EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 338.2:330.3:339.9

 

О. В. Немировська,

аспірант кафедри аудиту та економічного аналізу,

Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ

 

O. V. Nemyrovska,

PhD student, Audit and Economic Analysis Department,

National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

 

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF TNCS IN UKRAINE

 

В умовах глобалізаційних тенденцій сьогодення транснаціональні корпорації складають основу економік найрозвиненіших країн світу, більше того, вони є наймогутнішими суб'єктами світового господарства.

Економічна діяльність таких компаній прямо впливає на розвиток економіки країни (як країни базування материнської компанії, так і країн де розміщені філії). Це зумовлює необхідність комплексного аналізу та оцінки всіх аспектів їх функціонування та дозволяє вибірково стимулювати чи обмежувати можливості використання ТНК відповідних стратегій для досягнення бажаного макроекономічного ефекту відповідно до стратегічних пріоритетів держави.

Аналіз діяльності іноземних підприємств в Україні за галузями економіки та експортної групи українських товарів дає можливість визначити нішу – галузь, в якій доцільно створювати власні, українські транснаціональні структури. Національний капітал здатний витримувати конкуренцію з ТНК лише тоді, якщо він сам структурується в потужні фінансово-промислові утворення, адекватні міжнародним аналогам і здатні проводити активну зовнішньоекономічну політику.

 

In the conditions of globalization tendencies, multinationals are the basis of economies of most developed countries, in fact, they are the most powerful of the global economy. Economic activities of these companies are directly influences on the economy of country (countries where are maternal companies are based and countries where are branches of companies are located).

This predetermines the necessity of complex analysis and evaluation of all aspects of multinationals functioning and gives the opportunity to stimulate or restrict the ability using TNC strategies to achieve a desired macroeconomic effect according to of strategic priorities of the state.

Analysis of exports of Ukrainian goods and functioning foreign enterprises in Ukraine makes it possible to identify a sector in which need to create transnational’s  structure of  Ukraine. National capital is able to sustain competition with multinationals only if he structured a powerful financial and industrial education, adequate international counterparts and are able to carry out active foreign policy.

 

Ключові слова: транснаціональні корпорації, аналіз, інвестор, економічна діяльність, держава.

 

Keywords: multinational corporations, analysis, investor, economic activity, state.

 

 

Постановка проблеми. Глобальні процеси в межах світового ринку зачіпають різні галузі, де домінують транснаціональні корпорації (далі – ТНК). На сьогоднішній день тема взаємин держави із ТНК для Ук­раїни є досить актуальною, оскільки інтегруючи до світового співтовариства, нашій державі потрібно зайняти певну позицію та виробити механізм взаємодії. Також інвестиції ТНК можуть слугувати джерелом заповнення дефіциту зведеного платіжного балансу України, який постійно зростає.

 Для цього проаналізуємо економічну діяльність цих компаній та визначимо позитивні та негативні риси транснаціоналізації для України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світовій економічній науці діяльність ТНК досліджували такі закордонні вчені: Ангном Т., Голубкова Є., Кіндлбергер С.,  Котлер Ф,  Прелмуттер Х., Робінзон Р., Рут Ф., Хірш С.

Безпосередньо проблеми транснаціоналізації економіки України  досліджували такі  вітчизняні науковці - Варналій З.,   Геєц В.,  Дзюба П.,  Лук’яненко Д., Філіпенко І.

Водночас, незважаючи на велику кількість досліджень діяльності ТНК у працях зарубіжних вчених, для українських науковців дана тема є предметом дослідження лише з боку окремих проблемних питань. Оцінка економічної діяльності ТНК, зокрема для пошуку сфери в якій доцільно створювати вітчизняні компанії, раніше не проводилася.

Мета статті.

Метою даної статті є дослідження проблематики взаємин держави із транснаціональними корпораціями на основі аналізу та оцінка економічної діяльності останніх.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день у світі сьогодні діє вже 81 тис. ТНК, що мають близько 810 тис. філій за кордоном, а також потужну мережу місцевих фірм і компаній, які виступають їх партнерами ТНК на тих чи інших ринках. Сукупні активи іноземних філій ТНК вже досягли величезної суми в 68,7 трлн дол. США. Обсяг міжнародного виробниц­тва, який представлений обсягом продажів іноземних філій ТНК, ста­новить уже 31,2 трлн дол., а загальний обсяг їх експорту - 5,7 трлн дол.

Сукупні валютні резерви ТНК у кілька разів більше, ніж резерви всіх національних банків. ТНК – це великі бюрократичні корпорації, які долають ризики у межах корпоративної структури, тримають під контролем величезні грошові потоки, виступають в якості підрядників на державному рівні, залучають технології світового класу [1].

Аналіз галузевої структури діяльності ТНК показує, що традиційно найбільша зайнятість спостерігається у банківській сфері (лідер галузі – Industrial & Commercial Bankof China, Китай), паливна індустрія (лідер галузі – Petro China, Китай) та фармацевтика і біотехнології (лідер галузі – Johnson & Johnson, США) [2].

 

Рисунок 1. Галузева структура діяльності топ 500 ТНК

 

В Україні функціонують іноземні ТНК, які з'явилися на початку 90-х років. Перш за все вони направили діяльність в головні сегменти ринку - товари повсякденного попиту, продукти харчування, бензин, тютюнові вироби, де позиції національних виробників були найбільш слабкими. У період перерозподілу капіталу в Україну вітчизняний бізнес практично віддав іноземцям тютюнову промисловість, частину ринку безалкогольної продукції, пива, ринок реклами, телекомунікацій.

Серед найвідоміших ТНК, що відкрили дочірні компанії, філіали та спільні підприємства в Україні, слід відзначити  шведсько-швейцарський концерн ASEA – Brown Bovery (ABB) в електротехнічній галузі, SKF – у машинобудуванні, Теtra-pak – пакувальний, Procter & Gambel, Unilever, Dow Chemical Company – у хімічній, „Лукойл” – у нафтопереробній, Damen Shipyards – судно-будівництві. У тютюновій промисловості домінують інвестиції відомих американських та британських ТНК Reynolds, Philip Morris Inc., British American Tobacco,  в пивоварінні – інвестиції консорціуму скандинавських фірм Balticbevrage Holding, бельгійської ТНК Interbrue. У харчовій індустрії функціонують дочірні підприємства ТНК KraftJacobs, Nestle, Coca-Cola, Cargill. А такі всесвітньовідомі транснаціональні корпорації як BP (British Petroleum) та Royal Dutch Shell  робили спроби входження в нафтовий ринок Україні,  але відмовилися від своїх намірів працювати в нашій країні через нестабільність нормативної законодавчої бази та високу собівартість робіт [3].

Аналізуючи діяльність іноземних підприємств в Україні за галузями економіки (рис.2)., потрібно відмітити, що більша частина даних підприємств зосереджена в галузі торгівлі та ремонту, впереробній промисловості, в операціях з нерухомістю, будівництві. Однак, іноземні компанії не прагнуть вкладати кошти у високотехнологічні галузі, а більшість інвестицій направляють на торгівлю – галузь, яка дозволяє швидко отримувати високі прибутки [4] .

 

Рис.2. Розподіл іноземних підприємств в Україні за галузями економіки

 

В Україні ТНК умовно розділилися щодо місцевого бізнесу на дві великі групи: компанії, які не мають достатньо реальних конкурентів серед місцевої промисловості (наприклад, виробник засобів гігієни Procter & Gamble або тютюнові компанії), і корпорації, чиї інтереси прямо торкаються багатьох українських підприємств (виробники пиво-безалкогольної продукції, такі як «Кока-кола» і Sun Interbrew).

Але реально конкурують між собою лише українські виробники - позиції транснаціональних корпорацій на ринку в більшості випадків залишаються непорушними. По-перше, ТНК можуть собі дозволити нести збитки в окремо взятому регіоні за рахунок компенсації зростання доходів в інших іноземних філіях. По-друге, транснаціональні корпорації забезпечують собі потужний юридичний і політичний імунітет проти «особливостей ведення» бізнесу в Україні. По-третє, у них безперечні переваги в маркетингу і величезні рекламні можливості. Найчастіше українські компанії лише копіюють у конкурентів зі світовим ім'ям оригінальні ідеї з просування товару. Можна прогнозувати, що ТНК в Україну не будуть мати проблем і надалі. У тютюновій промисловості монопольне становище «Філіп Морріс», «БАТ» та інших тютюнових гігантів може бути підірватися лише в результаті активних кампаній проти паління, до чого українське суспільство ще не готове. У секторі «фаст-фуд» серйозну конкуренцію «Макдональдсу» навряд чи складуть молоді українські компанії.

Найбільше зусиль для збереження частки українського ринку, доведеться докласти компанії «Кока-кола». Українські виробники безалкогольної продукції мають непоганий потенціал для нарощення виробництва, яке поки стримується конкуренцією між вітчизняними виробниками на внутрішньому ринку і відсутністю підтримки з боку держави.

Частка у ВВП України продукції, виробленої транснаціонально-національними корпораціями, постійно зростає. Слідом за корпораціями «глобального харчування та споживання» на український ринок уже прийшли серйозні транснаціональні виробники високотехнологічної продукції, такі як «Apple» і «Алкатель». І в цих сегментах ринку національні виробники взагалі не мають шансів на перемогу.

Найбільшими інвесторами у Україні є США, а також ще поки залишається  Росія, хоча у зв’язку з нинішніми подіями ситуація поміняється в сторону ЄС. США як інвестор віддає перевагу харчовій промисловості та виробництву безалкогольних напоїв, а Росія вкладає свої гроші у затону з переробки нафти.

Більшість великих ТНК фокусують свою діяльність у секторах банки,  послуги,  нафта і газ, комп’ютери ІТ - обладнання, фармацевтика і біотехнології.

Останнім часом спостерігається посилення лібералізації обсягів торгівлі на вітчизняному ринку, конкуренції та інтенсифікації входження на український ринок іноземних ТНК. Так, для проведення Євро-2012 в Україні, у зв’язку з нерозвиненістю готельної інфраструктури, наявності дефіциту готелів і низької якості послуг провідні ТНК в цій сфері, такі як: Starwood Hotels & Resorts Inc, Wyndham Hotel, Rezidor Hotel Group, Marriott, Hyatt і Radisson зробили інвестиції в ринок готельних послуг України [5]. У сфері банківських послуг продовжується тенденція придбання українських фінансових компаній іноземними інвесторами,  які в свою чергу вводять на український ринок ТНК в сфері страхування.

Чеська компанія Avia,  що належить індійській корпорації Hinduja Group,  заявила про намір почати в Україні виробництво вантажівок. Компанія планує або побудувати новий завод в Західній Україні, або створити СП з одним з існуючих підприємств автопрома,  розташованих недалеко від порту на півдні країни. Цим вимогам відповідають Ільічевський автозавод,  а також підприємство Анторус і новий автоскладальний завод автомобільної групи Віпос.

Друга за величиною в Португалії роздрібна ятір Jeronimo Martins планує розширити своє польське відділення Biedronka до Румунії і до України.

Отже, як бачимо сегмент ринку досить освоєний іноземними компаніями, для того, щоб визначити в якій сфері доцільно створювати вітчизняні компанії проаналізуємо групи товарів експортної групи, адже зрозуміло, що діяльність ТНК розповсюджується на групи країн, в глобальному масштабі.

Як свідчать дані таблиці 1 за період з 2007 по 2013 роки структура експорту виглядає наступним чином: перші позиції займають чорні метали, далі слідує аграрна сфера, а саме зернова група товарів, становить трохи більше 10,0%. В структурі експортних груп товарів значне місце займає продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – відсоток цієї групи у загальномуобсязі становить майже 7,0%.

 

Таблиця 1.

Перелік окремих товарів експортної групи за критерієм значимості для економіки України  2007-2013 роки*

Назва товарів згідно УКТЗЕД

Митна вартість товару, тис.дол. США

% (до загального обсягу)

1.

Чорні метали

112703333,70

27,65

2.

Зернові культури

27479102,50

6,74

3.

Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; воски мінеральні

24727859,20

6,07

4.

Машини, обладнання і механічні пристрої

23363921,50

5,73

5.

Електричні машини, обладнання та їх частини

19399183,80

4,76

6.

Руди шлаки та зола

18315263,10

4,49

7.

Залізничі локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій таїх частини; механічне сигналізаційне обладнання всіх видів

18048942,90

4,43

8.

Добрива

9902430,50

2,43

9.

Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

9810130,40

2,41

* складено на основі даних Держкомстату України за період 2007-2013рр.

 

Отже, можна зробити висновок, що чимало бюджетоформуючих товарів йдуть на експорт, про це свідчить попит на дані групи товарів за кордоном та можливість вітчизняної економіки виробляти не лише для власного споживання, але й надлишково, що власне і може бути об’єктивними причинами для створення ТНК в таких галузях, як металургія, особливе місце в цій галузі займає виробництво продуктів з чорних металів, аграрна сфера, енергетика, хімічна і нафтохімічна промисловість. Загалом частка цих п’яти галузей в товарному експорті України займає 65% або 47,63 млрд.дол США.

Виникає питання щодо визнання великих українських компаній транснаціональними. В Україні до перших ТНК, що почали формуватися в державі можна віднести ФПГ «СКМ», «DCH» Холдінг, НВГ «Інтерпайп», ВАТ «Укрнафта», NEMIROFF Холдинг, «КК «ROSHEN».

Для того, щоб визначити наявність ТНК в Україні розглянемо відповідність перелічених українських компаній, і умовам комісії ООН, згідно визначення, яких  до ТНК відноситься компанія, що включає одиниці у двох або більше країнах, незалежно від їх юридичної форми та сфери діяльності, річний обсяг продажу такої компанії повинен перевищувати 100 млн. дол., наявність філіалів не менш, ніж у шести країнах, також аналізується відсоток продажу товарів за межами країни-резиденції,  які було зведено у таблиці за даними річних звітів компаній (табл. 2.).

 

Таблиця 2.

Порівняння основних показників провідних українських компаній

Показники

Річний обсяг продажу, млн. дол.

Кількість країн, в яких розташовані філії

Н11 «Інтерпайп»

10230

8

ФПГ «СКМ»

8151

6

ВАТ «Укрнафта»

847,82

1

ООО «БСН»

493,45

1

ДП «КК «РОШЕН»

220

3

КЕМІКОРР Холдинг

203,8

5

 

Отже, за даними таблиці бачимо, що тільки дві з представлених організацій відповідають вищезазначеним ознакам ТНК. Це НПГ «Інтерпайп» та ФПГ «СКМ», тож їх можна вважати, згідно 2-х вимог ООН, транснаціональними. ВАТ «Укрнафта» та ООО «БСН» відповідають лише першій умові - їх річний обсяг реалізації продукції перевищує 100 млн. дол. Проте, зазначені підприємства не мають філій у 6 країнах та виробляють свою продукцію лише в Україні [5].

Однак для Річний обсяг реалізації продукції NEMIROFF Холдинг та ДП «КК«ROSHEN» перевищує 100 млн. дол., ці підприємства мають виробничі потужності у двох країнах, а ДП «КК «РОШЕН» в трьох недостатньою є кількість країн, у яких компанії мають філії, проте найбільшу кількість філій має NEMIROFF Холдинг, що свідчить про можливий потенціал та перспективи компанії досягти рівня транснаціональної корпорації.

Детальніше розглянемо діяльність кондитерськоїкорпораціїROSHEN – однієї з найбільших світових виробників кондитерських виробів.

Кондитерська Корпорація ROSHEN у рейтингу Candy Industry Top 100 входить у першу двадцятку.

Під власним «солодким знаком якості» ROSHEN виробляє понад 320 видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції сягає 450 тисяч тон на рік.

Головний офіс Корпорації розташований у м. Київ, Україна. До складу Корпорації входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, та Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti ChocoKft (Будапешт, Угорщина), а також масло молочний комбінат «Бершадь молоко», який забезпечує фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною.

Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі - Корпорація ввела в експлуатацію власні логістичні центри.

Виробничі об'єкти Кондитерської Корпорації ROSHEN сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування. На підприємствах корпорації ROSHEN працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001: 2008, та система управління безпечністю харчових продуктів, яка відповідає вимогам стандарту ISO 22000:2005, що підтверджується наявністю у кожної з фабрик Корпорації сертифікатів відповідності.

Всі кондитерські фабрики корпорації ROSHEN забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції та відповідних досліджень. Розробкою технологій та запуском високоякісних кондитерських виробів займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та навчання у спеціалізованих іноземних центрах.

Представлені на ринку кондитерські вироби виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів є запорукою головних переваг продукції Roshen.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.

Транснаціональні корпорації активно впливають на процеси глобалізації, оскільки вони є провідною формою сучасного виробництва. На відміну від інших форм виробництва ТНК здійснюють чи контролюють здійснення інвестиційних потоків, беруть активну участь у найновітніших формах міжнародного співробітництва у сфері економіки. Транснаціональні структури поєднують національні економіки не за географічним принципом, а на основі глибоких відтворювальних зв’язків, у тій чи іншій сфері господарства.

Однак, поки ще жодна з українських компаній не відповідає визначенню ООН,  тобто жодна з українських компаній не може бути визнана як транснаціональна,  оскільки,  жодна з компаній не має філій в шести країнах світу та достатньої величини відсотка продажів,  що реалізовуються за межами країни-резиденції. Найбільші шанси створити ТНК є у СКМ та групи «Приват». Проаналізувавши структуру діяльності найбільших ТНК світу і структуру найбільших українських компаній можна зробити висновок,  що більшість світових ТНК діють у сфері банківських послуг (15%), а   українські компанії діють в загалом у металургії, яка у структурі займає лише 6%. Тому, щоб не бути поглиненими великими світовими компаніями українським компаніям слід транс націоналізуватися. Лише група  „Приват”  крім металургії фокусує свою діяльність і у банківській сфері. З огляду на це група  „Приват”  має більші шанси за короткий проміжок часу створити ТНК.

Підсумовуючи все вищезгадане, можна виілити ряд позитивних та негативні рис транснаціоналізацїі в розвитку сучасної національної економічної системи України (Табл.3)

 

Таблиця 3

Позитивні та негативні риси транснаціоналізацїі в розвитку сучасної національної економічної системи України 

Позитивні риси

Негативні риси

Міжнародна спеціалізація на

базі взаємопроникнення капіталу

Посилення конкуренції на внутрішньому ринку,

занепад вітчизняного виробника

Формування міжнародних галузевих

та господарських територіальних одиниць (кластерів)

Поступова руйнація національного економічного державного суверенітету -

поява наднаціональних економічних утворень - ТНК

Вирівнювання національних відтворювальних виробничих структур

Різке зростання транскордонного злиття і поглинання вітчизняних компаній

Свобода пересування факторів виробництва, товарів

Розташування на території держави трудомістких, енергоємних та матеріаломістких,

екологічно небезпечних виробництв

Доступ до більш якісних і дешевих ресурсів

Відтік капіталу, перерахунок прибутку в промислово розвинуті країни

Розвиток науково-технічної сфери

Уникнення оподаткування прибутку

Розширення інноваційної діяльності

Розподіл фінансових ресурсів країни між крупними ТНК з обмеженим

фінансуванням середнього бізнесу

Якісний розвиток виробництва країни

Занепад галузей економіки, які не є привабливими для ТНК

Посилення ролі держави (країни - базування ТНК) в міжнародному просторі

Вплив ТНК на економічну владу країни

 

Слід зауважити, що активна позиція держави щодо регулювання діяльності ТНК, сти­мулюватиме позитивні зрушення в економіці України, а саме: концентрацію інвестицій­них ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки в умовах обмежених інвестиційних можливостей державних бюджетів; забезпечення фінансовими ресурсами сфери промислових НДДКР, прискорення науково-технічного прогресу; підвищення екс­портного потенціалу й конкурентоздатності продукції національних підприємств; спри­яння демонополізації ринків продукції; здійснення прогресивних структурних змін у народному господарстві; формування раціональних технологічних і коопераційних зв'яз­ків в умовах ринкової економіки, розвиток конкурентного економічного середовища.

Висновки з даного дослідження. Практично вітчизняні  акціонерні товариства не відповідають рівню публічних корпорацій розвинутих країн світу, які характеризуються високим рівнем прозорості та узгодження інтересів усіх учасників корпоративного управління. Вітчизняні акціонерні товариства характеризуються низьким рівнем участі представників інституційних інвесторів в органах управління. В системі корпоративного управління вітчизняними акціонерними товариствами відсутні дієві механізми економічного стимулювання роботи посадових осіб.

Наприклад, в системі мотивації практично не використовуються такі показники оцінки ефективності корпоративного управління, як капіталізація (ринкова вартість акціонерного товариства) та капіталізований корпоративний дохід.

Покращення корпоративного управління неможливе також без створення ефективної системи розкриття інформації та забезпечення прозорості емітентів цінних паперів, акції яких повинні перебувати в публічному обігу.

У практику вітчизняного корпоративного управління недостатньо впроваджуються сучасні інформаційні технології. Ці та інші висновки ще раз свідчать про необхідність трансформації системи корпоративного управління в Україні з перехідного типу в ринкову систему.

Тому, стратегічне завдання держави повинно полягати в сприянні концентрації фі­нансового, промислового й інтелектуального капіталу на пріоритетних напрямах, ство­ренні конкурентоздатних фінансово-промислових корпорацій – національних економічних лідерів. Таким чином, проблеми подальшого розвитку діяльності ТНК в Україні тісно пов'язані з розвитком національної економіки держави та спроможністю держави здійс­нювати ефективні макроекономічні реформи в країні. Крім цього, саме від спроможності до здійснення макроекономічних реформ в країні залежить її сприйняття в світі, що також є важливим аргументом для стимулювання діяльності іноземного капіталу в Україні.

 

Література.

1. Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9– с.35-41.

2. Офіційний сайт The World`s Largest Companies [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.ft.com/reports/ft500-2010.

3. Актуальні проблеми міжнародних відносин: [зб. наук.праць] / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [голов. ред. Л. В. Губерський]. – К. : ІМВ КНУ, 1996 – . Вип. 90, ч. 2. –2010. – 170 с.

4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України // [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

5. Наукові праці НДФІ: наук. зб./ Науково-дослідний фінансовий ін-т М-ва фінансів України, Академія фінансового управління; [голов. ред. І. Я. Чугунов]. – К.: НДФІ, 1996 – . Вип. 1(50). – 2010. –162 с.

6. Чурилова О.А. Деякі тенденції розвитку транснаціональних корпорацій в Україні / О.А. Чурилова,   О.І. Антоненко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2011. –№ 1(10).

 

References:

1. Soroka, I.B. (2009), “Transnational corporations and their role in the intensification of international integration”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp.35-41.

2. Financial Times (2010), “World`s Largest Companies”, available at: http://www.ft.com/reports/ft500-2010.

3. Hubers'kyj, L. V. (2010), Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn [Actual problems of international relationship], Kyivs'kyj natsional'nyj  universytet im. Tarasa Shevchenka Instytut mizhnarodnykh vidnosyn, Kyiv, Ukraine.

4. State Statistics Service of Ukraine (2014), Statistical information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 28 Oct 2014).

5. Chuhunov, I. Ya. (2010), Naukovi pratsi NDFI [Research papers of Science-research financial Institute: scientific publication], Naukovo-doslidnyj finansovyj in-t M-va finansiv Ukrainy Akademiia finansovoho upravlinnia, Kyiv, Ukraine.

6. Churylova, O.A. and Antonenko, O.I. (2011), “Some of trends in the development of multinational corporations in Ukraine”, Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky: Zbirnyk naukovykh prats', vol. 1(10).

 

Стаття надійшла до редакції 12.12.2014 р.