EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК [631.152:658.012.32]:004

 

Т. А. Бутенко,

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики,

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

Н. М. Проценко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

T. A. Butenko,

Ph.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics,

Kharkov National agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkov

N. M. Protsenko,

Ph.D. in Economics, assistant professor of department of economic cybernetics,

Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

 

PRESSING QUESTIONS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INFORMATIVE SYSTEMS OF AGRARIAN MANAGEMENT

 

Розглянуто теоретичні основи функціонування інформаційних систем та доцільність їх використання через менеджмент організаційно-виробничих процесів в аграрному секторі економіки.

 

Theoretical bases of information systems functioning and the efficiency of their use through management of organization and processes in the agrariansector of economics are observed.

 

Ключові слова: інформаційні системи, інформація, інформаційне забезпечення, комп’ютерні технології, телекомунікації, кластерні системи, інтеграція, ефективність.

 

Keywords: informative systems, information, dataware, computer technologies, telecommunications, cluster systems, integration, efficiency.

 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України характеризується необхідністю розвитку перспективних напрямів науки й техніки та підвищення ефективності виробництва з метою доведення якості продукції до світових стандартів. Одним з ефективних напрямів удосконалення управління підприємствами є розробка і впровадження інформаційних систем (ІС) і технологій.

Останнім часом інтерес економічних суб’єктів до інформаційних систем постійно зростає, чому сприяє цілий ряд причин і обставин. По-перше, якісні перетворення в індустрії обробки інформації сприяють більш ширшому розповсюдженню інформаційних технологій у всіх сферах людської діяльності, що визначає необхідність якісних перетворень в управлінні; по-друге, політико-економічні зміни в нашій країні  підштовхують керівників різного рівня шукати шляхи підвищення ефективності функціонування економічних структур в умовах ринкової економіки. Розробка, впровадження та експлуатація інформаційних систем управління будь-яким економічним суб’єктом дає змогу в найкоротші строки підвищити ефективність управління, вивести на зовсім новий якісний рівень планування  економічної діяльності.

Використання гнучких засобів автоматизації дозволяє: вирішувати питання прогнозування ситуацій на ринку; моделювати реальні економічні відносини і оперативний економічний аналіз; обґрунтовувати прийняття управлінських рішень в умовах різного роду невизначеностей. Використання автоматизованих інформаційних систем є актуальним і для вирішення проблем управління аграрним  виробництвом.

Інформаційні системи стають одним з основних факторів забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, тому необхідно дослідити сучасні підходи до їх розробки і впровадженню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання автоматизації обробки сільськогосподарської інформації давно є об’єктом пильної уваги наукових досліджень і методичних розробок. Такі вчені як В.В. Дерлеменко, М.Ф. Кропивко, І.М. Криворучко, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, Б.К. Скирта, С.О. Тивончук, В.Ш. Рапопорт, Б.М. Якобсон і багато інших внесли вагомий вклад в розвиток інформатизації процесів управління аграрним виробництвом. Принципи, що закладені у роботах цих авторів стали фундаментом для подальших досліджень у даній сфері.

М.Ф. Кропивко у своїх наукових працях відмічає, що не торкаючись макроекономічних умов, які в значній мірі визначають ефективність роботи агропідприємств, результативність їх праці також залежить від їх здатності швидко орієнтуватися в нових економічних умовах, а для цього потрібно володіти своєчасною, достовірною економічною, законодавчою, науковою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень та здійснення інноваційної діяльності з метою забезпечення конкурентоздатності своєї продукції [1].

В.В. Дерлеменко у своїх дослідженнях зауважує на те, що без достатнього рівня розвитку сучасної інформаційної інфраструктури, спроможної забезпечити своєчасне отримання інформації в доступній формі, гальмуватиметься розвиток ринкової економіки, освіти і самої науки, її подальше розширене відтворення. Невирішеним залишаються питання функціонування постійно діючої, динамічної, гнучкої, ринково орієнтованої системи поширення сільськогосподарських знань і інформації, надання агровиробникам і сільському населенню допомоги у веденні аграрного бізнесу [2].

Розвиток ринків інформації та інновацій, які є складовими ринку аграрного сектору економіки, відіграє визначальну роль як важіль економічного зростання у перспективі, але ефективне функціонування цих ринків неможливо без формування відповідної інфраструктури – комплексу організацій та служб системи інформаційного забезпечення діяльності агропідприємств, завданням яких є створення оптимальних умов їх нормального функціонування [3].

Наукові дослідження в області інформатизації управління і зараз ведуться активно, однак проекти і рішення, що пропонуються у сфері аграрного виробництва, носять, як правило, локальний характер. Подальший розвиток науки управління і комп’ютерних технологій ставить перед дослідниками цілий ряд нових проблем, вирішення яких потребує системного підходу, нових сучасних розробок, а також орієнтації наукових досліджень на нові інформаційні технології та використання попереднього досвіду вирішення питань інформатизації процесів аграрного менеджменту.

Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення теоретичних  та практичних питань, пов'язаних з розробкою та впровадженням  інформаційних систем аграрного менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. У розвитку сільськогосподарського виробництва, сільських місцевостей і життєзабезпечення сільського населення є багато питань, вирішення яких потребує кардинальних змін в організації управління, агросервісного обслуговування, розповсюдження сільськогосподарських знань та інформації.

Здійснюваний перехід до інформаційного суспільства, заснованого на виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, викликає значні зміни у сфері управління агропромисловим виробництвом. Сьогодні інформація стає одним з основних чинників, що визначають ефективність управлінської праці. Збільшення об’ємів інформації, що поступає в органи управління і безпосередньо до керівників підприємств і організацій, ускладнення вирішуваних ними завдань, необхідність обліку великого числа взаємозв’язаних чинників і швидко змінної ситуації настійно вимагають застосування найбільш перспективних комп’ютерних технологій в процесі прийняття управлінських рішень.

Інформація – це один з найважливіших ресурсів, який є рушійною силою в управлінській діяльності. Значущість інформації полягає в забезпеченні процесу управління підприємством потрібними даними як системи з урахуванням впливу макро-, мезо- та мікросередовища прийняття ситуативних управлінських рішень.

Серед проблем, що супроводжують діяльність агропідприємств в Україні, слід виділити низький рівень інформатизації господарських процесів. Відсутність ефективних інформаційних потоків, які об’єднували б усіх суб’єктів аграрного сектору економіки, робить виконання певних функцій неможливими.

При територіальній віддаленості сільгоспвиробників від центрів економічної і наукової діяльності, одержання своєчасної і достовірної інформації – одна з головних умов забезпечення життєдіяльності агровиробника в умовах обмеженості ресурсів і конкуренції. Ефективність управління підприємством значно підвищується за умови ґрунтовно розробленого інформаційного забезпечення.

Інформаційне забезпечення базується на поширенні достовірної, перевіреної та практично корисної, з погляду конкретних умов, інформації. В умовах ринку принципово змінюється сам підхід до організації інформаційного забезпечення основний потік інформації повинен направлятися у сферу виробництва, де безпосередньо приймаються управлінські рішення [4, 5].

Для ефективного функціонування виробничих, сервісних і управлінських формувань аграрної сфери України в умовах ринкової економіки необхідно створити відповідне інформаційне середовище.

Вирішення завдань щодо створення умов для формування інформаційного суспільства передбачає активну політику стосовно інформаційного сектора економіки. Сучасний стан ринкового середовища вказує на те, що підприємство знаходиться під постійним впливом факторів, пов’язаних з реаліями розвитку світової цивілізації. Розвиток інформаційних технологій та систем значно скорочують час на збір і обробку інформації, відбувається перехід від ієрархічних до сітьових структур управління, інтеграції способів досліджень, домінуванні інформаційних комунікацій. В таких умовах трансформуються комунікативні зв’язки та сутність ринкових, економічних, соціальних та правових аспектів у сфері діяльності суб’єктів господарських відносин. Все це вказує на формування нових економічних відносин, побудованих на знаннях та інформації [6].

Інформаційна система з точки зору її змісту – сукупність соціальних, економічних, виробничих та інших даних, що відображають внутрішній і зовнішній стан об’єкту управління. Вона є невід’ємним елементом будь-якої системи управління незалежно від її рівня.

Сучасний період становлення ринкової економіки характеризується переходом до нової економічної моделі, провідне місце в якій займають інформаційні технології, засновані на комунікаційних засобах та засобах обробки і збереження інформації.

Інформаційна технологія – сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Також дослідники трактують, що інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.

Сьогодні інформаційну технологію слід представляти ширше, включаючи в це поняття й безпосередньо інформацію, яка створюється й використовується в бізнесі, і широкий спектр близьких і пов'язаних технологій обробки інформації.

Застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність й ефективність управлінської праці, дозволяючи по новому вирішувати багато завдань. Наприклад, інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість даних, аналізувати їх і на основі результату, пропонувати найбільш ефективні рішення певних задач, які б мінімізували витрати і максимізували прибутки аграрних підприємств [7].

Розвиток науки управління і комп’ютерних технологій ставить нові вимоги до методології створення інформаційних систем, особливо в аграрному менеджменті.

Основними задачами, розв’язання яких повинна забезпечувати методологія створення інформаційних систем (разом з відповідним набором інструментальних засобів) є наступні:

- забезпечення створення ІС, що відповідають вимогам з автоматизації ділових процесів, цілям і задачам аграрного підприємства;

- гарантування створення ІС із заданою якістю, в заданий термін і в рамках виділеного бюджету;

- підтримка супроводження, модифікації й нарощування ІС;

- забезпечення відкритості й масштабності ІС менеджменту;

- забезпечення використання в розроблювальній ІС програмного забезпечення, баз даних, засобів обчислювальної техніки, телекомунікацій, технологій, що існують в організації.

Методологія повинна забезпечувати зниження складності процесу створення ІС за рахунок повного й точного опису цього процесу та застосування сучасних методів і технологій створення ІС на всьому життєвому циклі ІС – від задуму до реалізації, експлуатації й утилізації [1].

Сучасні технічні рішення, які з’вилися в останній час та використовують закордонний досвід, а саме мережеві технології Інтернет, а також корпоративні кластерні системи, дозволяють перевести ефективність управління на зовсім новий якісний рівень і вирішують більшість поставлених завдань. Однак, подібні проекти є коштовними, потребують в обслуговуванні відповідного рівня персонал і традиційно спираються на розгалужену і добре розвинену систему цифрових комунікацій, а також на сформовані спеціалізовані бази даних, які керуються і поповнюються централізовано. У зв’язку з цим створення подібних систем в сучасних умовах є неможливим без вагомої фінансової підтримки аграрних виробників з боку держави, що ускладнює процес їх впровадження.

Висновки. Актуальність обраної теми полягає в тому, що у конкурентній боротьбі перемагає тільки той, хто швидше за інших реагує на зміни в бізнесі і приймає ефективні рішення, а для цього потрібно сформувати системні підходи до використання інформації як ресурсу. Сьогодення ставить нові вимоги до методології створення та інформаційних систем, особливо в аграрному менеджменті, однак розробка та впровадження інформаційних систем управління аграрними підприємствами потребує вагомої фінансової підтримки держави.

 

Література.

1. Кропивко М.Ф. Про концептуальні засади удосконалення системи управління в аграрному секторі // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. / М.Ф. Кропивко, О.П. Савицька / ІАЕ УААН. – К., 2005. – №4. – С. 57-59.

2. Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби: монографія / В.В. Дерлеменко. – ІАЕ УААН. – К., 2001. –  452 с.

3. Ситник В.П. Проблеми удосконалення наукового, інформаційного та консультаційного забезпечення інноваційного розвитку агропромис-лового виробництва // Інформаційні ресурси та їх використання  в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. / В.П. Ситник / ІАЕ УААН. – К., 2005. – № 4. – С. 9-14.

4. Бутенко Т.А. Основи агарного консалтингу: конспект лекцій / Т.А. Бутенко. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., – 2012. – 104 с.

5. Познаховський В.А. Системний підхід у дослідженні інформаційного середовища господарських товариств / В.А. Познаховський // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Вип. 5(12). – Рівне: РДТУ, 2001. – С. 212–218.

6. Ляшко Д.Ю. Сучасні маркетингові інформаційні системи і технології як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / Д.Ю. Ляшко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/53561.doc.htm

7. Вовк С.Г. Аспекти застосування систем підтримки прийняття рішень в управлінні сільгосппідприємством / С.Г. Вовк, М.Д. Жубрид, Н.І. Цабак // Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. – 2007. – № 14. – С. 198-201.

 

References.

1. Kropivko, M. F. and Savicka, O.P. (2005), “About conceptual principles of improvement of control system in an agrarian sector”, Zbirnyk naukovykh prats' [Informatsijni resursy ta ikh vykorystannia v ahropromyslovomu vyrobnytstvi], Instytut ahrarnoi ekonomiky Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk, Kyiv, Ukraine, vol. 4, pp. 57–59.

2. Derlemenko V.V. (2001), Sil's'kohospodars'ki informatsijni konsul'tatsijno-osvitni sluzhby: monohrafiia [Agricultural informative consultative-educational services: monograph], Instytut ahrarnoi ekonomiky Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk, Kyiv, Ukraine.

3. Sytnyk, V.P. (2005), “Problems of improvement of the scientific, informative and consultative providing of innovative development of agroindustrial production”, Zbirnyk naukovykh prats' [Informatsijni resursy ta ikh vykorystannia v ahropromyslovomu vyrobnytstvi], Instytut ahrarnoi ekonomiky Ukrains'koi akademii ahrarnykh nauk, Kyiv, Ukraine, vol. 4, pp. 9–14.

4. Butenko, T.A. (2012), Osnovy aharnoho konsaltynhu [Bases of the agar consulting], KhNAU im. V.V. Dokuchaieva, Kharkiv, Ukraine.

5. Poznakhovs'kyj, V.A. (2001), “Approach of the systems is in research of infomedia of economic societies”, Visnyk Rivnens'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomika, vol. 5(12), pp. 212-218.

6. Liashko, D.Yu. “Modern marketing informative systems and technologies as means of increase of competitiveness of enterprise”, Economics [Online], available at: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/
Economics/53561.doc.htm (Accessed 10 December 2014).

7. Vovk, S.H., Zhubryd, M.D. and Tsabak, N.I. (2007), “Aspects of application of the systems of support of making decision are in a management an agricultural enterprise”, Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: ekonomika APK, vol. 14, pp. 198–201.

 

Стаття надійшла до редакції 17.12.2014 р.