва як основи фінансової незалежності і самодостатності аграрного сектору у формуванні необхідного ресурсного потенціалу,  а отже і забезпечення фінансової безпеки

 

The financial condition of an enterprise in agriculture as an important indicator of financial security is investigated. Internal and external factors that contributed the deterioration of financial condition rates in 2012 are outlined. It has been established that the maintenance of financial security depends on effective cost management and capital structure and account receivables and payables. The urgent issue is to provide the conditions for profitable business of enterprises as the basis of financial independence and self-sufficiency of agriculture in the required resource potential formation, and thus, the maintenance of financial security.

 

Ключові слова: фінансова безпека, прибутковість, рентабельність, інвестиції, банківське кредитування, фінансовий стан, власний капітал, дебіторська і кредиторська заборгованість, фінансова стійкість.

 

Keywords: financial security, profitability, rentability, investment, bank crediting, financial condition, stockholder equity, account receivables and payables, financial firmness.

 

 

Забезпечення стійкого розвитку підприємницької діяльності суб’єктів підприємництва в аграрній сфері  в умовах динамічної зміни зовнішнього і внутрішнього  середовища можливе виключно в разі спрямування належних зусиль на забезпечення фінансової безпеки.

Ефективне управління фінансовою безпекою на рівні підприємницьких структур  в аграрній сфері економіки набуває актуального  значення в умовах побудови ринкових відносин через  пріоритетність галузі сільського господарства як основи сталого рівня національної безпеки.

Дослідженням в сфері фінансової безпеки суб’єктів господарювання реального сектору економіки, а також окремим теоретичним аспектам формування системи фінансової безпеки присвячені  вітчизняні та зарубіжні праці таких дослідників як  Е. Альтмана, Дж. Агенті, О.І. Барановського, В. Бівера, М.Д. Білик, І.Ф. Бінько, І.О. Бланка, О.Д. Василика, І.М. Вахович, О.С. Власюк, З.В. Герасимчук, К.С. Горячева, А.О. Єпіфанова, М.М. Єрмошенка, Т.І. Єфименко, І.М. Камінської, В.І. Мунтіян, В.Т. Шлемко та ін.

Однак, сьогодні питання визначення фінансової безпеки  суб’єктів підприємництва в аграрній сфері недостатньо висвітлені. На сьогодні є цілий ряд нерозв’язаних проблем у цій сфері, зокрема пов’язаних із фінансовою діагностикою та прогнозуванням кризових явищ, вибором фінансових важелів і методів забезпечення фінансової стабільності та ефективної діяльності, а також оцінкою їх реалізації.

Метою статті є визначення сучасного стану фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері через оцінку  фінансового стану як важливого індикатора фінансової безпеки.

Фінансова безпека  суб’єктів підприємництва в аграрній сфері  економіки визначається таким фінансовим станом, за якого відсутні будь-які загрози і підприємство стабільно і ефективно функціонує в умовах невизначеності та конкурентного середовища, отримує прибуток як основний визначальний фактор фінансової безпеки і мотив підприємницької діяльності (таблиця 1).

 

Таблиця 1.

Визначальні показники рівня фінансової безпеки аграрних  підприємств України*

Показники

2010  р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення

2012 р. до 2010 р.

(+;-)

Рівень рентабельності операційної діяльності, %

24,5

24,7

22,5

- 2 п.

Чистий прибуток, млн. грн.

17253,6

25267,0

26960,8

9707,2

Підприємства, які одержали чистий прибуток :

- в % до загальної кількості

 

69,6

 

 

83,5

 

78,6

 

9,0

- фінансовий результат, млн. грн.

22094,9

30182,3

33716,7

11621,8

Підприємства, які одержали чистий збиток:

- в % до загальної кількості

 

 

30,4

 

 

16,5

 

 

21,4

-9,0

- фінансовий результат, млн. грн.

4841,3

4915,3

6755,9

1914,6

Рівень рентабельності виробництва  продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах, %

21,1

27,0

20,5

-0,6 п.

*Джерело  : [1,2].

 

В сучасних ринкових умовах істотно зменшилися можливості фінансування підприємницької діяльності  за рахунок власних фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, свідченням чого є  збільшення  частки  збиткових підприємств  в Україні з 16,5%  в 2011 р. до 21,4% в 2012 р. та зменшення рівнів рентабельності :  операційної діяльності з 24,7% в 2011 р. до 22,5% в 2012 р.; рентабельності виробництва продукції сільського господарства з 27%  в 2011 р. до 20,5% в 2012 р.

Незважаючи на незначне зростання (в 1,1 рази) суми чистого прибутку аграрних підприємств України в 2012 р. проти попереднього року частка підприємств, що отримали чистий прибуток зменшилась в 2012 р. проти попереднього року з 83,5% до 78,6%.

Аналогічна ситуація по Вінницькій області:  рівень рентабельності операційної діяльності аграрних підприємств зменшився з 29,4% в 2011 р. до 19,5% в 2012 р., рівень рентабельності сільськогосподарської діяльності  відповідно з 24,9% до 15,3% в 2012 р. Частка збиткових підприємств у Вінницькій області  зросла в незначному обсязі за цей же період  (з 14,4% до 15,1%). Однак, сума прибутку отримана прибутковими підприємствами скоротилась в 1,3 рази, а сума збитку  зросла в 1,5 рази.

Недостатність фінансування розвитку сільського господарства за рахунок власних коштів може бути поповнене за рахунок залучення інвестицій в регіони, що сприятиме можливості збільшення модернізації  технологічної бази підприємств, інноваційної активності як головних чинників зростання конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому. Високий рівень регіональної концентрації ринків збуту продукції підприємств сільського господарства значно звужує можливості подальшого збільшення обсягів їхньої господарської діяльності, а отже розширення фінансових можливостей.

Так, загальна сума капітальних інвестицій  в Україні і у Вінницькій області збільшилась відповідно в 1,5 та в 1,6 рази, в тому числі в сільське господарство, мисливство, лісове господарство в  1,6 рази та  в 1,9 рази відповідно  [1].

Динаміка залучених прямих іноземних інвестицій   в  2008-2012 рр.. також є зростаючою: в інші сектори економіки - зростання з 27424,2  до 47454,8  млн. дол. США або в 1,7 рази,  в аграрний сектор економіки - з 2118,5 до 2879,1 млн. дол.. США або в 1,4 рази відповідно. Однак  частка прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки в загальній сумі інвестицій в інші сектори економіки щорічно скорочується з 7,7% в 2008 р. до 6,1% в 2012 р.

Недостатнім у контексті  належного  фінансування розвитку підприємницької діяльності аграрного сектора економіки залишається механізм банківського кредитування, що проявляється у високих процентних ставках за кредитами, уповільненні темпів зростання обсягів кредитування підприємств, недостатньо ефективній системі оцінки кредитних ризиків, що призводить до зростання обсягів простроченої заборгованості та обмеженого доступу аграрних підприємств до кредитних ресурсів через ризикованість кредитних операцій.

На фоні зростаючих обсягів кредитування реального сектора економіки, кредитування аграрної сфери економіки не є достатнім і скорочується. Так, порівнюючи загальні обсяги залучених кредитних ресурсів аграрними підприємствами  в 2012 р. (станом на 08.07.2012 р.) з аналогічним періодом минулого року  спостерігаємо  їх  скорочення в 18 областях  України - в межах 1,0-3,9 рази.

У Вінницькій області обсяг залучених кредитних коштів в 2012 році скоротився проти 2011 р. в 2,2 рази.

 Небажання банків співпрацювати саме з аграрним сектором пов’язане з віднесенням цієї галузі до найбільш ризикової, що завдає банкам значних втрат, і хоча частка неповернених кредитів впродовж останніх років зменшується з 12,5% в 2010 р. до 5,7% в 2013 р., однак залишається значною.

Станом на 01.03.2014 р. частка прострочених кредитів залучених в агропромисловий комплекс була 7,1%  [3].

Вагомими складовими фінансової безпеки суб’єктів підприємництва  є фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, низький рівень яких обмежує можливості фінансування їхнього розвитку за рахунок власного капіталу, що  призводить до погіршення фінансового стану, зниження інвестиційної привабливості  і спроможності залучення фінансових ресурсів кредитних установ (таблиця 2).

 

Таблиця 2.

Показники фінансової безпеки аграрних підприємств Вінницької області

Показники

Алгоритм розрахунку

2008 р.

2009 р

2010 р

2011 р.

2012  р.

Відхилення 2012 р. до 2008 р. (+_)

Коефіцієнт покриття

Оборотні активи /  Поточні зобов’язання

1,63

1,57

1,80

2,00

1,69

0,06

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал / Валюта балансу

0,41

0,38

0,39

0,48

0,44

0,03

Коефіцієнт маневреності  власних коштів

Власні кошти (розділ ІІ активу балансу) /  Власний капітал

1,55

0,59

0,64

1,30

1,49

-0,06

Коефіцієнт  довгострокового залучення  позичених коштів

Догострокові зобов’язання / Довгострокові зобов’язання + Власний капітал

0,30

0,38

0,38

0,29

0,28

-0,02

Коефіцієнт  співвідношення власних  і залучених коштів

(Залучений капітал (підсумок розділу ІІІ пасиву балансу) + Короткострокові кредити банків ) / Власний капітал

0,66

0,87

0,79

0,54

0,52

-0,14

Коефіцієнт фінансового левериджу

Довгострокові зобов’язання / Власний капітал

0,44

0,63

0,61

0,42

0,39

-0,05

Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів

Необоротні кошти / Оборотні  кошти

0,55

0,68

0,57

0,59

0,53

-0,02

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

Оборотні кошти – Поточні зобов’язання / Оборотні  кошти

0,38

0,36

0,45

0,50

0,41

0,03

*Джерело: [3]

 

Впродовж 2009-2011 рр.. аграрні підприємства Вінницької області є ліквідними і платоспроможними, свідченням чого є збільшення коефіцієнта покриття, а отже підприємства мають значний обсяг оборотних активів, що сформувались завдяки власним джерелам. Зменшення коефіцієнта покриття в 2012 р. відбулося за рахунок перевищеного обсягу поточних зобов’язань (в 1,6 рази) над обсягом оборотних активів.

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує частку власників підприємств у загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Чим вищий цей показник, тим підприємство більш фінансово стійке, стабільне і незалежне від зовнішніх кредиторів. За даними  розрахунку цього показника по аграрним підприємствам Вінницької області спостерігаємо незначне  зростання коефіцієнта незалежності, а отже і  збільшення фінансової стійкості і стабільності аграрних підприємств  Вінницької області в 2009-2011 рр. , що є позитивною тенденцією, яка погіршилась в 2012 р.

Коефіцієнт маневреності власних коштів показує, яка частка власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, і цей показник є  змінною величиною, яка  є неоднаковою в силу фінансових можливостей підприємств.

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів є найзагальнішою оцінкою фінансової стабільності підприємства, зменшення якого з 0,87  в 2009 р. до 0,52 в 2012 р. свідчить про послаблення залежності  підприємств Вінницької області від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про певне зростання фінансової стійкості. Підтвердженням цьому є також зниження в динаміці коефіцієнта  довгострокового залучення позичених коштів.

Коефіцієнт фінансового левериджу характеризує ступінь забезпеченості позичальника власним капіталом і полягає в оцінці  розміру власного капіталу та ступеня залежності позичальника  від залучених ресурсів. Скорочення  його

з 0,63 до 0,39, що  означає збільшення класу кредитоспроможності аграрних підприємств Вінниччини.

Впродовж 2009-2012 рр.. зменшення  коефіцієнта співвідношення необоротних і власних коштів характеризує зменшення рівня забезпеченості необоротних активів власними коштами.

Одним із факторів фінансової стійкості підприємства і прямого впливу на його фінансову безпеку є ефективне управління вартістю і структурою капіталу, яка визначає шлях одержання підприємством довгострокових фінансових ресурсів з мінімальними ризиками.

Аналіз динаміки власного капіталу сільськогосподарських підприємств Вінницької області показав, що  його сума збільшилася впродовж 2007-2012 рр. з 1906759,6 тис. грн. до 6578799,9 тис. грн. або  в 3,5 рази. В структурі  власного капіталу (2012 р.) найбільшу частку займає нерозподілений прибуток – 65,8% та  додатковий капітал  – 16,6% [4].

 

Рис. 1. Рентабельність власного капіталу  аграрних підприємств  Вінницької області за 2007-2012 рр.

 

Як і по інших показниках найбільш позитивною   є тенденція  в 2009-2011 рр., коли   спостерігаємо зростання рентабельності власного капіталу[2].

Досягнення стратегічних цілей  розвитку підприємницької діяльності  суб’єктів агробізнесу значно залежить також  від ефективності управління  дебіторською та кредиторською заборгованістю, які мають безпосередній вплив на  фінансовий стан підприємства,  а отже і на стан фінансової безпеки.

Наявність надмірної дебіторської заборгованості відволікає оборотні кошти, не дає можливості  нормально здійснювати свою діяльність через відволікання з обігу значних сум коштів і змушує підприємницькі структури збільшувати кредиторську заборгованість та веде до зростання витрат підприємства, а отже до зменшення його прибутку як визначального фактора фінансової безпеки.

Значне перевищення  дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємницької структури,  робить аграрні підприємства ненадійними і небажаними партнерами банківських установ.

Порівняльний аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості показав, що дебіторська заборгованість  аграрних підприємств Вінницької області  за видами економічної діяльності збільшилася впродовж 2011-2012 рр..:   з  2599312,3 тис. грн. в 2011 р. до   3549953,4  тис. грн. в 2012 р. Найбільшу частку в структурі дебіторської  заборгованості займає заборгованість за товари, роботи, послуги, яка  в 2012 р. становила 50,7% і зменшилася проти  в 2011 р.(53,9%). Зростання дебіторської заборгованості призводить до зниження платоспроможності аграрних підприємств.

Аграрні підприємства Вінницької області  використовують  кредиторську заборгованість  для фінансування своїх потреб і її збільшення пов’язане з наявністю значної частки дебіторської заборгованості. Так, кредиторська заборгованість аграрних підприємств Вінниччини перевищує дебіторську заборгованість:  в 2012 р. – на 1038684,8  тис. грн. або в  1,3 рази ; в 2011 р. – на 180310,6 тис. грн. або в 1,1 рази [2].

В підприємницькій діяльності некерована дебіторська заборгованість є однією з причин її кризового стану, тому необхідно управляти нею з метою зниження ризику її виникнення. Заходами щодо управління дебіторською заборгованістю з боку підприємницьких структур можуть  бути: контроль за станом розрахунків з дебіторами; відстеження співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості; оцінка платоспроможності та ділової репутації дебіторів; страхування ризиків, пов’язаних з дебіторською заборгованістю.

Отже, фінансовий стан суб’єктів підприємництва в аграрній сфері є індикатором фінансової безпеки, на який мають, окрім внутрішніх, і зовнішні чинники впливу як внутрішні так і зовнішні чинники.

Серед зовнішніх чинників кризових явищ в аграрному секторі економіки є наявність нерегульованого ринку, відсутність необхідної державної підтримки  аграрних підприємств, нестабільне  фінансування підприємств АПК та неефективне використання кредитних ресурсів через слабкість кредитної політики стосовно товаровиробників.

Отже, основним джерелом фінансового забезпечення аграрних підприємств залишаються власні кошти, тому саме сьогодні актуальним питанням для суб’єктів підприємництва  є забезпечення прибутковості діяльності  як важливої складової  фінансової безпеки і джерела збільшення власних коштів.

Отже, економічне зростання та стабільність як основа сталого рівня національної безпеки визначається рівнем безпеки окремих секторів економіки серед яких аграрний сектор, тому він має бути фінансово незалежним і самодостатнім у формуванні ресурсного потенціалу, що впливатиме на результативність їх підприємницької діяльності та стабільність фінансової безпеки.

 

Список використаних джерел.

1. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О.Г.Осауленка // Державна служба статистики України.- Київ.- 2013.- 545 с.

2. Фінансово-економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Вінниччини / Статистичний збірник  // Головне управління статистики у Вінницькій області - 2012. -123 с.

3. Білоченко А.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства України / А.М.Білоченко // Економіка АПК.- 2014.- №5.- С.43-45.

4. Джерело: Фінансові показники діяльності сільськогосподарських підприємств Вінниччини. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Вінницькій області (За редакцією Пікало В.Ф.) // 2013.- 60 с.

 

References.

1. Osaulenka, O.H. (2013),  Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2012 rik, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine, p.545.

2. (2012), Finansovo-ekonomichni pokaznyky diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv Vinnychchyny, Statystychnyi zbirnyk, Holovne upravlinnia statystyky u Vinnytskii oblasti, Ukraine, p.123.

3. Bilochenko, A.M. (2014), “Udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu finansovo-kredytnoho zabezpechennia silskoho hospodarstva Ukrainy”, Ekonomika APK, vol.5, pp.43-45.

4. Pikalo, V.F. (2013), Finansovi pokaznyky diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv Vinnychchyny. Statystychnyi zbirnyk,  Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Holovne upravlinnia statystyky u Vinnytskii oblasti, Ukraine, p.60.

Стаття надійшла до редакції 04.11.2014 р.