EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 656.072:330.36

 

Т. А. Лебедюк,

магістрант,  Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

 

T. Lebeduk,

MA student, State ekonomical technological university of transport, Kyiv

 

features of development of passenger transportations on a railway transport

 

В статті розглянуто сутність і зміст системи управління розвитком пасажирських залізничних перевезень, що відповідає як тенденціям трансформації вітчизняної економіки, так і процесами реформування залізничної галузі в складних кризових умовах. Визначені ключові напрями удосконалення пасажирських перевезень  та особливості їх  реалізації.

 

The article considers the nature and content management system development of passenger traffic that matches both trends transformation of the national economy and the process of reforming the railway industry in crisis. Identified key areas to improve passenger services and features of their implementation.

 

Ключові слова: управління, залізничний транспорт, пасажирські перевезення, ефективність, розвиток, якість.

 

Keywords: management, rail transport, passenger transport, efficiency, development and quality.

 

 

Постановка проблеми. Пасажирські перевезення відіграють важливу соціальну і економічну роль. Водночас, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд. грн. [11]. Процеси розвитку пасажирських перевезень відбуваються в складних умовах вирішення протиріч між: вагомим соціальним значенням даної сфери та її збитковістю внаслідок недостатньої компенсації з боку держави, необхідністю підвищення якості транспортних послуг і низькою платоспроможністю населення, потребою оновлення  рухомого складу та відсутністю достатнього обсягу інвестицій.

Баланс інтересів учасників транспортування сприятиме ефективному пошуку напрямів подолання зазначених протиріч та становитиме основу вдосконалення пасажирської сфери транспортування як важливого напряму соціального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема удосконалення процесу управління пасажирськими перевезеннями відноситься до найбільш актуальних та таких, що мають безпосередній вплив на кінцеві результати діяльності підприємств залізничного транспорту. Значний  вклад у формування економічних засад розвитку пасажирських перевезень  на залізницях внесли О.В. Бакалінський, Ю.С. Бараш, В.П. Гудкова, В.В. Вертель, Д.В. Константінов, О.В. Познякова та ін. [1-4, 6-7, 9-10].

Проте реалії сьогодення, процеси реформування системи управління галуззю вимагають постійного пошуку не тільки сучасного інструментарію управління пасажирськими перевезеннями, а й формування засад їх розвитку в умовах кризового стану економіки.

Мета статті обґрунтування сучасних засад управління розвитком пасажирських перевезень, які можуть бути практично використані  на підприємствах  залізничної галузі в умовах сучасної економічної ситуації.

Виклад основного матеріалу. Залізничні пасажирські перевезення мають важливе як соціальне, так і економічне значення; на долю залізниць припадає майже половина загального пасажирообороту країни. При цьому система пасажирських перевезень не позбавлена недоліків, а саме для неї характерні: отримання доходів, недостатніх для покриття навіть поточних експлуатаційних витрат, не говорячи про потребу в інвестиційних ресурсах; недостатньо ефективна система організації пасажирських перевезень; застарілий рухомий склад (фізичний знос пасажирського рухомого складу становить: для тепловозів – 95,1%, електровозів – 91,6%, вагонів – 86%.); значна кількість пільгових категорій громадян та ін. [5, 11].

Перехресне субсидіювання негативно впливає на ефективність діяльності залізничного транспорту, породжує відсутність мотивації щодо економії витрат та підвищення якості транспортного обслуговування як пасажирів, так і вантажовласників.

Вищезазначене ускладнюється  також недосконалістю нормативно-правових актів, що регулюють діяльність залізничного транспорту. У зв’язку з цим виникає потреба гармонізації вітчизняного та міжнародного транспортного законодавства.

 Слід зазначити, що пасажирські перевезення на залізничному транспорті виокремлюються за видами сполучення як приміські, внутрішні та міжнародні. Ці види сполучення вимагають різних інструментів регулювання, для них характерні не тільки різна дальність перевезень, а й різні умови організації, відмінності у використанні рухомого складу, швидкості руху, і, відповідно, різний рівень збитковості чи рентабельності (для міжнародного сполучення).

Кожне сполучення характеризується різною ємністю ринку, видом і рівнем конкуренції, мотивацією до поїздки та еластичністю попиту на ту чи іншу транспортну послугу. Це вимагає ретельного дослідження умов та факторів організації пасажирських перевезень, а також врахування впливу таких факторів на результативність економічної діяльності.

На протязі тривалого часу пасажирські перевезення відносяться до збиткового виду економічної діяльності залізничного транспорту, що частково фінансується за рахунок прибутку від вантажних перевезень (перехресне субсидіювання), оскільки залізниця недоотримує кошти від перевезення пільгових пасажирів (залізниці України перевозять 25 категорій громадян, які користуються пільгами на залізничному транспорті). Усунення перехресного субсидіювання забезпечить більшу  прозорість залізнично-транспортної системи, при цьому вона стане привабливішою для зовнішніх інвесторів, створить стимули для більш повного формування доходів від пасажирських перевезень за рахунок покриття пільгових перевезень та ін.

На думку експертів, в 2014 році очікується 6,3 млрд. доходів від перевезення пасажирів, що на 0,15 млрд. грн. менше, ніж в 2012 році та на 0,5 млрд. грн. менше показника 2013 року. При цьому в прогноз доходності закладено зростання тарифів на квитки на 10% в третьому та четвертому кварталах 2014 року [5].

За даними Укрзалізниці [11] за 8 місяців 2014 року збитки від пасажирських перевезень у дальньому та приміському сполученнях складають близько 5,3 млрд. грн., що на 1,5 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період 2013 року. З початку року дохід від пасажирських перевезень склав 3,1 млрд. грн., водночас витрати на організацію пасажирських перевезень сягнули 8,5 млрд. грн., тобто доходи покривають лише 36% витрат. З загальної суми збитків 5,3 млрд. грн. збитки від пасажирських перевезень у дальньому сполучені склали 2,9 млрд. грн., у приміському сполучені – 2,4 млрд. грн. Крім того, за 8 місяців 2014 року за перевезення пільгових категорій населення "Укрзалізниця" отримала 107,6 млн. грн. компенсації, тоді як перевезено пільгових категорій громадян на суму 388,6 млн. грн. (компенсація становить біля 28%).

Означена ситуація вимагає постійної уваги науковців і практиків, поєднання потенціалу та досвіду як вітчизняного, так і зарубіжного реформування залізничної системи, мобілізації різних видів виробничих ресурсів для системного оздоровлення пасажирського сектору. В цьому сенсі необхідний системний підхід до розуміння та дослідження процесів розвитку пасажирських перевезень, управління ними.

Управління розвитком пасажирських залізничних перевезень полягає в реалізації  комплексу цілей, завдань і основних напрямків діяльності підприємств та структурних підрозділів галузі, а також різних форм, методів і відповідного механізму управління, що спрямований на забезпечення постійного зростання ефективності транспортного виробництва, підвищенню якості транспортного забезпечення.

Водночас, розвиток має розглядатися як загальний принцип функціонування будь-якої економічної системи, необхідний процес цілеспрямованої її зміни, як єдина умова її збереження. До показників розвитку залізничного пасажирського транспорту слід віднести: збільшення обсягів перевезення пасажирів; зростання частки (питомої ваги) перевезень залізничного транспорту в загальному обсязі пасажирських перевезень; зростання доходів від перевезень; забезпечення беззбитковості діяльності; підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів; зростання капіталовкладень та їх віддачі; збільшення кількості клієнтів і партнерів; зростання продуктивності праці; зростання фондовіддачі та продуктивності пасажирського рухомого складу; підвищення рівня використання всіх видів виробничих ресурсів та ін.

Управління розвитком залізничних пасажирських перевезень є процесом закономірного поліпшення складових транспортного виробництва на основі удосконалення структури та системи управління перевезеннями, механізму конкуренції, економії часу та інших факторів і невикористаних резервів, що призводять до збільшення попиту на перевезення пасажирів залізничним транспортом, ліквідації збитковості та перехресного субсидіювання, забезпечення фінансової прозорості пасажирського сектору, досягнення відповідності вимогам ринку та міжнародним стандартам транспортного обслуговування тощо.

Отже, процес розвитку представляє собою комплекс послідовних дій по досягненню беззбиткового та, з часом, ефективного функціонування, який включає велику кількість взаємопов’язаних та мінливих факторів і результатів їх впливу. Саме такі фактори, умови, принципи діяльності вимагають ретельного дослідження та узгодження, що можливе за умови реалізації дієвого механізму (рис. 1).

Механізм розвитку залізничних пасажирських перевезень сприяє упорядкуванню завдань та всіх дій щодо удосконалення пасажирських перевезень за рахунок проведення маркетингових заходів, розробки обґрунтованої системи тарифів, оптимізації плану формування потягів, удосконалення оперативного управління перевезеннями, поліпшення стану вагонного парку, розширення можливостей і підвищення зручності доступу споживачів до транспортних послуг. Досягнення зазначених завдань неможливо без застосування сучасних інформаційних технологій і систем прийняття рішень.

Реформа передбачає також створення окремої структурної одиниці – Національної компанії з пасажирських перевезень, впровадження механізму фінансової підтримки  пасажирських перевезень, створення організаційно-правових умов для функціонування приватних операторських компаній пасажирських перевезень; утворення у сфері  приміських  та  регіональних  пасажирських перевезень господарських товариств,  корпоративні права щодо яких належатимуть місцевим  органам виконавчої  влади та іншим юридичним особам [8].

 

 

Рис. 1. Механізм управління розвитком пасажирських перевезень залізницями України

 

За умов не формального, а реального проведення реформ галузі, в сфері пасажирських перевезень доцільно виділити ключові напрями, що сприятимуть оздоровленню фінансово-економічної ситуації та поступовому розвитку пасажирських перевезень:

  комплексний розподіл вантажних і пасажирських перевезень на різних рівнях: техніко-технологічному, фінансово-економічному, організаційно-правовому; такий підхід сприятиме прозорості фінансових потоків за цими видами економічної діяльності, виокремленню системи обліку та формування доходів і витрат, що в цілому створить реальне підґрунтя для ліквідації перехресного субсидіювання, отримання дотацій на встановлені державою пільги, сприятиме цільовому використанню амортизаційних накопичень та ін.;

  забезпечення подальшого впровадження сучасних інформаційних технологій як для потреб залізничників (наприклад, для автоматизованого оформлення транспортної документації і складання експлуатаційної та касово-фінансової звітності, аналізу ефективності перевезень тощо), так і для взаємодії з клієнтурою (терміналів самообслуговування для продажу квитків, інтерактивних інформаційних довідників);

  застосування переваг інструментів державного фінансового регулювання, таких як пільгове оподаткування, кредитування (гарантовані державою), а також  ринкових механізмів щодо забезпечення обов’язкової платності послуг. Такі інструменти сприятимуть посиленню інвестиційної привабливості як пасажирського сектору, так і об’єктів залізничного транспорту в цілому;

  моніторинг та аналіз попиту на пасажирські перевезення, моделювання поведінки пасажирів, посилення інформаційного забезпечення та комплексності обслуговування, подальше прискорення швидкості руху, обґрунтування можливість надання нових додаткових послуг пасажирам, забезпечення більшої гнучкості в тарифікації перевезень та ін., що в цілому сприятиме підвищенню якості транспортного обслуговування, зростанню привабливості залізничних пасажирських сполучень та більш повному задоволенню потреб клієнтів залізничного транспорту;

  підвищення зацікавленості працівників залізничного транспорту в оптимізації витрат на пасажирські перевезення та зростання їх якості; забезпечення для працівників соціальних гарантій.

Основа заходів з удосконалення пасажирських перевезень (рис. 2) є системне  реформування залізничного транспорту, що спрямоване на підвищення прозорості діяльності підприємств залізничного транспорту, їх фінансових потоків. Важливим напрямом реформування є створення та забезпечення ефективного функціонування  єдиного логістичного центру для вантажних і пасажирських перевезень, що позитивно вплине якість організації та надання транспортних послуг, посилить координацію між учасниками транспортного процесу, підвищить рівень відповідальності за кінцевий результат – рівень задоволеності клієнтури.

Наведені заходи базуються на проведенні наукових досліджень, дослідженні та реагуванні на зміну факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, аналізі структурно-функціональних зв’язків, розробці збалансованої системи оцінки ефективності пасажирських перевезень. Все це неможливо без активного процесу завершення розпочатих в галузі реформ і удосконалення (гармонізації) нормативно-правової бази функціонування залізничного транспорту.

Рис. 2. Комплекс заходів з удосконалення сфери пасажирських перевезень залізницями України

 

 

Висновки. Підсумовуючи слід зазначити, що управління розвитком пасажирських перевезень представляє собою складний поетапний довготривалий процес реалізації засад переходу залізниць України на міжнародні стандарти ведення управлінської та господарської діяльності. При цьому необхідно враховувати сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на розвиток пасажирського сектора. Сукупність дій цих факторів забезпечує цілісність та єдність економічного розвитку пасажирських перевезень та поступове становлення беззбиткового механізму пасажирського залізничного транспорту та економіки держави в цілому.

Подальші дослідження доцільно проводити в світлі обґрунтування форм і методів гнучкого ціноутворення на пасажирські перевезення, встановлення засад ліквідації перехресного субсидіювання, а також поступового впровадження принципів комерціалізації в функціонування пасажирського сектора.

 

Література.

1. Бакалінський О.В. Маркетингове забезпечення впровадження перспективних видів залізничного рухомого складу. Монографія / О. В. Бакалінський. – К.: ДЕТУТ, 2012. – 268 с.

2. Бакалінський О.В. Пілотне дослідження завад пересуванню людей приміщеннями вокзалів станції Київ-Пасажирський / О.В. Бакалінський // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014. –  № 45. – С. 26-29.

3. Бараш Ю.С. Проблеми пасажирських перевезень у міждержавному сполученні / Ю.С. Бараш, Н.О. Гайдук, Х.В. Дребот //  Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2010. – №6. – С. 242-249.

4. Вертель В.В. Оцінка конкурентоспроможності залізничного транспорту на ринку пасажирських перевезень / В.В. Вертель, О.С. Калюжний // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління, 2013. – Вип. 23-24. – С. 118-122.

5. В Укрзалізниці констатують рекордний спад пасажиропотоку // Українські новини / Електронний ресурс. Режим доступу: http://ukranews. com/uk/news/economics/2014/07/16/129253.

6. Гудкова В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності  підприємств сфери пасажироперевезень: монографія / К.: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.

7. Гудкова В. П. Обґрунтування необхідності впровадження нових інформаційних технологій в сфері пасажирських перевезень залізниць / В.П. Гудкова, О.М. Кравчук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління, 2014, – Вип. 27. – С. 78-87.

8. Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затверджена Постановою КМУ від 16 грудня 2009 р. N 1390 зі змінами та доповненнями // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF.

9. Константінов Д.В. Формування актуальних напрямів розвитку пасажирських приміських перевезень залізницями України / Д.В. Константінов, С.М. Варталь // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 140. – С. 17-22.

10. Познякова О. В. Системний підхід в дослідженнях потенціалу залізниць в сфері пасажирських перевезень / О.В. Познякова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління, 2014. – Вип. 27. – C. 125-133.

11. Укрзалізниця заявила про 5 млрд. збитку з початку року / 18 вересня 2014 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.theinsider.ua/ business/541acd1e7f3d1

 

References.

1. Bakalinskyy A.V. (2012),  Marketing software implementation promising railway rolling stock, Monograph, р. 268.

2. Bakalinskyy A.V. (2014),  The pilot study interference movement of people outdoors railway station Kyiv Passenger, Bulletin of Economics and Transportation Industry, vol. 45, pp. 26-29.

3. Barash Yu.S., Hayduk N.O. and Drebot Kh.V. (2010) “Problems passenger transportation in interstate traffic”, Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician Lazaryan V., vol. 6., pp. 242-249.

4. Vertel V.V. and Kalyuzhny A. (2013), “Evaluation of the competitiveness of rail transport in passenger transportation market Scientific Papers of the State Economic and Technological University of Transport. Avg. : Economics and Management, vol. 23-24., pp. 118-122.

5. Ukrainian News (2014), “Railways ascertain record decline in passenger traffic”,  [Online], available at: http://ukranews.com/uk/news/economics /2014/07/16/ 129253. (Accessed 11 Dec 2014).

6. Gudkova V. P. (2013), “ Methodology to ensure the efficient operation of enterprises in the passenger.” Monograph, р. 290.

7. Gudkova V.P. and Kravchuk O.M. (2014), “Rationale for the introduction of new information technologies in the field of railway passenger traffic”, Collected Works of the State Economic and Technological University of Transport  Avg. :Economics and Management, vol. 27., pp.78-87.

8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009) “State Program of the railway reform in 2010-2019 years”, [Online], available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF (Accessed 11 Dec 2014).

9. Konstantinov D.V. and Vartal S.M.(2013) “Formation of priority areas of commuter rail passenger rail Ukraine”,  Scientific Papers UkrDAZT, vol. 140., pp. 17-22.

10. Poznyakov AV (2014), Systems approach to re search potential in the field of railway passenger traffic”, Scientific Papers of the State Economic and Technological University of Transport. Avg. : Economics and Management , vol. 27., pp. 125-133..

11. Ukrainian News (2014) “Railways announced 5 billion in losses since the beginning of the year”, [Online], available at: http://www.theinsider.ua/ business/541acd1e7f3d1 (Accessed 11 Dec 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 16.12.2014 р.