EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 330.46 : 338.534

 

Н. Б. Андрейшина,

к. е. н., доцент кафедри «Економічна кібернетика»,

Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

 

Методичний підхід до прийняття рішень щодо вдосконалення ціноутворення на основі моделювання та аналізу рівноважної ціни

 

N. Andreishina,

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution ”Strategy”,

 the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

 

The methodical approach to decision-making on improving pricing, based on modeling and analysis of the balanced price

 

В статті пропонується методичний підхід до прийняття рішень щодо вдосконалення системи ціноутворення на підприємстві на основі моделювання та аналізу рівноважної ціни. В якості факторів, які впливають на попит та пропозицію пропонується обирати ціну товару та зміну цієї ціни. Запропоновані дві моделі мікроекономічної рівноваги без запізнення та з урахуванням запізнення ціни попиту. Система прийняття рішень включає в себе наступні етапи: аналіз собівартості та прибутку від реалізації товару, розрахунок рівноважної ціни за обраною моделлю, аналіз рівноважної ціни, прийняття рішення, оцінка ефективності прийнятого рішення.

 

There are the methodical approach to decision-making to improve the system of pricing based on enterprise modeling and analysis of the balanced price in the article. The product's price and that price change are proposed to take as the factors that affect supply and demand. There are two models microeconomic equilibrium without delay and taking into account the demand for delay. Decision Support Systems contains the following stages: analysis of the cost and profit from the sale of goods, the calculation of the balanced price for the chosen model, the balanced price analysis, decision-making, assessment of the efficiency of the decision.

 

Ключові слова: прийняття рішень, ринкова рівновага, попит, пропозиція, управління, ціна.

 

Keywords: decision making, marked equilibrium, demand, supply, management, price.

 

 

Постановка проблеми. Стійкий розвиток та функціонування української економіки в значній мірі визначається напрямками, формами і ступенем взаємодії економічних систем в процесі регулювання попиту і пропозиції в контексті економічної рівноваги. Це визначає необхідність створення дієвого механізму управління процесом узгодження інтересів економічних систем у виборі ринкових інструментів моделювання рівноваги попиту та пропозиції на всіх етапах прийняття управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні проблемам моделювання рівноваги попиту та пропозиції, прогнозуванню результатів економічної діяльності підприємств та розробці методів прийняття управлінських рішень присвячені доробки науковців В. Беседіна, В. Вітлінського, В. Геєця, С. Дідура, Б. Кваснюка, Б. Панасюка. Проблеми моделювання економічних систем методами динаміки є темою досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених В. Даніча, М. Іванова, В. Занга, Т. Клебанової, Ю. Лисенка, Н. Максишко, Г. Малінецького, О. Петрова, В. Порохні, Т. Пу, Л. Сергєєвої та багатьох інших.

Незважаючи на існуючи наукові праці в даній сфері, низка питань, пов’язаних з дослідженням досягнення рівноваги на мікрорівні та методи вибору стратегії ціноутворення на підприємстві в залежності від зміни рівноважної ціни на товари та послуги залишаються недостатньо розробленими.

Постановка завдання. З огляду на вище зазначене, особливий практичний інтерес набуває задача розробки методичного підходу до прийняття рішень щодо вдосконалення ціноутворення на основі моделювання та аналізу рівноважної ціни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Попит, пропозиція і ціна, яка виконує функцію їх врівноваження, є важливими елементами економіки, і характеризуються складністю, неоднозначністю та великою кількістю факторів, що впливають на їх формування та рівновагу.

На ринку відбувається взаємодія попиту та пропозиції, а результатом такої взаємодії є ціни, за якими учасники ринку укладають угоди. Під рівноважною ціною будемо розуміти ціну на конкурентному ринку, за якої кількість товарів і послуг, які бажають купити споживачі, абсолютно відповідає кількості товарів і послуг, які виробники бажають запропонувати [1].

Методичний підхід до прийняття рішень щодо ціноутворення на основі аналізу рівноважної ціни представлений на рис. 1.

 

Рис. 1. Методичний підхід до прийняття рішень щодо вдосконалення ціноутворення на основі аналізу рівноважної ціни.

Джерело: власна розробка.

 

В представленій системі прийняття рішень апаратом управління підприємства розглядаються три альтернативи: залишити ціну на товар не змінною, зменшити або збільшити з урахуванням рівноважної ціни.

На попередньому кроці проводиться аналіз собівартості та прибутку від реалізації продукції, після чого апарат керівництва відповідає на питання: чи задовольняє прибуток від реалізації даного товару підприємство. У випадку позитивної відповіді, ціна на товар залишається не змінною. В іншому випадку існуюча ціна порівнюється з рівноважною, і приймається рішення про її зміну до значення рівноважної.

Для визначення рівноважної ціни пропонується використовувати дві моделі рівноваги попиту та пропозиції засновані на підході Л. Вальраса [2].

У Моделі 1 функції попиту та пропозиції обираються лінійними та розглядаються в залежності від ціни товару р і зміни цієї ціни р'(t).

 

 

,               (1)

 

 

де a1, b1, c1, a2, b2, c2 – коефіцієнти.

Припускається, що в кожний момент часу t ціна встановлюється так, щоб попит повністю поглинав пропозицію, з одного боку, і щоб пропозиція повністю поглинала попит, тоді для знаходження рівноважної ціни отримаємо наступне диференціальне рівняння

 

 

розв’язком якого є

 

,    , .

 

У випадку, коли попит спадає зі зростанням ціни, а пропозиція зростає, тобто коли а1 < 0, a2 > 0, b1 < b2, тобто k > 0, модель з урахуванням зміни ціни буде асимптотично стійкою і ціна p(t) буде монотонно наближатися до рівноважного значення. За довільних параметрів а1, a2, с1, с2 при b1 < b2 ринкова система буде асимптотично стійкою тоді і тільки тоді, коли a2 а1>0.

Модель 2 представляє собою неперервну динамічну модель рівноваги попиту та пропозиції з урахуванням запізнення ціни попиту. Наявність такого запізнення пов’язана з тим, що значення ціни p(t) в даний момент часу t дасть ефект на зміну попиту лише через деякий проміжок часу запізнювання τ, наприклад, необхідний для реклами товару або аналізу його якості тощо. У свою чергу, пропозиція формується наявністю товару і його ціною лише безпосередньо в даний момент часу. Функції попиту та пропозиції обрано лінійними (1), тоді із співвідношення балансу попиту та пропозиції  отримаємо диференціальне рівняння:

 

 

,                                               (2)

 

де

 

 

Розв'язок рівняння (2) з початковою умовою ,  можна представити в наступному вигляді [3]:

 

,

де

,

Для вивчення поведінки функції рівноважної ціни p(t) залежно від тривалості запізнення τ коефіцієнт k2 при доданку без запізнення в (2) приймається рівним нулю. Тоді задача

 

 

має єдиний розв’язок

 

.

 

Підставляючи конкретні значення t та  τ будемо отримувати функцію рівноважної ціни.

Для конкретного товару можна використовувати моделі рівноваги як з урахуванням запізнення ціни попиту або пропозиції, так і без запізнення або використовувати моделі рівноваги з урахуванням запасів.

У випадку, коли знайдена рівноважна ціна менше собівартості товару приймається рішення щодо доцільності виробництва товару.

Останнім кроком є оцінювання ефективності прийнятого рішення, так як будь-яка зміна цін на продукцію підприємства викликає реакцію її споживачів, конкурентів і постачальників, причому в залежності від ступеня еластичності попиту, ця реакція буде різною. Критерієм ефективності виступає зміна прибутку після встановлення цін на рівноважному рівні [4].

В умовах слабо еластичного ринку підприємство може дозволити собі збільшувати ціни, тим самим підвищуючи долю прибутку в ціні, тоді як зниження цін не приведе до значного зростання продажів і може бути недоцільним.

При еластичному попиті на продукцію підвищення цін може спричинити втрату споживачів, які перейдуть або до конкурентів або на споживання субститутів.

Для оцінювання ефективності прийнятого рішення необхідно провести аналіз зміни виручки, витрат і прибутку, тобто апарат управління має дати відповіді на запитання: на скільки обсяг продажів має зрости, щоб компенсувати втрату надходжень через зниження ціни та на скільки обсяг продажів може знизитися, щоб не зник приріст прибутку, викликаний зростанням ціни? Тобто розв’язується задача визначення мінімального приросту обсягів продажів, який має бути досягнутий, щоб вплив ефекту обсягу врівноважив вплив ефекту ціни. Точкою відліку при проведенні такого аналізу є дані про поточні обсяги продажів і рівень прибутковості при дійсних цінах. Крім того, слід зазначити, що зниження цін окупиться у випадку, якщо у більшій степені можливо використовувати ефект масштабу, ніж це доступно конкурентам.

Висновки з проведеного дослідження. Отже запропонований методичний підхід до прийняття рішень щодо вдосконалення ціноутворення на основі аналізу рівноважної ціни дозволить підвищити ефективність функціонування підприємства за рахунок підвищення рентабельності виробництва.

 Подальші дослідження полягають у використанні інших економіко-математичних моделей для знаходження рівноважної ціни та введенні інших факторів, крім ціни та її зміни, які впливають на попит та пропозицію.

 

Література.

1. Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Прогресс, 1993, т.1,

2. Аллен Р. Дж. Математическая экономия / Р. Дж. Аллен. – М., 1963. – 670 с.

3. Парасюк I.O. Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 88 с.

4. Нагайчук В.В. Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства : монографія / В.В. Нагайчук.– Київ : Центр ДЗК, 2014р. – 168 с.

 

References.

1. Marshall, A. (1993), Printsipy ekonomicheskoy nauki [The principles of economics], Progress, Moscow, Rossija.

2. Allen, R. Dzh. (1963) Matematicheskaia ekonomiia [Mathematical savings.], Moscow, Rossija, 670 p.

3. Parasyuk, I.O. (2005), Vstup do yakisnoi teorii diferencial`nix rivnyan` [Introduction to the qualitative theory of differential equations], VPC "Kiivs`kii universitet", Kyiv, Ukraine.

4. .Nahaychuk, V. V. (2014), Yakist` pry`butku yak vy`znachal`ny`j kry`terij rozvy`tku pidpry`yemstva [The quality of earnings as a defining criterion of enterprise], SLC Center, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 18.12.2014 р.