EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК: 657:338.432

 

Л. В. Гуцаленко,

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю,

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

У. О. Марчук,

к. е. н, старший викладач кафедри обліку та аналізу,

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

 

ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

L. V. Gutsalenko,

Doctor of Economic Science, Professor, Head of audit and state control department,

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

U. O. Marchuk,

PhD, Senior lecture of the department of accounting and analysis,

Vinnitsa National Agrarian University, Vinnytsia

 

ACCOUNTING OF CURRENT LIABILITIES IN THE MANAGEMENT SYSTEM THE DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

 

У статті розглянуто стан та тенденції розвитку ринку молока та молокопродуктів, а також особливості виникнення поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах. Розглянуто види зобов’язань у різних площинах наукових поглядів та законодавчих актів. Визначено місце поточних зобов’язань серед видів зобов’язань та особливості їх відображення в системі бухгалтерських рахунків. Здійснено аналіз наукових підходів щодо обліку операцій з нерухомістю, придбаною для продажу. Окреслено проблеми за розрахунками, пов'язаними з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу. Встановлено протиріччя в плані рахунків та визначено порядок їх вирішення шляхом запропонованого облікового відображення  поточних зобов’язань від реалізації об’єктів нерухомості за умов передоплати за ціною нижче (вище) балансової (залишкової) вартості та поточних зобов’язань від реалізації об’єктів інвестиційної нерухомості без попередньої підготовки до продажу.

 

The article reviews the status and trends of the market in milk and milk products, and especially the emergence of current liabilities on dairy processing enterprises. Types of obligations are considered at different levels of scientific views and legislation. Defined the place of current liabilities among species liabilities and their reflection in the system of accounts. Scientific approaches according to the calculation of real estate purchased for sale are analyzed. Problems are outlined according to calculations related to non-current assets and disposal groups held for sale. A contradiction are established in terms of accounts and determined the order of their proposed solution by your display current liabilities from the sale of real estate on a prepaid basis at a price below (above) the book (residual) value and current liabilities from the sale of investment property without preparation for sale.

 

Ключові слова: облік, поточні зобов’язання, класифікація, молокопереробні підприємства, управління, інформаційне забезпечення.

 

Keywords: accounting, current liabilities, classification, dairy processing enterprises, , management, information security.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У харчовій і переробній промисловості України молочна галузь займає вагому частку та формує достатньо привабливий за обсягами ринок. Вінниччина в загальному обсязі виробництва окремих видів молочної продукції займає не значну питому вагу. Молокопереробні підприємства регіону зосереджені в більшій мірі на виробництві масла тваринного та сирів жирних.

Ринкові умови господарювання вимагають ефективної діяльності молокопереробних підприємств. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми покликана відіграти раціоналізація інформаційного забезпечення. Основним джерелом інформаційного забезпечення управління є система бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх  досліджень і публікацій. Значну увагу дослідженню проблемних питань з обліку поточних зобов’язань та пошуку шляхів щодо їх вирішення приділяли у своїх працях такі вітчизняні науковці та практики, як Кобилянська О.І., Лозовик Д.Б., Подолянчук О.А., Пушкар М.С., Сопко В.В., Травінська С.І., Чабанова Н.В. та інші економісти-дослідники.

Метою представленої статті є дослідження особливостей обліку поточних зобов’язань в системі управління молокопереробними підприємствами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Значення молочної промисловості в господарському комплексі України та вагомість молочних продуктів в системі харчування пояснюють підвищену увагу науковців до питань їх подальшого розвитку.

Сьогодні в Україні близько 350 підприємств по переробці молока, з яких 15-18 підприємств виготовляють до 70% цільномолочної продукції. Така кількість підприємств призводить до того, що ринок досить "подроблений", у числі найбільших компаній - Мілкіленд, ВіммБілльДанн, Lactalis, Юнімілк, Danone, Злагода, Rainford, Галичина і інші [10].

Розвиток ринку молочної продукції залежить від обсягів виробництва молока та стану тваринництва в країні. Подальший розвиток молокопереробних підприємств залежатиме від можливості розплатитися за наявними зобов’язаннями та утворити ферми, що будуть забезпечувати виробництво власною сировиною. Необхідним є перехід взаємовідносин із виробниками молока на якісно новий рівень, створення та обладнання в населених пунктах молокоприймальних пунктів, поліпшення системи взаєморозрахунків.

Розрахунки є важливим інструментом регулювання економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності.

Оскільки основними суб'єктами розрахунків є підприємства – постачальник і покупець, то заборгованість виникає в них одночасно, але характеризується по-різному: у постачальника – це сума, що підлягає до одержання, заборгованість покупця чи дебіторська заборгованість; у покупця – це сума, що підлягає оплаті, заборгованість перед постачальником чи кредиторська заборгованість.

Заборгованість формується в результаті проведення розрахункових операцій. Як об’єкт обліку розрахункові операції можна досліджувати в статиці - як заборгованість між суб'єктами розрахунків та в динаміці - як процес (проведення платежу до, одночасно чи після одержання товарів, робіт, послуг).

Серед основних нормативних документів, що регулюють зобов’язання господарюючих суб’єктів варто виділити Господарський та Цивільний кодекси [6, 18], П(С)БО 11 «Зобов’язання» [14] та МСФЗ 13 «Подання поточних активів та поточних зобов’язань» [11].

У міжнародних та національних стандартах бухгалтерського обліку поняття зобов’язань трактуються ідентично, а от класифікація має свої розбіжності, як в законодавчих актах, так і у поглядах вчених (таблиця 1).

 

Таблиця 1.

Види зобов’язань у різних площинах наукових поглядів та законодавчих актів

Види зобов’язань

Господарський кодекс

України [6]

П(С)БО 11 «Зобовязання» [14]

МСФЗ 13 «Подання поточних активів та поточних зобов’язань зобов’язань зобов’язань» [11]

Нідлз Б., Андерсен Х., Колдуел Д. [12]

Браунлі, Ричард І. [20]

Сопко В.В. [16]

Голов С.Ф. [2]

Пушкар М.С.

[15]

Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. [19]

Бутинець Т.А., Чижевські Л.В., Береза С.Л. [3]

Позиція авторів

організаційно-господарські

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціально-комунальні

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публічні

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за участю третіх осіб

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові

 

+

+

 

 

+

+

+

+

+

+

поточні

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

середньострокові

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

забезпечення

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

непередбачені забезпечення

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

доходи майбутніх періодів

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

стандартні

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

резервні

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

умовні

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

фактичні

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

оціночні

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

непередбачувані операційні

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

короткотермінові зовнішні фінансові

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

передплати покупців

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

монетарні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

немонетарні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

поточні і майбутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Джерело: узагальнено авторами.

 

Аналіз інформації наведеної в таблиці 1 дозволяє дійти висновку, що законодавчих актах та поглядах науковців не існує єдиного підходу до видів зобов’язань, що мають місце в діяльності господарюючих суб’єктів. На нашу думку самими наближеними до практичних застосувань на підприємствах різних форм власності є поточні, довгострокові зобов’язання, забезпечення та передплати покупців.

Для забезпечення надання єдиної загальної класифікації зобов‘язань як у науковій бухгалтерській літературі, так і у нормативно-правовій, С.І. Травінська пропонує поділ поточних зобов‘язань за відповідними критеріями, зокрема: умовами виникнення, співвідношенням прав і обов‘язків суб‘єктів, визначеністю предмета виконання зобов‘язання, за характером взаємозв‘язку, за складністю погашення, за часом виникнення, за способом погашення, за можливістю оцінки, за строком погашення, за вартістю, за об’єктом зобов’язання, за формою залучення, за видом діяльності [17].

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999  № 291 (з послідуючими змінами та доповненнями) для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу призначені  рахунки  класу 6 Поточні зобов'язання.

На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

Не зовсім зрозумілим є призначення введеного останніми змінами субрахунку 680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу" до рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" .

В інструкції вказано, що на субрахунку 680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу" ведеться облік визнаних відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" зобов'язань, прямо пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.

Аналіз наукових підходів щодо обліку операцій з нерухомістю, придбаною для продажу дає підстави погодитись з думкою О.А. Подолянчук, що доходи пов’язані з реалізацією необоротних активів, утримуваних для продажу, підприємствам з метою уникнення додаткових розрахунків слід відображати лише після оплати (перша подія – оплата). Таке твердження є виправданим тому, що буде виконано усі умови визнання необоротного активу таким, який утримуваний для продажу. При цьому, дохід від реалізації необоротного активу, утримуваного для продажу доцільніше було б відображати на субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» і використовувати лише тим підприємствам, які займаються купівлею, переобладнанням, частковим використанням та перепродажем необоротних активів [13, с. 88].

Враховуючи ситуацію позапланової реалізації об’єктів нерухомості дохід від реалізації можна було б відображати у складі інших доходів – рахунок 74 «Інші доходи», а собівартість у складі інших витрат на рахунку 97 «Інші витрати». Проте субрахунків, які б відображали дані доходи та собівартість у плані рахунків на сьогодні не передбачено. Субрахунки, пов’язані з відображенням доходу від реалізації необоротних активів та їх собівартістю виключено. Дана ситуація викликає певні суперечності, оскільки у звіті про рух грошових коштів передбачено статтю 3205 «Надходження від реалізації необоротних активів» та статтю 3260 «Витрачання на придбання необоротних активів», і віднесено до інвестиційної діяльності.

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7, об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Отже, при реалізації об’єкти нерухомості обов’язково необхідно переводити до категорії необоротних активів, утримуваних для продажу.

Розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій за розрахунками, що виникають між покупцем та продавцем при реалізації об’єктів нерухомості на прикладах 1-3.

 

Приклад 1

Прийнято рішення про реалізацію складського приміщення (об’єкт операційної нерухомості) за ціною вище балансової (залишкової) вартості.

Облік зазначених операцій наведено в табл. 2 

 

Таблиця 2.

Відображення в обліку поточних зобов’язань від реалізації об’єктів нерухомості

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

1. Відображено визнання об’єкта необоротним активом, утримуваним для продажу

286

103

2. Списано суму нарахованого зносу

131

103

3. Списано балансову вартість об’єкта нерухомості

943

286

4. Відображено дохід від реалізації зерноскладу

377

712

5. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

6. Отримано оплату від покупця

311

377

 

Приклад 2

Прийнято рішення про реалізацію складського приміщення (об’єкт інвестиційної нерухомості) на умовах передоплати за ціною нижче балансової (залишкової) вартості.

Облік зазначених операцій наведено в табл. 3

 

Таблиця 3.

Відображення в обліку розрахункових операцій при реалізації об’єктів нерухомості з на умовах передоплати

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

1. Відображено визнання об’єкта необоротним активом, утримуваним для продажу

286

100

2. Списано суму нарахованого зносу

135

100

3. Отримано передоплату від покупця

311

681

4. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

5. Списано балансову вартість об’єкта нерухомості

943

286

6. Відображено дохід від реалізації зерноскладу

377

712

7. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

643

8. Відображено взаємозалік заборгованостей

681

377

 

Приклад 3

Реалізовано об’єкт інвестиційної нерухомості без попередньої підготовки до продажу.

Облік зазначених операцій наведено в табл. 4

 

Таблиця 4

Відображення в обліку поточних зобов’язань при реалізації об’єктів інвестиційної нерухомості

без попередньої підготовки до продажу

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

1. Відображено собівартість реалізації об’єкта інвестиційної нерухомості

977

100

2. Списано суму нарахованого зносу

135

100

3. Відображено дохід від реалізації

377

746

4. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

746

641

5. Отримано оплату від покупця

311

377

 

Дані таблиць 2-4 підтверджують, що відображення в систем бухгалтерських рахунків зобов’язань, які виникають при розрахунках за реалізовані об’єкти нерухомості немає потреби у використанні субрахунку 680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу" до рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" .

Це в свою чергу свідчить, що на даний час вище охарактеризовані питання є мало вивченими з практичної сторони, що знижує якісні характеристики розрахункових операцій, та зумовлює необхідність подальших досліджень та уточнень.

Висновки. Критичний аналіз та співставлення в різних площинах наукових поглядів та законодавчих актів в галузях бухгалтерського обліку, економіки, управління, фінансів та банківської справи дозволило виокремити види зобов’язань, які мають місце в практичній діяльності різних суб’єктів господарювання та молокопереробних підприєств  зокрема.

Зобов’язання – це взаємовідносини між двома або більше сторонами з приводу здійснення діяльності, яка має економічну доцільність.

Встановлені протиріччя в плані рахунків обумовлюють необхідність удосконалення методики обліку інформації про розрахунки та регістрів обліку, що дозволить підвищити ефективність інформаційного забезпечення управління розрахунками суб’єктів господарювання через раціональну їх організацію, сприятиме удосконаленню та спрощенню методики бухгалтерського обліку розрахунків підприємств.

 

Література.

1. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. –К.: Україна, 1999

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально -практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. –Дніпропетровськ, ТОВ ―Баланс-Клуб, 2000. –768 с.

3. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ІТІ, 2000. –672 с.

4. БыковА. Г. Система хозяйственннх договоров // Вестник МГУ. -1974.

5. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття, персоналії /Укладачі: В.С. Іфтемічук, В.А. Григор‘єв, М.І. Маниліч, Г.Д. Шутак. За наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука. –К.: ―Магнолія плюс, 2004. –688 с.

6. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. No436 -IV, зі мінами та доповненнями.

7. Жалинский А., Рерихт А.Введение в немецкое право. -М.: Спарк, 2001. -744 с.

8. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб.–2-ге вид., випр. і доп. –К.:Знання, 2007–471 с.

9. Лаптєв В. В. Хозяйственное право. -М.: Юрид. лит., 1983. -С. 149.

10. Лозовик Д. Б.,Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України [Електронний ресурс]: / Д.Б. Лозовик. – Режим доступу: http:// http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=588

11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 13 «Подання поточних активів та зобов’язань» – www.minfin.gov.ua

12. Нидлз Б., Андерсен Х., Колдуэлл Д.: Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ. Соколова Я.В. –2-е изд. –М.: Финансы и статистика, 1994. –496 с.

13. Подолянчук О.А. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика : монографія / Подолянчук О. А. – Вінниця: вид-во «ТД Едельвейс і К», 2010. – 276 с.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов‘язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. No20, зі змінами та доповненнями.

15. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник / М.С. Пушкар. –Тернопіль: Карт-бланш, 2002. –628 с.

16. Сопко В.В.Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): навч. посібник/ В.В. Сопко. – К.: Центр Навчальної Літератури. 2006.- 312 с.

17. Травінська  С. І. Класифікація  поточних  зобов’язань в  законодавстві та бухгалтерському обліку. - [Електронний ресурс]: / С.І. Травінська. – Режим доступу:  http://bukuniver.edu.ua/Applications/zbirnik/n6/31_Klas.pdf

18. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст..461.

19. Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік: посібник / Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко. –К.: Видавничий центр „Академія, 2002. –672 с.

20. Fundamental concepts in liability valuation and reporting‘ In Brownlee and Richard E.(eds.), Corporate Financial Reporting: Text and Cases. Boston: Irwin / McGraw-Hill, 1998

 

References.

1. Bernkhem V.V. (1999), Vstup do prava ta pravovoi systemy SShA [Introduction to Law and legal system of the USA],Kyiv, Ukraine.

2. Holov, S.F. (2000), Bukhhalters'kyj oblik ta finansova zvitnist' v Ukraini [Accounting and Financial Reporting in Ukraine], Balans-Klub, Dnipropetrovs'k, Ukraine

3. . Butynets', T.A. Chyzhevs'ka, L.V. and Bereza, S.L. (2000), Bukhhalters'kyj oblik [Accounting], ITI, Zhytomyr, Ukraine.

4. Bykov, A.G. (1974), Systema khoziajstvennnkh dohovorov [The system of commercial contracts], Vestnik MGU.

5. Iftemichuk, V.S. Hryhor‘iev, V.A. Manylich, M.I. and Shutak, H.D. (2004), Heneza rynkovoi ekonomiky [Genesis of a market economy], Mahnoliia plius, Kyiv, Ukraine.

6. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Commercial Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15 (Accessed 29 Nov 2014).

7. Zhalinskij, A. and Reriht, A. (2001), Vvedenie v nemeckoe pravo [Introduction to German law], Spark, Moscow, Russia.

8. Koblians'ka, O.I. (2007). Finansovyj oblik [Financial accounting], Znannia, Kyiv, Ukraine.

9. Laptev, V.V. (1983), Hozjajstvennoe pravo [Commercial Law], Jurid. lit., Moscow, Russia.

10. Lozovyk, D.B. (2011), “Present and future of the dairy market Ukrainy”, Efektyvna ekonomika, vol.6, [Online], available at: http:// http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=588  (Accessed 29 Nov 2014).

11. Ministry of Finance of Ukraine (2012), “International Accounting Standard 13, "Presentation of current assets and liabilities”, available at: http:www.minfin.gov.ua (Accessed 29 Nov 2014).

12. Nidlz, B. Andersen, H. and Koldujell, D. (1994), Principy buhgalterskogo ucheta [Principles and accounting], 2nd ed, Finansy i statistika, Moscow, Russia.

13. Podolianchuk, O.A. (2010), Oblik dokhodiv sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv: teoriia ta praktyka [Accounting of incomes of agricultural enterprises: Theory and Practice], TD Edel'vejs i K, Vinnytsia, Ukraine

14. Ministry of Finance of Ukraine (2000), “Regulation (Standard) 11 "Commitments", available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0085-00 (Accessed 29 Nov 2014).

15. Pushkar, M.S. (2002), Finansovyj oblik [Financial accounting] Kart-blansh, Ternopil, Ukraine.

16. Sopko, V.V. (2006), Bukhhalters'kyj oblik kapitalu pidpryiemstva (vlasnosti, pasyviv), [Accounting capital of the company (property, liability)], Tsentr Navchal'noi Literatury, Kyiv, Ukraine.

17. Travins'ka, S.I. (2010), Klasyfikatsiia potochnykh zobov'iazan' v zakonodavstvi ta bukhhalters'komu obliku [Сlassification of current liabilities in law and accounting], [Online], available at: http://bukuniver.edu.ua/Applications/zbirnik/n6/31_Klas.pdf (Accessed 29 Nov 2014).

18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil Code of Ukraine”, Official Journal of the Ukraine, vol. 11, p. 461.

19. Chebanova, N.V. (2002), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Bookkeeping Financial Accounting], Vydavnychyj tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine.

20. Richard, E. (1998), Fundamental concepts in liability valuation and reporting‘Corporate Financial Reporting: Text and Cases, Irwin McGraw-Hill, Boston, USA.

 

Стаття надійшла до редакції 27.11.2014 р.