EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2014

УДК 657

 

О. С. Дика,

асистент кафедри обліку та аудиту, Житомирський державний технологічний універсиет

 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

O. S. Dyka,

assistant of chair of accounting and auditing, Zhytomyr state technological university

 

INTERNAL REPORTING SYSTEM OF PAWNSHOPS IN ENSURING  OF MANAGEMENT DECISIONS

 

Розглянуто запропоновані форми внутрішньої звітності та визначено їх роль в управлінні ломбардами.

 

Considers the proposed forms of internal reporting and defined their role in the management of pawnshops.

 

Ключові слова: внутрішня звітність, ломбард, управління, облікова політика, предмет застави.

 

Key words: internal reporting, pawnshop, management, accounting policy, subject of pledge.

 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання, які характеризуються динамічністю бізнес-процесів, зумовили необхідність зміни механізмів господарювання та управління суб’єктами ринку небанківських фінансових установ, зокрема ломбардами, які надають специфічні види послуг з кредитування населення під заставу майна та роль яких значно зросла у умовах зниження економічного розвитку.

У сучасній науці фінансово-господарська діяльність ломбардів вкрай рідко стає самостійним предметом досліджень. Крім того, поза увагою залишать проблеми управління діяльністю ломбардів, особливо в частині надання оперативної інформації для управління їх діяльністю. Відсутність теоретичних та практичних розробок з питань впровадження управлінської звітності зумовлює актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню видів управлінської звітності та методиці їх складання в своїх працях приділяли увагу М.А. Вахрушина, В.В. Євдокимов, Л.М. Кіндрацька, О.А. Лаговська, Л.В. Нападовська, О.В. Олійник, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, М.Г, Чумаченко та ін. Проте, більшість існуючих праць спрямована на впровадження управлінської звітність на господарських підприємствах, тоді як впровадження управлінської звітності в не фінансових кредитних установах не виносилось на широкий загал.

Постановка завдання. Метою статті є огляд видів внутрішньої звітності та визначити їх роль в управлінні ломбардами.

Виклад основного матеріалу. Роль управлінської звітності неможливо переоцінити. Актуальність управлінської звітності полягає в інформаційному забезпеченні оцінки, аналізу, плануванні та контролі бізнес-процесів, а також в підтримці управлінських рішень.

Зважаючи на те, що діяльність ломбардів пов’язана з кредитуванням населення під заставу майна, склад управлінської звітності залежатиме саме від специфіки його діяльності.

Розробка та впровадження певних форм управлінської звітності в діяльність ломбардів було покликане необхідністю аналізу та контролю певних ділянок діяльності ломбарду. Пропонуємо розглянути наступні форми управлінської звітності ломбардів:

– Форма ЗЗ.1 – “Загальний звіт про діяльність ломбарду за грудень 2013 року (в розрізі договорів)”;

– Форма ЗМ.1 – “Рух майна, отриманого у заставу 2013 р.”;

– Форма ДЛ.1 – “Звіт про доходи від здійснення ломбардної діяльності за 2013 рік”;

– Форма ВЛ.1 – “Звіт про витрати від здійснення ломбардної діяльності за 2013 рік”;

– Форма КД.1 – “Звіт про кредитну діяльність ломбарду за 2013 рік (за терміном кредитування)”;

– НК.1 “Звіт щодо неповернених кредитів та реалізації заставного майна за 2013 рік”.

Отже, розглянемо зазначені форми звітності детальніше.

Загальний звіт про діяльність ломбарду (Форма ЗЗ.1) призначений для аналізу стану заборгованості в розрізі договорів.

 

 

Формування даного звіту дає можливість отримувати інформацію щодо стану дебіторської заборгованості за окремим договором на конкретну дату, а саме: суму наданого та сплаченого кредиту, суму нарахованих та сплачених відсотків, кількість днів протермінування за кредитом та суму нарахованої пені.

Отже, застосування даного звіту в практичній діяльності дозволяє керівнику ломбарду приймати своєчасні висновки щодо регулювання заборгованості перед ломбардом.

Даний звіт може складатися за потребою на основі даних програмного забезпечення PawnShop.

Звіт щодо руху майна, отриманого у заставу (Форма ЗМ.1) складається щодо аналізу структури заборгованості ломбарду.

 

 

З формуванням звіту про рух майна, отриманого у заставу, з’являється можливість щодо визначення структури певного виду заборгованості в загальній структурі. Даний звіт специфічний тим, що складається за окремим видом майна та за окремим об’єктом, що дає визначити стан дебіторської заборгованості та спрогнозувати потенційний прибуток.

Аналіз доходів та витрати пропонуємо здійснювати з використанням Форми ДЛ.1 та ВЛ.1.

 

 

 

Запропоновані звіти дають можливість аналізу доходів та в розрізі кварталів та видів, що дає змогу визначення основного доходу ломбарду, а також – ефективність діяльності ломбарду як за весь рік, так і в розрізі окремих періодів.

Оскільки основним видом діяльності ломбардів є кредитування населення, надзвичайно важливим є Звіт про кредитну діяльність ломбарду (Форма КД.1).

 

 

Складання даного звіту дає можливість отримувати інформацію про розмір кредитів за окремими % ставками та за видами майна, наданого у заставу, структуру кредитування ломбардами за строками кредитування, необхідну для управління кредитами.

Окремого аналізу та контролю потребують неповернені кредити. Звіт щодо їх обліку та реалізації заставного майна зображено в Ф. НК.1

 

 

Даний звіт складається з двох частин: відомості щодо неповернених кредитів та відомості щодо реалізації заставного майна.

Перша частина звіту надає інформацію щодо оціночної вартості заставного майна, суми наданого та сплаченого кредиту, а також про залишок боргу за кожною групою майна, отриманого в заставу, та окремим предметом.

Частина звіту, пов’язана з реалізацією заставного майна, інформує щодо доходів та витрат, пов’язаних з реалізацією заставного майна.

Окрім того, використання даної звітної форми дає можливість визначити сукупний прибуток від реалізації майна, що підлягає заставі.

Впровадження всіх внутрішніх форм звітності повинно супроводжуватись змінами до Наказу про облікову політику ломбарду (рис. 1).

 

Рис. 1. Затвердження запропонованих форм внутрішньої звітності ломбардів в облікової політиці

 

Розглянуті форми управлінської звітності значно інформують процес прийняття управлінських рішень щодо удосконалення кредитної діяльності, а також спрощує процес контролю та аналізу діяльності ломбарду.

Висновки та перспективи подальших досліджень. В ході розробки та дослідження управлінської звітності ломбардів, нами визначено, що актуальність управлінської звітності полягає в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських рішень, а також розроблено форми внутрішньої звітності, які цьому сприяють: “Загальний звіт про діяльність ломбарду за грудень 2013 року (в розрізі договорів)”; “Рух майна, отриманого у заставу 2013 р.”; “Звіт про доходи від здійснення ломбардної діяльності за 2013 рік”; “Звіт про витрати від здійснення ломбардної діяльності за 2013 рік”; “Звіт про кредитну діяльність ломбарду за 2013 рік (за терміном кредитування)”; “Звіт щодо неповернених кредитів та реалізації заставного майна за 2013 рік”.

 

Література.

1. Порядок складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 274 від 04.11.2004 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99

2. Формирование отчетности для прохождения проверок государственными органами // Всё про МСФО. – 2014. – Выпуск 2. – С. 14-15.

 

References.

1. Ministry of Finance of Ukraine (2004), “The compilation and reporting pawnshops State Commission for Regulation of Financial Services Ukraine”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99 (Accessed 22 august 2013).

2. MSFO (2014), "Formation of reporting for passing inspections by state authorities", Vsio pro MSFO, vol. 2, pp. 14-15.

 

Стаття надійшла до редакції 20.08.2014 р.