EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК: 336.64

 

Д. І. Вайзер,

студент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТІ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

D. Vaizer,

post-baccalaureate student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE NATURE AND METHODS FOR EVALUATING FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES

 

Проаналізована сутність поняття "фінансова безпека підприємства" як об'єкту управління, узагальнено наукові  підходи до змісту цього поняття та його значення в економічній науці; розглянуто концептуальні підходи щодо методів визначення фінансової безпеки підприємства; визначено сутність індикаторів та граничних значень фінансової безпеки; здійснено розрахунок основних складових фінансової безпеки підприємства та сукупного інтегрального показника, що визначає рівень фінансової безпеки підприємства.

 

The essence of the concept of "financial security enterprise" is analyzed as an object of control, scientific approaches to the content of the concept and its importance in economics are generalized; the conceptual approaches to methods of determining financial security are concerned; the essence of indicators and threshold values of financial safety are considered; the calculation of the basic components of the financial security of the company and the total integral index, which determines the level of financial security are performed.

 

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, внутрішні складові фінансової безпеки, зовнішні складові фінансової безпеки, сукупний інтегральний показник фінансової безпеки.

 

Keywords: financial security company, the internal components of financial security, external components of financial security, the total integral index of financial security.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Фінансова безпека підприємства є однією з головних умов його стабільної, успішної та довготривалої роботи. Розробка методологічних основ оцінки фінансової безпеки підприємства має важливе наукове значення, оскільки від правильності її визначення буде залежати надійність дослідження. Достовірність отриманих результатів забезпечується шляхом обґрунтованого вибору критеріїв та індикаторів оцінки фінансової безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню теоретико-методологічних підходів щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких необхідно відмітити таких, як: Бланк І.А., С.Дж. Браун, Дж.Г. Сигел, Е.А. Хелферт, Дж.К. Хорн, С. Покропивний, В. Пономарьов, Д. Ковальов, В. Мунтян, І. Плєтнікова, Є. Олейнiков, М. Бендiков, Л. Гончаренко, Н. Реверчук та ін. Разом із тим, аналіз наукових публікацій дозволяє констатувати, що є низка дискусійних питань щодо визначення сутності фінансової безпеки, її оцінки з урахуванням галузевих особливостей діяльності підприємств тощо, а також підходів до розробки методики фінансової безпеки.

Метою статті є узагальнення існуючих підходів до оцінки фінансової безпеки підприємств та формування комплексного підходу до ідентифікації її рівня.

Виклад основного матеріалу. Поняття "фінансова безпека" у якості самостійного об'єкту управління відносно нове, введене в науковий обіг лише в останньому десятилітті. Дане поняття комплексне і досить докладно розглядається сучасними дослідниками на макрорівні в системі більш загальних категорій - "національної безпеки" або "економічної безпеки країни". На рівні господарюючих суб'єктів комплексне дослідження сутності поняття "фінансова безпека" як самостійного об'єкта управління в сучасній літературі відображення ще не отримало і, в основному, ідентифікується зазвичай лише як один з елементів економічної безпеки.

У фінансовому менеджменті при досить ретельних дослідженнях окремих складових економічної безпеки фінансова безпека підприємства, пов'язана із забезпеченням його фінансової стійкості, попередженні та нейтралізації фінансових ризиків, в самостійний об'єкт управління так само не виділена.

Так, на думку С. Покропивного серед функціональних складових економічної безпеки підприємства саме фінансова складова є провідною й вирішальною, адже за ринкових умов господарювання фінанси (грошова частина) є «двигуном» будь-якої економічної системи [4, с. 427]. Продовжуючи цю думку, фінансова безпека на думку К. Горячевої - це такий фінансовий стан, для якого характерними є: 1) збалансованість і якість сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, що використовуються підприємством; 2) стійкість до зовнішніх і внутрішніх загроз; 3) здатність фінансової системи підприємства забезпечити реалізацію його фінансових інтересів, цілей і завдань достатнім обсягом фінансових ресурсів; 4) забезпечення розвитку всієї фінансової системи [3, с. 216] .

Відповідно до досліджень Н. Реверчук, фінансова безпека підприємства є захистом від ймовірних фінансових витрат і попередження банкрутства підприємства, досягнення найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів. Саме вона є провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є двигуном будь-якої економічної системи [11, с. 22]. Таку точку зору щодо визначення фінансової економічної безпеки підтримує Л. Мельник, при цьому визначає фінансову безпеку підприємства як досягнення найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів.

В. Мунтіян розглядає фінансову безпеку підприємства як поєднання оптимальних значень, зокрема таких: прибутковості і рентабельності бізнесу, якості управління, використання основних і оборотних коштів підприємства, структури його капіталу, норми дивідендних виплат за цінними паперами підприємства, а також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінансово-господарського стану підприємства і перспектив його технологічного та фінансового розвитку [10, с. 121].

Інші науковці, такі як А. Кириченко та Ю. Кім визначають фінансову безпеку підприємства як фінансове становище і фінансову стабільність, які здатні забезпечити суб’єкту господарювання нормальний ефективний розвиток його діяльності [6, с. 84].

Тож, узагальнюючі вище розглянуті визначення, фінансова безпека являє такий стан, при якому підприємство: 1) перебуває у фінансовій рівновазі, що забезпечує його ефективну діяльність у довгостроковому періоді; 2) задовольняє потреби підприємства у грошових коштах для сталого розширеного відтворення; 3) забезпечує достатню фінансову незалежність; 4) здатність протистояти неочікуваним небезпекам і загрозам; 5) захищеність фінансових інтересів власників підприємства.

Як свідчить аналіз літературних джерел, до основних напрямів дослідження проблем фінансової безпеки підприємства відносяться: 1) оцінка фінансової безпеки підприємства, яка базується на методах прогнозування стабільної діяльності підприємства та оцінки загрози банкрутства; 2) оцінка фінансової безпеки підприємства в межах системи економічної безпеки підприємства. При цьому існують підходи, в яких фінансову безпеку розглядають як складову економічної безпеки, а також підходи, які розглядають економічну безпеку як сукупність певних функціональних рівнів і фінансовий рівень як основний і вирішальний функціональний рівень. Аналіз цих підходів до вирішення проблем фінансової безпеки підприємства дає можливість приєднатися до вчених, які вважають, що оцінювання фінансової безпеки підприємства не повинно обмежуватися аналізом фінансового стану підприємств. У той же час, існуючі підходи до визначення суті поняття "фінансова безпека підприємства" характеризуються неоднозначністю у трактуванні характеристик, властивостей та елементів, у розумінні її змісту, співвідношення об'єктивних і суб'єктивних сторін. Адже фінансова безпека підприємства - це складне явище, яке має цілий ряд причин і наслідків. Виділимо внутрішні та зовнішні загрози фінансової безпеки підприємства (табл.1).

 

Таблиця 1.

Внутрішні та зовнішні загрози фінансової безпеки підприємства

Внутрішні загрози фінансової безпеки підприємства

Зовнішні загрози фінансової безпеки підприємства

Некваліфіковане управління, помилки в тактико-стратегічному плануванні

Слабке маркетингове опрацювання ринку.

Недостатня ліквідність активів підприємства.

Низький рівень кваліфікації основного персоналу.

Неконкурентна цінова політика.

Слабке технічне озброєння підприємства.

Перебої в роботі устаткування та комунікацій.

Помилки в організації збереження фінансових і матеріальних цінностей.

Витік стратегічної і фінансової інформації підприємства, недоліки в організації роботи служби безпеки підприємства.

Низький рівень бізнес-репутації підприємства.

Відсутність екстреного планування діяльності

Недотримання контрактів і договірних зобов'язань

Несприятливі макроекономічні умови: загальноекономічна ситуація в країні, кризи

Урядові кризи.

Нестійкість нормативно-правової бази.

Нестабільність податкової, кредитної та страхової політики.

Рівень інфляції і прогноз інфляції.

Нестабільність валютної політики держави та / або валютного курсу.

Нестача коштів для інвестування в регіоні, низький рівень інвестиційної активності.

Несприятливі умови кредитування підприємств, зміна процентних ставок по кредитах.

Недобросовісна конкуренція на ринку.

Несприятлива криміногенна обстановка, поширення кримінальних і фінансових злочинів

Природні катаклізми.

Джерело: [8]

 

Ретельне вивчення внутрішніх і зовнішніх загроз фінансової та економічної безпеки підприємства необхідні при стратегічному плануванні діяльності підприємства і дозволяють прийняти ефективні стратегічні рішення для забезпечення успішної діяльності підприємства на перспективу.

Самі методи оцінки фінансової безпеки підприємства, зокрема їх вибір у кожному окремому випадку залежать від конкретного змісту, який вкладається в саме поняття «фінансова безпека підприємства». Зміст фінансової безпеки підприємства полягає у можливості суб’єкта господарювання самостійно розробляти і реалізовувати фінансову стратегію відповідно до цілей загальної стратегії.

На сьогодні існують різні підходи щодо методів оцінки фінансової безпеки підприємства. Наприклад, С. Ільяшенко пропонує здійснювати оцінку фінансової безпеки підприємства на основі аналізу його фінансової стійкості, рівень якої визначається достатністю оборотних коштів (власних чи позичених) для здійснення виробничо-господарської діяльності [5, с. 14].

І. Біломістна та А. Ковальчук запропонували оцінити стан фінансової безпеки підприємства засобами економіко-математичного моделювання. На думку вчених, одним з основних показників фінансової безпеки підприємства є отримання прибутку у кожному з досліджуваних періодів. Так, науковці перевіряли вплив на прибуток таких факторів як дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, власний капітал, а також наступних макроекономічних показників: рівень інфляції, внутрішній валовий продукт країни. Крім того, автори проаналізували вплив коефіцієнтів фінансового стану підприємства (автономії, фінансової стабільності, абсолютної ліквідності тощо) на його прибуток. У результаті, сукупність запропонованих підходів на базі економіко-математичного моделювання, на думку науковців, найповніше характеризує фінансову безпеку підприємства [1, с. 32].

Методика оцінки фінансової безпеки підприємства, запропонована у роботі М. Рети та А. Іванової, передбачає здійснення розрахунку інтегрального показника на основі запропонованого переліку фінансових показників, які підлягають нормуванню. Вчені пропонують порівняти фактичні значення розрахованих коефіцієнтів фінансового стану із нормативним та граничним з метою формулювання висновку щодо стану фінансової безпеки підприємства. Автори наголошують, що використання запропонованого підходу до оцінки фінансової безпеки на практиці призведе до отримання неупередженої інформації щодо стану фінансової безпеки підприємства та дозволить виокремити конкретні шляхи вдосконаленні використаної методики [9, с. 36].

На думку К. Горячевої, на сьогоднішній день виділяють такі критерії оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (рис. 1) [2, с. 290].

 

Рис. 1. Індикатори фінансової безпеки підприємства

Джерело: складено автором на основі [2, с. 290]

 

Індикаторний критерій полягає у співставленні існуючих значень показників фінансової безпеки з граничними значеннями індикаторів її рівня. Відповідно до даного підходу максимальний рівень фінансової безпеки підприємства досягається за умови, що вся сукупність показників знаходиться в межах граничних значень, а граничне значення кожного з показників-індикаторів досягається не за рахунок інших. З одного боку, даний підхід можна визнати правильним і виправданим, а з іншого - використання цього підходу завжди залежить від визначення граничних значень, які змінюються в залежності від стану макросередовища.

Відповідно до ресурсно-функціонального критерію оцінка стану фінансової безпеки здійснюється на основі оцінки рівня використання фінансових ресурсів за спеціальними критеріями – власні фінансові ресурси і позикові фінансові ресурси. Цей підхід є дуже поширеним, адже процес забезпечення фінансової безпеки зводиться до цілісної оцінки використання грошових ресурсів підприємства.

Використанні критерію "мінімум сукупного збитку, який завдається безпеці" полягає у встановленні певного граничного рівня фінансової безпеки підприємства, відхилення від якого може призвести до банкрутства підприємства. Разом з тим, виникають певні складнощі, адже критерій важко розрахувати через відсутність потрібних для цього бухгалтерських і статистичних даних. Такий показник-індикатор можна буде розрахувати лише експертним шляхом, який буде мати свої межі точності.

Застосування критерію "достатності оборотних коштів" (власних і позикових) для здійснення виробничо-збутової діяльності є дуже обмеженим, оскільки охоплюються не всі сфери фінансово-господарської діяльності підприємства і, відповідно, фінансової безпеки. Використання цього критерію можливе для оперативного визначення рівня фінансової безпеки.

Виходячи з аналізу існуючих підходів до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, таку оцінку рівня пропонується здійснювати по кожній функціональній складовій фінансової безпеки, а потім експертним шляхом визначати інтегральний показник.

Існуючі методичні підходи щодо управління фінансовою безпекою підприємства недостатньо розроблені як на науковому рівні, так і на організаційно-практичному, про що свідчить відсутність обґрунтування єдиної послідовності етапів цього процесу, принципів його реалізації, рекомендацій щодо комплексного обчислення як кількісних, так і якісних характеристик. Існуючі показники-індикатори здебільшого вказують на можливість забезпечення цілісної економічної безпеки. Показники (індикатори) фінансової безпеки підприємства входять до складу системи показників, які характеризують умовну структуру фінансової безпеки підприємства у складі функціональних складових (підсистем). До функціональної структури економічної діяльності і, відповідно, фінансово-економічної безпеки підприємства відносяться такі: бюджетна, грошово-кредитна, валютна, банківська, інвестиційна, фондова, страхова [3, с. 216].

Фінансову безпеку підприємства можна проаналізувати з точки зору аналізу грошових потоків, точки беззбитковості, факторів макро-, мікросередовища, коефіцієнтного аналізу тощо. 

У процесі аналізу грошових потоків визначається достатність грошових коштів для виконання взятих підприємством на себе зобов'язань, а також його можливість здійснювати інвестиції.

Оцінку ефективності формування грошових потоків, насамперед, здійснюють за розрахунком чистого грошового потоку (ЧГ), який характеризується різницею між надходженням (НГ) і витрачанням (ВГ) грошових коштів у певному інтервальному періоді

 

 ЧГ = НГ-ВГ                                                  (1)

 

В залежності від співвідношення позитивного і негативного грошового потоку, величина чистого грошового потоку може бути позитивною (+ЧГ) і негативною (-ЧГ). Позитивна величина чистого грошового потоку свідчить про наявність у підприємства вільного залишку грошових коштів, одержаних від об’єктів господарювання в окремих періодах. У протилежному випадку можна говорити про те, що поточних надходжень недостатньо для здійснення платежів, і підприємству для розрахунків необхідно використовувати залишки грошових коштів минулих періодів, користуватися позиками, або тимчасово збільшувати кредиторську заборгованість, тобто бути неплатоспроможним.

За відношенням позитивного і негативного грошових потоків визначають рівні окупності (РО) і завантаження (РЗ) грошових витрат:

Якщо рівень показника РО, який дорівнює відношенню НГ та ВГ є меншим за 1, то грошовий потік підприємства вважається окупним

 

РО = НГ/ВГ, РО<1                                   (2)

 

Таким чином, формується певна величина чистого грошового потоку, а на 1 гривню грошових надходжень використовується менше однієї гривні грошових витрат.

Рівень завантаження грошових витрат повинен бути більше 1.0 і показує скільки грошових надходжень формує кожна гривня грошових витрат.

 

РЗ = НГ/ВГ, РЗ>1                                      (3)

 

Позитивні величини різниці 1,0 — РО і РЗ — 1,0 свідчать, наскільки стабільно підприємство може забезпечити грошові витрати.

Достатність створеного чистого грошового потоку з позицій потреб підприємства (РД) щодо формування приросту активів (ПА), створення резервного капіталу (РК) і виплати дивідендів (ВД) розраховують за формулою:

 

РД = ЧГ/(ПА+РК+ВД)                         (4)

 

Якщо показник РД > 1, то це свідчить про достатність чистого грошового потоку і, навпаки, якщо <1, то величина чистого грошового потоку не забезпечує потреби підприємства.

Показники рівня доходності грошових потоків визначають за відношенням чистого грошового потоку до величини грошових надходжень (ГН) та суми грошових витрат (ГВ):

 

ГН=ЧГ/НГ,                                                      (5)

 

ГВ=ЧГ/ВГ                                                        (6)

 

Показник доходності грошових надходжень (ГН) показує яка сума чистого грошового потоку надходить з кожною гривнею позитивного грошового потоку. Рівень доходності грошових витрат (ГВ) свідчить про чисті грошові потоки, що формує кожна гривня негативного грошового потоку підприємства.

Важливим інструментом для прийняття рішень є аналіз беззбитковості, адже він дозволяє визначити точки рівноваги, в яких виручка від продажів еквівалентна витратам на проданий товар чи послуги. За умови, що обсяг продажів нижче цієї точки, підприємство є збитковим, а в точці, де находження не нижче витрат, підприємство веде свою діяльність беззбитково. Для обчислення точки беззбитковості можна використати методи маржинального прибутку і графічного зображення. Згідно з маржинальною теорією в умовах беззбитковості маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам. Точка беззбитковості дорівнює відношенню постійних витрат до різниці між виручкою і змінними витратами. Отже, точка беззбитковості виступає у ролі фінансового рубежу, на якому підприємство покриває свої видатки, але прибутку не одержує.

Для оцінки фінансової безпеки підприємства слід використовувати також коефіцієнтний метод, який передбачає розрахунок системи показників, які дозволяють проаналізувати фінансовий стан, в якому знаходиться підприємство (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Система показників оцінки фінансового стану підприємства

Індикатор

Оцінка

 

Норматив

Динаміка

Блок 1

Показники майнового стану

Коефіцієнт сталості активу

0,5

збільшення

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,5

збільшення

Частка дебіторської заборгованості в майні

0,2

зменшення

Коефіцієнт мобільності активів

0,1

збільшення

Блок 2

Показники ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт загальної ліквідності

1,25

збільшення

Коефіцієнт швидкої (проміжної, уточненої)

ліквідності

1,0

збільшення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,275

збільшення

Блок 3

Показники фінансової незалежності

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,5

збільшення

Коефіцієнт фінансової стабільності

1,0

збільшення

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,85

збільшення

Блок 4

Показники ділової активності

Оборотність коштів у розрахунках (в днях)

Залежить від галузі

зменшення

Оборотність запасів (в днях)

зменшення

Оборотність кредиторської заборгованості (у днях)

зменшення

Оборотність власного капіталу (в оборотах)

збільшення

Оборотність мобільних активів (в оборотах)

збільшення

Оборотність сукупного капіталу (в оборотах)

збільшення

Блок 5

Показники ефективності діяльності

Рентабельність сукупного капіталу (ROA)

Залежить від галузі

збільшення

Рентабельність власного капталу (ROE)

збільшення

Рентабельність основних засобів

збільшення

Валова рентабельність реалізованої продукції

збільшення

Чиста рентабельність реалізованої продукції

збільшення

Джерело: Складено автором на основі [9]

 

Висновки. Отже, фінансова безпека підприємства - це комплексне поняття, яке характеризує стан захищеність його діяльності від негативного впливу зовнішнього середовища, а також здатність у короткостроковому періоді усунути різні загрози та пристосуватися до умов, що не позначаються негативно на його діяльності.

Адекватно оцінити її можна шляхом використання таких підходів як аналіз грошових потоків, факторів мікро-, макросередовища; розрахунок точки беззбитковості; проведення коефіцієнтного аналізу та, як результат, побудова інтегрального показнику, що комплексно характеризує стан фінансової безпеки підприємства.

Оскільки фінансова безпека у фінансовій науці почала досліджуватися лише недавно, то подальшого дослідження потребує система показників оцінки фінансової безпеки, а також класифікація її рівнів, що особливо є актуальним для підприємств, які функціонують в умовах кризи.

 Удосконалення оцінки фінансової безпеки підприємств необхідно здійснювати методом відбору необхідних для конкретного суб’єкта господарювання фінансових коефіцієнтів та побудови інтегрального зведеного показника-критерія, який може бути основою подальшого оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства. Подальше застосування методів оцінки фінансової безпеки підприємств дозволить отримувати точну інформацію щодо фінансового стану підприємства та визначати дієві напрямки підвищення рівня фінансової безпеки.

 

Література.

1. Біломістна І.І. Оцінка стану фінансової безпеки на основі економіко - математичного моделювання/ І.І. Біломістна, А.В. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету - 2014. - №4 - С. 28 - 32.

2. Горячева К.С. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства / К. С. Горячева // Національна академія управління. - Суми, 2004. - № 10. - C. 288-295.

3. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства, сутність та місце в системі економічної безпеки. / К.С. Горячева // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65 - 67.

4. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – вид. 2-ге перероб. та доп. – К.: КНЕУ.– 2000. – 528 с.

5. Ільяшенко С.М. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки / С.М. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3.- С. 12-19.

6. Кириченко О. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства / О. Кириченко, Ю. Кім // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 13 - 16.

7. Ковальов Д. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / Д. Ковальов, І. Плєтникова // Економіка України. – 2001. – № 4. – С. 35– 40.

8. Сааджан В.А. К проблеме финансовой безопасности предприятий в условиях кризиса [Електронний ресурс] / В.А. Сааджан, Е.А. Павлышин, А.И. Ульяновский // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 53-58. – Режим доступу: http://www.economics.opu.ua/n3.html

9. Рета М.В. Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / М.В. Рета, А.О. Іванова // Вісник НТУ „ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ „ХПІ”. - 2013. - № 21 (994) - С. 29-37.

10. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. / В.І. Мунтіян. – К.: КВІЦ, 1999. – 464 с.

11. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. / Н.Й. Реверчук. – Л.: ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.

 

References.

1. Bilomistna, I.I. and Kovalchuk, A.V. (2014), “Assessment of financial security on the basis of economic - mathematical modeling”, Naukoviy visnuk Hersonskogo derzhavnogo universitetu, vol. 4, pp. 28 - 32.

2. Horiacheva,  K.S.(2004), Evaluation of the financial security of a company, Natsionalna akademiya upravlinnya, vol. 10, pp. 288 - 295.

3. Horiacheva, K.S.(2003), “Financial security of a company, it's nature and place in the economic security system”, Ekonomist, vol. 8, рр. 216 –221.

4. Pokropyvnyi, S. F. (2000),  Ekonomika pidpryiemstva [Business economics], 2rd ed, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

5. Il'iashenko, S.M. (2003), “Components of economic security of a company and approaches to their  assessment”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3, рр. 12–19.

6. Kyrychenko, O.N. (2009) “Impact of inflation on financial security of a company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, рр. 238 – 243.

7. Koval'ov, D. K. (2001) “Quantifying the level of economic security of a company”, Ekonomika Ukrainy, vol. 4, рр. 35– 40.

8. Saadzhan, V.A., Pavlyshyn, E.A. and Ul'ianovskyj, A.Y. (2012), “Financial security of the company under crisis conditions”, Ekonomika: realii chasu, vol. 2 (3), рр. 53–58.

9. Reta, M.V. and Ivanova, A.O. (2013), “Methodological approaches to assessing the level of financial security of a company”, Visnyk NTU KhPI, vol. 21 (994), рр. 29–37.

10. Muntiian, V.I. (1999), “The economic security of Ukraine”, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

11. Reverchuk, N.J. (2004), “Management of economic security of a company”, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2014 р.