EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК:339.138

 

І. А. Педько,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,

Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

I. Pedko,

Ph.D., Associate professor, Assistant professor of economics enterprise,

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

 

FINANCIAL RISKS ENTERPRISE CONSTRUCTION MATERIALS

 

В статті проведено дослідження теоретичних засад щодо визначення системи характерних рис фінансових ризиків підприємств індустрії будівельній матеріалів, виявлено необхідні заходи управління фінансовими ризиками. Управління фінансовими ризиками передбачає вживання заходів на створення системи контролю та оцінки ризиків з метою уникнення або мінімізації. Визначальним критерієм у прийнятті рішення щодо ризикової події є співвідношення фінансового результату до можливих збитків, які можуть бути понесеними в майбутньому. При цьому має бути врахований не тільки розмір збитків, але й вірогідність несприятливого результату для підприємства. Ідентифікація та оцінка фінансових ризиків підприємств індустрії будівельних матеріалів є необхідною складовою забезпечення прибуткової операційної діяльності. Неврахування збитків, які можуть бути викликані стохастичними подіями або невдалими управлінськими рішеннями, призводить до значного зменшення прибутку або збільшення збитків.

 

The article studied the theoretical framework for the definition of the characteristics of enterprise financial risk construction materials, found necessary measures financial risk management. Risk management involves taking steps to create a system for monitoring and risk assessment in order to avoid or minimize. The decisive criterion in deciding whether to risk event is the ratio of the financial result to possible losses that may be incurred in the future. This should be taken into account not only the amount of damages, but the likelihood of an unfavorable outcome for the company. Identification and assessment of financial risk companies construction materials is an essential part of ensuring profitable operations. Neglecting losses that may be caused by stochastic events or unsuccessful management decisions, is leading to a significant decrease in profit or increase losses.

 

Ключові слова: фінансові ризики підприємств; індустрія будівельних матеріалів.

 

Keywords: financial risks of enterprises; construction materials.

 

 

Актуальність дослідження. Неврахування факторів ризику при плануванні та впровадженні управлінських рішень є надзвичайно вразливою складовою сучасних бізнес-процесів. За даними Держкомстату України індекс будівельної продукції у вересні 2014 р. до вересня 2013 р. склав 69,7 %, що свідчить про значне погіршення стану індустрії будівельних матеріалів. Серед подій, що вплинули на даний показник, основною можна назвати дію факторів фінансових ризиків.

Аналіз літературних джерел. Фінансові ризиків розглядали такі вітчизняні та зарубіжні вчені: С. Вебер, Ж. Перар, Д. Хуммель, М. Штейнер, І.А. Бланк, В.В. Вітлінский, В.В. Ковалев, В.М. Шелудько. Попри велику кількість теоретичних та методичних публікацій щодо класифікації, типологізації та оцінки фінансових ризиків залишаються невирішеними питання системного підходу до визначення фінансових ризиків у будівництві.

Мета дослідження  - визначення системи характерних рис фінансових ризиків підприємств індустрії будівельній матеріалів: види, методи оцінювання і нейтралізації.

Викладення основного матеріалу. Загальноприйняте тлумачення поняття фінансового ризику є таким: «Фінансовий ризик  - ймовірність виникнення непередбачуваних фінансових втрат (зниження очікуваного прибутку, доходу, втрата частини чи всього капіталу) в ситуації невизначеності умов фінансової діяльності підприємства» [1].

Для підприємств індустрії будівельній матеріалів є декілька характерних рис основної діяльності.

1. Складна логістична система, яка має забезпечити безперервне забезпечення матеріальними ресурсами.

2. Значна потреба в залученні зовнішніх фінансових ресурсів, залежність від надійності матеріально-технічного постачання та організаційного забезпечення.

3. Виробничий цикл є досить тривалим.

4. Кінцевий продукт є нерухомим всупереч значних потоках матеріальних та фінансових ресурсів.

5. Значна кількість зайнятих працівників.

6. Наявність надійних постачальників та налагоджених виробничо-комерційних зв`язків.

7. В сучасних умовах в Україні - наявність значної корумпованості дозвільної системи для будівництва.

Для виявлення необхідних заходів управління фінансовими ризиками необхідно надати повну класифікацію ризиків, які супроводжують операційну, інвестиційну та фінансову діяльність підприємства. Потрібно також сформувати портфель фінансових ризиків, що найбільш імовірно зможуть вплинути на звичайну діяльність підприємства (табл. 1).

Знаком "+" відзначено ті види ризику, які пов'язані зі здійсненням конкретних операцій.

До загальноекономічних факторів слід віднести: загальний спад обсягів виробництва в країні, збільшення рівня інфляції, уповільнення платіжного обороту, недосконалість і нестабільність податкового законодавства, зменшення рівня реальних доходів і купівельної спроможності населення.

Серед ринкових факторів ризику можна виділити: зменшення місткості внутрішнього ринку, падіння ринкового попиту, збільшення пропозиції товарів-субститутів, нестабільність фінансового і валютного ринків, недостатню ліквідність фондового ринку.

 

Таблиця 1.

Фінансові ризики за видами діяльності підприємства

Портфель фінансових ризиків підприєства

Види фінансових ризиків

Види діяльності та фінансові операції

Виробнича діяльність

Комерційна діяльність

Фінансова діяльність

Інвести-ційна діяль-ність

Кредитна діяльність (надання комерційного кредиту)

Валютні операції

Податкові розрахунки

Розрахункові операції

Зовнішні ризики

 

 

 

 

 

 

 

Інфляційний ризик

+

+

+

+

+

+

+

Депозитний ризик

 

 

+

 

+

 

 

Податковий ризик

 

+

 

 

+

+

+

Процентний ризик

 

 

+

+

 

 

 

Валютний ризик

 

 

+

 

 

 

 

Внутрішні ризики

 

 

 

 

 

 

 

Ризик зниження фінансової стійкості

 

+

+

+

 

+

 

Ризик неплатоспроможності

 

+

+

+

+

+

+

Інвестиційний ризик

 

 

+

+

 

 

 

Кредитний ризик

 

 

 

 

 

 

 

Ризик упущеної вигоди

+

+

+

+

+

+

+

 

В залежності між можливості впливу з боку підприємства ризики можна поділити на систематичні та несистематичні.

Систематичні ризики — це ризики, які не залежать від фінансово-господарської діяльності підприємства, а існують об'єктивно на загальнодержавному рівні (інфляційний ризик, процентний, валютний, податковий, інвестиційний ризик при зміні макроекономічних умов інвестування). Для того щоб зменшити загальний розмір втрат від систематичних ризиків, підприємству потрібно вчасно реагувати на зміни макроекономічних параметрів і розробляти ефективний адаптаційний механізм.

Несистематичні (специфічні) ризики безпосередньо залежать від фінансово-господарської діяльності підприємства і виникають, як правило, при допущенні помилок суб'єктами управління. На відміну від систематичних ризиків, які не піддаються регулюванню на мікрорівні, несистематичні ризики можна попередити шляхом розробки на підприємстві спеціального механізму їх нейтралізації.

Вплив зовнішніх факторів є таким, що не піддається контролю підприємства, але може його бути визначено, оцінено та вжито відповідних управлінських заходів. Внутрішні ризики та їх мінімізація повністю залежать від ефективності менеджменту компанії.

Для підприємства у сфері будівництва характерні наступні фактори ризику за групами (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Чинники ризику за видами [2]

Група факторів

Фактори ризику

Виробничо-комерційні фактори

·       Низька ефективність використання основних виробничих засобів;

·       Невдало вибрана або недостатньо диверсифікована асортиментна структура продукції;

·       Високий рівень матеріаломісткості та трудомісткості продукції;

·       Висока частка постійних витрат;

·       Надмірний обсяг страхових та сезонних запасів;

·       Неефективна цінова політика;

·       Неефективний виробничий менеджмент і маркетинг в цілому.

Інвестиційні фактори

·     Збільшення строків будівництва інвестиційних об`єктів;

·     Суттєві перевитрати інвестиційних ресурсів;

·     Невихід на заплановані обсяги прибутку від інвестиційних проектів;

·     Тривалий строк окупності початкових інвестицій;

·     Невдало сформований фондовий портфель;

·     Неефективний інвестиційний менеджмент в цілому;

·     Неефективна структура капіталу, надмірне залучення позикових коштів.

Фінансові фактори

·     Неефективна структура капіталу, надмірне залучення позикових коштів;

·     Висока середньозважена ціна капіталу;

·     Низька оборотність оборотних активів;

·     Недостатня ліквідність активів;

·     Завищений обсяг дебіторської заборгованості;

·     Агресивна дивідендна політика;

·     Неефективний фінансовий менеджмент в цілому.

 

Стосовно підприємств індустрії будівельній матеріалів фінансові ризики отримують деякі специфічні риси, характерні даному виду промислової діяльності.

Пропонується визначати такі види фінансових ризиків:

 - Ризик недостатнього коефіцієнту автономії визначається оптимальним співвідношенням власних коштів та валюти балансу (рекомендоване значення-більше 0,5). Завищена частка позикових коштів у разі відсутності запасу міцності може призвести до несплати по зобов’язаннях у разі навіть незначного зменшення фінансового результату від операційної діяльності.

При цьому слід враховувати вартість залучених ресурсів, яка може бути розрахована за показником WACC  - середньозважена вартість капіталу [3]:

 

WACC=*y+(*b*(1-Xc), де                                          (1)

 

y - очікувана дохідність від власного капіталу;

b - вартість залучених коштів;

E - власний капітал;

D - залучений капітал;

Xc - ставка податку на прибуток.

 

Розрахунковим нормативом може бути ефект фінансового важеля, який показує наскільки збільшиться рентабельність власного капіталу будівельного підприємства при залученні позикового капіталу та розраховується як [4]:

 

ЕФВ=ІК*((1- Кн)-СП)*, де                                                                                   (2)

 

ЕФВ - ефект фінансового важеля;

ІК - ставка доходності на інвестований капітал після сплати податків;

Кн - коефіцієнт оподаткування(відношення суми сплачених податків до суми прибутку

СП - ставка податку на прибуток;

ПК - позиковий капітал;

ВК - власний капітал.

 - Ризик неплатоспроможності  - виникає у разі неможливості вчасного розрахунку підприємства із своїми кредиторами. Для підприємств індустрії будівельній матеріалів проявляється в тому, що існує ймовірність касових розривів під час тривалого виробничого циклу, бо періоди і обсяги залучених коштів не співпадають з періодами погашення кредиторської заборгованості.

 - Інфляційний ризик: так як тривалість періоду будівництва рахується роками, то купівельна спроможність коштів, що можуть бути залучені з початку проекту за визначеними кошторисами без урахування дисконтування може бути недостатньою для майбутніх розрахунків з постачальниками будівельних матеріалів та інших послуг.

 - Процентний ризик: волатильність процентної ставки може негативно вплинути на сплату підприємством по кредитах, значне збільшення процентних ставок може змусити керівництво на пошук альтернативних джерел залучення фінансових ресурсів, що будуть відрізнятися по умовах сплати, характеру заставного майна та ін.

 - Інвестиційних ризик може виникнути у разі вкладання тимчасово вільних фінансових ресурсів з метою збереження їх вартості та отримання доходу. Розрізняють ризики фінансового та реального інвестування, тобто вкладення у цінні папери або інвестиційні об’єкти відповідно. Одним із компонентів інвестиційного ризику є депозитний ризик, виникає у разі ймовірності неповернення депозитів внаслідок банкрутства банку.

 - Кредитний ризик проявляється у надмірних обсягах непогашеної дебіторській заборгованості або заборгованості за виданими коротко-та довгостроковими кредитами.

 - Валютний ризик стосується підприємств, що здійснюють експортно-імпортні операції та вимушені враховувати зміну курсових різниць.

Управління фінансовими ризиками передбачає вживання заходів на створення системи контролю та оцінки ризиків з метою уникнення або мінімізації. Визначальним критерієм у прийнятті рішення щодо ризикової події є співвідношення фінансового результату до можливих збитків, що можуть бути понесеними в майбутньому. При цьому має бути врахований не тільки розмір збитків, але й вірогідність несприятливого результату для підприємства.

Для оцінки ймовірності та розміру фінансових ризиків підприємств індустрії будівельній матеріалів пропонуються такі методи [5, 6]:

а) економіко-статистичні – якщо статистична інформація є доступною та достовірною можливе формування математичних моделей імовірності ризику із визначеним ступенем адекватності та надійності;

б) розрахунково-аналітичні – порівнюються абсолютні та відносні відхилення фактичних показників діяльності від планових, визначаються відповідні ймовірності майбутніх збитків, використовується також аналіз чутливості;

в) аналогові – ризикованість визначається за найбільш значними операціями, які здійснює підприємство, вивчаються проекти, що були виконані в попередніх періодах;

г) експертні оцінки застосовуються у разі відсутності необхідної  статистичної інформації, або для більш об’єктивного сприйняття можливості настання ризику та прийняття управлінських рішень. Для виокремлення оцінки з думок багатьох експертів застосовуються критерій Спірмена, критерій Кендалла на коефіцієнт конкордації.

До основних механізмів нейтралізації фінансових ризиків відносять: уникнення ризику; утримання ризику (в поєднанні з внутрішнім страхуванням); мінімізація ризиків (шляхом диверсифікації, лімітування, хеджування); передача ризику (тобто зовнішнє страхування).

Пропонуються такі механізми нейтралізації для кожної групи фінансових ризиків (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Механізми нейтралізації окремих фінансових ризиків

Механізм нейтралізації

Вид ризику

Диверсифікація

Депозитний

Процентний

Кредитний

Валютний

Інвестиційний

Лімітування

Неплатоспроможності

Кредитний

Депозитний

Хеджування

Інвестиційний

Комерційний

Кредитний

Страхування

Комерційний

Інвестиційний

Уникнення ризику

Кожен із вище перелічених

 

Слід також відмітити стратегію утримання ризику, при якій на підприємстві створюються відповідні резервні фонди покриття збитків, якщо їх утримання є більш обґрунтованим за використання зовнішнього страхування.

Висновок: Ідентифікація та оцінка фінансових ризиків підприємств індустрії будівельних матеріалів є необхідною складовою забезпечення прибуткової операційної діяльності. Неврахування збитків, які можуть бути викликані стохастичними подіями або невдалими управлінськими рішеннями, призводить до значного зменшення прибутку або збільшення збитків.

 

Літетарура:

1. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 224 с. C 501

2. Фінансовий менеджмент Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 485 с.

3. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К: КНЕУ, 2003. — 554 с.

4. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132 с.

5. Аакер Д. Маркетинговые исследования, 7-е изд. / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй; [пер. с англ.] — СПб.: Питер, 2004. — 848 с.

6. Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного розвитку (моделі та методи): [монографія] / П.І. Верченко. ― К.: КНЕУ, 2006. ― 272 с.

 

References:

1. Lapusta M.H. (1998), Rysky v predprynymatel'skoj deiatel'nosty [Risks in business activities], YNFRA-M, Moscow, Russia.

2. Kovalenko L.O., Remn'ova L.M. (2005) Finansovyj menedzhment [Financial management], 2nd ed, Znannia, Kyiv, Ukraine.

3. Tereschenko O.O. (2003), Finansova diial'nist' sub'iektiv hospodariuvannia [Financial activity business entities], KNEU, Kyiv, Ukraine.

4. Mets V.O. (1999) Ekonomichnyj analiz finansovykh rezul'tativ ta finansovoho stanu pidpryiemstva [Economic analysis of financial results and financial condition of the company], KNEU, Kyiv, Ukraine.

5. Aaker D. (2004) Marketynhovye yssledovanyia [Marketing research], 7nd ed, Pyter, St. Petersburg, Russia.

6. Verchenko P.I. (2006) Bahatokryterial'nist' i dynamika ekonomichnoho rozvytku (modeli ta metody) [Many criteria and dynamics of economic development (models and methods)], KNEU, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2014 р.