EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 331.25:33

 

С. С. Пахода,

аспірант,  ПВНЗ «Європейський університет»

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

 

Sergiy Pahoda,

Postgraduate student,European University

 

ANALYSIS OF THE NON-STATE PENSION FUNDS ACTIVITY IN UKRAINE

 

В статті проведено аналіз результатів діяльності недержавних пенсійних фондів в України. Виявлено формування певних тенденцій, що якісно характеризують розвиток ринку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. З’ясовано, що за досліджуваний період кількість учасників недержавних пенсійних фондів значно збільшилась. В статті акцентується увага на скороченні кількості контрактів недержавних пенсійних фондів з юридичними особами та зростанні кількості контрактів з фізичними особами. Для недержавних пенсійних фондів властиво формувати інвестиційний портфель, до якого входять об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику. Отже, в статті зазначено, що особливого значення набуває вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які недержавні пенсійні фонди зможуть забезпечити захист грошових коштів населення від інфляційних процесів і при цьому отримувати визначений приріст капіталу. Визначено, що метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є більш консервативною, ніж у інших фінансових установ.

 

In the article is analyzed the results of non-state pension funds activity in Ukraine. Is discovered the formation of certain trends that qualitatively characterize the development of non-state pension provision market in Ukraine. It was found that during the analyzed period, the number of non-state pension funds increased significantly. The article focuses on reducing the number of non-state pension funds contracts with legal entities and the increasing number of contracts with individuals. For non-state pension funds is tend to form investment portfolio, which includes investment objects with minimal risk. So, the article states that particularly important becomes the choice of the investment tools by which pension funds will ensure the protection of public funds from inflation and, at the same time, obtain certain capital gains. Is determined that the main purpose of pension assets investing is, first of all, the preservation of citizens’ pension savings. Therefore, the investment strategy of non-state pension funds is more conservative than those of other financial institutions.

 

Ключові слова: пенсійна система, пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, пенсійне забезпечення, активи пенсійних фондів.

 

Keywords: pension system, pension funds, collective investment institutions, pension provision, assets of pension funds.

 

 

Постановка проблеми. Глибокі процеси трансформації економічних відносин вплинули на появлення кризи в сфері соціального забезпечення населення, особливо в пенсійній системі. Подолання негативних явищ обумовило потребу реформування пенсійної системи, що відбувається достатньо довгий період часу, але результати заходів, які реалізує держава, не роблять цю проблему менш гострою.

Потреба реформування пенсійної системи країни та запровадження накопичувальних методів пенсійного забезпечення обумовлена рядом причин, серед яких найбільш важливими є низький рівень пенсійного забезпечення громадян та невідповідність отримуваної пенсії тому заробітку, що його отримував громадянин до виходу на пенсію.

Пенсійні кошти, які акумулюються накопичувальною пенсійною системою, є потужним інвестиційним ресурсом для економіки країни, тому розвиток зазначеної системи необхідно розглядати не лише з точки зору забезпечення громадян у старості, але й з точки зору можливості оздоровлення певних секторів економіки за рахунок сформованих фінансових ресурсів.

Проблемам і перспективам розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні присвячені наукові праці Б. Зайчука, В. Никитенко,  В. Семендяєва, Ю. Привалова, Ю. Саєнко, Ю. Сапєлкіна, М. Бойка,               В. Мельничук та інших вчених [1-3, 5].

Метою даної статті є виявлення тенденцій розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

Виклад матеріалу. Система недержавного пенсійного забезпечення становить третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється, починаючи з 2004 року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [4]. Основною ланкою такої системи є недержавні пенсійні фонди. Проведемо аналіз результатів діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні.

Станом на 01.01.2014 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 81 недержавний пенсійний фонд (далі – НПФ) та 28 адміністраторів НПФ (станом на 01.01.2013 р. у Державному реєстрі налічувалось НПФ – 94, адміністраторів – 37).

Згідно даних Державного реєстру фінансових установ недержавні пенсійні фонди зареєстровано у 9 регіонах України. Найбільша кількість НПФ зосереджена у м. Києві – 61 або 75,3% від загальної кількості зареєстрованих НПФ.

Основні показники діяльності НПФ на ринку недержавного пенсійного забезпечення, згідно з поданими звітними даними, та темпи їх приросту наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів

(сформовано за даними [6])

 

Станом на 31.12.2013 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 61,4 тис. шт. пенсійних контрактів з 50,1 тисячами вкладників, з яких юридичні особи становлять 2,4 тисячі вкладників або 4,8%, на яких припадає 1520,5 млн. грн. пенсійних внесків (95,8% від загального обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), а 47,7 тисячі вкладників або 95,2% є фізичні особи.

При цьому, порівняно з кінцем 2012 року кількість контрактів з юридичними особами зменшилася на 3,0%, а з фізичними особами зросла на 0,8 % (рис.1).

 

Рис. 1. Динаміка кількості укладених пенсійних контрактів та кількості вкладників за 2011 – 2013 рр.

(побудовано за даними [6])

 

Станом на 31.12.2013 р. кількість учасників НПФ (рис. 2) відповідно до укладених контрактів становила 840,6 тис. осіб (на кінець 2012 року – 584,8 тис. осіб).

 

Рис. 2. Динаміка кількості учасників НПФ за 2011 – 2013 рр.

(побудовано за даними [6])

 

Як видно з рис. 2, починаючи з 2012 р. кількість учасників НПФ значно збільшилась. Станом на 31.12.2013 р. серед учасників НПФ переважну більшість становили особи віком від 25 до 50 років, а саме 64,5%, та особи вікової групи від 50 до 60 років, що становили 24,4%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років становила 5,7%, вікової групи до 25 років – 5,4% (рис. 3).

На рис. 4 відображено кількість учасників НПФ (у розрізі вікових груп та за статевою ознакою).

Рис. 3. Розподіл учасників НПЗ за віковими групами (тис. осіб) станом на 31.12.2013 р.

(побудовано за даними [6])

 

Рис. 4. Кількість учасників за віковими групами та за статевою ознакою станом на 31.12.2013 р.

(побудовано за даними [6])

 

Як видно з рис. 4, серед учасників НПФ у розрізі вікових груп більшість становлять чоловіки. Причому у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищує кількість жінок більш ніж удвічі (у 2,7 разів).

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 31.12.2013 р. становили 300,2 млн. грн., збільшившись протягом 2013 року на 19,2 % (рис. 5), при цьому одноразові виплати – на 16,5 %, пенсійні виплати на визначений строк – на 85,6 %.

 

Рис. 5. Пенсійні виплати за 2011 – 2013 рр.

(побудовано за даними [6])

 

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 31.12.2013 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразово та на визначений строк) 69,0 тисяч учасників, тобто 8,2% від загальної кількості учасників отримали пенсійні виплати.

Одним із основних якісних показників, які характеризують систему НПЗ, є сплачені пенсійні внески.

Станом на 31.12.2013 р. сума пенсійних внесків становила 1587,5 млн. грн., що на 20,8% більше або на 273,8 млн. грн. порівняно з кінцем 2012 року. Загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, станом на 31.12.2013 р. становив 2089,8 млн. грн. Усього за 2013 рік активи недержавних пенсійних фондів зросли на 20,6% або на 429,7 млн. грн. (рис. 6).

 

Рис. 6. Динаміка основних показників системи НПЗ за 2011 – 2013 рр. (млн. грн.)

(побудовано за даними [6])

 

Для НПФ властиво формувати портфель, до якого входять об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику. Тому особливого значення набуває вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які НПФ зможуть забезпечити захист грошових коштів населення від інфляційних процесів і при цьому отримувати визначений приріст капіталу.

Станом на 31.12.2013 року переважними напрямами інвестування пенсійних активів стали депозити в банках (36,4% інвестованих активів), облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (31,0%), акції українських емітентів (13,3%), цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (11,5%) (рис. 7).

Метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є більш консервативною, ніж у інших фінансових установ. Загальна вартість доходу, отриманого від інвестування пенсійних активів, станом на 31.12.2013 р. становила 953,3 млн. грн. або 60,1% від суми залучених внесків, збільшившись протягом 2013 р. на 226,3 млн. грн., або на 31,1%.

 

Рис. 7. Структура інвестованих пенсійних активів станом на 31.12.2013 р. (млн. грн.)

(побудовано за даними [6])

 

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на 31.12.2013 р. зросли на 26,9% у порівнянні з кінцем 2012 р. і в цілому за час існування пенсійних фондів становлять 135,3 млн. грн., або 6,5% від загальної суми активів НПФ (рис. 8).

 

Рис. 8. Структура витрат, відшкодованих за рахунок активів НПФ, станом на 31.12.2013 р. (млн. грн.)

(побудовано за даними [6])

 

Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, припадає на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів – 69,8% від загальної суми витрат. Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду становили 21,7% від загальної суми витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів. Оплата послуг зберігача, який здійснює відповідальне зберігання активів пенсійного фонду – 5,3% від загальної суми витрат.

Висновки. Таким чином, формування пенсійних накопичень учасника НПФ здійснюється за рахунок надходження пенсійних внесків, отримання інвестиційного прибутку, що збільшує пенсійні накопичення. За рахунок пенсійних активів НПФ здійснюються витрати на функціонування НПФ. При цьому кошти НПФ можна витрачати тільки на покриття тих витрат, які дозволені законом. Вважаємо, що майбутні зміни в законодавстві про недержавне пенсійне забезпечення мають бути спрямовані на посилення позицій учасників фонду, подальше зміцнення їхніх гарантій, удосконалення системи стимулів для розвитку недержавних пенсійних фондів.

 

Список використаних джерел.

1. Зайчук Б.О. Система пенсійного забезпечення сьогодні і завтра: Коментар застосування Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Б.О. Зайчук, В.С. Микитенко, В.І. Семендяєва. – Київ: «Формат» ВПД, 2004 р. – 336 с.

2. Бойко М.Д. «Право пенсійного забезпечення в Україні» Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ: Атака, 2006. – 356 с.

3. Мельничук В. Українська правда (розділ економіка “Пенсійна система: три кроки до ситої старості”) // www.eprawda.com.ua http://www.epravda.com.ua/publications/4a852355ca907/2

4. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 47–48, ст.372.

5. Привалов Ю. Пенсійна реформа в Україні: тенденції та перспективи / Ю. Привалов, Ю. Саєнко, Ю. Сапєлкін; відп. ред. Ю. Саєнко. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – 218 с. 11.

6. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (розділ “Недержавні пенсійні фонди”) // http://www.dfp.gov.ua/732.

 

References.

1. Zajchuk, B.O. (2004), Systema pensijnoho zabezpechennia s'ohodni i zavtra: Komentar zastosuvannia Zakonu Ukrainy “Pro zahal'noobov'iazkove derzhavne pensijne strakhuvannia” [Pension provision system today and tomorrow: Comment on application of the Law of Ukraine “On Compulsory State Pension Insurance”], Format, Kyiv, Ukraine.

2. Bojko, M.D. (2006), Pravo pensijnoho zabezpechennia v Ukraini [The right of pension provision in Ukraine], 2nd ed, Ataka, Kyiv, Ukraine.

3. Ukrainian Pravda (2009), “Pension system: three steps to the old-fed”, available at: http://www.epravda.com.ua/publications/2009/08/14/203643/, (Accessed 19 January 2014)

4. The Verhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On non-state pension provision”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15/page, (Accessed 20 January 2014).

5. Pryvalov, Yu.O. Saienko, Yu.I. Sapielkin, Yu.V. (2005), Pensijna reforma v Ukraini: tendentsii ta perspektyvy [Pension reform in Ukraine: trends and prospects], Foliant, Kyiv, Ukraine.

6. The official site of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets “Legislation that regulates the activities of non-state pension funds”, available at: http://nfp.gov.ua/docs/?d=4, (Accessed 19 January 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 09.12.2014 р.