EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 336. 62

 

В. Б. Дзьоба,

старший викладач, кафедра фінансів,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛІНГУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

 

Volodymyr B. Dzoba,

Senior Lecturer, Department of Finance

National University «Lviv Polytechnic», Lviv city

 

CONTROLLING SECURED INFORMATION OF FINANCIAL MANAGEMENT BANKING

 

У статті здійснено спробу проаналізувати теоретичні та практичні аспекти функціонування інформаційної системи забезпечення та підтримки процесу контролінгу в системі фінансового менеджменту банківських установ. Визначено проблемні аспекти отримання достовірної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень. Сформовано основні акценти на які необхідно звернути уваги при формуванні системи контролінгу в банківських установах виходячи із сфер забезпечення цього процесу.

 

The article attempts to analyze the theoretical and practical aspects of information systems security and support the controlling system of financial management in banks. Identified aspects of reliable information and decision-making. Formed focus on who should pay attention when forming system in controlling banking institutions based on the areas of support for this process.

 

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, управлінські рішення, контролінг, фінансовий менеджмент, банківські установи.

 

Keywords: information, information, management decisions, controlling, financial management, banking institutions.

 

 

Постановка проблема. Фінансова сфера XXІ ст. зазнала значних трансформацій, які призвели до зміни багатьох фінансових систем країн світу. Сьогодні значимість інформації, якою володіє управлінець на всіх стадіях процесу управління, є критично важливим аспектом. А коли мова йде про банківський сектор, та питання отриманні якомога повної та достовірної інформації щодо стану розвитку та перспектив фінансово-кредитних установ то значущість ефективної системи інформування управлінця значно зростає.

Кризові процеси 2008-2009 років завдячують своїй появі саме фінансовому ринку та банківському сектору зокрема. Однак, варто відзначити, що сама проблема зародилась набагато раніше, із початком лібералізації світових фінансових ринків у 90-х роках. Саме в той період відбувається нарощування іпотечного кредитування в розвинутих країнах. Такі темпи приросту обсягів активів для банку завжди супроводжуються високим ризиком отримати проблемні активи, що зрештою і відбулось. Цього можна було уникнути якщо б система інформаційного забезпечення процесу управління банком функціонувала по іншому.

Саме тому після всіх негативних проявів в економічні та фінансовій системах 2008-2009 роках, відголоски яких лунають і досі, всі світові школи та вчені почали шукати напрями вирішення цієї ситуації, підтвердженням цього слугує Всесвітній економічний форум у Давосі 2014 року, на якому вперше від початку кризи піднімались питання не самої кризи як явища, а напрямів та методів її вирішення.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Усі провідні школи та напрями економічної думки Заходу приділяють значну увагу проблемам контролінгу, а саме процесу наповнення його достатнім обсягом інформації, зокрема мова йде про таких науковців як Д. Хан, П. Хорват, Р. Манн, Е. Майєр, Ю. Вебер, Х.Й. Фольмут, А. Дейле, Р. Рейхман, М.С. Пушкар, Н.Г. Данілочкіна, С.В. Данілочкін, Е.А. Аналькіна, А.М. Кармінський, Н.І. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько, О.О. Дегрярьова, Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко та інші. Систематизація і узагальнення праць вчених-економістів  дозволяють нам стверджувати, що теоретичні засади, практика функціонування системи інформаційного забезпечення контролінгу в системі фінансового менеджменту банківських установ.

Мета дослідження. Метою даного дослідження висвітлення основних теоретичних та практичних аспектів інформаційного забезпечення системи контролінгу фінансового менеджменту банківського менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Сучасна модель фінансової системи в Україні все більше нагадує банкоцентриську модель, тобто в основі всього фінансового ринку головну роль відіграє національний та комерційний банк. В принципі така ситуація для України є доволі прогнозованою та зрозумілою, населенню простіше і зрозуміліше користуватись банківськими ресурсами, аніж ресурсами фондового або інвестиційного ринку. Окрім того інститут приватного інвестування та вкладання коштів в цінні папери є слабо розвиненим і розуміння принципів роботи такого механізму для пересічних громадян України є складними.

В управлінській діяльності головну роль відіграє оперативний обмін даними, який займає до 60% часу фахівця з контролінгу [105]. Фахівці, приймаючи рішення, зустрічаються з проблемою вивчення та узагальнення всієї сукупності факторів, від яких залежить злагоджене функціонування аналізованої ними системи. У зв'язку з цим набули поширення і застосовуються різні інформаційні технології, які дають змогу приймати оптимальні управлінські рішення щодо функціонування банківської установи. Всебічне та глибинне використання різноманітних інформаційних технологій дозволяє здійснювати розсилку документів всередині організації, відправляти, отримувати і обробляти повідомлення з різних робочих місць, проводити наради фахівців, що знаходяться на значній відстані один від одного, і все це заради оперативного володіння стратегічно важливою інформацією.

Мета інформатизації системи контролінгу фінансового менеджменту банківських установ полягає у забезпеченні керівництва інформацією про поточний стан справ фінансово-кредитної установи і спрогнозувати наслідки змін внутрішнього або зовнішнього середовища [139,140].

Виходячи з окресленого, основними вимогами до інформаційної системи забезпечення процесу управління та системи контролінгу зокрема є:

  мінімізувати вимоги до користувача та джерела інформації;

  володіти еластичністю та здатністю видозмінюватись відповідно до вимог не змінюючи при цьому якісну основу;

  бути уніфіковано зрозумілою для управлінців різних рівнів та різних підсистем;

  характеризуватись повнотою та достовірністю в передачі даних та інформації.

Із метою побудови ефективної системи функціонування контролінгу в контексті фінансового менеджменту банківської установи необхідно чітко усвідомлювати яку роль та місце займає саме контролінг в процесі управління фінансово-кредитною установою, саме від цього залежить обсяг та повнота інформації що ми отримуватимемо.

Опираючись на європейський (німецький) підхід до розуміння системи контролінгу, як управлінського обліку, та узагальнюючи інші підходи до трактування на рис. 1 визначено місце контролінгу, в загальній системі менеджменту.

 

Рис. 1. Місце контролінгу в системі управління ( в системі менеджменту)

 

На основі аналізу останніх досліджень і публікацій, можна дати таке визначення: контролінг - це підсистема комплексної системи управління (менеджменту), яка покликана здійснювати контроль та координацію процесу управління в різних часових зрізах на основі аналізу і оцінювання як фінансово-економічних відносин так і показників діяльності контрольованого суб’єкта з метою своєчасного виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням ним прибутку в умовах ринкового господарювання та оптимального забезпечення даного процесу контрольними параметрами за рахунок задіювання властивих даній підсистемі функцій (інформаційних, комунікаційних, контрольних, аналітичних, прогнозних) для прийняття управлінських рішень. Таким чином, основна мета контролінгу – досягнення стратегічних цілей, фінансового результату, а також забезпечення оптимального використання та розподілу фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, шляхом контролю обсягів надходжень та видатків.

Окрім того необхідно враховувати, що на сьогодні управління вимагає  аналізування значного обсягу інформації, а це призводить до основної проблеми сучасного менеджера –надлишок інформації або її зайва деталізація. Це призводить до перевантаження менеджерів та зменшує ефективність контролю. Завдання системи контролінгу в цьому випадку – зібрати та опрацювати інформацію про стан фінансово-економічної сфери таким чином, щоб менеджери могли приймати продуктивні управлінські рішення. Тому, на нашу думку, методи контролінгу необхідно поділити на дві основні групи: методи збору інформації та методи оброблення інформації. Методи збору інформації надалі поділяються на дві групи: фактологічні та документальні. Серед фактологічних методів для потреб системи контролінгу доцільно використовувати методи, що передбачають вивчення стану досліджуваного об’єкта, зокрема його кількісний вимір за допомогою огляду, перерахунку та інших способів перевірки. Документальні методи контролю також використовуються контролінгом і передбачають вивчення первинної документації, планів, облікових реєстрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів, що відображають стан об’єкта дослідження.

Розробка та впровадження інформаційної підтримки та забезпечення контролінгу в системі фінансового менеджменту банківських установ дасть змогу [52]:

  оперативно здійснювати збір, обробку і консолідацію необхідної інформації;

  забезпечити фахівця необхідною інформацією про процес що відбуваються безпосередньо на його ділянці роботи;

  дати точні і достовірні дані про обсягу наданих послуг, видах послуг, їх маржинального прибутку, витратах та кінцевого фінансового результату;

  створити банк даних, важливої в процесі управління інформації;

  зменшити витрати часу на виконання тієї чи іншої роботи;

  зменшити витрати на функціонування системи контролінгу;

  більш точно розрахувати різні сценарії розвитку банківської установи та спрогнозувати її майбутній фінансовий стан;

  виявити найбільш сприятливі напрями розвитку банку;

  підвищити конкурентоспроможність як окремих послуг банку так і самого банку в цілому;

  реалізувати оперативну обробку інформації, що надходить до служби контролінгу;

  забезпечити створення ефективної системи контролінгу в контексті цілісної системи управління банком.

Різноплановим управлінцям варто усвідомлювати, що наявність інформації не є запорукою її ефективного використання. Тому в процесі управління банківською установою важливим є процес прийняття управлінського рішення на основі отриманої інформації. Процес прийняття рішення є багатогранним механізмом відсіювання непотрібної інформації на основі використання ментальних властивостей управлінця та опираючись на практичний досвід.

Саме тому процес прийняття управлінських рішень на основі активного використання системи інформаційного забезпечення та підтримки полягає у тому, що менеджер повинен відповісти на кілька питань, щоб якомога чіткіше ідентифікувати ті дані і ту інформацію яку він отримав. А сприйняття отриманої інформації через призму цілей та завдань, що сформовані перед менеджментом дасть змогу виявити істину цінні отриманої інформації в процесі управління банківською установою.

 

Рис. 2. Алгоритм прийняття управлінських рішень з позиції використання

інформаційну систему підтримку контролінгу в системі фінансового менеджменту банківських установ

 

Інформаційна система забезпечення та підтримки повинна забезпечувати методичну та інформаційну підтримку прийняття рішень з ключових фінансово-економічних питань вищому керівництву та менеджерам середньої ланки на основі оперативного аналізу та прогнозу фінансових та економічних показників. Це передбачає ситуаційне і регламентне прогнозування, моніторинг, аналіз і коригування діяльності підприємства, надаваних продуктів і послуг, обслуговуваних клієнтів, оцінки стану ринків та умов конкуренції на них.

Висновки.

Отже, сучасний етап розвитку ринкового середовища і його складових є вкрай складним, динамічним та важкопрогнозованим. Саме тому цінність своєчасно отриманої інформації в цей період значно зростає. Окрім того в банківському секторів повнота та всебічність отриманої інформації корелюють із якістю активів банку, а відтак недоотримання всієї інформації або її значне викривлення може призвести до зниження ліквідності банківських активів.

Саме тому інформаційна система підтримки та забезпечення процесу контролінгу в системі фінансового менеджменту банківських установ відіграє чи не ключову роль у всій системі контролінгу.

 

Література.

1. Луцишин З. Сучасна світова фінансова архітектоніка: тенденції та суперечності розвитку в умовах глобалізації // Економічний Часопис-XXI.– 2005.– №5–6. – С. 27–36.

2. Максимова М. Елементи системи контролінгу банківської діяльності / М. Максимова // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 9. – Частина 3. – С. 171 – 177.

3. Оліфіров О. В. Контролінг інформаційної системи підприємства [Текст] : монографія / О. В. Оліфіров ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – 324 с.

4. Гудзинський О. Д. Контролінг в системі менеджменту : монографія / О. Д. Гудзинський, М. М. Аксентюк, О. М. Деменіна. – К. :ІПК ДСЗУ, 2009. - 225 c.

5. Дзьоба В. Б. Роль контролінгу в системі менеджменту підприємства / В. Б. Дзьоба // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 739. – С. 10 – 15.

6. Дзьоба В. Б. Методи та критерії в системі контролінгу / В. Б. Дзьоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 12. – С. 69 – 73.

7. Дзьоба В. Б. Суб`єкти та об`єкти контролінгу / В. Б. Дзьоба // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 12. – Частина 3. – С. 121 – 128

8. Bank for International Settlements / 78-th Annual Report / Basel // www.bis.org.

9. Greenspan A. Statement by Alan Greenspan, Chairman, Board of Governors of the Federal Reserve System, before the Committee on Banking and Financial Services, US House of Representatives, February 11, 1999 // Federal Reserve Bulletin.– 1999.– April.

10. Krugman P. The Return of Depression Economics. – Cambridge, MIT Press. 1998.

11. Sachs J., Tornell A., Velasco A. Financial crises in emerging markets: the lessons from 1995. Working paper 5576. – Cambridge. MA: NBER. – October 2002.

 

References.

1. Lutsyshyn, Z. (2005),Current global financial architectonics: tendencies and contradictions of development under globalization”, Economic Journal-XXI, vol. 5-6, pp. 27-36. (in Ukr).

2. Maksymova, M. (2011), “Elementy systemy kontrolinhu bankiskoi diialnosti“[Elements of controlling of bank activities]. Ekonomicnyi analiz, vol. 3, no. 9 : 171-177.

3. Olifirov, O. V. (2003) Kontrolinh informatsiinoi systemy pidpryiemstva [Controlling information system]. Donetsk: DonDUET.

4. Hudzynskyi, O. D., Aksentiuk, M. M., and Demenina, O. M (2009),  Kontrolinh v systemi menedzhmentu [Controlling in system man agement]. Kyiv: IPK DSZU.

5. Dzyoba, V. B. (2012) “Rol kontrolinhu v systemi menedzhmentu pidpryiemstva“ [Controlling role in system management]. Visnyk NU «Lvivska politekhnika», no. 739 : 10-15

6. Dzyoba, V. B. (2013), “Metody ta kryterii v systemi kontrolinhu“ [Methods and criteria in the system controlling]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 12 69-73

7. Dzyoba, V. B. (2013) “Sub`iekty ta ob`iekty kontrolinhu“ [Subjects and objects of Controlling]. Ekonomichnyi analiz, vol. 3, no. 121-128.

8. Bank for International Settlements, 78-th Annual Report, Basel www.bis.org.

9. Greenspan A. Statement by Alan Greenspan, Chairman, (1999), “Board of Governors of the Federal Reserve System, before the Committee on Banking and Financial Services”, Federal Reserve Bulletin, April.

10. Krugman P. (1998), The Return of Depression Economics, Cambridge, MIT Press.

11. Sachs J., Tornell A., Velasco A. (2002), “Financial crises in emerging markets: the lessons from 1995. Working paper 5576, Cambridge.

 

Стаття надійшла до редакції 16.12.2014 р.