EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 658.821

 

Н. А. Тарнапольська,

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент митної справи»,

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

А. О. Шаран,

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент митної справи»,

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

Ю. Л. Кулик,

здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

 

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

N. A. Tarnapolska,

Master 2 course special. "Customs management",

Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

A. Sharan,

Master 2 course special. "Customs management",

Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

Y. L. Kulik,

Master 2 course special. "International Management",

Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

 

PROBLEMS COMPETITIVENESS LTD "AGRANA FRUIT UKRAINE" AT INTERNATIONAL TRADE

 

В статті досліджено складові елементи проблем конкурентоспроможності Товариства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, її основні цілі. Відокремлено головні проблеми конкурентоспроможності підприємств України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено складові елементи методичних підходів та розробки комплексного аналізу переваг та недоліків конкурентоспроможності підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Проведено аналіз динаміки реалізації продукції ТОВ «Аграна Фрут Україна» на зовнішньому ринку та запропоновані шляхи удосконалення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Розглянуто проблему здатності впливати на ринкову ситуацію при реалізації конкурентоспроможності продукції, вирішуючи суб’єктивні і об’єктивні проблеми, задовольняючи вимоги внутрішнього і, особливо, зовнішнього ринків. Зроблено акцент на вирішення аспектів конкурентоспроможності, а саме: цінова політика при зовнішньоекономічній діяльності; інвестиційна політика держави щодо виробництва конкурентоспроможної продукції і, відповідно, справедливого оподаткування; кредитна політика держави тощо.

 

The paper contains the results of research competitiveness. Problem is divided into elements of competitiveness, main objectives. Authors separated the main problems of competitiveness of enterprises Ukraine at international trade. Result of research - development of methods and comprehensive analysis of of advantages and disadvantages of enterprise competitiveness at international trade. Results of analysis of dynamics of sales Ltd. "Agrana Fruit Ukraine" on an external market can offer ways to improve competitiveness in the international market. The ability to influence the market situation relative competitiveness of products presented as a property company response to requirements domestic and especially foreign markets. Authors focus on solving aspects of competitiveness, namely pricing in foreign economic activity; investment policy of the State to manufacture competitive products and, therefore, fair taxation; credit policy of the government and so on.

 

Ключові слова: конкурентоздатність, зовнішньоекономічна діяльність, ринкова економіка, зовнішнє середовище, конкурентна боротьба, збут, стратегія діяльності, маркетингові дослідження.

 

Keywords: competitiveness, foreign trade, market economy, environment, competition, marketing, strategy, marketing research.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Основа ефективного здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності вимагає вирішення ряду проблем, що пов’язані з вибором зовнішніх ринків, формуванням заходів удосконалення випуску конкурентоздатної продукції в умовах конкурентної боротьби на зовнішньому ринку.

Активізація потенціалу виробничо-господарської діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна» активізується за рахунок зростання об’ємів реалізації продукції на зовнішньому ринку. На сьогодні Товариство відчуває проблеми в ефективності здійснення виробничо-господарської діяльності: це, в першу чергу, залежність від закупівлі сільськогосподарської сировини, що пов’язано з державними постановами та чинним законодавством України; нерівномірність, сезонність поставок сировини; недосконалість технічних умов по якості товарів, які поставляються на зовнішній ринок.

Основні суперечності, що сьогодні виникають в питаннях конкурентоспроможності підприємства, передусім, полягають у підміні факторів конкурентоспроможності та методів її досягнення. Класичні передумови досягнення успіху господарської діяльності  в конкурентній боротьбі самі по собі не можуть бути гарантом високого рівня конкурентоспроможності.

За сучасних умов без належної держаної підтримки та створення необхідних економічних, правових та організаційних умов підвищити конкурентоспроможність продукції неможливо, тому і є актуальним питанням дослідження.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблем. Враховуючи важливість вирішення проблемних питань та ризиків конкурентоспроможності підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, даною тематикою займались науковці як вітчизняні, так і зарубіжні, зокрема, це праці таких науковців, як П. Белєцького, О. Жуканич, Н. Мікули, О. Чмир, Ф. Тейлора, А Маслоу і ін. Вони акцентують увагу, що «вирішення проблем конкурентоспроможності підприємства – це здатність в умовах, що склалися, виготовляти і збувати товари, які є привабливими для споживача, ніж товари його конкурентів…», «Підприємство конкурентоспроможне, якщо тривалий час може залишатися прибутковим в умовах ринкової економіки». А. Бабошин визначає поняття «вирішення проблем конкурентоспроможності підприємства – це сукупність конкурентних дій, спрямованих на зміну або утримання займаної конкурентної продукції». [1, с. 117] Тактичні аспекти вирішення проблем конкурентоспроможності підприємства – це заходи короткострокового і разового характеру, які спрямовані, в першу чергу, на ліквідацію впливу непередбачених змін зовнішнього середовища на ринках, відповідно змін поведінки конкурентів, помилок в управлінських рішеннях і можуть, іноді, йти всупереч зі стратегічними цілями підприємства. [3, с. 74-75]

Мета статті. Дослідити складові елементи відповідних наукових методичних підходів та розробки комплексного аналізу конкурентних переваг та недоліків конкурентоспроможності підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Проблема виявлення залежності між підприємством, його господарською діяльністю та конкурентоспроможністю є актуальною для діяльності в ринкових умовах і допомагає вирішувати об’єктивні і суб’єктивні труднощі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах господарювання ТОВ «Аграна Фрут Україна» особливого значення набуває своєчасна об’єктивна оцінка його стану, враховуючи проблеми на зовнішньому ринку і являється вирішальною передумовою подальшого функціонування Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграна Фрут Україна» займається виробництвом натуральних концентрованих соків; фруктових наповнювачів, замороженням ягід, фруктів та овочів. У 2005 році Концерн «Agrana Group» (Франція) заволодів контрольним пакетом акцій Товариства, що дало йому можливість нарощувати виробничі потужності.

Аналіз динаміки реалізації продукції ТОВ «Аграна Фрут Україна» на зовнішньому ринку характеризують дані табл. 1.

 

Таблиця 1.

Аналіз динаміки об’ємів реалізації продукції

ТОВ «Аграна Фрут Україна» на експорт за період 2011 – 2013 рр., (тис. грн.)

№ п/п

Найменування показників

Роки

Відхилення

2013р. від 2011р.

2011

2012

2013

абсолютне, +/-

відносне, %

1.

Обсяг реалізації на внутрішньому ринку

134394

130318

202497

68103

50,7

2.

Обсяг реалізації на експорт, в т.ч.:

206844

328548

448618

241774

116,9

2.1.

- Австрія

62577

115649

167783

105206

168,1

2.2.

- Німеччина

52284

88379

137726

85442

163,4

2.3.

- Польща

42404

51582

54731

12327

29,1

2.4.

- Російська Федерація

32523

35488

51591

19068

58,6

2.5.

- інші країни

16066

37454

36787

20721

129,0

3.

Разом

340238

458866

651115

310877

91,4

 

Для удосконалення ефективності конкурентоспроможності Товариства, керівництво, в першу чергу, звертає увагу на вирішення проблем ефективної виробничо-господарської діяльності, а саме:

- маркетинг, орієнтований на споживачів;

- колегіальність управління;

- в господарській діяльності робиться акцент на використання своїх сильних сторін;

- постійний контроль за прийняттям чітких реальних виробничих цілей.

Як свідчать дані табл. 1, величина обсягу реалізації продукції на експорт збільшилась в 2013 році на 241774 тис. грн. по відношенню до 2011 року, або на 216,9%, в тому числі по країнах:

- Австрія – 268,1%;

- Німеччина – 263,4%;

- Польща – 129,1%;

- Російська Федерація – 158,6%.

Менеджмент ТОВ «Аграна Фрут Україна» при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності має свої особливості і проблеми: керівництво Товариства мусить враховувати міждержавні відносини в сьогоденні; вибір стратегії відповідно до партнерів за кордоном; врахування особливостей ринків сільськогосподарської продукції за кордоном.

Для зміцнення позицій ефективної господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Товариство враховує чотири групи факторів:

1. Дієвість тенденції розвитку попиту споживачів продукції Товариства; умови збутової діяльності; правове регулювання тощо.

2. Особливості конкурентної боротьби на зовнішньому ринку, вивчення стратегії діяльності конкурентів на зовнішньому ринку.

3. Визначивши сильні свої сторони в конкурентній боротьбі, Товариство має можливість ефективно використовувати управлінський ресурс та виробничий потенціал.

4. Визначення основної концепції розвитку господарської діяльності Товариства в цілому, зовнішньоекономічної зокрема. [6, с. 146 - 148]

Зміцнюючи свої позиції на зовнішньому ринку, ТОВ «Аграна Фрут Україна» більш ефективно повинно використовувати забезпечення управлінських працівників своєчасною і достовірною інформацією: про ринок, структуру і динаміку попиту.

Для здійснення ефективної господарської діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна» керівництво повинно запровадити систему контролінгу маркетингової діяльності, тобто, використовувати методику, яка спрямована на вдосконалення маркетингової діяльності й інструментальних засобів автоматизованого розв’язання маркетингових задач.

Враховуючи, що ТОВ «Аграна Фрут Україна» як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності має виробничий потенціал,  то  воно заслужило авторитет своєю конкурентоспроможною продукцією за межами нашої країни.

На жаль, особливо в останні 2 роки Товариство відчуває проблеми, які негативно впливають на вирішення поставлених господарських задач.

Вирішення цих проблем (в тому числі  на внутрішньому ринку – зубожіння споживача) дозволить Товариству здійснювати ефективну виробничо-збутову політику.

Для ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна», його конкурентоспроможності, керівництво враховує:

- зміни зовнішнього середовища, тенденції попиту споживача на продукцію, правове регулювання діяльності тощо;

- дослідження і аналіз стратегії діяльності конкурентів,  аналіз конкурентної боротьби на зовнішньому ринку та вивчення підтримки партнерів;

- вивчення та аналіз виробничого та управлінського ресурсів і їх сильних сторін в конкурентній боротьбі;

- постійний аналіз виконання концепції розвитку Товариства та уточнення завдань на перспективу. [7, с. 211; 2, с. 105]

Керівництво ТОВ «Аграна Фрут Україна» повинно використовувати таку організаційну структуру управління конкурентоздатністю Товариства, яка була б здатною ефективно пристосуватись до мінливих, особливо на зовнішньому ринку, умов господарювання, щоб по можливості швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища та ситуації, пов’язані з ризиком як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

Формування процесів, що забезпечують конкурентоспроможність ТОВ «Аграна Фрут Україна» в довгостроковій перспективі, викликає необхідність розробки моделі формування та реалізації стратегії, яка має комплексний, скоординований підхід до розробки стратегії з урахуванням можливостей Товариства, умов бізнес-середовища, конкурентоспроможності продукції.

Немаловажним фактором вирішення проблем конкурентоздатності Товариства, особливо на зовнішньому ринку, є ціноутворення та адаптація при змінах зовнішнього середовища. Керівництво повинно використовувати і вдосконалювати методи ціноутворення постійно, а саме:

- встановлення цін на короткостроковий період, а при інфляційних процесах вони зростають, адаптуючись до змін зовнішнього середовища;

- встановлення максимально високої ціни з поступовим зниженням під тиском впливу ціни конкурентів. Зниження продовжується до встановлення середньозваженої ціни;

- встановлення ціни, особливо на зовнішньому ринку, яка зорієнтована на середньозважену  або ціну конкурентів.

Отже, проблема підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Аграна Фрут Україна» має декілька аспектів: технічний, організаційний, економічний, соціальний, психологічний, юридичний, комерційний. Всі вони складають єдину систему забезпечення конкурентоспроможності продукції, але одночасно існує відповідна черга у вирішенні питань кожного з аспектів з врахуванням їх «вагомості», це:

- цінова політика, особливо при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

- інвестиційна політика держави щодо випуску конкурентоспроможної продукції;

- справедливе оподаткування підприємства, що випускає конкурентоспроможну продукцію;

- кредитна політика держави і банківських структур щодо конкурентоспроможної продукції;

- антимонопольна політика.

Вищевикладене підкреслює, що конкурентоспроможність ТОВ «Аграна Фрут Україна» вимагає вирішення проблем, а це, в першу чергу:

- здатність впливати на ринкову ситуацію при збуті продукції, особливо, на зовнішньому ринку;

- виробляти продукцію, що задовольняє вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку при відносно низькій собівартості продукції;

- врахування попиту на ринках, враховуючи суб’єктивні і об’єктивні проблеми.

Принципи вирішення проблем ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна» будуть діяти при умові взаємодії і доповнення один одного, будучи інтегрованими в цілісну систему.

На сучасному етапі здійснення виробничо-господарської діяльності, ТОВ «Аграна Фрут Україна» активно бере участь в зовнішньоекономічній діяльності, але її ефективність ще доволі низька.

Для кращої конкурентоздатності Товариства на зовнішньому ринку потрібно вирішувати проблему інновацій, стабільного зростання ефективного виробництва, об’ємів реалізації, тобто:

- продовження оновлення основних фондів, впровадження новітніх технологій з поліпшенням техніко-економічних показників;

- посилення інноваційної спрямованості розвитку діяльності Товариства;

- розширення ринків збуту та збільшення обсягів експорту;

- створення умов для технічного переоснащення, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів.

Висновки. На вирішення проблем конкурентоспроможності експортної продукції ТОВ «Аграна Фрут Україна» впливає ряд факторів, а саме:

- економічних, що характеризують основні економічні та споживчі властивості продукції і відтворюються в показниках загальних витрат на придбання продукції та експлуатаційних витрат;

- класифікаційні, які використовуються для визначення належності продукції до відповідного класу за рядом ознак (видом продукції, її призначенням, змістом, новизною);

- юридичних або нормативно-правових, які визначають правову захищеність продукції на зовнішньому ринку.

До факторів, які безпосередньо впливають на вирішення проблем забезпечення конкурентоспроможності експортної продукції, слід віднести не лише високу якість та економічні умови продажу, а й ряд нецінових чинників: унікальність, ефективність бази для поширення інформації про продукцію, динамізм збуту і можливість швидкого реагування на ринкові досягнення.

 

Література.

1. Бабошин А. В. Конкурентные позиции субъектов предпринимательства в современной теории конкуренции // Современная конкуренция. – 2009. - №2. – С. 117.

2. Добикіна О. А. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник, К. : Знання-Прес, 2007. – 245 с.

3. Тохберг Ю. Формування стратегії досягнення високої конкурентоспроможності підприємства // Економіст. – 2001. - № 12. – С. 74-79.

4. Портер М. Стратегія конкуренція. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К. : Основи, 2006. – 624 с.

5. Савчук А. В. Повышение конкурентоспособности украинской продукции на примере ОАО «Азовмаш» // Економіст. – 2005. - № 6. – С. 48-49.

6. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Підручник. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – 390 с.

7. Швиданенко О. А. Сучасні критерії конкурентоспроможності: ефективність та інноваційність // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 8. – С. 145 – 153.

8. Яковлев Ю. П. Економіка торгівлі: Навчальний посібник, - Х.: ІНЖЕК, 2008. – 410 с.

 

References.

1. Baboshyn, A. V. (2009), “The competitive position of businesses in the modern theory of competition”, Sovremennaya konkurentsiya, vol. 2, p. 117.

2. Dobykina, O. A. (2007),  Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka: Navchal'nyy posibnyk [The potential of the company: development and evaluation: Textbook], Znannya-Pres, Kyyiv, Ukrayina.

3. Tokhberh, Yu. (2001), “Formation of strategies to achieve high competitiveness of enterprises”, Ekonomist, vol. 12, p. 74-79.

4. Porter, M. (2006),  Stratehiya konkurentsiya. Metodyka analizu haluzey i diyal'nosti konkurentiv [Competitive strategy. Methodology of industries and competitors], Osnovy, Kyyiv, Ukrayina.

5. Savchuk, A. V. (2005), “Improving the competitiveness of Ukrainian products on the example of "Azovmash"”, Ekonomist, vol. 6, p. 48-49.

6. Sayenko, M. H. (2006), Stratehiya pidpryyemstva: Pidruchnyk [Business Strategy: Tutorial], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukrayina.

7. Shvydanenko, O. A. (2009), “Current criteria for competitiveness, efficiency and innovation”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8, pр. 145 – 153.

8. Yakovlev, Yu. P. (2008), Ekonomika torhivli: Navchal'nyy posibnyk [Economy of Trade: Manual], INZHEK, Кharkiv,Ukrayina.

 

Стаття надійшла до редакції 10.12.2014 р.