EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 336.1

 

Д. Е. Пономарьов,

аспірант кафедри фінансів та банківської справ, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

 

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

 

Denys Ponomarov,

postgraduate student of Finance and Banking Department of “European University”, Kyiv

 

THE CREDITWORTHINESS OF ENTERPRISES AND POLITICAL ENVIRONMENT: REALITIES

 

Дана стаття присвячена пошуку причин та механізмів впливу міжнародних кредитних рейтингів на кредитоспроможність та фінансову стійкість підприємства в умовах сучасного мінливого середовища в Україні. Розглядаються передумови погіршення суверенного рейтингу України, шкали оцінювання та механізми присвоєння кредитних рейтингів, наводяться приклади впливу політичного середовища на міжнародні кредитні рейтинги як суверенні, так і рейтинги окремих підприємств.

 

This article is devoted to the causes and mechanisms of influencing international credit ratings on creditworthiness and financial stability of the company in today's changing environment in Ukraine. Prerequisites of worsening sovereign rating of Ukraine, grading scale and mechanisms of assigning credit ratings are considered. Examples of the impact of the political environment on sovereign credit ratings as well as ratings of individual companies are provided.

 

Ключові слова: кредитоспроможність, фінансова стійкість, кредитні рейтинги, політичне середовище, стабільність.

 

Keywords: creditworthiness, financial stability, credit ratings, political environment, stability.

 

Проблематика.

В реаліях сьогодення кредитні рейтинги відіграють значущу роль, оскільки являють собою один із найважливіших інструментів, який може бути використаний інвесторами у процесі купівлі облігацій або здійснення інших інвестицій з фіксованим доходом по всьому світу. Величезний вплив на них має політичне середовище функціонування підприємств, яке в сучасній Україні є досить динамічним. Дані рейтинги є обгрутнованим результатом постійних ретельних досліджень рейтингових агентств відносно здатності підприємства, компанії або органу влади, що виступає емітентом, своєчасно і в повному обсязі виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання.

Також кредитні рейтинги використовуються для відображення актуальної кредитної якості певного боргового зобов’язання (корпоративних або муніципальних облігацій) та відносну вірогідність настання дефолту за такими зобов’язаннями.

Тож в сучасних умовах мінливого політичного середовища в Україні вкрай актуальним постає питання дослідження сутності, визначення та впливу кредитних рейтингів на кредитоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

Проблемам визначення кредитоспроможності, фінансової стійкості та дослідженням кредитних рейтингів присвячені праці таких зарубіжних вчених: Бівер, Альтман, Р. Лисс, Спрингейт, Р. Таффлер, Ж. Лего, Ф. Модільяні,  та інших. Серед вітчизняних науковців, які присвітили свої праці проблемам визначення кредитоспроможності, фінансової стійкості та дослідженням кредитних рейтингів слід насамперед виділити наступних: Терещенко О., Крамаренко Г, Костенко Т., В.Л. Ісаченко, Деружинська М.П., Бочарова І.В., Єндовицький Д.А., Кравчук О.М. та інші.

 

Завдання.

Головною метою цієї статті є дослідження впливу зовнішнього політичного середовища на міжнародні кредитні рейтинги, які в свою чергу мають вплив на кредитоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

 

Виклад основного матеріалу.

Кредитні рейтинги будь-яких учасників ринку розраховуються на основі їх минулої та поточної фінансової історії, а також на основі оцінок розміру їх власності та взятих на себе фінансових зобов’язань. Присвоюються вони відповідно до бажання і здатності учасника ринку виконувати боргові зобов’язання. За умови, коли учасником ринку виступає країна в цілому, бажання є це політичним фактором, а здатність - економічним. Головна мета таких оцінок - надати потенційним кредиторам або вкладникам уявлення про ймовірність своєчасної невиплати взятих фінансових зобов’язань.

Існують два види рейтингів: суверенний - рейтинг безпосередньо держави, і корпоративний - рейтинг надійності підприємців. Найважливішим завжди є суверенний рейтинг, вважається що він завжди надійніший за корпоративний.

В умовах сьогодення суверенний рейтинг України визначено таким чином: за даними міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings – ССС, Standart&Poor‘s - uaBBB-, Moody’s - Саа3, що є вкрай незадовільною оцінкою України, як потенційного об’єкту інвестування. Серед головних причин занадто низьких суверенних рейтингів України слід виділити наступні:

- слабкі інститути державного управління;

- наявність корупції;

- непрозорість економіки;

- домінування політичних факторів в економічних рішеннях;

- наявність високих ризиків у різних сферах господарювання, ризику невиконання бюджетного плану;

- залежність України від сировинних ринків;

- кволий ріст валового продукту;

- падіння рівня промисловості;

- слабкість золотовалютних резервів;

- дефіцит торгового балансу;

- зростаючий державний борг;

- слабкий рівень судової системи;

Висновки міжнародних рейтингових агентств відіграють важливу роль, оскільки велика кількість потенційних інвесторів приймають рішення виходячи з рівня такого рейтингу. Міжнародні рейтингові агентства допомагають інвесторам оцінити в першу чергу саме загальну середу ведення бізнесу (фон). Якщо у країни низький рейтинг та відповідно – несприятливе бізнес-середовище, то інвесторам немає фінансової вигоди виділяти кошти, що неминуче призведе до зменшення кредитоспроможності. Причому йдеться не лише про боргові гроші, а й прямі інвестиції. Тобто слабкі кредитні рейтинги України шкодять економіці в цілому.

В той же час, не усі сфери інвестування є настільки ненадійними. За деякими позиціями ризики досить низькі, як, наприклад, ризики для портфельних інвесторів. Досить безпечним є ринок цінних паперів. Вчасно погашалися зобов’язання України по Євро бондами. Але ситуація на ринку власності набагато гірша. Тут провідну роль відіграє слабка судова система, яка суттєво збільшує ризики для інвесторів. Таким чином, у певних сферах можливе збільшення кредитоспроможності відповідно до порівняно низького рівня ризиків. [1]

У світі наразі існує «Велика Трійка» найуспішніших та найвідоміших кредитних рейтингових агентств: Moody’s, Standart&Poor’s та Fitch Ratings.

Fitch Ratings - міжнародна корпорація, відома в основному як рейтингове агентство. Своїм головним завданням ставить надання світовим кредитним ринкам незалежних і орієнтованих на перспективу оцінок кредитоспроможності, аналітичних досліджень і даних. Заснована у 1913 році, розташовується у місті Нью-Йорк (США). [1; 2]

Standard & Poor’s (S&P) - дочірня компанія корпорації McGraw-Hill, що займається аналітичними дослідженнями фінансового ринку. Компанія належить до трійки найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств. Компанія відома головним чином як творець і редактор американського фондового індексу S & P 500. Заснована у 1860 році у місті Нью-Йорк (США). [1; 3; 4]

Moody’s - міжнародне рейтингове агентство. В основі діяльності покладене присвоєння кредитних рейтингів, дослідження та аналіз ризиків. В агентстві працює понад 4500 експертів у 26 країнах світу. Агентство засноване у 1900 році у місті Бостон (США). [1; 5]

Цінність кредитних рейтингів полягає в тому, що інвестори можуть використовувати їх в різних цілях, що, в свою чергу, корисно для емітентів. Для багатьох інвесторів рейтинги є найважливішим елементом при визначенні вартості цінних паперів. Тому рейтинги часто використовуються як критерій при виробленні інвестиційних принципів.

Оскільки кредитні висновки широко поширюються, повсюдно використовуються і добре зрозумілі інституціональним інвесторам, вони надають борговими цінними паперами шлях до широкого кола потенційних покупців. Сьогодні на глобальних ринках рейтинг являє собою «кредитний паспорт», який забезпечує доступ до міжнародних інвесторів, наприклад, на ринках, де даний емітент відомий досить погано, або де інвестори можуть бути незнайомі з мовою і бізнес-культурою або з використовуваними стандартами фінансової звітності.

Рейтинги та звіти, проведені рейтинговими агентствам за допомогою аналітичних досліджень, сприяють підтримці довіри інвесторів, особливо в періоди ринкової нестабільності. Наприклад, поява будь-якої новини у ЗМІ може негативно позначитися на ціні облігацій, що обертаються на ринку даного емітента, навіть якщо ця новина не має реального впливу на кредитоспроможність його облігацій в довгостроковій перспективі. Довіра, якою користуються міжнародні рейтингові агентства і проведений ними досконалий аналіз, можуть допомогти відновити довіру інвесторів до цінних паперів емітента.

При присвоєнні кредитного рейтингу певному підприємству зазвичай увага приділяється наступним найважливішим питанням:

- загальні відомості та історія групи, в яку входить підприємство, що планує випустити боргові зобов’язання, а також відомості про нього самого;

- корпоративна стратегія та корпоративна філософія - зазвичай у баченні генерального директора або фінансового директора;

- повний аналіз бізнес-ризиків, включаючи аналіз галузі, оцінку конкурентного становища, вразливість перед обличчям технічних змін, аналіз нормативно-правового середовища, циклічність та сезонність;

- детальний аналіз фінансових ризиків компанії:

1. стабільність і передбачуваність грошових потоків і здатність обслуговувати боргові зобов’язання;

2. динаміка і прогноз прибутку від основної діяльності;

3. структура собівартості і здатність до підвищення ефективності;

4. аналіз балансу з точки зору термінів погашення і сум боргових зобов’язань. Цей аналіз розрахований на перспективу і охоплює фінансові прогнози на майбутні три роки.

- управлінська команда з точки зору її стратегічного бачення майбутнього компанії і здатності успішно реалізовувати цю стратегію.

За результатами проведеного аналізу, міжнародні рейтингові агентства проводять подальше дослідження, регулярно обговорюючи питання з фінансовим підрозділом компанії, та у висновку представляють свої рекомендації по рейтингу кредитному комітету. До комітету зазвичай входять фахівці з даної галузі, керуючий директор по відповідному регіону та інші кредитні фахівці міжнародного рейтингового агентства. Зазвичай увесь рейтинговий процес займає близько 90 днів.

Після прийняття кредитним комітетом рішення про рейтинг, компанія емітент інформується про те, який рейтинг їй присвоюється. Якщо підприємство вирішує опублікувати рейтинг, то міжнародне рейтингове агентство розішле прес-реліз про присвоєння рейтингу в основні засоби поширення фінансової інформації по всьому світу. Відповідно до загальноприйнятої практики, кредитні висновки публікуються до розміщення відповідного випуску цінних паперів з метою, аби інвестори були в змозі скористатися ними при прийнятті рішення про купівлю.

При прийнятті рішення щодо присвоєння рейтингу, міжнародні рейтингові агентства розглядають всі відповідні фактори ризику і враховують всі точки зору, керуючись при цьому наступними принципами:

- акцент на довгострокову перспективу. У аналізі робиться акцент на основоположні чинники, від яких залежить здатність емітента погашати свої боргові зобов’язання в довгостроковій перспективі, наприклад, великі економічні падіння, різка зміна стратегії керівництва компанії або зміни нормативно-правової бази. Кредитні рейтинги не повинні залежати від стадії ділового циклу або динаміки попиту і пропозиції;

- акцент на стабільність і передбачуваність грошових потоків. У першу чергу виявляються фактори, що визначають генерування грошових потоків, і особливо, їх передбачуваність і стійкість. У певних випадках проводиться аналіз чутливості до різних варіантів управління підприємством і включається в оцінну модель можливість невеликого економічного спаду, щоб визначити стійкість грошових потоків. Детально вивчаються фінансові прогнози, щоб зрозуміти, на чому вони засновані.

Конкретні фактори ризику, які враховуються під час визначення рейтингу можуть залежати від галузі.

Після присвоєння рейтингів міжнародні рейтингові агентства регулярно перевіряють їх з метою підтвердження на колишньому рівні або внесення змін. [3; 4; 5]

Сьогодні міжнародне рейтингове агентство Moody’s оперує 32 системами визначень рейтингів, і їх число зростає з кожним роком. Наразі існують такі групи рейтингів та рейтинги:

- Загальні кредитні рейтинги:

1. рейтинги довгострокових боргових зобов’язань корпоративних емітентів;

2. рейтинги середньострокових боргових зобов’язань;

3. рейтинги короткострокових зобов’язань;

4. рейтинги емітента.

- Спеціальні (галузеві) рейтинги Структуроване фінансування:

1. рейтинги муніципальних зобов’язань (США);

2. корпоративні рейтинги;

3. рейтинги ймовірності дефолту;

4. оцінка розміру втрат при дефолті;

5. оцінка якості ковенантів;

6. рейтинги ліквідності емітентів спекулятивного класу;

7. рейтинги банківських депозитів;

8. рейтинги інших старших зобов’язань американських банків;

9. рейтинги фінансової стійкості банків (РФСБ);

10. рейтинги фінансової стійкості страховиків (РФУС);

11. рейтинги фондів грошового ринку та облігаційних фондів;

12. рейтинги за національною шкалою.

- Країнні межі:

1. країнна межа для облігацій та інших боргових зобов’язань в іноземній валюті;

2. межа для рейтингів банківських депозитів в іноземній валюті;

3. межа країни для облігацій та інших боргових зобов’язань в національній валюті;

4. межа для рейтингів депозитів в національній валюті.

- Інші некредитні рейтинги:

1. рейтинги фондів акцій;

2. рейтинги ринкових ризиків;

3. рейтинги якості послуг інвестиційних керуючих;

4. рейтинги якості послуг сервісних агентів;

5. рейтинги якості операційної діяльності хедж-фондів;

6. рейтинги волатильності грошових потоків по портфелях нерухомості;

7. рейтинги якості послуг загальних представників;

8. рейтинги якості послуг довірених осіб;

9. рейтинги якості діяльності і волатильності доходів синдикатів Ллойда;

10. категорії гібридних цінних паперів.

Рейтинги, що присвоюються агентством Moody’s щодо довгострокових зобов’язань являють собою висновки про відносний кредитний ризик боргових зобов’язань з фіксованим доходом з початковим терміном погашення в один рік і більше. Вони зображають можливість того, що якесь фінансове зобов’язання не буде виконано так, як очікується. Такі рейтинги присвоюються за міжнародною шкалою Moody’s і відображають ймовірність дефолту і будь-яких фінансових втрат у разі дефолту.

 

Таблиця 1. Шкала кредитних рейтингів міжнародного рейтингового агентства Moody’s

Рейтинг

Значення

Ааа

Боргові зобов’язання з цим рейтингом вважаються зобов’язаннями найвищої якості з мінімальним кредитним ризиком.

Аа

Боргові зобов’язання з даним рейтингом вважаються зобов’язаннями високої якості з дуже низьким кредитним ризиком.

А

Боргові зобов’язання з рейтингом А розглядаються як зобов’язання підвищеної середньої категорії і схильні низькому кредитному ризику.

Ваа

Боргові зобов’язання з рейтингом Baa схильні до помірного кредитного ризику. Вони розглядаються як зобов’язання середньої категорії і, як такі, що можуть володіти певними спекулятивними характеристиками.

Ва

Боргові зобов’язання з таким рейтингом вважаються, як такі, що мають риси, характерні для спекулятивних інструментів, і схильні до істотного кредитного ризику.

В

Такі боргові зобов’язання розглядаються як спекулятивні і піддані високому кредитному ризику.

Саа

Боргові зобов’язання з цим рейтингом вважаються зобов’язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику.

Са

Боргові зобов’язання з рейтингом Ca є високо спекулятивними і, ймовірно, знаходяться в стані дефолту або близькі до дефолту. При цьому існує певна ймовірність виплати основної суми боргу і відсотків по ньому.

С

Боргові зобов’язання з рейтингом C є класом облігацій з найнижчим рейтингом і зазвичай знаходяться в стані дефолту. При цьому ймовірність виплати основної суми боргу і відсотків по таких облігаціях мала.

 

До кожної загальної рейтингової категорії (від Аа до Саа включно) агентство Moody's додає цифрові модифікатори 1, 2 і 3. Модифікатор 1 вказує, що дане зобов’язання знаходиться у верхній частині своєї загальної рейтингової категорії; модифікатор 2 вказує на становище в середині діапазону, модифікатор 3 вказує, що зобов’язання знаходиться в нижній частині цієї загальної рейтингової категорії. [5; 6]

Шкала кредитних рейтингів міжнародного рейтингового агентства Fitch, що визначає рівень кредитоспроможності та фінансової стійкості виглядає наступним чином: [7]

 

Таблиця 2. Шкала кредитних рейтингів міжнародного рейтингового агентства Fitch

Рейтинг

Значення

ААА

Найвищий рівень кредитоспроможності. Рейтинги категорії «AAA» позначають найнижчі очікування ризику дефолту, рейтинги такого рівня присвоюються лише у випадку винятково високої здатності погашати фінансові зобов’язання.

АА

Дуже висока кредитоспроможність. Рейтинги категорії «AA» позначають дуже низькі очікування ризику дефолту. Вони вказують на дуже високу здатність погашати фінансові зобов’язання.

А

Висока кредитоспроможність. Рейтинги категорії «A» позначають низькі очікування ризику дефолту, здатність погашати фінансові зобов’язання оцінюється як висока. Проте, дана здатність може бути більшою мірою схильна до впливу негативного бізнес-середовища або негативних економічних умов, ніж у випадку більш високих рейтингів.

ВВВ

Хороша кредитоспроможність. Рейтинги категорії «BBB» позначають низькі на даний момент очікування кредитного ризику. Здатність погашати фінансові зобов’язання оцінюється як адекватна, однак вплив негативного бізнес-середовища або негативних економічних умов з більшою ймовірністю може зменшити цю здатність.

ВВ

Спекулятивний рейтинг. Рейтинги категорії «BB» позначають підвищену схильність кредитних ризиків, особливо в випадку негативних змін бізнес-середовища або економічних умов з часом.

В

У високій мірі спекулятивний рейтинг. Рейтинги категорії «B» вказують на наявність помітного кредитного ризику.

ССС

Значний кредитний ризик. Рейтинги «CCC» вказують на наявність значного кредитного ризику.

СС

Дуже високі рівні кредитного ризику. Рейтинги «CC» вказують на дуже високі рівні кредитного ризику.

С

Виключно високі рівні кредитного ризику. Рейтинги «C» вказують на винятково високі рівні кредитного ризику.

 

У шкалі довгострокових рейтингів міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s оцінюють спроможність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов’язання. Встановлені компанією рейтингові оцінки мають буквене позначення: від оцінки AAA, що привласнюється виключно надійним емітентам, до оцінки D, що привласнюється емітенту, що оголосив дефолт. Між оцінками AA і B можуть бути проміжні оцінки, що позначаються знаками плюс і мінус (наприклад, BBB +, BBB і BBB-). [3; 4] Шкала кредитних рейтингів виглядає наступним чином:

 

Таблиця 3. Шкала кредитних рейтингів міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s

Рейтинг

Значення

ААА

емітент володіє виключно високими можливостями з виплати відсотків за борговими зобов’язаннями і самих боргів;

АА

емітент володіє дуже високими можливостями з виплати відсотків за борговими зобов’язаннями і самих боргів;

А

можливості емітента з виплати відсотків і боргів оцінюються високо, але залежать від економічної ситуації;

ВВВ

платоспроможність емітента вважається задовільною;

ВВ

емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови можуть негативно вплинути на можливості виплат;

В

емітент платоспроможний, але несприятливі економічні умови найімовірніше негативно вплинуть на його можливості і готовність проводити виплати по боргах;

ССС

емітент має труднощі з виплатами за борговими зобов’язаннями і його можливості залежать від сприятливих економічних умов;

СС

емітент зазнає серйозних труднощів з виплатами за борговими зобов’язаннями;

С

емітент зазнає серйозних труднощів з виплатами за борговими зобов’язаннями, можливо була ініційована процедура банкрутства, але виплати за борговими зобов’язаннями все ще відбуваються;

SD

емітент відмовився від виплат за деякими зобов’язаннями;

D

був оголошений дефолт і S & P вважає, що емітент відмовиться від виплат по більшості або за всіма зобов’язаннями;

NR

рейтинг не присвоєно.

 

Головною метою міжнародних рейтингових агентств в їх аналізі є надати потенційним інвесторам вичерпну інформацію про усі аспекти діяльності об’єкту інвестування. Таким чином політичне середовище відіграє одну з найважливіших ролей. Через погіршення політичного середовища та загальноекономічної ситуації (фону) міжнародні рейтингові агентства нерідко вимушені переглянути свої кредитні рейтинги щодо деяких підприємств та скорегувати їх відповідно до мінливих зовнішніх умов функціонування господарств.

25 березня 2014 року агентство Fitch знизило прогноз по рейтингах ряду російських компаній і банків до «негативного». Зміни торкнулися ряду банків та компаній, серед яких: «Газпромбанк», «Альфа-Банк», ЗАТ «Сітібанк», ЗАТ «Райффазенбанк», ВАТ «Нордеа банк», ЗАТ «Креді Агріколь CIB», «Атоменергопром», «Газпром», ЗАТ «Цивільні літаки Сухого», «Лукойл», «РЖД» та інші. Агентство Fitch також знизило прогнози по рейтингах п'яти суб'єктів Росії, серед яких Москва та Санкт-Петербург. Перегляд рейтингів спричинений потенційним впливом на російські компанії і банки санкцій, які США і Євросоюз вводять щодо Росії через приєднання Криму. [8; 9]

21 лютого 2014 року Standard & Poors знизило суверенний кредитний рейтинг України з рівня CCC + до CCC, прогноз – «негативний». Зниження довгострокового рейтингу України в іноземній і національній валютах S & P пояснює різким погіршенням політичної обстановки в країні та зростаючою невизначеністю щодо викупу Росією українських облігацій. Перед цим S & P знижувало довгостроковий рейтинг України 29 січня 2014 року, що було спричинене потраплянням України під визначення суспільства, що зазнає внутрішні проблеми, з ослабленою політичною структурою та надзвичайно стрімким зростанням рівня економічних та системних ризиків. [10]

8 лютого 2014 року до переддефолтного рівня (з «B-» до «CCC») кредитний рейтинг України знизило агентство Fitch. Зниження було спричинене політичною нестабільністю та триваючими заворушеннями, що знизили очікування розвитку національної валюти. [11]

5 квітня 2014 року міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг держоблігацій України  з «Саа2» до «Саа3». Moody's пояснює зниження рейтингу трьома факторами, загострюючими довгострокові економічні та податково-бюджетні проблеми України. Серед факторів: ескалація політичної кризи і погіршення відносин з Росією, напруженість ситуації з точки зору надання зовнішньої ліквідності в світлі припинення фінансової підтримки Росією і підвищення цін на газ і погіршення макроекономічних показників. Одночасно Moody's знизило рейтинг українського держпідприємства «Фінансування інфраструктурних проектів» з «Саа2» до «Саа3». Прогноз – «негативний» відповідно до прогнозу суверенного рейтингу. Також зміни рейтингу спричинені істотним ризиком призупинення виділення коштів МВФ через слабке дотримання Україною програм фонду в минулому, умов нової програми та високої політичної невизначеності. [12]

14 лютого 2014 року міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило з рівня «B-» до «CCC» довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті 13 українських банків, серед яких: «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Промінвестбанк», «Креді Агріколь Банк», «Альфа-Банк» та інші. Дані рейтингові дії спричинені зниженням агентством довгострокового рейтингу України в іноземній валюті і підтвердженням довгострокового рейтингу дефолту емітента країни в національній валюті на рівні «B-» з «негативним» прогнозом. Даний рейтинг відображає підвищений ризик посилення заходів контролю над капіталом і введення валютних обмежень, що може істотно обмежити або погіршити здатність приватного сектора проводити виплати за зобов’язаннями в іноземній валюті.

13 лютого 2014 року міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» в іноземній валюті з рівня «B-» до «CCC» і підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті на рівні «B-». Це рішення обумовлене зниженням довгострокового рейтингу України в іноземній валюті. Рейтинги «Укрзалізниці» знаходяться на одному рівні з суверенними рейтингами, тому в разі пониження рейтингів України настане зниження рейтингів «Укрзалiзницi». Таким чином, рейтинг підприємства повністю є залежним від суверенного рейтингу України. [13]

12 лютого 2014 року міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги в іноземній валюті 12 українських компаній слідом за зниженням довгострокового рейтингу України за зобов’язаннями в іноземній.Корпоративні рейтингові дії відображають зростаючу невизначеність щодо політичної та економічної ситуації в Україні, яка в кінцевому рахунку може загрожувати здатності компаній виконувати їхні зобов’язання в національній та іноземній валютах. Зокрема, Fitch знизив довгостроковий рейтинг для наступних компаній: «DTEK Holdings B.V.», «Ferrexpo Plc», «Lemtrans LLC», «Metinvest B.V.», «OJSC Myronivsky Hliboproduct» та інших. [1]

 

Висновки.

Міжнародні кредитні рейтингові агентства відіграють дуже важливу роль у формуванні кредитоспроможності та фінансової стійкості як підприємств, так і держав в цілому шляхом встановлення кредитних рейтингів. Це пов’язано з тим, що ізольоване існування підприємства неможливе, на діяльність будь-якого суб’єкта господарювання мають вплив як зовнішні, так і внутрішні фактори. Одним з таких зовнішніх факторів є політичне середовище. За несприятливої політичної ситуації неминуче зростають ризики невиконання бюджетного плану, падіння рівня промисловості, скорочення золотовалютних резервів та інші, які призводять до скорочення ймовірності вчасного погашення заборгованостей.

У свою чергу низькі кредитні рейтинги встановлюють певний бар’єр між емітентом та потенційними інвесторами, оскільки такий рейтинг є результатом ретельного дослідження усіх сфер діяльності емітента та відображає його реальну інвестиційну привабливість.

 

Література.

1. Международные кредитные рейтингиприговор Украине. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://www.prizma.in.ua/2013/03/mezhdunarodnye-kreditnye-rejtingi-prigovor-ukraine-2/

2. Fitch Ratings. [Electronic resource]. Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings

3. Standard and Poor’s. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home

4. Standard and Poor’s Ratings. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s

5. Moody’s official website. [Electronic resource]. Mode of access: https://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx

6. Moody’s Investors Service. [Електронне джерело]. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s

7. Fitch official website. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://www.fitchratings.ru/

8. Агентство Fitch понизило прогнозы по рейтингам российских компаний и банков. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://lenta.ru/news/2014/03/25/fitch/

9. Новый отчет S&P: Россия – Украина: развитие кризиса. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://bankir.ru/novosti/s/novyi-otchet-s-p-rossiya-ukraina-razvitie-krizisa-10071813/

10. S&P понизило кредитный рейтинг Украины. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://top.rbc.ru/economics/21/02/2014/906425.shtml

11. Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://top.rbc.ru/economics/08/02/2014/904085.shtml

12. Moodys снизило суверенный рейтинг Украины. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://economics.puls.kiev.ua/finances/235032.html

13. Fitch снизило рейтинг «Укрзалізниці», прогноз – негативный. [Електронне джерело]. Режим доступу: http://zn.ua/ECONOMICS/fitch-snizil-reyting-ukrzaliznici-s-negativnym-prognozom-138697_.html

14. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. пос./ О.М. Кравчук, В.П. Лещук. – К.: Центр учбов. Літ., 2010. – 503с.

15. Внукова Н.М., Грачов В., Кузьминчук Н.В. Ринок фінансових послуг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни — X.: ВД «ІНЖЕК», 2004.

16. Гаршина O.K. Цінні папери: Навч. посіб. — К: Видавн. дім «Слово», 2004.

17. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов'язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. — 2-е вид., доп. — К.: Кондор, 2004.

 

References.

1. Prizma (2014), “International credit ratings sentence for Ukraine”, available at: http://www.prizma.in.ua/2013/03/mezhdunarodnye-kreditnye-rejtingi-prigovor-ukraine-2/ (Accessed 20 November 2014).

2. Wikipedia (2014), “Fitch Ratings”, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings (Accessed 20 November 2014).

3. The official site of Standard and Poor’s (2014), available at: http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home (Accessed 20 November 2014).

4. Wikipedia (2014), “Standard and Poor’s Ratings”, available at: http://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s (Accessed 20 November 2014).

5. Moody’s official website (2014), available at: https://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx (Accessed 20 November 2014).

6. Wikipedia (2014), “Moody’s Investors Service”, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s (Accessed 20 November 2014).

7. Fitch official website (2014), available at: http://www.fitchratings.ru/ (Accessed 20 November 2014).

8. Lenta (2014),  “Fitch Agency downgraded the outlook on the ratings of Russian companies and banks”, available at: http://lenta.ru/news/2014/03/25/fitch/ (Accessed 20 November 2014).

9. Bankir (2014), “A new S&P’s report: Russia - Ukraine: the development of the crisis, available at: http://bankir.ru/novosti/s/novyi-otchet-s-p-rossiya-ukraina-razvitie-krizisa-10071813/ (Accessed 20 November 2014).

10. Top RBC (2014), “S&P downgraded the credit rating of Ukraine”, available at: http://top.rbc.ru/economics/21/02/2014/906425.shtml (Accessed 20 November 2014).

11. Top RBC (2014), Fitch downgraded the credit rating of Ukraine to the pre-default”, available at:  http://top.rbc.ru/economics/08/02/2014/904085.shtml (Accessed 20 November 2014).

12. Economics puls kiev (2014), Moody's lowered the sovereign rating of Ukraine”, available at: [http://economics.puls.kiev.ua/finances/235032.html (Accessed 20 November 2014).

13. Zn (2014), Fitch lowered the rating of "Ukrainian Railways", negative forecast, available at: http://zn.ua/ECONOMICS/fitch-snizil-reyting-ukrzaliznici-s-negativnym-prognozom-138697.html (Accessed 20 November 2014).

14. Kravchuk, O.M. and Leschuk, V.P. (2010), Finansova diial'nist' sub'iektiv pidpryiemnytstva [Financial activity business entities], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

15. Vnukova, N.M. Hrachov, V. and Kuz'mynchuk, N.V (2004), Rynok finansovykh posluh: Navchal'no-metodychnyj posibnyk dlia samostijnoho vyvchennia dystsypliny [Financial Markets], INZhEK, Kyiv, Ukraine.

16. Harshyna O.K. (2004), Tsinni papery [Securities], Slovo, Kyiv, Ukraine.

17. Pavlov, V.I. Pylypenko, I.I. and Kryvov'iaziuk, I.V. (2004), Tsinni papery v Ukraini [Securities in Ukraine], Kondor, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 28.11.2014 р.