EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 33; 631.171; 338.31; 330.341.1

 

Н. В. Кириченко,

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів,

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

 

Методика оцінки доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств

 

N. V. Kyrychenko,

a graduate student of department of account and audit and finances

SHEE «Kherson State Agrarian University»

 

Methodology OF assess the feasibility  innovation  in ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

 

У даній статі зосереджено увагу на економічній доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств Херсонської області. В роботі наведено матрицю оцінки результативності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств. Запропоновано й обґрунтовано методику оцінки співвідношення вимог альтернативних інноваційних продуктів та можливостей аграрного підприємства.

 

This article focuses on the economic feasibility of innovation in the activities of agricultural enterprises Kherson region. The purpose in article is matrix evaluation of innovation in the activities of agricultural enterprises. Proposed and justified methodology for assessing claims ratio alternative product innovation and opportunities for agricultural enterprises.

 

Ключові слова: інноваційно-активні підприємства, інноваційні продукти, інновації, аграрне підприємство,  ефективність, економічна доцільність, інноваційний потенціал.

 

Keywords: innovation active enterprises, innovative products, innovation, agricultural enterprise efficiency, economic feasibility, innovative potential.

 

 

Постановка проблеми. Якісні зрушення в досягненні ефективності сільськогосподарського виробництва в сучасній економіці неможливі без інноваційної стратегії і тактики розвитку аграрних підприємств[4]. Для ефективного впровадження інновацій у сучасних підприємствах сільського господарства необхідно визначити економічну доцільність їх застосування, що дозволить виявити можливості та загрози їх впливу на діяльність аграрних підприємств. Детальна та виважена оцінка впровадження інновацій у діяльність суб’єктів господарювання дозволить сформулювати кінцевий результат, оскільки саме організаційна маневреність, гнучкість виробничих систем та високі адаптаційні можливості, які покладені в основу інноваційної діяльності забезпечують необхідні умови для високої конкурентоздатності аграрних підприємств[5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інновацій, інноваційного розвитку підприємств та різні аспекти пов’язані з розробкою та реалізацією стратегії інноваційної діяльності, були предметом досліджень багатьох вітчизняних вчених серед яких: А.Ф. Бондаренко, Л.І., В. О. Василенко, О. І. Волкова, О. І. Дацій, М. П. Денисенко, В.В. Дергачова, М. В. Зубець, С.М. Кваша, Н. В. Краснокутська, О.В. Крисальний, Ю.О. Лупенко, М. Й. Малік, П. П. Микитюк, П.Т. Саблук, Н.М. Сіренко, Н.С. Танклевська,  Р.А. Фатхутдінова та ін.

Не зважаючи на достатню кількість наукових здобутків, як вітчизняних так і зарубіжний вчених, впровадження інновацій в діяльність аграрних підприємств відбувається досить повільно, а в деяких випадках взагалі відсутнє. Недостатній ступінь дослідження та наявність невирішених дискусійних питань, щодо удосконалення методики оцінки доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств зумовлюють актуальність і мету даної статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Детальна та виважена оцінка впровадження інновацій у діяльність суб’єктів господарювання дозволяє сформулювати кінцевий результат. З метою економічної доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств Херсонської області, нами було відібрано 12 інноваційно-активних  аграрних підприємств, які протягом 2010-2013 рр. реалізували нові для підприємства та для галузі сільськогосподарські інновації.

Більша частина витрат на інноваційну діяльність та активне залучення інвестиційних ресурсів не є індикаторами високої її результативності [1;2]. Так, серед загальної кількості підприємств вибіркової сукупності лише 20% підприємств досягли кінцевих результатів у вигляді нового інноваційного продукту. Інші аграрні підприємства спрямовували інновації на оптимізацію внутрішніх процесів та створення удосконаленого процесу виробництва.

Аналіз структури реалізованої сільськогосподарської продукції дає підстави стверджувати, що переважає в загальному обсягу продажу підприємств вибіркової сукупності звичайна (традиційна) аграрна продукція (рис. 1). Динаміка обсягів реалізованої звичайної аграрної продукції в 2010-2013рр. віддзеркалює нестійку тенденцію, що відображається у скороченні в 2010 р. на 4% та зростанні в 2011-2012рр. на 3% та 66% відповідно. В період кризового спаду (2010р.) зафіксоване скорочення обсягів реалізації всіх аграрних підприємств вибіркової сукупності. Аналіз обсягів реалізації інноваційної сільськогосподарської продукції відображає протилежну тенденцію. Протягом 2011-2012рр. даний показник зростає (78% та 15% відповідно), а в 2013р. спостерігається його зниження на 46% [3]. Враховуючи результати впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств області, сформуємо матрицю їх результативності (табл. 1). Для позиціонування аграрних підприємств в квадрантах матриці встановлено можливі межі варіювання значень аналітичних показників під час їх співвідношення:

 

                                                             (1)

 

де ІД – стан інноваційної діяльності, при якому дані аналітичні показники набувають визначених значень; DQреал.АП  - темп росту обсягу реалізації аграрної продукції у вигляді десяткового дробу; DQреал.ІАП  - темп росту обсягу реалізації інноваційної аграрної продукції у вигляді десяткового дробу.

 

Рис. 1 Співвідношення темпів приросту обсягів реалізації звичайної (традиційної)

та інноваційної продукції підприємств вибіркової сукупності за 2010-2013рр.*

* розраховано за даними аналізованих підприємств Херсонської області

 

Центральним квадрантом матриці є квадрант 5, позиціонування в якому свідчить про стійкий рівень попиту на сільськогосподарську продукцію. Найгірший з усіх можливих варіантів квадрант 1, знаходження суб’єкта господарювання в цьому квадраті засвідчує про скорочення попиту на інноваційну продукцію та одночасну втрату інтересів з боку споживачів до традиційної агропродовольчої продукції.

Аграрне підприємство, яке знаходиться у квадранті 2, має стабільне положення на ринку (DQреал.АП  =1), проте обсяги реалізації аграрної інноваційної продукції скорочуються (DQреал.ІАП  < 1), тому розширення цього сегменту поки що малоймовірне. Мається на увазі, що результативність інноваційної діяльності низька, оскільки цільове спрямування інноваційної продукції не відповідає потребам споживачів.

 

Таблиця 1

Матриця результативності впровадження інновацій у діяльність агарних підприємств

Херсонської області *

* розраховано автором

 

Інноваційна діяльність аграрного підприємства у квадранті 3, є низько результативною. Споживач віддає перевагу звичайній продукції. Тобто інноваційна продукція не задовольняє його потреби (або її ціна), що провокує її відторгнення на агропродовольчому ринку. Результати такої інноваційної діяльності не відповідають потребам ринку. Саме тому подальше здійснення цієї інноваційної діяльності потребує детальної оцінки та прогнозу  на початковому етапі з метою визначення рівня ризику.

Знаходження у квадранті 4 свідчить, що обсяги реалізації звичайної (традиційної) аграрної продукції знижуються, це демонструє послаблення інтересу з боку споживачів, втім, незмінність обсягів реалізованої аграрної продукції засвідчує про насиченість нею ринку. Результативність інноваційної діяльності має середній рівень. В такій ситуації вся увага аграрного підприємства повинна бути сконцентрована на вдосконаленні процесу виробництва існуючої продукції, покращення її споживчих властивостей.

 Результативність інноваційної діяльності аграрного підприємства, яке займає квадрант 6, знаходиться на високому рівні. Таке підприємство досягло поставлених перед собою цілей, а інноваційна агропродовольча продукція користується попитом, задовольняє потреби споживачів. Збільшення обсягів реалізації звичайної продукції забезпечує підприємству перед усім фінансові можливості для подальшого впровадження інноваційних технологій у виробництво.

Позиція у 7 квадранті свідчить, що результативність інноваційної діяльності аграрного підприємства знаходиться на високому рівні. Спостерігається підвищення попиту на інноваційну продукцію, що сприяє розширенню ринкового сегменту підприємства – виробника. На етапі дифузії всередині галузі вона продовжує вдосконалюватися. Підприємство, яке знаходиться в цьому квадранті 8 характеризується стабільністю. Обсяг реалізації традиційної агропродовольчої продукції знаходиться на незмінному рівні. Проте попит на інноваційну продукцію відсутній, що унаочнює низький рівень результативності впровадження інновацій.

Квадрант 9 найкращий показник із усіх можливих. Попит на звичайну (традиційну) та інноваційну аграрну продукцію одночасно зростає (DQреал.АП>1, DQреал.ІАП>1). Така ситуація слугує індикатором високої результативності інноваційної діяльності аграрного підприємства та зміцнення його позиції на ринку. На основі розробленої матриці та темпів росту обсягів реалізації звичайної та інноваційної аграрної продукції здійснено аналіз результативності впровадження інновацій аграрних підприємств вибіркової сукупності, під час якого враховано не тільки позицію підприємства в певному періоді, але його пересування всередині матриці за аналізований період (табл. 2).

Слід звернути увагу, що запропонована в роботі матриця оцінки результативності впровадження інновацій  у діяльність аграрних підприємств може бути використана з метою бізнес-планування та стратегічного аналізу. Оскільки, для керівництва будь-якого суб’єкта господарювання попит на вироблену продукцію, можливість збільшення обсягу виручки від її реалізації виступає визначальним чинником прийняття управлінського рішення щодо доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств.

 

Таблиця 2

Аналіз динамічних змін позиціонування аграрних підприємств вибіркової сукупності в

квадрантах матриці в кожному аналітичному періоді*

 

Назва підприємства

Квадранти матриці, в яких позиціонуються аграрні підприємства

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

1.

Агрофірма-радгосп "Білозерський"

7

3

3

1

2.

ПАТ "Чорнобаївське"

3

9

7

1

3.

ПП "Сім ге"

7

7

3

1

4.

ТОВ "Гарант"

9

9

3

1

5.

ТОВ "Зоотехнологія"

9

7

3

1

6.

ФОП "Григорович В.Я."

9

9

3

1

7.

Холдинг "AGROFUSION"

3

7

1

1

8.

ФГ "Аделаїда"

3

1

9

1

9.

ФГ "Еліта"

9

1

5

1

10.

ПП "БФ "Таврія"”

9

1

9

1

11.

ТОВ "Дніпрянка"

3

1

9

1

12.

ТОВ "Івашківський інкубатор"

1

3

3

1

* складено автором на основі аналітичних даних підприємств

 

Так, аграрні підприємства № 1 (агрофірма-радгосп "Білозерський"), з в 2010р. позиціонуються в 7-му квадранті матриці, що свідчить про виробництво і реалізацію інноваційної продукції, попит на яку є підвищеним. В 2011р. підприємство № 3 (ПП "Сім ге") стабілізувало таку позицію, але аграрне підприємство № 1 (агрофірма-радгосп "Білозерський") втратило свої позиції. Натомість, у 2012р. результативність інноваційної діяльності обох підприємств знаходиться на низькому рівні. У наступному році  підприємства втратили свої позиції.

Інноваційно-активні аграрні підприємства 4 (ТОВ "Гарант"), 5 (ТОВ "Зоотехнологія"), 6 (ФОП "Григорович В.Я."), 9 (ФГ "Еліта"), 10 (ПП "БФ "Таврія") в 2010р. мали найвищий ступінь результативності інноваційної діяльності, про що свідчить їх позиціонування в 9 квадранті матриці. Вироблена їх продукція користувалася стабільним попитом, внаслідок чого їх позиція на ринку була домінуючою.

Звернемо увагу, що  підприємства № 3 (ПП "Сім ге"), 4 (ТОВ "Гарант"), 6 (ФОП "Григорович В.Я.") таку позицію зберігали протягом 2011року. Позиція аграрних підприємств № 5 (ТОВ "Зоотехнологія") та № 10 (ПП "БФ "Таврія") вважається нестійкою у 2010-2012рр. Таким чином, ефективність впровадження інновацій у виробництво коливається між двома протилежними станами. Це свідчить про те, що результатом їх інноваційної діяльності було вдосконалення (модернізація) виробничого процесу, що сприяло  збільшення попиту на аграрну продукцію. Підприємство № 9 (ФГ "Еліта") втратило свою домінуючу позицію в 2011р. та в подальші періоди здійснювало низькорентабельну інноваційну рентабельність. Варто відмітити, що в 2013р. всі підприємства цієї групи перейшли до 1-го квадранту матриці, що є прямим відображенням погіршення економічної ситуації в країні.

Підприємства № 2 (ПАТ "Чорнобаївське"), №7 (Холдинг "AGROFUSION"), №8 (ФГ "Аделаїда"), №11 (ТОВ "Дніпрянка") в 2010р. здійснювали низько результативну інноваційну діяльність, разом з цим мали передумови для покращення цієї ситуації внаслідок збільшення обсягів реалізації традиційної аграрної продукції. Так, в 2011р. підприємства № 2 (ПАТ "Чорнобаївське") та № 7 (Холдинг "AGROFUSION") перейшли до квадрантів 9 та 7 відповідно. Це засвідчує, що обсяги реалізації інноваційної продукції цих аграрних підприємств зросли, а це означає високу результативність впровадження інноваційних технологій у виробництво.

При цьому аграрне підприємство № 2 (ПАТ "Чорнобаївське") досягло найкращої з можливих ситуацій та зберігало цю тенденцію і в 2012р., попит на інноваційну продукцію спостерігався стійкий та обсяги реалізації традиційної аграрної продукції зросли. Підприємство № 7 (Холдинг "AGROFUSION") втратило свою позицію в 2012р., попит на інноваційну продукцію був короткочасним, а тенденція до зменшення обсягів реалізованої традиційної аграрної продукції зберігалася.

Підприємства № 8 (ФГ "Аделаїда") та № 11 (ТОВ "Дніпрянка") мали практично однакову динаміку розвитку. В 2011р. тенденція до безрезультативної інноваційної діяльності збереглася, однак в 2013р. їх стан значно покращився. Результати впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств не лише користувався підвищеним попитом, але й поширювався і на традиційну аграрну продукцію, що підтверджує зростання обсягів її реалізації.

Не зважаючи на високі результати інноваційної діяльності підприємств № 2 (ПАТ "Чорнобаївське"), №7 (Холдинг "AGROFUSION"), №8 (ФГ "Аделаїда"), та №11 (ТОВ "Дніпрянка") в 2011-2012рр., покращення їх стану в 2013р. виявилася неможливою, про що свідчить позиціонування аграрних підприємств  цієї групи в 1-му квадранті матриці 2013 році.

За даними аналізу, єдиним підприємством, результативність впровадження інновацій якого знаходилася на низькому рівні протягом 2010-2013рр., є аграрне підприємство № 12 (ТОВ "Івашківський інкубатор"). Обсяг реалізації інноваційної продукції на протязі досліджуваного періоду зменшується, а позитивна динаміка обсягів реалізації звичайної аграрної продукції спостерігається лише в 2011-2012 роках. Це свідчить про невідповідність результатів інноваційної діяльності потребам ринку, внаслідок необ’єктивної оцінки ефективності інноваційної діяльності на початковому етапі прийняття управлінського рішення.

Необхідно зауважити, що більшість аграрних підприємств України в цілому та Херсонської області зокрема мають нестабільне та складне положення функціонування. Тому залучати масштабні інноваційні продукти, реалізовувати стратегічні державні проекти або кардинально змінювати виробничий процес не здатні. В такому випадку необхідною умовою успішного механізму активізації інноваційної діяльності ми вважаємо адаптація існуючих можливостей й реалізація наявного інноваційного потенціалу господарюючого суб’єкта. Якщо тотальне поширення Інтернету на дрібні та середні аграрні підприємства на сьогодні не відбувається, то забезпечення тією чи іншою комп’ютерною технікою знаходиться на стійкому рівні. Виходячи з цього вважаємо доцільним запропонувати для прийняття рішення про впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств та вибір альтернативного інноваційного продукту здійснювати на основі використання можливостей програмного пакету Microsoft Office, а саме Microsoft Word та Microsoft Excel.

Керівникам та іншим зацікавленим особам впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств необхідно скласти порівняльну таблицю, метою якої є визначення співвідношення можливостей аграрного підприємства та вимог альтернативних інноваційних продуктів. Базовими критеріями оцінки було обрано: оцінка стану господарюючого суб’єкта (фінансовий стан підприємства, досвід впровадження інновацій, рівень економічної безпеки підприємства) та оцінка альтернативного інноваційного продукту (обсяг необхідних фінансових ресурсів, термін окупності інновацій, рівень приросту сукупного доходу від впровадження інновацій). Даний перелік не є остаточним і може бути розширений будь яким господарюючим суб’єктом відповідно до його особливостей та завдань.

Для забезпечення наочності графічної моделі впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств необхідно привести оцінку критеріальних показників до єдиної системи, а саме проводити оцінку за відносною системою оцінювання (табл. 3).

 

Таблиця 3

Система оцінювання критеріальних показників можливості впровадження інновацій у

діяльність аграрних підприємств *

№ п/п

Критеріальний показник

Оцінка

1

2

3

4

5

1

Фінансовий стан підприємства

критичний

низький

задовільний

середній

високий

2

Досвід впровадження інновацій

негативний

існують незавершені перспективні інновації

відсутній

знаходиться на стадії впровадження інших інновацій

позитивний

3

Рівень економічної безпеки підприємства

критичний

низький

задовільний

середній

високий

4

Обсяг необхідних фінансових ресурсів

обсяг витрат більше власних фінансових ресурсів

обсяг витрат більше 50% власних фінансових ресурсів

обсяг витрат до 49% власних фінансових ресурсів

обсяг витрат не перевищує 10% власних фінансових ресурсів

не потребує фінансових ресурсів

5

Термін окупності інновацій

більше семи років

від п’яти років до семи

від трьох до п’яти років

від року до трьох

до року

6

Рівень приросту сукупного доходу підприємства від впровадження інновацій

відсутній

низький

задовільний

середній

високий

* розроблено автором

 

За результатами даного дослідження сформувати діаграму (для більшої наочності рекомендуємо використовувати тип діаграм пелюсткові), що відобразить, які існують можливості у підприємства для впровадження альтернативних інновацій у діяльність господарюючого підприємства.

Висновки з даного дослідження. Отже, оцінка ефективності та визначення доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств на основі запропонованої та обґрунтованої методики є доступною для всіх господарюючих суб’єкті галузі, не потребує витрачання значних фінансових ресурсів та проведення оновлення матеріально-технічної бази. Натомість вона дозволяє наочно визначити перевага й слабкі місця альтернативних інноваційних продуктів та скоординувати можливості господарюючого суб’єкта із вимогами інновацій, що дозволяє підвищити ефективність впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств.

 

Література:

1. Кравченко С.И. Исследование сущности инновационного потенциала / С.И. Кравченко, И.С. Кладченко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Сер: экономическая. – Донецк: ДонНТУ, 2003. – Вып. 68. – С. 88.

2. Кулаєць М.М. Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України / [Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Лайко П.А., Витвицька О.Д., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А.] // Економіка АПК. – 2010. - №6. – С. 113-119.

3. Офіційний сайт Головного управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oda.kherson.ua

4. Сіренко, Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія / Н. М. Сіренко. – Миколаїв, 2010. – 416 с.

5. Шилова О. Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність і механізм управління [Електронний ресурс] / О. Ю. Шилова, Є. С. Чермошенцева // Маркетинг і менеджмент інновацій . - 2012. - № 1. - С. 220-227.

 

Refereces:

1. Kravchenko S.Y. and Kladchenko Y.S. (2003), “ Investigation of the nature of innovation potential”, Nauchnye trudy Donetskoho natsional'noho tekhnycheskoho unyversyteta. Ser: ekonomycheskaia. – Donetsk: DonNTU, vol. 68, P. 88.

2. Kulaiets' M.M., Babiienko M.F., Lajko P.A., and  Vytvyts'ka O.D.(2010), Innovative activity in agricultural production Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 6, pp. 113-119.

3. Ofitsijnyj sajt Holovnoho upravlinnia ahropromyslovoho rozvytku Khersons'koi oblasnoi derzhavnoi administratsii. [Online], available at: http://www.oda.kherson.ua

4. Sirenko, N. M. (2010), Upravlinnia stratehiieiu innovatsijnoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy : monohrafiia, Mykolaiv, Ukraine.

5. Shylova O. Yu. and Chermoshentseva Ye. S (2012), “The innovative potential of the enterprise: the nature and mechanism of control”, Marketynh i menedzhment innovatsij [Online], vol. 1, pp. 220-227.

 

Стаття надійшла до редакції 16.12.2014 р.