EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2014

УДК 338.12

 

Г. В. Костюк,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. Ю. Терещук,

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 

Управління інноваційною діяльністю підприємств легкої промисловості

 

G. Kostiuk,

associate professor of management, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

A. Tereshchuk,

magister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

 

Innovation management enterprises of light industry

 

В статті досліджено і висвітлено основні поняття та сутність інноваційної діяльності організації; визначено цілі інноваційного менеджменту та складові інноваційного процесу; досліджено організаційні форми розвитку інноваційної діяльності. Сформульовано основні складові інноваційної стратегії розвитку на прикладі підприємства легкої промисловості, у відповідності з головними напрямами його діяльності.

 

The article investigates and highlights the key concepts and innovative nature of the organization; Objectives and components of innovation management innovation process; Organizational forms of innovation. The basic components of the innovation strategy of the example of light industry, according to the main areas of its activity.

 

Ключові слова: інновація, нововведення, інноваційний менеджмент, інноваційний процес.

 

Keywords: innovation, innovation management, innovation process.

 

 

Постановка завдання. Сучасний бізнес діє в мінливому зовнішньому середовищі: посилюється конкуренція, яка має глобальний характер; виникають нові технології; поглиблюється тенденція скорочення життєвого циклу продукції, посилюється тиск споживачів, які потребують дедалі більшої уваги до сервісу та якості; змінюються демографічні тенденції. Усе це зумовлює швидке технічне оновлення виробництва, яке характеризується прискоренням заміни старої продукції новою, зростанням обсягів виробництва нових видів і типів виробів, зменшенням серійності виробництва. Кількість видів, типорозмірів виробів подвоюється приблизно кожні 5-8 років. Одночасно скорочується часовий цикл від появи винаходу до його втілення в готові вироби.

Інноваційний менеджмент як система управління призначений для вирішення незадовільних ситуацій при управлінні змінами, що орієнтовані на розвиток суспільства та задоволення його потреб.

Аналіз останніх досліджень та публікацій  Необхідно зазначити, що у вітчизняній літературі поняття «новації» стали активно використовуватись лише в період становлення ринкової економіки України. До того часу користувались поняттям науково-технічного прогресу, і проблематика нововведень розроблялась лише в межах економічних досягнень НТП та впровадження нової техніки у виробництво.

Провідними економістами цього напряму були В. В. Новожилов, С. Г. Струмілін, Т. С. Хачатуров, Л. С. Бляхман та багато інших учених. Передусім вивчалися питання інтеграції науки і виробництва, шляхи впровадження досягнень НТП у виробництво та підвищення його ефективності.

Західні дослідники (Б. Санто, В. Д. Хартман, Б. Твісс, Е. Менсфілд, Р. Фостер, П. Друкер та ін.) Трактують категорії інноватики залежно від об’єкта та предмета свого дослідження [3].

Метою статті є дослідження і висвітлення основних понять та сутності інноваційної діяльності організації; визначення цілей інноваційного менеджменту та складових інноваційного процесу; дослідження організаційних форм розвитку інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Як свідчить досвід розвинених країн, життєздатність національних економік насамперед визначається масштабами та якістю впровадження нових ідей, нових технологій, нових управлінських систем, нових продуктів, які є результатом розвитку науки та інноваційної діяльності. Тому головними проблемами сучасної ідеології управління є питання інноваційної діяльності.

Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність колективу, спрямована на забезпечення доведення науково-технічних ідей та винаходів до результату, придатного для практичного застосування та їх реалізації на ринку з метою задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах.

Інноваційна діяльність передбачає створення цілого комплексу наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, які у своїй сукупності ведуть до створення інновації «під ключ». Тобто інноваційна діяльність розглядається як сукупність робіт, які виконуються певними структурами від зародження ідеї до її комерціалізації в умовах конкуренції [5, 54].

Інноваційний менеджмент являє собою самостійну галузь управлінської науки і професіональної діяльності, яка спрямована на формування та забезпечення умов інноваційного розвитку організації.

Багато авторів приділяють увагу інновацінйому менеджменту як функціональній системі управління і розглядають його як один з різновидів функціонального менеджменту організації.

Функціональний інноваційний менеджмент націлений на ефективне управління процесом розроблення, упровадження, виробництва і комерціалізації інновації, при цьому важливим моментом є синхронізація функціональних підсистем, удосконалення координуючих дій операційної системи виробництва, управління персоналом і здійснення контролю за інноваційним процесом [4, с.23].

Саме інноваційний менеджмент, як система управління інноваційною діяльністю, призначений для вирішення незадовільних ситуацій при управлінні змінами, що орієнтовані на розвиток суспільства та задоволення його потреб.

Дослідимо інноваційну діяльність одного з вітчизняних підприємств легкої промисловості - прат «Едельвіка».

Виробнича діяльність прат «Едельвіка» носить інноваційний характер. Так, більшість декоративних тканин запатентовані або знаходяться в процесі патентування. Прат «Едельвіка» є єдиним текстильним підприємством в Україні, яке виробляє широкий спектр тканин у народному стилі, де ручну вишивку успішно замінив тканий орнамент, який використовується у інтер’єрах готелів, ресторанів, в побуті та національному одязі. Перспективними видами діяльності є виготовлення виробів, в тому числі одягу з тканин власного виробництва, а також його оздоблення.

У прат «Едельвіка» впроваджена і сертифікованна система управління якістю на вробництві відповдно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009. На підприємстві діє регіональна лабораторія легкої промисловості, акредитована Національним агенством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEN 17025.

У товаристві працюють висококваліфіковані спеціалісти, технологи, які постійно спостерігають за розвитком ринку, розробляють та впроваджують нові технології, нові колекції одягу з використанням нових видів сировини – забезпечують інноваційний розвиток виробничо-господарської діяльності прат «Едельвіка».

Інноваційність ухвалених керівниками управлінських рішень – це результат ефективної організації праці спеціалістів, котрі постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом навчання на симпозіумах, семінарах, курсах з підвищення кваліфікації, відвідування міжнародних виставок і ярмарок.

Протягом 2011-2013 рр. Спостерігаємо позитивну динаміку основних фінансово-економічних результатів виробничої діяльності досліджуваного нами підприємства. Діяльність підприємства є прибутковою, при цьому рентабельність має позитивну тенденцію до підвищення. Так, у 2012 р. Проти 2011 р. Рентабельність підвищилась на 4,4%, а у 2013 проти 2012 р. – на 2,1 %. При цьому у 2013 р. Спостерігаємо найвищий рівень рентабельності – 19,9%. Така ситуація пояснюється зростанням у 2013 майже удвічі доходу від реалізації продукції (238,2%) і зниженням рівня витрат виробничо–господарської діяльності на 30,2%. Збільшення доходу обумовлене контрактом з Чеською компанією на постачання обладнання [2].

Отже, можемо зробити висновок, що підприємство є успішним на ринку легкої промисловості України і тільки своєчасне та комплексне впровадження інновацій дозволить менеджменту підприємства забезпечить його подальший ефективний розвиток.

Своєчасність та повнота фінансового забезпечення інноваційної діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання першочергово залежить від фінансового стану підприємства.

Чисті активи прат «Едельвіка» перевищують величину статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України. Товариство фінансується власними обіговими коштами, а також залучає кредити.

За результатами оцінки рентабельності виробничо-господарської діяльності прат «Едельвіка» впродовж 2011-2013 років спостерігаємо чітку тенденцію до покращення економічних умов провадження інноваційної діяльності в майбутньому [2].

Протягом 2008-2011 рр. Товариством було витрачено на придбання, ремонт основних засобів 1244401 грн., в тому числі:

- Придбання машин, обладнання;

- Інструментів, приладів;

- Інших основних засобів орієнтовно;

- Проведено ремонт будівель.

Асортимент продукції підприємства визначається вимогами ринку і формується у відповідності до запитів і вимог споживачів. Фірма працює у відповідності  до стандартів ДСТУ, ГОСТ, ТУ; має гігієнічні висновки на сировину і готову продукцію, технологічні режими виготовлення тканин, технічні описи. Значну частину тканин компанія відшиває на власному швейному виробництві (столові та кухонні набори, українські плаття, сорочки, фільтрувальні рукави та ін.), які користуються значним попитом як в Україні, так і за її межами. Специфічним напрямом виробничої діяльності фірми є виготовлення рукавів фільтрувальних для газоочисних споруд.

Дані наведені у таблиці 1, свідчать про те, що процеси нововведень та удосконалень на прат «Едельвіка» всеосяжні й різні за своїм змістом та характером; форми їх організації теж є доволі різноманітними. Однак, для визначення масштабності здійснення цих інноваційних удосконалень і впровадження нововведень, по кожному критерію зокрема, необхідно спершу визначити, який тип нововведень є домінуючим і проранжувати їх за часткою.

Аналізуючи поділ нововведень за критеріями, можна стверджувати, що найбільшу частку займають технічні нововведення, вона становить 55% від загальної кількості новацій. На другому місці за всеосяжність знаходяться продуктові інновації, їх частка становить 20% від загальної кількості. Наступними по рангу розміщуються організаційно-управлінські та соціальні нововведення, частка яких однакова і становить приблизно по 10%. Решта – 5% припадає на економічні та юридичні нововведення, частка яких у відсотковому відношенні становить 3:2%.

 

Таблиця 1.

Інновації впроваджені на прат «Едельвіка» впродовж 2011-2013 рр.

Види інновацій

Характеристика  інновацій

Організаційно-управлінські

- Підвищення рівня адаптованості організаційної структури до змін на ринку збуту і рівня конкурентоспроможності;

- Перехід від концепції виробника тканин до концепції компанії, в основі діяльності якої лежить виготовлення готової продукції з сировини власного виробництва;

- Введення інститутів директорів за усіма напрямами діяльності;

- Здійснення на системних засадах організації процесів постійного вдосконалення і сталого розвитку у всіх сферах діяльності;

- Впровадження нової системи управління контролю якості продукції  ISO 9001;

- Впровадження новітньої системи управління удосконаленнями;

- Застосування новітніх методів системного управління якістю

Технологічні

- Реконструкція, розвиток та модернізація виробництва;

- Активне оновлення основних фондів та виробничих приміщень;

- Автоматизація виробничих процесів і технологічних параметрів, систем управління виробничо-технологічними процесами;

- Монтаж нових поточно-механізованих та комп’ютеризованих технологічних ліній, вишивальне обладнання;

- Впровадження найсучасніших ефективних технологій та технологічних систем виробництва товарів легкої промисловості;

- Розвиток інформаційно-комп’ютерної системи;

- Комп’ютеризація контролю за виробничим процесом;

- Введення в експлуатацію сучасної лабораторії: легкої промисловості, атестованої та акредитованої по ISO 17025.

- Постійний контроль фізико-хімічних показників, безпеки та якості продукції, сировини і матеріалів;

- Перейняття наукових знань та дослідницьких відкриттів науково-дослідних інститутів легкої промисловості;

- Реконструкція існуючої системи енергозабезпечення;

- Будівництво складських приміщень;

- Будівництво очисних споруд та котельні тощо.

Економічні

- Впровадження міжнародних стандартів фінансового обліку та управління фінансовою діяльністю;

- Розробка обґрунтованих нормативів витрат ресурсів  та сучасних технологій прогнозування цін;

- Підготовка та детальне обґрунтування ефективності здійснення інвестиційних проектів;

- Зміна тенденції фінансування: значну частину прибутків вкладається у реконструкцію та розвиток виробництва;

- Автоматизація управління фінансами і грошовими потоками.

Юридичні

- Створення інформаційної системи нормативних документів (технічних умов, державних, міждержавних, міжнародних та європейських та національних стандартів) на сировину, матеріали, готову продукцію і методи її випробування;

- Впровадження стандартів з системи якості, які постійно переглядаються з метою внесення вдосконалених процедур.

Соціальні

- Покращення соціального клімату та соціально-побутових умов;

- Оснащення їдальні й кімнат побутового призначення (у відповідності до вимог санітарії та стандартів харчового виробництва);

- Систематичне проведення тренінгів і навчання працівників для підвищення їх професійного рівня;

- Максимальне залучення персоналу до активної участі у вирішенні питань що стосуються покращення діяльності;

- Вирішення завдань промислової санітарії та гігієни;

- Велика увага приділяється вирішенню екологічних проблем, забезпеченню охорони навколишнього середовища.

Продуктові

Щорічне впровадження у виробництво 130-150 нових артикулів тканин та швейних виробів

 

Отож, можна стверджувати, що характеристиками сучасної «Едельвіки» стали перевірений часом досвід і новітні технології, сучасний дизайн і особливості модних тенденцій продукції, популярна торгова марка і відповідність світовим стандартам, високий професіоналізм і безперервний творчий пошук, інноваційний розвиток та удосконалення.

Впродовж останніх років працівниками відділу перспективного розвитку в кооперації з спеціалістами інших функціональних служб прат «Едельвіка», було розроблено та впроваджено ряд інноваційних проектів. Серед них варто відзначити, реалізацію проекту «Розширення ткацького виробництва. Будівництво та створення цеху по оздобленню тканин».

Цей проект став проектом року, як за своєю об’ємністю, масштабністю та тривалістю, так і за обсягом фінансових витрат та інвестованих коштів, що було витрачено на його реалізацію. В результаті реалізації інвестиційного проекту на підприємстві буде створено тридцять додаткових робочих місць, побудовані їдальні, душові.

Крім цього проекту прат «Едельвіка» укладено низку договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є поставка готової продукції, послуги на суму приблизно 9 млн.грн. Очікуваний прибуток складає більше 3 млн.грн.

Інноваційна стратегія прат «Едельвіка» - один із засобів досягнення цілей організації, який відрізняється від інших засобів своєю новизною, передусім для даної організації, для галузі ринку, споживачів, країни в цілому.

Слід зазначити, що будь-які стратегічні кроки прат «Едельвіка» мають інноваційний характер, оскільки вони так чи інакше грунтуються на нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій чи управлінських сферах. За своїм змістом інноваційна стратегія враховує основні базисні процеси у прат «Едельвіка» і в його зовнішньому середовищі, можливості зростання інноваційного менеджменту в умовах постійних змін навколишнього середовища.

Для обгрунтування інноваційної стратегії розвитку прат «Едельвіка» проведемо комплексний SWOT-аналіз діяльності виробничого підприємства легкої промисловості України. Об’єктом аналізу сильних та слабких сторін організації є її внутрішні чинники, зокрема, технологія швейного і ткацького виробництва. Використавши матрицю «сильних і слабких сторін», нами визначені основні перешкоди і можливі перспективи в інноваційній діяльності прат «Едельвіка».

Основні ризики – нестабільність економіки в державі, часті зміни в законодавстві, в тому числі податкового, митного, неповернення бюджетного відшкодування. Легка промисловість знаходиться в стадії становлення та розвитку, чому сприяють зміни в податковому законодавстві.

Пріоритетним напрямком діяльності прат «Едельвіка» є підвищення якості та удосконалення продукції, оскільки це дуже важливо для споживача, і організація має великі можливості для цього на відміну від конкурентів.

Тому її стратегія щодо показника «якість» полягає у підтриманні існуючих позицій. Прат «Едельвіка» стежить, щоб удосконалення мали системний характер і охоплювали всі види діяльності: організацію виробництва, модернізацію технологій і технічних засобів, маркетинг, збут, фінансово-економічну діяльність, організацію управління, інформаційно-компютерне, матеріальне, енергоресурсне забезпечення, підготовку персоналу тощо.

Підприємство конкурентоспроможне, в даному регіоні незначна кількість виробничих підприємств легкої промисловості. Підприємство планує розширити виробничі потужності, модернізувати обладнання.

Проте продукція потребує постійного оновлення. Спеціалісти підприємства перебувають в постійному пошуку нових видів сировини: розроблені нові структури тканин з кропиви, бамбука, коноплі, які мають антибактеріальні, гіпоалергенні властивості. Все це потребує особливого підходу до виготовлення і оздоблення продукції, а це в свою чергу вимагає оновлення всього парку обладнання.

Великою проблемою при виготовленні фірмою тканин є відсутність власного оздоблення. Виготовлені сурові тканини відправляються на споріднені підприємства в міста Київ, Богуслав та ін. Для надання тканинам споживчих властивостей: маломнучкості, незначного зсідання, приємного грифу. Це ставить фірму в залежність від підприємств, які надають дану послугу. Часом зриваються терміни виконання замовлення, не завжди задовольняє якість виконаної роботи. При цьому вартість цих послуг становить не менше 1600 тис.грн. В рік. Цей факт став одним з основних причин для запровадження і реалізації проекту «Розширення ткацького виробництва. Будівництво та створення цеху по оздобленню тканин».

Тому основною перешкодою здійснення інноваційної діяльності в прат «Едельвіка» є недостатність власних фінансових ресурсів, що у свою чергу призводить до прямої залежності організації від інвесторів та кредитів банківських установ. Відсутність достатнього фінансового забезпечення інновацій є головною причиною гальмування динамічного розвитку прат «Едельвіка». Тому керівництво підприємства зміцнює його економічну незалежність шляхом збільшення прибутків, за допомогою розширення частки ринку та зростання обсягів швейних і текстильних виробів.

Стратегія інноваційної діяльності прат «Едельвіка» полягає у подальшому розширенні виробничих площ (оренда), модернізації обладнання, в тому числі з можливістю економити витрати та збільшувати продуктивність праці. Оптимальним фактором для реалізації таких проектів були б пільгові умови кредитування обладнання, що купляється за кордоном або встановлення оптимальної податкової політики при придбанні машин, механізмів, оскільки купівля належного обладнання в Україні є неможливим.

Висновки. Сучасний бізнес діє в мінливому зовнішньому середовищі: посилюється конкуренція, яка має глобальний характер; виникають нові технології; поглиблюється тенденція скорочення життєвого циклу продукції, посилюється тиск споживачів, які потребують дедалі більшої уваги до сервісу та якості; змінюються демографічні тенденції [6,с. 137].

Усе це зумовлює швидке технічне оновлення виробництва, яке характеризується прискоренням заміни старої продукції новою, зростанням обсягів виробництва нових видів і типів виробів, зменшенням серійності виробництва. Всі ці зміни і перетворення мають досить вагомий вплив на інноваційну діяльність підприємств легкої промисловості.

Тільки своєчасне та комплексне впровадження інновацій дозволить менеджменту підприємства забезпечити його подальший ефективний розвиток. Прат «Едельвіка» є яскравим прикладом успішного підприємства, яке достойно долає кризи в економіці держави та впевнено розвивається з кожним днем.

 

Література.

1. Статут підприємства прат «Едельвіка»

2. Форми фінансової звітності прат «Едельвіка» за 2011-2013 рр.

3. Інноваційна діяльність в Україні: Стат.збірник. – К.: Держкомстат,2008.

4. Власова А.М. «Інноваційний менеджмент». – К.: КНЕУ, 2007. – 396.

5. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: навч. Посібник. – Видання 3-е. / Василенко В.О., Шматько В.Г. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.

6. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навч. Посібник. / П.П. Микитюк. – Тернопіль: економічна думка, 2006. – 295 с.

7. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. Посібник. / І.А. Павленко. – К.: КНЕУ, 2004. – 204 с.

8. Гончаров А. Б. Економічне управління підприємством: конспект лекцій / А.Б. Гончаров, Н.М. Олейникова // Харк. Нац. Екон. Ун-т. - х.: вид. Хнеу, 2009. - 366 с.

 

References.

1. Regulations of company prat "Edel'vika"

2. Financial statements (2011-2013) prat "Edel'vika".

3. Derzhkomstat,(2008), Innovatsijna diial'nist' v Ukraini (Stat.zbirnyk) [Innovation in Ukraine], Kyiv, Ukraine

4. Vlasova A.M. (2007) “Innovatsijnyj menedzhment” [Innovation management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

5. Vasylenko V.O. and Shmat'ko V.H. (2005), Innovatsijnyj menedzhment [Innovation management], 3ed ed, Navch. Posibnyk, Kyiv, Ukraine.

6. Mykytiuk P.P. (2006), Innovatsijnyj menedzhment [Innovation management], navch. Posibnyk, Ternopil', Ukraine.

7. Pavlenko I.A. (2004) Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti [Economics and organization of innovative activity],navch. Posibnyk, Kyiv, Ukraine.

8. Honcharov A. B. And Olejnykova N.M. (2009), Ekonomichne upravlinnia pidpryiemstvom [Economic Enterprise Management],konspekt lektsij, Kharkiv, Ukraine.

 

 Стаття надійшла до редакції 11.11.2014 р.