EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 336.24

 

Т. В. Паєнтко,

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України

 

МИТНИЙ КОНТРОЛІНГ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

 

T. V. Paientko,

doctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

 

CUSTOM ACCOUNTANT MANAGEMENT IN FINANCIAL SERVICES: REALITIES AND PROSPECTS IN UKRAINE

 

Стаття присвячена визначенню сутності та особливостей митного контролінгу у сфері фінансових послуг. Обґрунтовано функціональну структуру митного контролінгу та напрями його здійснення. Визначено проблеми та перспективи розвитку митного контролінгу у сфері фінансових послуг в Україні.

 

The paper deals with the definition of the essence and features of accountant management in the case of financial services. The functional structure of the accountant management and directions of its implementation are defined. The problems and prospects of development of accountant management in the case of financial services in Ukraine are defined.

 

Ключові слова: контролінг, митний контролінг у сфері фінансових послуг.

 

Keywords: controlling, accountant management in financial services.

 

 

Вступ. Сучасний етап розвитку успішного бізнесу неможливо уявити без активного здійснення зовнішньоекономічної діяльності та розвитку партнерських відносин із бізнесовими структурами інших країн. Це вимагає трансформації підходів до управління не тільки бізнес-процесами на рівні мікроекономічних суб’єктів, але і на рівні держави. Актуальною стає розробка нових підходів до управління податковими та митними платежами у органах Державної фіскальної служби, створення єдиних баз даних, орієнтованих на організацію взаємодії фінансових установ та митних органів. На рівні суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності набуває актуальності не тільки проблема управління митними платежами, але і організація оптимальної співпраці з фінансовими установами у сфері надання міжнародних фінансових послуг.

Постановка проблеми. Проблематика організації та розвитку контролінгу є відносно новою для України. Існують напрацювання вітчизняних вчених у сфері фінансового контролінгу, зокрема це праці О. Терещенка, І. Давидович, М. Пушкар, О. Лали, А. Ткаченко та ін. зазначені вчені заклали фундаментальні основи організації контролінгу на вітчизняних підприємствах та його подальшого розвитку. Однак сучасний етап глобалізаційних та інтеграційних процесів потребує подальших напрацювань у сфері розбудови організаційних засад контролінгу з урахуванням потенціалу взаємодії фіскальної служби та суб’єктів ринку фінансових послуг.

Метою статті є визначення особливостей організації митного контролінгу у сфері фінансових послуг та перспектив його розвитку в реаліях України.

Викладення основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку економіки України відсутня єдина ідеологія контролінгу, окремі його елементи застосовуються у діяльності багатьох економічних суб’єктів, переважно крупних корпорацій з іноземним капіталом, однак єдина методологія, чітка систематизація інструментарію і завдань відсутня, що значно знижує ефективність контролінгу, а іноді навіть дискредитує його. Однак вирішення сучасних завдань взаємодії митних органів та фінансових установ у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) неможливо уявити без використання інструментарію контролінгу.

Історія виникнення контролінгу є відносно нетривалою, вона розпочалася у ХХ ст. з концепції розвитку економічного управління на підприємстві. Як функціональна складова державного управління контролінг почав застосовуватися наприкінці 90-х рр. у країнах Західної Європи, а у діяльності митних органів – у Німеччині та Австрії. У Німеччині започаткування розвитку контролінгу у сфері митного регулювання пов’язане із роботою федерального уряду у напрямі економії витрат на утримання федеральних органів управління. Крім того, запровадження системи контролінгу у діяльність органів державного управління було пов’язане з необхідністю зміни підходів до визначення їх функціональних обов’язків, переорієнтування їх із суто контрольної функції до функції попередження порушень та націленістю на ефективне управління.

Незважаючи на постійну роботу над розвитком системи митного контролінгу, у Німеччині все ще відсутня єдина функціональна система митного контролінгу. Однак відбувається активна реалізація пілотних проектів, зокрема «KLR Zoll» (розробка нової облікової системи) та «Plus Zoll» (розробка підсистеми менеджменту якості). Варто зазначити, що мета митного контролінгу не полягає в організації контролю за діяльністю окремого суб’єкту митних відносин. Його мета – забезпечити організацію ефективної системи управління, а для цього спочатку необхідно з’ясувати, чи можуть показники діяльності суб’єктів ЗЕД бути базою для прийняття управлінських рішень. Незважаючи на багато спільних рис, напрями розвитку митного контролінгу в Німеччині та Австрії відрізняються. Так, в Австрії основний акцент робиться на моніторингу результатів діяльності митних органів та підконтрольних ним суб’єктів ЗЕД. У Німеччині основний акцент робиться на збалансуванні кількісних та якісних показників, що передбачає координацію систем «KLR Zoll» та «Plus Zoll».

Стратегічним завданням митного контролінгу є комплексна розробка митних технологій та технологій підтримки прийняття рішень на основі знань, тобто створення своєрідної управлінської системи. Кінцевим результатом (продуктом) є створення інтегрованої системи митного контролінгу на основі інтеграції методичного та інформаційного забезпечення, інформаційного моніторингу, митної логістики, ризик-менеджменту, аналізу і підтримки рішень, планування і контролю з метою вирішення широкого спектру задач митної діяльності.

Виходячи з викладеного вище, митний контролінг – це комплекс організаційних, методичних, технічних та інформаційних засобів, а також відповідні технології, системи та інфраструктура автоматизації митної діяльності і системного управління. Такої позиції дотримуються І. Колобова [2], В. Макрусєв [3], І. Пєтрухіна [4].

Основними завданнями митного контролінгу можна визначити такі:

автоматизація діяльності митних органів (формування уніфікованих технологій взаємодії митних органів та фінансових організацій);

моніторинг, логістика, регулювання ЗЕД;

митне адміністрування – підготовка, прийняття та контроль управлінських рішень.

Варто зауважити, що розробка контролінг-технології передбачає (рис. 1).

 

Рис. 1. Основні елементи процесу розробки контролінг-технологій

Джерело: складено автором

 

Контролінг як концепція управління інтегрує такі елементи [2, 4, 5]:

- всі підрозділи митних органів, оскільки всі вони прямо чи опосередковано беруть участь у наданні митних послуг;

- всі місця виникнення витрат, що продиктовано необхідністю виявлення «вузьких місць» та «резервів покращення», а також посилення відповідальності за результати діяльності;

- інформаційні потоки: спеціальні форми звітності дають можливість фіксувати та оцінювати ситуацію відносно витрат, результатів, показників діяльності;

- підсистему аналізу, планування, контролю, що дає можливість складати планові показники витрат;

- моніторинг та аналіз результатів як митної, так фінансово-господарської діяльності;

- оперативне та стратегічне управління. Контролінг орієнтує процес управління на досягнення оперативних цілей, які є похідними від головної. При цьому контролінг робить прозорими результати діяльності, а значить, дає можливість визначити ступінь досягнення цілей.

Контролінг відповідає на питання наскільки ефективно підрозділи митних органів беруть участь у досягненні поставлених цілей, і як при цьому витрачаються ресурси.

Митний контролінг у сфері фінансових послуг є специфічним явищем, яке орієнтоване на забезпечення ефективної взаємодії митних органів та фінансових установ у сфері надання міжнародних фінансових послуг або здійснення фінансових операцій, направлених на обслуговування ЗЕД.

Виходячи з цього, митний контролінг у сфері фінансових послуг – це система інформаційної підтримки та координації управління процесом прийняття рішень, який включає бюджетування, стратегічне планування, фінансову діагностику, ризик-менеджмент, обмін фінансовою інформацією між фіскальною службою та фінансовими установами, консультування та фокусування на прийнятті оптимальних фінансових рішень у сфері ЗЕД.

Функціональну структуру митного контролінгу у сфері фінансових послуг представимо таким чином (рис. 2).

 

Рис. 2. Функціональна структура митного контролінгу у сфері фінансових послуг

Джерело: побудовано автором

 

Взаємодія зазначених компонент здійснюється за прямими та зворотними каналами. Прямі зв’язки визначають послідовність та умови формування керуючих рішень, контролю їх виконання. Зворотні зв’язки забезпечують удосконалення теоретико-методологічних засад організації контролінгу та технологій його здійснення.

Структура прикладних задач митного контролінгу у сфері фінансових послуг визначається особливостями фінансових послуг:

контроль правильності визначення митної вартості та нарахування митних платежів  при здійсненні операцій імпортного лізингу. Порівняння митної вартості для конкретної декларації із середніми значеннями, звичайними цінами, за допомогою порівняння масивів первинної інформації;

застосування методів «дзеркальної статистики» – порівняння даних про імпорт з даними митних органів країни експорту;

контроль своєчасності надходжень відстрочених митних і податкових платежів;

виявлення фактів використання імпортних операцій у якості прикриття вивезення капіталів за кордон;

прогнозування наслідків для бюджету та фінансового сектора зміни митних платежів та умов здійснення ЗЕД;

прогнозування обсягів контрабанди та обсягів незаконного перевезення валютних цінностей.

Організація взаємодії митних органів та фінансових установ на засадах митного контролінгу передбачає виконання таких управлінських робіт (рис. 3).

 

Рис. 3. Організація взаємодії митних органів та фінансових установ на засадах контролінгу

Джерело: складено автором

 

Як видно з рис. 3, митний контролінг у сфері фінансових послуг заснований на тісній взаємодії митних органів та фінансових установ, які налають фінансові послуги, що прямо чи опосередковано пов’язані зі сферою ЗЕД.

До фінансових послуг, здійснення яких безпосередньо становить інтерес для митної служби, можна віднести банківські гарантії митних платежів та страхування відповідальності митних брокерів та ризиків, пов’язаних із переміщенням вантажів через митний кордон України.

Банківські гарантії є тим важливим інструментом, який дає можливість підтвердити платоспроможність та своєчасне виконання господарських зобов’язань, як перед контрагентами, так і перед бюджетом у частині сплати митних платежів. Найпоширенішими є такі види гарантій (рис. 4).

 

Рис. 4. Види банківських гарантій

Джерело: складено автором

 

До фінансових послуг, які опосередковано пов’язані зі сферою ЗЕД, але являють практичний інтерес для митних контролерів є індосамент, авалювання векселів тощо. З точки зору митного контролінгу такі операції становлять подвійний інтерес. З однієї сторони збільшення пропозиції таких фінансових послуг створює передумови для активізації ЗЕД. З іншої сторони такі операції можуть використовуватися у схемах мінімізації податкових та митних платежів.

Висновки. Таким чином, митний контролінг у сфері фінансових послуг є відносно новим напрямом управлінської роботи, необхідність розвитку якого обумовлена сучасними особливостями розвитку ЗЕД та глобалізаційних процесів у сфері фінансових послуг. Митний контролінг у сфері фінансових послуг передбачає здійснення управлінської діяльності, направленої на збалансування інтересів митних органів, суб’єктів ЗЕД та фінансових установ, що дасть можливість не тільки забезпечити повноту і своєчасність надходжень податкових і митних платежів до бюджету, але і створить передумови для активізації українських фінансових установ на ринку міжнародних фінансових послуг. Саме тому розвиток митного контролінгу у сфері фінансових послуг є важливим і перспективним та потребує подальших досліджень особливостей взаємодії фінансових установ та органів фіскальної служби.

 

Література.

1. Барамзин С.В. Функции управления в таможенном деле (проблемы качества процессов и результатов): монография / С.В. Барамзин. – М.: Изд-во РТА, 2009.

2. Колобова И.Н. Управление таможенными органами на основе процессно-ориентированного подхода: монография / И.Н. Колобов, С.С. Кузнецов. М.: Изд-во РТА, 2010.

3. Макрусев В.В. Таможенный менеджмент: учеб. / В.В. Макрусев. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2012. – 384с.

4. Петрухина И.А. Совершенствование управления в таможенных органах Российской Федерации на основе контролинга: автореф. к.э.н., спец. 08.00.05. – Москва, 2003. – Экономическая библиотека. –[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy-lib.com/sovershenstvovanie-upravleniya-v-tamozhennyh-organah-rossiyskoy-federatsii-na-osnove-kontrollinga#ixzz3JGN4eLVz

5. Hoffmann Olafi. Balances Scorecard-basiertes Controlling in einem Internet-Startup, Kostenrechnungspraxis, Sonderheft 1, S.l, 2000.

6. Horvarth P. Controlling, 6.Auflage, Muenchen, 1996.

 

References.

1. Baramzin, S. V. (2009). Funktsii upravlenia v tamojennom dele (problemy kachestva protsesov i rezultatov) [Functions of Management in Customs Work (Problems of Quality of Processes and Results)]. RTA, Moscow, Russia.

2. Kolobova, I. N. and Kuznetsov, S.S. (2010). Upravlenie tamojennymi organami na osnove protsesno-orientirovannogo podkhoda [Customs Management Based on Process Oriented Method], RTA, Moscow, Russia.

3. Makrusev, V.V. (2012). Tamojenny menegement [Customs Management], IC “Intermedia”, S.-Petersbur, Russia.

4. Petruchina, I.A. (2003). “Improving governance in customs bodies of the Russian Federation on the basis of controlling”. Ph.D. Thesis, Management of national economy, Moscow, Economic library. – Available at: http://economy-lib.com/sovershenstvovanie-upravleniya-v-tamozhennyh-organah-rossiyskoy-federatsii-na-osnove-kontrollinga#ixzz3JGN4eLVz (Accessed 4 December 2014)

5. Hoffmann, O. (2000) Balances Scorecard-basiertes Controlling in einem Internet-Startup, Kostenrechnungspraxis, Sonderheft 1, S.l.

6. Horvarth, P. (1996) Controlling, 6.Auflage, Muenchen.

 

Стаття надійшла до редакції 08.12.2014 р.