EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 658.14: 330.142 (043.3)

 

О. А. Ніколайчук,

старший викладач кафедри економіки та стратегії підприємств,

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»

 

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ  ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВБАСУ

 

О. А. Nikolaichuk,

senior teacher, Department of Economics and strategies companies,

Kryvyi Rih Economic Institute,  State University DVNZ "KNU"

 

DIAGNOSIS OF EFFICIENCY FOR MANAGEMENT SYSTEM OF INTELLECTUAL CAPITAL OF КRYVBAS'S MINING COMPANIES

 

Дана стаття присвячена розробці комплексної системи управління інтелектуальним капіталом для гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу, наведена характеристика основних елементів цієї системи. Визначено послідовність етапів, реалізація яких дозволить продіагностувати ефективність пропонованої системи управління інтелектуальним капіталом підприємства. Здійснено оцінювання її ефективності на досліджуваних підприємствах  на основі розробленої матричної моделі ефективності системи управління інтелектуальним капіталом. Апробація запропонованого методичного підходу дозволила виявити сильні та слабкі сторони системи управління інтелектуальним капіталом та отримати порівняльну конкурентну оцінку кожного параметру цієї системи на досліджуваних підприємствах.

 

This article is meant to develope a comprehensive system of intellectual capital for mining and processing enterprises of Krivbass, the characteristics of the main elements of the system is presented. It is defined the sequence of stages, the implementation of which will diagnose the effectiveness of the proposed system for management of the  intellectual capital of a company.

It was provided the evaluation of its  efficiency at the companies based on the matrix model of the effectiveness of the management of intellectual capital. Testing of the proposed methodic  reveals the strengths and weaknesses of the management of intellectual capital and gain competitive comparative evaluation of each parameter of the system at the researched companies.

 

Ключові слова: інтелектуальний капітал підприємства, система управління інтелектуальним капіталом, індекс ефективності системи управління інтелектуальним капіталом, гірничо-збагачувальні підприємства.

 

Keywordsіntellectual capital of the enterprise, the system of intellectual capital management, the index of efficiency for management system of intellectual capital, mining and processing enterprise.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку економічних відносин, що характеризується глобалізаційними тенденціями, зокрема інтелектуалізацією та інформатизацією, досягнення високих соціально-економічних результатів можливе за умови розвитку інтелектуального капіталу підприємства. Ефективне використання інтелектуального капіталу дає змогу створити унікальні конкурентні переваги на ринку, стати безальтернативним джерелом економічного зростання та соціального добробуту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблематиці інтелектуального капіталу, формуванню теоретико-методологічних засад його вивчення присвячено наукові праці  багатьох теоретиків і практиків управління, зокрема Е. Брукінг [1], К. Свейбі, Л. Едвінсон, М. Мелоун, Т. Стюарт [7] , Л. Прусак, К. Тейлор, Х. Макдональд, Б. Лев, А. Козирев, Б. Леонтьєв, Й. Руус [6] , В. Іноземцев, О. Бутнік-Сіверський [2], О. Кендюхов [3], Г. Швиданенко [8],  А. Чухно та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. Незважаючи на широкий спектр охоплених дослідженнями питань, недостатньо опрацьованими як у науковому, так і в практичному аспектах залишаються проблемні питання, пов’язані із формуванням комплексної системи управління інтелектуальним капіталом підприємства та оцінюванням її ефективності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є розробка комплексної системи управління інтелектуальним капіталом гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу та оцінювання її ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проведений нами аналіз основних тенденцій у сфері формування, використання та розвитку інтелектуального капіталу  гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу дозволив виявити наявність цілої низки проблем [4-5], серед яких основними є: недосконалість мотиваційного механізму до інтелектуальної праці, незначна частка інтелектуальних активів в балансовій вартості підприємств, недостатність інвестування в інтелектуальний капітал, фрагментарний характер при роботі з таких видів інтелектуального капіталу як корпоративна культура та організаційна структура,  відсутність моніторингу ефективності управління інтелектуальним капіталом тощо.

З огляду на це, необхідним є  впровадження системи ефективного управління інтелектуальним капіталом на ГЗК Кривбасу, що базується на сучасних теоретико-методичних підходах до побудови системи управління інтелектуальним капіталом та адаптована з врахуванням галузевих особливостей досліджуваних підприємств (рис. 1).

 Основною метою системи управління інтелектуальним капіталом є раціональна організація всіх процесів, пов’язаних з формуванням, використанням, розвитком та відтворенням інтелектуального капіталу, забезпеченням ефективності його використання. Центральними елементами цієї системи є певні блоки: блок вхідного аналізу, виконавчий блок та контроль-блок.

У рамках блоку вхідного аналізу передбачено функціональні обов’язки щодо моніторингу тенденцій зовнішнього та внутрішнього середовища, прогноз розвитку підприємства та його інтелектуального капіталу на стратегічному рівні, планування мети, принципів та завдань управління інтелектуального капіталу підприємства на оперативному рівні.

Функціональні обов’язки виконавчого блоку розподілені між сімома складовими частинами, виділеними відповідно до етапів управління інтелектуальним капіталом: визначення динаміки рівня ІК та його складових, ідентифікація типу розвитку елементів ІК, діагностика стратегічного статусу елементів ІК, позиціонування елементів щодо можливості формування конкурентних переваг, вибір стратегії розвитку ІК, управлінські дії щодо функціонування та розвитку ІК, визначення ефективності управління ІК.

 

Рис. 1. Система ефективного управління інтелектуальним капіталом гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу

 

В межах етапу визначення  рівня ІК та його складових передбачається прийняття управлінських рішень щодо визначення вартості інтелектуального капіталу, визначення динаміки зміни його складових; в межах етапу ідентифікації типу розвитку елементів ІК - на основі запронованої методики [5] визначається тип розвитку елементів інтелектуального капіталу (низький, середній, високий); в межах етапу діагностики стратегічного статусу елементів ІК – ідентифікується статус елементів інтелектуального капіталу щодо формування цінності на підприємстві; в межах етапу позиціонування елементів інтелектуального капіталу щодо забезпечення конкурентних переваг – визначення можливостей елементів інтелектуального капіталу щодо забезпечення конкурентних переваг за допомогою позиціювання на основі матриці; в межах етапу  вибору стратегії розвитку ІК  – визначення стратегії розвитку елементів інтелектуального капіталу на основі результатів їх позиціонування щодо можливості формування конкурентних переваг з використанням матриці; в межах етапу  розробки управлінських дій щодо функціонування та розвитку ІК – з врахуванням вибору стратегічних напрямів розвитку елементів ІК розробляються та впроваджуються тактичні та оперативні заходи щодо формування, ефективного використання та відтворення складових ІК.

Крім того, слід зауважити, що управлінські рішення у розрізі всіх етапів перебувають у тісному взаємозв’язку та повинні прийматися з урахуванням впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

Визначити, чи ефективними були управлінські рішення в межах даного блоку, доцільно на основі відповідності результуючого показника - індексу  ефективності системи управління інтелектуальним капіталом, алгоритм розрахунку якого приведено нижче.

До функціональних обов’язків контроль-блоку належить здійснення діагностики функціональних обов’язків блоків вхідного аналізу та виконавчого, забезпечення ефективної організації функціонування інтелектуального капіталу на підприємстві, формування системи заохочень і санкцій для керівників і менеджерів окремих структурних підрозділів та здійснення внутрішнього контролю й реагування на його результати.

Для визначення результатів впровадження ефективного менеджменту інтелектуального капіталу у практику господарювання гірничо-збагачувальних підприємств використана матрична модель ефективності системи управління інтелектуальним капіталом  (рис. 2). При застосуванні моделі було враховано особливості інтелектуального капіталу на досліджуваних підприємствах та його складових та вартісна його оцінка. Поєднання двох складових у системі дозволяє управляти елементами інтелектуального капіталу і комплексно досліджувати ефективність її функціонування по підприємству в цілому. Виокремлено два аспекти цілевстановлення для визначення ефективності системи управління інтелектуальним капіталом: структурний та вартісний.

 

Рис. 2. Матрична модель ефективності системи управління інтелектуальним капіталом підприємства

 

В даній матричній моделі зона, що відповідає позитивним значенням  Іеф. упр. стр.ІК  та  Іеф.упр. варт.ІК, свідчить про ефективність системи управління інтелектуальним капіталом (Іеф. упр.ІК>0). На противагу, зона, що відповідає позитивним значенням  Іеф. упр. стр.ІК  та  від’ємним значенням  Іеф.упр. варт.ІК , свідчить про неефективність управління інтелектуальним капіталом (Іеф. упр.ІК<0).

Для розрахунку  індексу  ефективності системи управління інтелектуальним капіталом розроблено і використано наступний алгоритм, в якому вимоги до ефективності визначаються на основі результатів аналізу структурної та вартісної складової інтелектуального капіталу підприємства та шляхом аналізу системи управління інтелектуальним капіталом підприємств-конкурентів:

1) Визначення індексу ефективності управління структурою інтелектуального капіталу Іеф. упр. стр.ІК :

 

,                                                                             (1)

 

Часткові індекси для людського капіталу:

 

,                       (2)

 

Часткові індекси для організаційного капіталу:

 

,                         (3)

 

Часткові індекси для ринкового капіталу:

 

,                     (4)

 

 

Розрахунок часткових індексів для людського, організаційного та ринкового капіталу проводиться шляхом  визначення рівня відповідності j-го параметра оцінки ефективності управління структурою інтелектуального капіталу і-го підприємства (Хji відпов) еталонному значенню:

 

Хji відпов. = (Іji  / Іеталон j) ,                                                                             (5)

 

або                          Хji відпов. = (Іеталон j / Іji ) ,                                            (6)

 

де Іji значення оцінюваного j-го параметру і-го підприємства;

     Іеталон j – еталонне значення j-го параметру.

Формула (5) застосовується тоді, коли більше значення j-го параметра забезпечує більші економічні вигоди для підприємства (наприклад, частка працівників з вищою освітою; частка працівників, що пройшли перенавчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації;  частка винахідників та раціоналізаторів), в той час як формула (6) застосовується у випадках, коли чим менше абсолютне значення j-го параметра, тим більші економічні вигоди отримає підприємство (наприклад, комерційні витрати у % реалізованої продукції).

2) Розрахунок індексу ефективності управління інтелектуальним капіталом за вартістю  і-го підприємства шляхом  визначення рівня відповідності вартості інтелектуального капіталу і-го підприємства (Вji відпов) еталонному значенню (Вji відпов) еталонному значенню:

 

Іеф.упр. варт.ІК =  (Вji  / Веталон j),                                                                  (7)

 

3) Загальне (інтегральне) значення індексу ефективності системи управління інтелектуальним капіталом  (Іеф. сист. упр.ІК) розраховується як добуток індексу ефективності управління структурою інтелектуального капіталу та індексу ефективності управління інтелектуальним капіталом за вартістю:

 

Іеф. сист. упр.ІК = Іеф. упр. стр.ІК  * Іеф. варт.ІК                                     (8)

 

За результатами кількісної оцінки індексу  ефективності системи управління інтелектуальним капіталом з використанням матричної моделі можна робити висновки щодо її рівня. Оціночні діапазони даного показника є наступні:

Іеф. сист. упр.ІК = -1…0...0,30: низький рівень індексу  ефективності системи управління інтелектуальним капіталом підприємства;

Іеф. сист. упр.ІК = 0,31...0,5: помірний рівень індексу  ефективності системи управління інтелектуальним капіталом підприємства;

Іеф. сист. упр.ІК = 0,51...0,75: середній рівень індексу  ефективності системи управління інтелектуальним капіталом підприємства;

Іеф. сист. упр.ІК = 0,76...1,0 балів: високий рівень індексу  ефективності системи управління інтелектуальним капіталом підприємства.

Розрахунок ефективності системи управління інтелектуальним капіталом ГЗК Кривбасу за пропонованим алгоритмом приведено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Розрахунок ефективності системи управління інтелектуальним капіталом на ГЗК Кривбасу в 2013  р.

Назва критерію

Оцінка

ПАТ

"ПівнГЗК"

ПАТ

"ЦГЗК"

ПАТ

"ІнГЗК"

ВАТ

"ПівдГЗК"

1.Індекс ефективності управління структурою ІК

 

0,69

0,66

0,68

0,54

1.1.Індекс ефективності управління елементами людського капіталу

індекс

0,75

0,64

0,70

0,50

Частка працівників з вищою освітою в чисельності персоналу, % 11)

рівень відповідності

0,81

0,89

0,75

1,00

Частка працівників, що пройшли навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації, % 12)

рівень відповідності

0,18

0,17

0,61

1,00

Витрати на навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації , % від ФОП13)

рівень відповідності

0,53

0,55

0,56

1,00

Частка винахідників та раціоналізаторів у чисельності персоналу, % 14)

рівень відповідності

1,00

0,94

0,73

0

Показник раціоналізаторської активності персоналу, рац. проп. на 1 тис. осіб 15)

рівень відповідності

1,00

0,59

0,80

0

1.2.Індекс ефективності управління елементами організаційного капіталу

індекс

0,46

0,64

0,45

0,30

Питома вага продукції, яка виготовлена за допомогою прогресивних та/або

інноваційних технологій  в загальному обсязі реалізації, %  21)

рівень відповідності

1

0,71

0,58

0,25

Витрати на інновації в % до реалізованої продукції 22)

рівень відповідності

0,01

0,01

0,02

1,00

Частка нематеріальних активів у балансовій вартості підприємства, % 23)

рівень відповідності

0,03

1,00

0,00

0,03

Економічний ефект від винаходів (рацпропозицій) до реалізованої продукції, % 24)

рівень відповідності

0,49

1,00

0,72

0,00

Витрати на інформаційні технології у % до реалізації продукції 25)

рівень відповідності

0,08

0,19

0,56

1,00

1.3.Індекс ефективності управління елементами ринкового капіталу

індекс

0,94

0,70

0,98

0,86

Частка ринку підприємства (за концентратом), % 31)

рівень відповідності

1,00

0,27

0,91

0,61

Частка постійних клієнтів у загальній кількості клієнтів, % 32)

рівень відповідності

0,93

0,64

1,00

1,00

Частка прибутку від постійних клієнтів, % 33)

рівень відповідності

0,97

0,93

1,00

1,00

Комерційні витрати, % від реалізованої продукції 34)

рівень відповідності

0,70

0,41

1,00

0,35

Частка обсягів ТМЦ, що надходять від  постійних партнерів, % 35)

рівень відповідності

0,96

0,98

0,97

1,00

2. Індекс ефективності управління вартістю ІК

індекс

1,0

0,17

0,99

-0,35

Вартість інтелектуального капіталу, тис. грн.

рівень відповідності

1,00

0,17

0,99

-0,35

3. Індекс ефективності СУ інтелектуальним капіталом

індекс

0,68

0,11

0,67

-0,19

 

Результати позиціонування індексів ефективності управління структурою та вартістю ІК для ГЗК Кривбасу на матричній моделі ефективності системи управління інтелектуальним капіталом гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу представлено на рис. 3.

Рис. 3. Матрична модель ефективності системи управління інтелектуальним

капіталом гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу станом на 2013 р.

 

Результати оцінювання ефективності системи  управління інтелектуальним капіталом ГЗК Кривбасу показали такі значення показників:  ПАТ «ІнГЗК» - 0,67, ПАТ «ЦГЗК» - 0,11, ПАТ «ПівнГЗК» - 0,68, ВАТ «ПівдГЗК» - -0,19. Отже,  ПАТ «ПівнГЗК», ПАТ «ІнГЗК», ПАТ «ЦГЗК» потрапили  в зону  ефективності системи управління інтелектуальним капіталом, а ВАТ «ПівдГЗК» - в зону неефективності системи управління інтелектуальним капіталом. Значення індексу ефективності системи управління інтелектуальним капіталом на ПАТ «ІнГЗК» та ПАТ «ПівнГЗК»  про середній рівень ефективності системи управління, на ВАТ «ПівдГЗК» та  ПАТ «ЦГЗК» - про низький рівень ефективності системи управління інтелектуальним капіталом.

Отримані рейтингові значення показників для кожного з підприємств дозволяють їх керівництву не тільки визначити сильні та слабкі сторони системи управління інтелектуальним капіталом, але й отримати порівняльну конкурентну оцінку кожного параметру цієї системи. Тому результати оцінки ефективності системи управління інтелектуальним капіталом підприємства можуть бути використані і при формуванні стратегічного набору підприємства.

Отже, невисокий рівень ефективності менеджменту інтелектуального капіталу гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу  обумовлює доцільність та необхідність впровадження на них комплексної системи управління інтелектуальним  капіталом.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі. Напрямками подальших досліджень може стати розробка алгоритму впровадження та оцінка ефективності імплементації  пропонованої системи управління інтелектуальним капіталом підприємства, в т.ч. на досліджуваних підприємствах.

 

Література.

1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал/  Э. Брукинг/ [ Пер. с англ. Под ред. Л. Н. Ковалик].– СПб.: Питер, 2001.– 288 с.

2. Бутнік-Сіверський О. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект / О. Бутнік-Сіверський //Інтелектуальний капітал – 2002 - №1 – С.19-27.

3. Кендюхов О.В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (переробна промисловість)». / О.В. Кендюхов. – Донецьк, Інститут економіки промисловості НАН України, 2007. -31 с.

4. Ніколайчук О.А. Врахування мотиваційних аспектів при побудові стратегії управління інтелектуальним капіталом на гірничо-збагачувальних підприємствах Кривбасу / О.А. Ніколайчук // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств» (23-24 квітня 2013 р.)/ - Кривий Ріг, КЕІ КНУ, 2013 р.- Ч. 1 - С.299-305.

5. Ніколайчук О.А. Розвиток методичних підходів до оцінювання  інтелектуального капіталу підприємства /О.А. Ніколайчук //Вісник Хмельницького національного університету. – 2013.-№6. - С.19-26.

6. Руус Й. Интеллектуальный капитал: практика управления / Й. Руус, С. Пайк, Л.Фернстрем /[ пер. с англ. под. ред. В.К. Дерманова]. – Санкт-Петербург: «Высшая школа менеджмента», 2010. - 436 с.

7. Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации: Пер. с англ. /  Т.А. Стюарт – М.: Поколение, 2007.– 366 c.

8. Швиданенко Г.О. Управління капіталом підприємства: [навч. посібник] / Г.О. Швиданенко, Н.В. Шевчук – К.: КНЕУ, 2007 – 441 с.

 

References.

1. Brooking A. Intellectual Capital, London - International Thomson Business Press, 1996.

2. Butnik- Siversky, O. (2002), “Intelektualni Captal: teoretyczny aspect” Intelektualni Capital, vol. 1, рр. 19-27.

3. Kendiukhov, O.V. (2007), “Organizational-economic mechanism of management intellectual capital of enterprise”, Ph.D. Thesis, Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Donetsk, 31 pp.

4. Nikolaichuk, O.A. ( 2013), “Vrakhuvannia motyvatsijnykh aspektiv pry pobudovi stratehii upravlinnia intelektual'nym kapitalom na hirnycho-zbahachuval'nykh pidpryiemstvakh Kryvbasu”, Zbirka dopovidej na  II Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi  konferentsii, II Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsіya [Current problems and the progressive direction of the management of economic development of domestic enterprises],  Kryvyj Rih, Ukraine, 23-24 kvitnia, P. 1, pp.299-305.

5. Nikolaichuk, O.A. (2013), “Rozvytok metodychnykh pidkhodiv do otsiniuvannia  intelektual'noho kapitalu pidpryiemstva”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 6, pp.19-26.

6. Roos G., Pike S., Fernstrom L. Managing Intellectual Capital In Practice. Butterworth Heinemann, 2005.

7. Stewart T.A. Intellectual capital. The new wealth of organizations. N.Y.-L., Doubleday / Currency, 1997. – 288 pp.

8. Shvydanenko, H.O., Shevchuk, N.V. (2007) “Upravlinnia kapitalom pidpryiemstva”, [Capital management of enterprise],  KNEU, Kyiv, Ukraine, 441 p.

 

Стаття надійшла до редакції 03.12.2014 р