EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 657.631.1

 

А. І. Біляр,

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ОБЛІКОВОГО СЕГМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

A. Bilyar,

postgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

 

CONCEPTUAL BASES OF ACCOUNTING SEGMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROPERTY’S STRATEGIC MANAGEMENT

 

У статті здійснено огляд сучасного стану оцінки та відображення у звітності об’єктів власності сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність системного вирішення проблеми капіталізації сільськогосподарських підприємств та підвищення їх інвестиційної привабливості. Запропоновано розроблені автором Концептуальні засади розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю. Проведено оцінку щорічного інвестиційного ефекту від упровадження Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю.

 

This article provides an overview of the current state of assessment and reporting of agricultural enterprises’ property. The necessity of a systematic solution to the problem of capitalization of agricultural enterprises and increase their attractiveness has been grounded. A Conceptual approach to the development of accounting segment of agricultural enterprises property’s strategic management is offering. The estimation of annual investment effect of introducing Conceptual approach to the development of accounting segment of agricultural enterprises property’s strategic management.

 

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, бухгалтерська оцінка, стратегічне управління власністю, капіталізація.

 

Key words: agricultural enterprises, accounting estimates, property’s strategic management, capitalization.

 

 

Постановка проблеми. Євроінтеграційний напрям розвитку галузей національної економіки викликає потребу у розробці нових підходів до оцінки, обліку та відображення у звітності активів, зобов’язань та капіталу підприємств. Нові підходи повинні спрямовуватись на забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання. Особливу актуальність це питання має для аграрного сектору, як основної експортоорієнтованої галузі вітчизняної економіки.

Обліково-оціночне забезпечення управління господарською діяльністю є не тільки головним інструментом, який врегульовує поточні питання відносин власності, але є і базовою основою для прийняття стратегічних рішень. Від вибору методів оцінки власності та методів постановки на баланс об’єктів обліку залежить інвестиційна привабливість підприємства, його здатність залучати фінансові ресурси на міжнародних ринках капіталу.

Проведені нами дослідження вказують на потребу в системному вирішенні проблеми капіталізації сільськогосподарських підприємств та підвищення їх інвестиційної привабливості для вирівнювання конкурентного середовища на ринку товарів, робіт (послуг) і фінансових ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняними науковцями у різні періоди були напрацьовані концептуальні системні документи щодо організації бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Проте вони або поступово втрачають свою актуальність [1, 2], зважаючи на постійні зміни інституціонального середовища, або ж носять загальнодержавний характер і не висвітлюють специфіки облікового забезпечення аграрного сектору [3, 4].

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Наше завдання вбачається у розробці Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю, які б не тільки розвинули постулат інституціональної теорії про те, що бухгалтерський облік забезпечує керованість соціально-економічних просторів [5, с. 242], але й стали основою для затвердження галузевої облікової політики, спрямованої на підвищення безпеки аграрної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під Концептуальними засадами (лат. conceptio – розуміння) розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю ми розуміємо систему науково-обґрунтованих підходів, спрямованих на розробку ефективної моделі облікового забезпечення стратегічного управління власністю та впровадження системних порядків обліково-звітного супроводу капіталізації балансоутворюючих об’єктів власності сільськогосподарських підприємств. Від рахункових парадигм і теорій обліку концептуальні засади відрізняються своєю незавершеністю, тобто характеризуються постійним пошуком шляхів удосконалення облікового забезпечення стратегічного управління власністю (рис. 1).

 

Рис. 1. Концептуальні засади розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю.

Джерело: розробка автора.

 

Найважливішим фактором, який визначає змістове наповнення Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю є впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в більшості провідних країн світу.

Останнім із стандартів, затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, є МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Пункт 4 цього стандарту чітко формулює засіб конкурентної боротьби в контрактній економіці, регламентуючи норму про те, що головним предметом облікової оцінки є визначення справедливої вартості, зосереджене на активах та зобов’язаннях. Саме цю ідею доцільно визнати базовою для формування Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю і реалізації стратегії інвестиційної привабливості за допомогою обліково-оціночного інструментарію.

Другим фактором, який визначає змістове наповнення Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю, ми вважаємо зростання цінності «живої економіки» (землі, біологічних активів і сільськогосподарської продукції) на принципах сталого розвитку, про що неодноразово наголошував Г.Г. Кірейцев. Не можна не погодитись з думкою автора про те, що «землі сільськогосподарського призначення – це основний біологічний актив в системі аграрної економіки, можливості котрого використано в Україні недостатньо» [6, c. 208].

Третя складова науково-теоретичної платформи розробки Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю сформульована нами як потреба в посиленні методологічного та методичного забезпечення бухгалтерського обліку специфічних об’єктів сільськогосподарського виробництва.

Пріоритетність розробки уніфікованої галузевої облікової політики для ефективного державного управління галузями аграрного сектору економіки – четверта складова науково-теоретичної платформи розробки Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю.

Зростання потреби в інформаційно-методичному супроводі роботи економічних служб різних форм господарювання на селі нами означена як п’ята і остання складова науково-теоретичної платформи розробки Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю. Мова йде про необхідність забезпечення відкритого доступу бухгалтерів сільськогосподарських підприємств до тих методичних рекомендацій, які будуть напрацьовані за результатами послідовної реалізації кожного з трьох напрямів Концептуальних засад: теоретико-прикладного, організаційно-методологічного та звітно-інформаційного.

Теоретико-прикладний напрям реалізації Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю передбачає розробку вартісно-орієнтованої Моделі облікового забезпечення стратегічного управління власністю. Мета Моделі полягає у посиленні інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, підвищенні їх фінансової стійкості, збільшення можливостей залучення фінансових ресурсів на фондових ринках.

Організаційно-методологічний напрям реалізації Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю полягає в удосконаленні порядків ідентифікації, оцінки, відображення в обліку та звітності балансоутворюючих капіталізованих активів (землі сільськогосподарського призначення, основні засоби, інтелектуальна власність, біологічні активи та сільськогосподарська продукція).

Нарешті, звітно-інформаційний напрям реалізації Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління спрямований на удосконалення організаційно-методичних підходів до розкриття інформації про капіталізовану власність у Інформаційно-інвестиційному проспекті.

Далі ми зупинимось на оцінці можливого ефекту від упровадження в аграрному секторі Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю. Оскільки така оцінка проводиться нами на загальнодержавному рівні, доцільно скористатись даними статистичної звітності про балансоутворюючі капіталізовані активи та проаналізувати останні дослідження у сфері стратегічного розвитку сільськогосподарського виробництва [7, 8, 9, 10].

Дослідження науковців Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» вказують на те, що в обробітку знаходиться 42,8 млн. га сільськогосподарських угідь, більшість яких перебуває в оренді за договорами, укладеними строком 6-10 років (табл. 1).

 

Таблиця 1. Земельний фонд України та структура договорів оренди

Вид земельних угідь, структура договорів

Роки

2011

2012

2013

Землі сільськогосподарського призначення, тис. га

42791,8

42776,9

42756,0

   у т.ч. сільськогосподарські угіддя, з яких:

41576,0

41557,6

41536,3

     рілля

32476,5

32498,5

32518,4

     багаторічні насадження

896,5

895,9

894,3

     природні кормові угіддя

7892,8

7886,0

7885,0

     перелоги

310,2

277,3

253,5

     інші с.г. землі

1215,8

1219,3

1219,7

Строк дії договорів оренди землі, %:

     1-3 роки

6,4

4,1

4,0

     4-5 років

42,8

38,2

37,8

     6-10 років

38,1

43,3

43,7

     понад 10 років

12,6

14,4

14,5

Джерело: складено автором за даними [8, с. 19-20].

 

За оцінками Українського клубу аграрного бізнесу з усіх сільськогосподарських угідь, що перебувають у використанні сільськогосподарських підприємств, під контролем агрохолдингів знаходилося близько 5,85 млн. га або майже 28% [11]. Тобто, інші 72 % сільськогосподарських угідь (або біля 15,4 млн. га) обробляється сільськогосподарськими підприємствами (в тому числі фермерськими господарствами), які не входять до складу вертикально-інтегрованих структур. Ця категорія земель обробляється на правах користування (в основному оренди) та не відображається в балансах суб’єктів аграрного сектору. Допускаючи, що земельний фактор прибутковості з одного гектара складає 550 грн. на рік, а договори оренди землі здебільшого укладені на 10 років, можемо приблизно оцінити вартість десятирічних прав оренди сільськогосподарських угідь в сумі 84,7 млрд. грн. (15,4 млн. га*550 грн./га на рік*10 років). Можна стверджувати, що аграрний сектор може щорічно потенційно отримувати паритетну суму іноземних інвестицій (8,47 млрд. грн.) тільки за рахунок постановки на баланс нематеріальних прав користування сільськогосподарськими угіддями.

Для подальшої оцінки ефекту від упровадження Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю необхідно звернутись до статистичних даних по інших балансоутворюючих об’єктах власності.

Статистичні дані щодо основних засобів за 2013 рік, отримані розрахунковим шляхом, свідчать про те, що індексація та переоцінка основних засобів в галузі «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» дозволяє збільшити капіталізацію цих активів на 1,03 млрд. грн. (табл. 2).

 

Таблиця 2. Основні засоби, 2013 рік

Галузь

Вартість основних засобів

на початок року, тис. грн.

Різниця

без індексації та переоцінки

з урахуванням індексації та переоцінки

Усього

9185879876

10230839018

1044959142

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, в тому числі

138289376

139323801

1034425

Вартість довгострокових біологічних активів

20793474

20446086

-347388

Промисловість

1536844722

1683932597

147087875

Переробна промисловість

572944654

581656473

8711819

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

105700582

107245004

1544422

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

31721938

32269493

547555

Джерело: складено автором за даними статистичних спостережень [12].

 

Звичайно, за роки незалежності України, сума щорічної потенційної дооцінки основних засобів галузі варіюється, зважаючи на процеси надходження і вибуття основних засобів, нарахування амортизації та різні рівні інфляції. Тому паритетний щорічний інвестиційний ефект від дооцінки основних засобів галузі в 1,03 млрд. грн. є умовним показником ефекту від упровадження Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю в частині дооцінки основних засобів.

Відповідно до п. 16 П(СБО) 7 «Основні засоби» підприємства можуть переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки обєкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх обєктів групи основних засобів, до якої належить цей обєкт.

Переоцінка основних засобів тієї групи, обєкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Якщо керуватися пунктом 2.20.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства № 635, виходить, що кількісний критерій суттєвості відхилення залишкової вартості необоротних активів від їх справедливої вартості, визначається у діапазоні до 10 відсотків справедливої вартості активу (об’єктів обміну). Іншими словами, вітчизняне бухгалтерське законодавство дозволяє не звертати увагу на значення залишкової вартості основних засобів в умовах інфляції до 10%. Така лояльність до суб’єктів господарювання, на нашу думку, жодним чином не сприяє вирішенню проблеми підвищення капіталізації власності підприємств.

Той же таки п. 16 П(С)БО 7 регламентує положення про те що первісна (переоцінена) вартість обєкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством. За нормами пункту 146.21 статті 146 Податкового кодексу України платники податку на прибуток всіх форм власності мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

 

К і = [І (а-1) - 10] : 100                    (формула 1),

 

де І (а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення К і не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Наступним балансоутворюючим об’єктом, проблема капіталізації якого пропонується до вирішення в Концептуальних засадах розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю, є інтелектуальна власність сільськогосподарських підприємств.

Світова практика показує, що такі об’єкти інтелектуальної власності, як торгові марки (бренди) займають значну частку у валюті балансу підприємств. Так, за дослідженнями вітчизняних вчених у балансах іноземних підприємств торговельні марки можуть займати до 44 % і сягати мільярдів дол. США [13, с. 7].

Проведені нами дослідження серед вітчизняних суб’єктів аграрного сектору вказують здебільшого на відсутність об’єктів інтелектуальної власності в їхніх бухгалтерських балансах. Тому цілком очевидно, що результат діяльності наукових установ (а це об’єкти інтелектуальної власності), потребують стовідсоткової капіталізації на балансах сільськогосподарських підприємств. Саме вартість таких об’єктів у бухгалтерських балансах дорівнює сумі потенційного інвестиційного ефекту. Для його визначення ми звернемося до статистичних даних (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Наука та інновації

Показник

Роки

2011

2012

2013

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), всього, млн. грн.

10349,9

11252,7

11781,1

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств) у сфері сільськогосподарських наук, млн. грн.

574,5

649,2

642,0

Кількість наукових організацій у сфері сільськогосподарських наук

1255

1208

1143

Впровадження інновацій на промислових підприємствах, найменувань

3238

3403

3138

Джерело: складено автором за даними статистичних спостережень [14].

 

Як свідчать дані таблиці 3, очікуваний щорічний інвестиційний ефект від упровадження Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю в частині капіталізації об’єктів інтелектуальної власності в аграрному секторі можна оцінити в 642 млн. грн.

Інший балансоутворюючий об’єкт, що підлягає капіталізації в рамках реалізації Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю, – це біологічні активи сільськогосподарських підприємств (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Біологічні активи рослинництва і тваринництва

Показник

Роки

2011

2012

2013

Уся посівна площа, тис. га, в тому числі:

27670

27801

28329

   зернові культури

15724

15449

16210

   технічні культури

7441

7854

7869

   картопля і овоче-баштанні культури

2028

2023

1961

   кормові культури

2477

2475

2289

Площа плодово-ягідних насаджень, тис. га

255

255

253

Площа виноградних насаджень, тис. га

84

78

75

Поголів’я худоби та птиці, тис. голів, в тому числі:

 

 

 

   велика рогата худоба

1511

1507

1438

   свині

3319

3557

3879

   вівці та кози

290

265

248

Птиця, млн. голів

105,7

117,9

132,1

Джерело: складено автором за даними статистичних спостережень [14].

 

Як бачимо, наведені статистичні дані не містять іншої інформації щодо вартості біологічних активів, ніж та, що вже нами представлена в табл. 2 (щодо зниження вартості довгострокових біологічних активів на 347 388 тис. грн. внаслідок переоцінки). Це пояснюється відсутністю активного ринку наприклад, на довгострокові біологічні активи (основні стада тварин, багаторічні насадження) та поточні біологічні активи (незавершене виробництво на полях сільськогосподарських культур тощо). Тому, взявши наведені дані до уваги, ми далі розглянемо можливості капіталізації сільськогосподарської продукції.

Керуючись тим, що офіційний індекс інфляції за 2013 рік склав 100,5% [15], і допущенням про те, що не менше третини продукції виробляється в агрохолдингах, які активно застосовують справедливу вартість в бухгалтерській оцінці, ми можемо допустити, що 70% вартості іншої продукції недооцінено не менше, ніж на 0,5%. Це означає, що інвестиційний ефект від використання оцінки сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю складає, як мінімум паритетну суму – 478,1 млн. грн. (136590,9 млн. грн. [14] *0,5%*70%).

Проведені вище розрахунки дають можливість оцінити щорічний інвестиційний потенціал від упровадження Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю в сумі 10,3 млрд. грн. (табл. 5). Іншими словами втілення в життя запропонованих Концептуальних засад дасть змогу щорічно залучати в аграрну галузь біля 10 млрд. грн. інвестиційних та кредитних ресурсів.

 

Таблиця 5.

Оцінка щорічного інвестиційного ефекту від упровадження Концептуальних засад розбудови

облікового сегменту стратегічного управління власністю, млн. грн.

з/п

Група балансоутворюючих активів

Сума

1.

Права користування сільськогосподарськими угіддями

8 470,0

2.

Основні засоби

1 030,0

3.

Довгострокові біологічні активи

-347,4

4.

Інтелектуальна власність

642,0

5.

Сільськогосподарська продукція

478,1

Сумарний щорічний інвестиційний потенціал

10 272,7

Джерело: розробка автора.

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Проведене дослідження дозволило сформулювати місію, науково-теоретичну платформу та напрями реалізації Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю. Цей підхід дозволить запровадити таку галузеву облікову політику, яка дозволить суттєво підвищити ефективність управління різними галузями аграрного сектору економіки.

Для цілей досягнення розрахованого щорічного інвестиційного потенціалу аграрного сектору подальшій розробці підлягає вартісно-орієнтована модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю та порядки капіталізації балансоутворюючих активів.

 

Література.

1. Концепция организации бухгалтерського учета и контроля в аграрном секторе при рыночных отношениях / М.Я. Демьяненко, В.Б. Моссаковский, Ф.Ф. Бутынец, Н.Д.Кошляк и др.; УААН, ИАЭ им. А.Г. Шлихтера. – К.: ИАЭ им. А.Г. Шлихтера, 1992. – 50 с.

2. Концепція організації обліку при використанні комп’ютерної техніки в сільськогосподарських підприємствах України / М.Ф. Кропивко, М.Я. Дем’яненко, В.Б. Моссаковський та ін.; Інститут аграрної економіки ім. А.Г. Шліхтера УААН. – К.: ННЦ «ІАЕ» УААН, 1994. – 408 с.

3. Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико–методологічні основи: наукова доповідь за дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 08.06.04 / Малюга Наталя Михайлівна; Житомирський держ.технолог.ун–тет. – Житомир. – 2006. – 84 с.

4. Моссаковський В.Б. Концепція побудови бухгалтерського обліку в Україні [Текст] / В.Б. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №10. – С.18.

5. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета [Текст]: монография / В.Н. Жук. – К.: «Аграрная наука», 2013 г. – 408 с.

6. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки : монографія / Г.Г. Кірейцев ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 236 с.

7. Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектору у зв’язку з підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським союзом / [Пугачов М.І., Власов В.І., Духницький Б.В., Кривенко Н.В. та ін.]; за ред. М.І. Пугачова. К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 44 с.

8. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2014 році: науково-аналітичний прогноз / [Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка та М.І. Пугачова. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2014. – 32 с.

9. Стратегічні напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [за ред. М.Ф. Кропивка]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 82 с.

10. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка]. – [2-е вид., переробл. і допов.] – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с.

11. Найбільші аграрні холдинги. AgriSurvey. УКАБ сервіс. 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucab.ua/files/Survey/Largest_Agriholdings/Agriholdings2014ua_demo.pdf.

12. Основні засоби України. Статистичний бюлетень за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ6_u.htm.

13. Рудченко Ю.С. Облік торговельних марок (брендів) на підприємствах харчової промисловості. автореф. диc. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ю.С. Рудченко. – К., 2007. – 20 с.

14. Статистичний збірник «Україна у цифрах 2013» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

15. Индекс инфляции (Украина) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/infl.

 

References.

1. Dem'ianenko, M.Ja. Mossakovskyj, V.B. Butynets, F.F. and Koshliak, N.D. (1992), Koncepcija organizacii buhgalters'kogo ucheta i kontrolja v agrarnom sektore pri rynochnyh otnoshenijah [The concept of organization of accounting and control in the agricultural sector due to market relations], IAE im. A.G. Shlihtera, Kyiv, Ukraine.

2. Kropivko, M.F. Dem’janenko, M.Ja. and Mossakovs'kij, V.B. (1994), Kontseptsiia orhanizatsii obliku pry vykorystanni komp'iuternoi tekhniky v sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh Ukrainy [The concept of accounting using computer technology in agricultural enterprises of Ukraine], NNTs «IAE» UAAN, Kyiv, Ukraine.

3. Maliuha, N.M. (2006), “The concept of accounting in Ukraine: theoretically-methodological bases”, Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, analysis and audit, Zhytomyr state technological university, Zhytomyr, Ukraine.

4. Mossakovs'kyj, V.B. (2007), “The concept of accounting building in Ukraine”, Accounting and audit, vol. 10, p. 18.

5. Zhuk, V.N. (2013), Osnovy institucional'noj teorii buhgalterskogo ucheta [Institutional foundations of the accounting theory], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.

6. Kirejtsev, H.H. (2007), Rozvytok bukhhalters'koho obliku: teoriia, profesiia, mizhpredmetni zv'iazky [Development of Accounting: Theory, occupation, interdisciplinary communication], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.

7. Puhachov, M.I. Vlasov, V.I. Dukhnyts'kyj, B.V. and Kryvenko, N.V. (2014), Perspektyvy rozvytku vitchyznianoho ahrarnoho sektoru u zv'iazku z pidpysanniam Ukrainoiu ekonomichnoi chastyny Uhody pro asotsiatsiiu z Yevropejs'kym soiuzom [Prospects for the development of the domestic agricultural sector due to the signing of economic Ukraine Association Agreement with the European Union] , NNTs «IAE» UAAN, Kyiv, Ukraine.

8. Lupenko, Yu.O. and Mesel'-Veseliak, V.Ya. (2014), Perspektyvy ta mozhlyvi ryzyky rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy u 2014 rotsi: naukovo-analitychnyj prohnoz [Prospects and risks of agricultural development in Ukraine 2014: scientific-analytical prediction], NNTs «IAE» UAAN, Kyiv, Ukraine.

9. Kropyvko, M.F. (2012), Stratehichni napriamy reformuvannia upravlinnia kompleksnym rozvytkom ahropromyslovoho vyrobnytstva i sil's'kykh terytorij [Strategic directions of reforming of managing complex development of agricultural production and rural], NNTs «IAE» UAAN, Kyiv, Ukraine.

10. Lupenko, Yu.O. and Mesel'-Veseliak, V.Ya. (2012), Stratehichni napriamy rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic Direction of Agriculture of Ukraine for the period for 2020], NNTs «IAE» UAAN, Kyiv, Ukraine.

11. The biggest agrarian holdings. AgriSurvey. UKAB service (2014), available at: http://ucab.ua/files/Survey/Largest_Agriholdings/Agriholdings2014ua_demo.pdf, (Accessed 4 Nov 2014).

12. Ukrstat (2013), “Fixed assets of Ukraine. Statistical bulletin”, available at: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ6_u.htm, (Accessed 21 Nov 2014).

13. Rudchenko, Yu.S. (2007), “Accounting for trade marks (brands) in the food industry”, Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, analysis and audit, Kyiv, Ukraine.

14. State Statistics Service of Ukraine (2013), “Statistical Yearbook ‘Ukraine in figures’”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm, (Accessed 25 Nov 2014).

15. Minfin (2013), “Indeks infljacii (Ukraina)”, available at: http://index.minfin.com.ua/index/infl, (Accessed 28 Nov 2014).

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2014 р.