EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 338

 

В. В. Струнін,

старший викладач, кафедри фандрайзингу та логістики,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. М. Філоненко,

магістрант  кафедри фандрайзингу та логістики,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

 

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

V. V. Strunin,

Senior lecturer, Department of Fundraising and Logistics,

National University of Food Technologies, Kyiv

T. M. Fіlonenko,

Undergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

 

THE DOMESTIC MARKET OF BAKERY PRODUCTS: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

 

У статті досліджено стан хлібопекарської галузі харчової промисловості на сучасному етапі розвитку економіки, виявлено основні проблеми розвитку хлібопекарства, обґрунтовано напрями удосконалення та запропоновано шляхи їх вирішення.

 

This article explores the state of the baking food industry at the present stage of economic development, identified the major problems of baking reasonably directions for improvement and proposed solutions.

 

Ключові слова: хліб, хлібопекарська галузь, харчова індустрія, хлібобулочні вироби, концентрація виробництва.

 

Keywords: bread, bakery industry, food industry, baked goods, concentration production.

 

 

Вступ. Харчова промисловість України  є однією зі стратегічних галузей розвитку вітчизняної економіки. Вона покликана забезпечувати стабільне постачання населення необхідними якісними продуктами харчування і виступає важливою ланкою формування продовольчої безпеки держави й експортного потенціалу країни.

Першочергове місце у споживчому кошику займає хліб. Хліб був і залишається одним з основних продуктів харчування населення нашої країни. Кількість щоденного споживання хліба населення України дозволяє вважати його одним з найважливіших продуктів харчування.

Постановка проблеми. Сьогодні хлібопекарська промисловість України за виробничими потужностями, механізацією технологічних процесів, асортиментом, спроможна забезпечити населення різними видами хлібобулочних виробів. Харчова цінність хлібобулочних виробів має важливе значення, оскільки вони забезпечують більше 50% добової потреби людини в енергії і до 75% потреби у рослинному білку.

Виходячи з цього, забезпечення умов, при яких будуть ефективніше використовуватись технологічні лінії хлібопекарського виробництва і мінімізуватись витрати праці всіх категорій працівників, заслуговують особливої уваги, тому що, хлібопекарські підприємства функціонують в умовах жорсткого державного регулювання, що є суттєвим чинником при формуванні систем ефективної діяльності вітчизняних підприємств.

Аналіз основних досліджень. Питаннями фінансового стану і вирішення проблем розвитку хлібопекарства України присвячені  праці таких вчених–економістів як Л. І. Баранівська, О. М. Васильченко, Є. В. Єрмаков, В. Макаренко, О. А. Опря, С. В. Петруха, П. Т. Саблук та ін.

Зокрема, також варто відзначити, що значний внесок у дослідження хлібобулочних виробів та проблемам фінансово-інвестиційного розвитку промисловості зробили такі іноземні вчені як В. В. Бочаров, Є. С. Стоянова, Ю. Брігхем та серед українських учених, які займалися даною проблематикою, варто виділити праці Т. В. Майорову, О. О. Терещенко, В. Г. Федоренко. Що ж стосується безпосередньо питань розвитку харчової промисловості, то даній темі присвятили свої дослідження: Л. В. Дейнеко, А. О. Коваленко, Л. В. Старшинська, Е. І. Шелудько та ін.

Метою даної статті є огляд сучасного стану та аналіз тенденцій розвитку хлібопекарської галузі України.

Результати. У сумарному обсязі продукції всієї харчової промисловості України хлібопекарська галузь займає одне із провідних місць, а частка хлібопродуктів у раціоні населення України складає 15 % [3], що підтверджує їх статус як основного продукту харчування. Хлібобулочні вироби є важливим продуктом харчування для більшості населення України, а для найбідніших верств - основним. Потреба в них притаманна людям будь-якого соціального статусу і за будь-якого рівня доходів.

Цій галузі традиційно приділяється менше уваги, ніж іншим, незважаючи на те, що позиції, які відбуваються на ринку хліба і хлібобулочних виробів, миттєво впливають на економічне та соціально-політичне життя країни.

Ринок хліба України на 99,9 % представлений продукцією вітчизняного виробництва [4]. Однак протягом останнього десятиліття в хлібопекарській галузі зафіксовано спад виробництва .

Хліб — це харчовий продукт, що випікається з борошна, ціла група основних продуктів, які виробляються шляхом випічки або смаженням [7].

Хлібобулочні вироби – харчові продукти, які випікаються з борошна, дріжджів, солі, води та додаткової сировини [7].

 Хлібопекарська галузь - одна з провідних галузей харчової промисловості України, призначена для забезпечення виробництва хліба, хлібобулочних та інших борошняних виробів у обсягах, які відповідають нормам державної продовольчої безпеки [3].

Концентрація виробництва - процес зосередження засобів виробництва, землі й трудових ресурсів на одному й тому самому підприємстві з метою збільшення обсягів продукції [4].

Хлібопекарська промисловість випускає великий асортимент хлібобулочних виробів. Крім того, виробляють національні сорти хліба: лаваш, маца, коровай та ін.

Важливими потребами подальшого розвитку ринку хлібобулочних виробів є суттєве поліпшення забезпечення потреб споживачів у якісному хлібі промислової випічки за прийнятою ціною, одержання на цій основі достатньої маси прибутку підприємствами-товаровиробниками і підвищення ефективності їх діяльності. Хоча існуючий асортимент хліба досить різноманітний, постійно ведеться велика робота з розширення та поліпшення асортименту хлібобулочних виробів, створюються нові дієтичні і лікувальні сорти хліба.

Поліпшення якості продукції, розвиток асортименту виробів, у тому числі дієтичного призначення, є актуальною проблемою для хлібопекарської промисловості.

Дуже важливими проблемами в сучасній харчовій промисловості України по виробництву хліба на сьогодні є: подальше вдосконалення технології з метою інтенсифікації хліба; регулювання його харчової цінності; виробництво нових дієтичних ґатунків хліба та хлібобулочних виробів; широке використання упаковки для більш довгого зберігання свіжості хліба. На сьогоднішній день практично всі хлібзаводи приватизовані. В основному шляхом перетворення у відкриті та закриті акціонерні товариства.

Сьогодні більшість хлібозаводів мають потребу в проведені реконструкції, заміні технологічного устаткування на більш сучасне, енергозберігаюче. Значна частина великого хлібного бізнесу представлена приватними компаніями, у тому числі різними інтеграційними структурами. Адже загальнодержавні тенденції щодо злиття та поглинання компаній притаманні і ринку хлібопекарства. Тут також відбувається формування вертикально інтегрованих структур із замкнутим циклом виробництва – від виробництва борошна до випуску хлібопродуктів. Адже укрупнення і концентрація виробництва дає змогу оптимізувати логістику, збільшити асортимент, підвищити прибутковість і, в такий спосіб, вижити та залишитися гравцем ринку.

До складу таких міжрегіональних холдингів входять і хлібопекарські заводи, і борошномельні підприємства, і кондитерські виробництва [2, с. 118].

Серед потужних холдингових компаній варто відзначити ПАТ “Хліб Києва” близько 17 % вітчизняного ринку виробництва хлібопродуктів. Серед інших найбільших об’єднань можна назвати ВАТ Коровай, що об’єднує підприємства Луганської області. Їхня частка у сумарному виробництві хліба і хлібобулочних виробів, за різними оцінками, складає близько 4 %. Якщо ж говорити про окремих виробників хліба, то лідерство серед українських хлібокомбінатів вже не перший рік утримує ВАТ “Одеський коровай” – складає близько 3 % хліба і хлібобулочних виробів [1, с. 86].

Наприклад, лідер ринку ПАТ Київхліб, переважно представлений в Києві і області, утримує близько 90 % столичного ринку, а також близько 14 % національного [2].

В Україні спостерігається негативна тенденція фінансування суб’єктів ринку.

Перш за все, це пов'язано з браком власних коштів і складні умови отримання кредитних ресурсів. Банки вельми охоче кредитують лідерів всієї харчової галузі, і дуже неохоче ведуть діалог з дрібнішими гравцями ринку.

До 1990 року в Україні щороку випікалося близько 7 млн. тонн хліба та хлібобулочних виробів. В подальші роки виробництво зазначеної продукції зменшилося більше, ніж у 4 рази [5].

Ряд ключових гравців ринку – це колишні регіональні об’єднання (“Київхліб” , “Донбасхліб” , “Дніпрохліб” , “Житомирхліб” , “Миколаївхліб” , “Кримхліб” та ін.), які зберегли свою виробничу структуру. Останнім часом компанія налагоджує зв’язки з іншими країнами, зацікавленими в отриманні високоякісної продукції Київських хлібозаводів – німецькі партнери закуповують пряники по всій Європі [2].

Конкурентами компанії є: “Хліб України”, “Київський хліб”, ПрАТ “Київхлібпродукт”, “Хліб Союз”, “Фастівське хлібоприймальне підприємство”, ПАТ “Устимівське хлібоприймальне підприємство”, ПАТ “Миронівське хлібоприймальне підприємство”, ПрАТ “Переяслав-Хмельницький хлібзавод”, ПАТ “Миронівський хлібпродукт” та ін.

 

Таблиця 1.

Конкуренти ДП ПАТ “Київхліб” на ринку хліба м. Києва

За хлібобулочними виробами

За продуктами довготермінового зберігання

1

Переяславський хлібзавод

Донецький БКК

2

Чернігів хліб

Запорізький “Хлібодар”

3

“Бак хаус”

Ржищівський завод продтоварів

4

ТОВ “Сава”

Луганський “Коровай”

5

Одеський “Коровай”

Роменський хлібзавод

6

Фірма “Так! ”

“Богуслав”

7

ВТК “Круассан ”м.Одеса

“Укрцірфіш”

8

“Живий хліб” м.Полтава

“Север” (пряники) м.Ніжин

9

Власне виробництво супермаркетів

 

Джерело: складено автором [4]

 

Продукція ПАТ “Київхліб” на ринку хлібобулочних виробів міста Києва займає приблизно 90%, а решта 10% припадає на приватні підприємства та інші підприємства, що не входять до ПАТ “Київхліб”. Тобто ПАТ “Київхліб” є монополістом на ринку хлібобулочних виробів міста Києва [4].

Конкурентоспроможність залежить від ряду таких чинників як: конкурентоспроможність товарів підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринках, вид виробленого товару, місткість ринку, легкість доступу на ринок, однорідність ринку, конкурентні підприємства, що вже працюють на даному ринку, конкурентоспроможності галузі позиції, можливість технічних нововведень у галузі, конкурентоспроможність регіону і країни.

ДП ПАТ “Київхліб” постійно працює над вдосконаленням випуску продукції, поліпшенням її якості та розширення асортименту хлібобулочних виробів. Це стало незміннним правилом роботи підприємства [2].

 

Таблиця 2.

Динаміка основних показників діяльності хлібопекарських підприємств України за 2008 – 2012 рр.

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення

абсол.

віднос., %

1

Обсяги виробництва (вироби хлібобулочні), тис. т

1808

1763

1679

-129

92,87

2

Виробництво на одну особу(виробів хлібобулочних), кг

39,4

38,6

36,8

-2,6

93,40

3

Споживання на одну особу (хлібних продуктів), кг

111,3

110,4

109,4

-1,9

98,29

4

Індекси цін виробників (хліб та хлібобулочні вироби), % від попереднього року

108,2

113,5

105,2

-3

97,23

5

Індекси споживчих цін (хліб),% від попереднього року

110,2

113,9

105,2

-5

95,46

Розрахунки проведено за даними Держстату України [6]

 

За даними Державної служби статистики, у 2012 році в Україні було вироблено 1679 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, а у 2013 році в Україні було вироблено 1510,7 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, що на 7,6% менше, ніж у  попередньому році.

Об’єктивні причини зниження обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів: скорочення чисельності населення України – на 1 грудня 2013 року кількість наявного населення, за оцінкою Держстату, становила 45 млн. 447 тис. осіб і зменшилася в порівнянні з аналогічною датою попереднього року на 113,2 тис. осіб; зміни в структурі харчування громадян України – переорієнтація споживачів на інші продукти харчування; збільшення виробництва хліба суб’єктами господарювання, що не звітують про обсяги перед статистичними органами – це міні-пекарні та супермаркетами, що виробляють хліб під власними торговими марками [6].

Відповідно до офіційної статистики, динаміка обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні має стійку тенденцію до зниження. Останнім часом спостерігаються стрімкі темпи розвитку національного ринку хлібобулочних напівфабрикатів. Практично кожен великий виробник класичного хліба в Україні апробується у сегменті «заморозки».

Таким способом виробники намагаються диверсифікувати виробництво хліба за рахунок преміям - продукції з доданою вартістю.

Крім того, на ринку також присутні дрібні оператори, для яких виробництво  напівфабрикатів є основним видом діяльності. Збільшенню обсягу цього ринку сприяє такий віднедавна популярний канал збуту, як мережі супермаркетів.

  Для останніх – це досить вигідне співробітництво – випікання в місцях продажів напівфабрикатів вимагає набагато менше площ, витрат часу й праці, аніж при налагодженні на базі супермаркетів повноцінного процесу виробництва хліба. Структура українського попиту на дану продукцію нічим не відрізняється від європейського відносно хлібної продукції.

Враховуючи, що в усіх регіонах попит на хліб та хлібобулочні вироби задовольняється в повній мірі, є всі підстави зробити припущення про все більше розширення тіньового ринку хліба, чому сприяють, на наш погляд, конкурентні переваги виробників хліба, що оподатковуються за спрощеною системою, адміністративне регулювання цін на хліб, що виробляється промисловими хлібозаводами, та відсутність при їх збитковому виробництві  державної підтримки промислових виробників хліба.

Висновки. Таким чином, в цілому по Україні спостерігається спад виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

Головні причини такого стану полягає у : зміні структури споживання, високій мірі зносу устаткування, збитковості діяльності підприємства тощо.

Важливим завданням подальшого розвитку ринку хлібобулочних виробів є суттєве поліпшення забезпечення попиту споживачів якісними хлібобулочними виробами промислової випічки за прийнятними цінами, отримання на цій основі достатньої маси прибутку хлібопекарськими підприємствами та підвищення ефективності їх діяльності.

Стратегічні перспективи галузі пов'язані з посиленням її комплексного розвитку, основними напрямами якого повинні стати технологічне переозброєння підприємств шляхом заміни устаткування та автоматизації технологій; випуск нових продуктів з метою підвищення прибутковості галузі; досягнення максимально ефективного виробництва за рахунок зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції; формування та використання новітніх технологій, що відповідають економічним, соціальним та екологічним вимогам.

 

Список використаних джерел

1. Єрмков О. Ю. (2006). Напрями та ефективність підприємств хлібопродуктового комплексу:  Економіка АПК, № 7. — С. 86-90.

2. Колотуша М.М. (2007). Методологічні засади аналізу фінансового стану хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України // Економіст, № 5. — С. 15-27.

3. Макаренко В. В. (2007). Вся правді про хліб. Агро Перспектива, № 6, 7. — С. 24–27,

4. Прокіп М. І. (2012). Стан хлібопекарської галузі. Экономические науки/Єкономика промышленности.

5. Укрхлібпром, (2012). Підсумки роботи підприємств хлібопекарської галузі,виконавчого апарату,[Електронний ресур]/- Режим доступу:\www/ URL:  http://ukrhlibprom.org.ua/ua/novini/28_sichnja_2014_roku.ntml.

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України, [Електронний ресурс]/ - Режим доступу: URL:  www.ukrstat.gov.ua.

7. ДСТУ 2120-93. Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення. [Електронний ресурс] / - Режим доступу:  \www/ URL:  http://normativ.com.ua/sanpin/book29.php.

 

References

1. Yermkov O.Y., (2006). “Directions and efficiency of enterprises bakery to the complex”, Ekonomika APK, vol 7. — p. 86-90.

2. Kolotusha M. М., (2007). “Methodological principles of analysis of the financial state of bakery subindustry of food industry of Ukraine”, Ekonomist, vol 5. — p. 15-27.

3. Makarenko V. V., (2007). “All true is about bread”. Ahro Perspektyva, vol 6, 7. — p. 24–27,

4. Prokip M. I., (2012).Condition bakery industry in Ukraine”, Ekonomycheskye nauky/ 9.Ekonomyka promyshlennosty.

5. Ukrkhlibprom, (2012), Results of the enterprises baking industry executive office, available at: http://ukrhlibprom.org.ua/ua/novin, (Accessed 28 january 2014).

6. The official website of the State Statistics Service of Ukraine, available at: www.ukrstat.gov.ua.

7. GOST 2120-93. Bread making. Terms and definitions, available at: http://normativ.com.ua/sanpin/book29.php.

 

Стаття надійшла до редакції 17.12.2014 р.