EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 331.108.37

 

В. М. Андрієнко,

к. і. н., доцент,докторант, ПВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», м. Київ

 

АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

V. M. Andrienko,

Ph.D., associate professor, doctoral PVNZ "University of Economics and Law "KROK ", Kyiv

 

THE ANALYSIS OF A WORK`S SAFETY IN THE ENTERPRISES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THEIR ECONOMIC SECURITY

 

Проведено аналіз стану безпеки праці на будівельних підприємствах України. Встановлено тенденцію зміни виробничого травматизму зі смертельним наслідком на українських підприємствах в цілому та на будівельних підприємствах зокрема. Здійснено аналіз виробничого травматизму за статтю та за віком травмованих. Встановлено основні причини, які призвели до виробничого травматизму. Проаналізовано структуру виробничого травматизму за регіонами України.

 

The analysis of safety on construction enterprises of Ukraine. Established trend of occupational injuries fatalities in Ukrainian enterprises in general and construction enterprises in particular. The analysis of occupational injuries by gender and age injured. The basic causes that led to the industrial injuries. The structure of occupational injuries by region, Ukraine.

 

Ключові слова: безпека праці, виробничий травматизм, працівник, будівельне підприємство, вік, стать, причини.

 

Keywords: safety, occupational injuries, worker, construction company, age, gender, cause.

 

 

Постановка проблеми. Діяльність працівників більшості підприємств України здійснюється з дотриманням всіх необхідних норм та стандартів у сфері охорони праці та промислової безпеки. Проте, на деяких з них спостерігаються випадки виробничого травматизму, в тому числі й зі смертельними наслідками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх дослідженнях питання безпеки праці вивчали Зеркалов Д.В., Шульга Ю.І., Сукач С.В., Кобилянський М.А., Величко О.Л., Мозговой О.В., Тирак Н.В., Горноста О.Б., Мірус О.Л., Попова Н.П., Кабанец В.І., Смолякова З.Д., Ткачук К.Н., Полукаров О.І., Павленко Д.О., Кружилко О.Є., Кобилянський О.В., Чабан В.Й., Обливанцов В.В., Улітіна М.Ю., Коржик Б.М. та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз сучасних тенденцій у цій сфері проводиться виключно з позицій статистичного аналізу, та, на жаль, не передбачає вивчення причин та факторів, що призвели до зазначених наслідків.

Постановка завдання. Метою статті є проведення аналізу стану безпеки праці на підприємствах України в контексті забезпечення їх економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз стану виробничого травматизму та профзахворювання в Україні за 2008-2013 роки показав, що незважаючи на заходи, які вживаються роботодавцями щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, робочими органами виконавчої дирекції Фонду, центральними та місцевими органами виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд за станом охорони праці в різних галузях економіки, рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності залишається ще досить високим (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Кількість випадків виробничого травматизму на підприємствах України за 2008-2013 роки

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кількість травмованих осіб,

16672

12705

13109

14064

13313

11503

в т.ч. зі смертельним наслідком

855

552

645

1755

1766

1598

в т.ч. на будівництві

358

287

275

294

661

264

в т.ч. зі смертельним наслідком

24

18

42

48

93

26

 

За 2009 рік, у порівнянні з 2008 роком, кількість випадків травматизму на виробництві зменшилась на 23,7%  травмованих осіб, в т.ч. зменшилось на 35,4% травмованих осіб із смертельним наслідком.

За 2010 рік у порівнянні з 2009 роком кількість травмованих осіб зменшилася на 3,9% (з 13 633 до 13 109), в т.ч. кількість травмованих смертельно знизилася на 8,1% (з 702 до 645).

У 2011 році у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 11,2% (з 13109 до 11640). Кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 0,9% або на 6 випадків (з 645 до 651).

У 2012 році у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 7% (з 11640 до 10822), а кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 0,5% (з 651 до 648).

У порівнянні з 2012 роком кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 14,8% (з 10822 до 9221), а кількість смертельно травмованих осіб зменшилась на 18,5% (з 648 до 528).

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що на підприємствах України більшість травмованих становлять чоловіки (табл. 2). При цьому не дивлячись на загальну тенденцію до зниження чисельності травмованих, пропорція 80% чоловіки-20% жінки залишається.

 

Таблиця 2.

Кількість випадків травматизму на підприємствах України за статтю за 2009-2013 роки

Показник

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

чоловіки

10316

81,2

9736

80

9439

81

8670

80,2

7425

80

жінки

2389

18,8

2506

20

2201

19

2152

19,8

1796

20

 

Аналіз кількості випадків виробничого травматизму на підприємствах України у стані алкогольного сп’яніння за 2009-2013 роки наведено у табл. 3.

 

Таблиця 3.

Кількість випадків виробничого травматизму на підприємствах України у стані алкогольного сп’яніння за 2009-2013 роки

Показник

2009

2010

2011

2012

2013

у стані алкогольного сп’яніння

104

104

203

170

170

у % до загальної чисельності

0,8

0,82

1,74

1,6

1,8

в т.ч. зі смертельним наслідком

40

58

78

69

64

в т.ч. на будівництві

11

12

18

15

17

 

Проведений аналіз за 2009-2013 роки показав, що спостерігається тенденція до зростання кількості випадків виробничого травматизму на підприємствах України у стані алкогольного сп’яніння. Це свідчить про два фактори:

- або керівництво підприємств та відповідальні за охорону праці не слідкують за допуском працівників до роботи, що призводить до того, що працівники приступають до роботи вже у такому стані;

- або трапляються випадки порушення трудової дисципліни і працівники вживають алкогольні напої на робочому місці.

Найчастіше такі ситуації спостерігаються при вирощуванні зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва, на будівництві будівель; підземному видобуванні кам'яного вугілля; складському господарстві; змішаному сільському господарстві.

Досліджуючи кількість випадків виробничого травматизму за віковим поділом постраждалих осіб, було встановлено, що найчастіше травмуються особи віком від 40 до 50 років (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Віковий поділ осіб, що постраждали від нещасних випадків

Вікові групи

2009

2010

2011

2012

2013

до 20 р.

178

256

378

385

252

від 20 до 30 р.

2580

2481

2585

2450

2362

від 30 до 40 р.

3134

2925

2939

2845

2828

від 40 до 50 р.

3462

3712

3857

3715

3325

від 50 до 60 р.

2735

2802

2971

2811

2013

від 60 до 70 р.

517

798

1143

987

656

понад 70 р.

99

135

191

120

67

Всього

12705

13109

14064

13313

11503

 

За даними проведеного аналізу виробничого травматизму можна зробити висновок, що найбільшу кількість травм отримують особи з досвідом роботи, хоча це суперечить здоровому глузду, але підтверджує недостатній рівень інформаційної та навчальної роботи, що проводиться з працівниками на підприємствах.

Основними травмами, які зазвичай отримують працівники на підприємствах є: струс головного мозку, переломи верхніх та нижніх кінцівок, опіки тощо (рис. 1).

 

Рис. 1. Перелік травм, які найчастіше трапляються в процесі діяльності підприємств

 

Аналізуючи динаміку травматизму на підприємствах по регіонах України, було встановлено, щонайнижчий рівень травматизму у 2009 році 0,5% (67 осіб) у м. Севастополі, Закарпатській – 0,5% (69 осіб), Чернівецькій – 0,5% (59 осіб), Івано-Франківській – 0,8% (100 осіб), Тернопільській областях – 0,9% (109 осіб) від їх загальної кількості по Україні. Найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована у Донецькій (35,5%), Луганській (14%) і Дніпропетровській (7,7%) областях. Кількість травмованих осіб у цих областях складає близько 57,2% від їх загальної кількості по Україні.

Значне зниження виробничого травматизму  за 2010 р. відмічається у таких регіонах України, як: Волинська область – на 19% (з 339 до 275 осіб); Тернопільська область – на 20% (з 110 до 88); Хмельницька область - на 20% та м. Севастополь – на 22 відсотка. Проте, в деяких регіонах відмічається збільшення виробничого травматизму, зокрема, у Полтавській області на 26% (з 275 до 346 осіб); Черкаській області – на 10% (з 173 до 191); Харківській області – на 3% (з 476 до 490). Найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у Донецькій (36,2%), Луганській (14,2%) і Дніпропетровській (7,6%) областях. Кількість травмованих осіб у цих областях складає близько 58% від загальної кількості по Україні.

Кількість страхових нещасних випадків на виробництві у 2011 році зменшилась майже у всіх регіонах України. Спостерігається збільшення страхових нещасних випадків у м. Севастополі на 20,6% з (68 до 82), у Київській області на 3% (з 265 до 273), у Вінницькій області на 1% (з 301 до 304). Значне зниження страхових нещасних випадків відмічається у таких регіонах України: Сумська область – на 33,7% (з 261 до 173), Черкаська область - на 25% (з 191 до 143), Полтавська область - на 29,9% (з 346 до 260), Львівська область – на 21,3% (з 399 до 314).

Кількість нещасних випадків на виробництві у 2012 році збільшилась в АР Крим на 19,9% (з 241 до 289), у Дніпропетровській області на 4% (з 897 до 933), Закарпатській на 27,3% або на 15 випадків (з 55 до 70), Івано-Франківській на 16,7% (з 102 до 119), Львівській на 8,9% (з 314 до 342), Одеській на 4% (з 250 до 260), Полтавській на 3,5% (з 260 до 269), Сумській на 16,2% (з 173 до 201), Хмельницькій на 3,1% (з 162 до 167).

Також збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком у Дніпропетровській області на 11 випадків, у Запорізькій області на 10, Львівській та Сумській на 8 випадків, у м. Києві на 7 випадків, Київській на 4 випадки, у Одеській на 3 випадки, у АР Крим, Волинській, Кіровоградській та м. Севастополі на 2 випадки.

Кількість нещасних випадків на виробництві у 2013 році загалом зменшилась по всім регіонам України, лише у Тернопільській області кількість травмованих осіб збільшилась на 23% (з 74 до 91). Найбільше зниження страхових нещасних випадків відмічається по таким регіонам України: Закарпатська область – на 50% (з 70 до 35), Чернівецька область – на 31% ( з 54 до 37), Кіровоградська область на 26% (з 137 до 101), АР Крим – на 26% (289 до 214), Львівська область - на 24% (з 342 до 259), Одеська область – на 23% (260 до 200) та інші області.

Також спостерігається і зниження страхових нещасних випадків із смертельним наслідком по всім регіонам України.

Аналіз основних причин, які призвели до виробничого травматизму показав, що найбільшу частку становлять організаційні причини (табл. 5).

 

Таблиця 5.

Основні причини, які призвели до виробничого травматизму на підприємствах України

Причини

2009

2010

2011

2012

2013

ос.

%

ос.

%

ос.

%

ос.

%

ос.

%

організаційні, в т.ч.

- порушення трудової і виробничої дисципліни

6 633

52,2

5385

44

6315

54,2

4180

38,6

4339

46,9

- порушення технологічного процесу

599

4,7

512

4

463

3,9

458

3,7

389

4,2

- порушення правил дорожнього руху

548

4,3

480

4

603

5,2

614

5,6

410

4,4

технічні, в т.ч.

- незадовільний технічний стан виробничих об'єктів

890

7

902

7

456

3,92

404

3,7

421

4,5

психофізіологічні, в т.ч.

- травмування внаслідок протиправних дій інших осіб

371

9

314

3

903

8

301

2,8

322

3,4

 

Як свідчать дані, наведені у табл. 5, найбільшу питому вагу серед загального числа причин, що призвели до отримання працівниками травм на виробництві, є організаційні причини, серед яких переважають порушення трудової дисципліни. Зрозуміло, що саме людський фактор є визначальним у порушенні безпеки праці, що в свою чергу, негативно впливає на загальний стан системи економічної безпеки підприємств, в тому числі й будівельних.

Розглянуті фактори кожен окремо та всі в сукупності негативно впливають на стан системи управління безпекою праці та стан системи економічної безпеки будівельних підприємств в цілому.

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1.Автором проведено аналіз стану безпеки праці на будівельних підприємствах України. Встановлено тенденцію зміни виробничого травматизму зі смертельним наслідком на українських підприємствах в цілому та на будівельних підприємствах зокрема.

2.Здійснено аналіз виробничого травматизму за статтю та за віком травмованих. Встановлено основні причини, які призвели до виробничого травматизму. Проаналізовано структуру виробничого травматизму за регіонами України.

 

Список використаних джерел.

1. Зеркалов Д В. Безпека праці [Електронний ресурс] : монографія /Д. В. Зеркалов. - Електрон, дані. - К. : Основа, 2012. - 1 електрон, опт.диск (CD-ROM); 12 см. - Систем вимоги: Pentium; 512 MbRAM;Windows 98/2000/XP; AcrobatReader 7.0. - Назва з тит. екрана.

2. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2009 рік [Електрониий ресурс] / режим доступу до матеріалів: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2

3. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2010 рік [Електрониий ресурс] / режим доступу до матеріалів: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2

4. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2011 рік [Електрониий ресурс] / режим доступу до матеріалів: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2

5. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2012 рік [Електрониий ресурс] / режим доступу до матеріалів: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2

6. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2013 рік [Електрониий ресурс] / режим доступу до матеріалів: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2

 

References. 

1. Zerkalov, D. V. (2012), Bezpeka pratsi [Work safety], Osnova, Kyiv, Ukraine.

2. Fund of social insurance against accidents at work and occupational diseases Ukraine (2010), “Analysis of insurance accidents at work and occupational diseases in 2009”, available at: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2 (Accessed 10 Dec 2014).

3. Fund of social insurance against accidents at work and occupational diseases Ukraine (2011), “Analysis of insurance accidents at work and occupational diseases in 2010”, available at: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2 (Accessed 10 Dec 2014).

4. Fund of social insurance against accidents at work and occupational diseases Ukraine (2012), “Analysis of insurance accidents at work and occupational diseases in 2011”, available at: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2 (Accessed 10 Dec 2014).

5. Fund of social insurance against accidents at work and occupational diseases Ukraine (2013), “Analysis of insurance accidents at work and occupational diseases in 2012”, available at: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2 (Accessed 10 Dec 2014).

6. Fund of social insurance against accidents at work and occupational diseases Ukraine (2014), “Analysis of insurance accidents at work and occupational diseases in 2013”, available at: http://www.social.org.ua/activity/stat?rstart=2 (Accessed 10 Dec 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 17.12.2014 р.