EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2015

УДК 338

 

Б. І. Сюркало,

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

П. С. Родіонова,

студентка, Українська Академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

 

динаміка інвестиційних потоків у сумській області

 

B. I. Siurkalo,

Ph.D., Associate Professor of Finance, the Finance department, Ukrainian Academy of Banking of the national Bank of Ukraine

P. S. Rodionova,

student, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

 

Dynamics of investment flows in Sumy region

 

У статті проведена оцінка основних чинників, що впливають на інвестиційні процеси  у Сумському регіоні. Розглянуто основні сфери залучення інвестицій та джерела їх фінансування. Проаналізовано динаміку показників капітальних а також прямих іноземних інвестицій за період з 2010 по І півріччя 2014 року методом статистичного та фінансового аналізу . Розглянуто найбільш успішні інвестиційні вкладення зарубіжних економічних агентів та перспективи їхнього розвитку. Виявлено основні соціально-економічні чинники, що обмежують здатність Сумської області залучати інвестиційні ресурси. Запропоновано важливі напрямки подальших наукових досліджень, щодо формування й практичної реалізації стратегічних заходів у сфері управління регіональним розвитком, спрямованих на вирішення та забезпечення умов для досягнення та збереження позитивної інвестиційної діяльності.

 

This article evaluated the main factors that influence to investment processes in Sumy region. Considered the main field of investments attraction and sources of their funding. Describes the dynamics indicators of capital and foreign direct investment over the period from 2010 to the first half of 2014 by statistical and financial analysis. There are considered the most successful investments of foreign investment economic agents and prospects of their future development. There are discovered main social and economic factors that limit the ability of the Sumy region to attract investment resources. There are suggested future important directions of research included practical implementation of policy measures of regional development and conservation of positive investment tendency.

 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість регіону, капітальні інвестиції, іноземні інвестиції.

 

Keywords: investments, investment attractiveness of the region , capital investment , foreign investment .

 

 

Актуальність. Інвестиційні процеси відіграють особливу роль у господарському житті на всіх рівнях суспільного виробництва, зокрема у розрізі областей. Раціональне використання інвестиційних коштів сприяє активному руху економічних ресурсів, їх перерозподілу на користь сфер особливого для розвитку конкретної території значення, зростанню обсягів виробництва, підвищенню рівня зайнятості, подоланню бідності.

Постановка проблеми. Сумська область є важливим індустріально-аграрним регіоном України, що має значний потенціал власних фінансових ресурсів, ефективне використання яких може стати основою соціально-економічної стабілізації в регіоні [2, с. 6]. Однак, як показують результати досліджень [6, с. 290-295] інвестиційна привабливість регіону є нижчою за середню в національній економіці (15-те місце у загальноукраїнському рейтингу 2014 р.), що зумовлює негативні тенденції динаміки інвестиційних потоків в області.

Мета статті. Дослідити чинники, що впливають на інвестиційну привабливість Сумської області

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На міжнародній та вітчизняній арені питання оцінки інвестиційної привабливості регіонів України привертає увагу багатьох науковців, політиків, практиків  зокрема таких як П. Беаміш, К. Берестовий, І. Бондарчук, П. Гайдуцький, А. Інкпен, М. Кісіль, П. Саблук, А. Скотт, В. Уланчук, М. Чумаченко та інші. Значний вклад у дослідженні інвестиційного простору Сумського регіону та його інвестиційної привабливості зробили науковці А. Єпіфанов, Т. Васильєва, С. Лєонов, С. Козьменко, А. Маценко та інші. Аналіз робіт яких сприяв створенню даного дослідження.

Виклад основного матеріалу. За січень-вересень 2014 р. обсяг капітальних інвестицій в області дорівнював 1716,5 млн. грн., що становить 86,8% від показника відповідного періоду попереднього року. Зважаючи, що у 2013 р. показник капітальних інвестицій у фактичних цінах зменшився на 7,4% проти показника 2012 р., а капітальні інвестиції на одну особу населення були значно меншими, ніж   аналогічні показники в середньому по Україні, можна констатувати, що в Сумській області наростають явища дефіциту інвестиційних ресурсів для реалізації ефективних модернізаційних трансформацій (табл. 1).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій (67,2%) протягом 2010-2013 рр. залишались власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у 2013 р. було освоєно 1829,8 млн. грн., що на 8,4% більше, ніж у 2012 р. Частка державних інвестицій у Сумській області становила у 2013 р. 6,1% або 166,1 млн. грн., з яких 1,6% (44,6 млн. грн.) – кошти державного бюджету, 4,5% (121,5) – кошти місцевих бюджетів.

 

Таблиця 1.

Динаміка показників капітальних інвестицій у Сумській області

Показник

Роки

2010

2011

2012

2013

Січень-вересень 2014 р.

Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн. грн.

2893,5

2478,6

2695,7

2496,0

1716,5

Індекс капітальних інвестицій, у % до відповідного періоду попереднього року

103,8

85,7

108,8

92,6

86,8

Капітальні інвестиції на одну особу населення у фактичних цінах, грн.

2479,6

2142,4

2348,6

2193,1

1519,6

Капітальні інвестиції на одну особу населення у фактичних цінах в середньому по Україні, грн.

4137,9

5709,6

6467,1

5449,4

3148,9*

Капітальні інвестиції, що фінансуються за рахунок коштів держави,  млн. грн.

194,0

 

356,2

 

285,3

 

166,1

 

н.д.

 

Джерело [4; 7; 9]

* Без урахування тимчасово окупованої території АРК і м. Севастополя

 

Хоча на рівні держави для регіону розроблено цілий ряд інвестиційних програм [2, с. 6], протягом 2011-2013 рр. обсяги державних інвестицій істотно скоротились. Якщо у 2011 р. за рахунок коштів державного бюджету було профінансовано 206,5 млн. грн. капітальних інвестицій, у 2012 р. – 118,2 млн. грн., то у 2013 р. цей показник знизився до 44,6 млн. грн. За рахунок коштів місцевих бюджетів у 2013 р. було освоєно 121,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 27,3% менше показника 2012 р. [4]. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання програмних заходів значно перевищують обсяги державних інвестицій. Наприклад, тільки для реалізації заходів Програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Сумської області на 2012-2015 роки у 2013 р. передбачалось виділити 113,3 млн. грн. з державного бюджету [5], що в 2,5 рази більше за фактичний обсяг фінансування усіх капітальних інвестицій регіону за рахунок даного джерела. Крім того, реалізація регіональних інвестиційних та інвестиційно-інноваційних проектів потребує щорічного фінансування в обсягах, що істотно перевищують наявні кошти [3, с.22-23].

Вирішення даної проблеми є можливим за рахунок широкого залучення в економіку області іноземних інвесторів. Однак, недостатня інвестиційна активність в області не дозволяє активізувати та використати мультиплікативний ефект через розвиток територіального споживчого ринку, фінансової інфраструктури тощо [2, с. 29], тим самим негативно впливаючи на інвестиційну привабливість регіону для зовнішніх інвесторів. Станом на 01.01.2014 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в області становив 427,2 млн. дол. США, що на 14,1% більше, ніж на початок 2013 р. і в розрахунку на одну особу населення становить 326,8 дол. США (табл. 2). Подушні показники іноземних інвестицій в економіку Сумської області залишаються майже в чотири рази нижчими, ніж у середньому по Україні (на початок 2014 р. – 1199,3 дол. США) і протягом останніх трьох років цей розрив посилився.

 

Таблиця 2. Динаміка показників прямих іноземних інвестицій Сумської області

Показник

Роки

2010

2011

2012

2013

Обсяг прямих іноземних інвестицій  в економіку Сумської області, наростаючим підсумком на початок року, млн. дол. США

243,5

359,6

361,8

374,4

Обсяг прямих іноземних інвестицій  з Сумської області в економіку країн світу, наростаючим підсумком на початок року, млн. дол. США

2,7

2,7

2,6

2,7

Обсяг прямих іноземних інвестицій  в економіку Сумської області на одну особу населення на початок року, дол. США

207,1

308,8

313,3

326,8

Джерело [1; 9, с.767]

 

Майже незмінними протягом 2010-2013 рр. залишались показники прямих іноземних інвестицій з Сумської області в економіку країн світу – 2,7 млн. дол. США, що у поточній ситуації є цілком адекватним явищем, однак свідчить про неспроможність підприємств області налагодити активну інвестиційну співпрацю з зовнішньоекономічними партнерами.

За даними на 01.01.2014 р. основними країнами, які інвестують в економіку Сумської області є Кіпр (253,3 млн. дол. США), Нідерланди (46,7 млн. дол. США), Велика Британія (26,6 млн. дол. США), Віргінські острови (18,3 млн. дол. США), Франція (14,5 млн. дол. США). На них припадає понад 84% загального обсягу прямих інвестицій [1].

Наразі прикладами найбільш успішних інвестиційних вкладень зарубіжних економічних агентів на території Сумської області є: виробництво керамічних будівельних матеріалів (ТОВ  “Керамейя”, країна-інвестор США), виробництво шоколадної продукції (ПАТ “Крафт Фудз Україна”, країна-інвестор США), виробництво коркувальних засобів та поліграфічних виробів (ПрАТ “Технологія”, країна-інвестор Чехія), виробництво молочної продукції (ПАТ “BEL Шостка Україна”, країна-інвестор Франція), виробництво укупорювальних засобів  (ТОВ “Гуала Кложерс Україна”, країна-інвестор Італія) [3, c.14].

Водночас, потрібно зауважити, що зрушення у структурі іноземних інвестицій у недостатній мірі відповідають завданню спрямування інвестиційних потоків у пріоритетні галузі економіки Сумської області. До них відносяться: розвиток промислової інфраструктури; сільське господарство; використання природних ресурсів; розвиток транспортної інфраструктури; ядерна медицина [3, с.22]. Аналіз останньої оприлюдненої інформації показав, що найбільші обсяги іноземних інвестицій акумульовано на підприємствах промисловості – 302,1 млн. дол. (80,7% загального обсягу прямих інвестицій в економіці області), у т.ч. переробної – 298,5 млн. дол. На підприємствах торгівлі, з ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку зосереджено 33,2 млн. дол. (8,9%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 25,8 млн. дол. (6,9%). Натомість, протягом 2009-2012 рр. обсяги інвестицій у сільське господарство скоротились з 19,2 до 5,7 млн. дол. США (з 5,1% до 1,5%),  питома вага в загальному обсязі іноземних інвестицій решти галузей пріоритетного інвестиційного інтересу залишається низькою (добувної промисловості – 0%; транспорту і зв'язку – 1,6%;  будівництва – 0,4%) [8].

Висновки. Таким чином, здатність Сумської області залучати інвестиційні ресурси  обмежується дією ряду соціально-економічних чинників (низький рівень поширення інновацій, слабка ділова активність та порівняно невеликий обсяг споживчого ринку, недостатньо розвинена ринкова інфраструктура, високі корупційні ризики, складність адміністративних процедур, нестабільність політичної ситуації в регіоні), а розподіл інвестиційних потоків між пріоритетними сферами розвитку ускладнюється внаслідок відсутності продуманої інвестиційної політики, орієнтованої на перспективу. Важливим напрямом подальших досліджень повинно стати формування й практична реалізація стратегічних заходів у сфері управління регіональним розвитком, спрямованих на вирішення означених проблем та забезпечення інституційних умов для досягнення та збереження позитивної інвестиційної динаміки.

 

Література.

1. Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] / Статистична інформація Головного управління статистики у Сумській області – Режим доступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua/

2. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої ; [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 125 с.

3. Інвестиційний паспорт Сумської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/ sumi_dlya_saytu.pdf

4. Інвестиції та будівельна діяльність [Електронний ресурс] / Статистична інформація Головного управління статистики у Сумській області – Режим доступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua/

5. Програми розвитку Сумської області [Електронний ресурс] / Сумська обласна державна адміністрація. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/index.php/uk/2012-02-03-08-03-13

6. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів 2014 [Електронний ресурс] / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/reyting_ investiciynoyi_privablivosti_regioniv_2014_1.pdf

7. Соціально-економічне становище регіонів України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

8. Статистичний збірник “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності на Сумщині”  [Електронний ресурс] / Статистична інформація Головного управління статистики у Сумській області – Режим доступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua/data/100913_z0011.pdf

9. Статистичний збірник “Регіони України”, 2013 / За редакцією О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – Ч.2. – 783 с.

 

References.

1. State Statistic Service of  Sumy region, Zovnishn'oekonomichna diial'nist', [Foreign economic activity] available at: http://sumy.ukrstat.gov.ua/.

2. Yepifanov A.O., Vasyl'ieva T,A,, Lieonov S. V. (2011),  “Investytsijne zabezpechennia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Sumschyny” [Investment of social and economical development in Sumy region] Sumy, Ukraine, p.125.

3. Investment passport of Sumy region [Investytsijnyj pasport Sums'koi oblasti] Electronic resource: http://ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/ sumi_dlya_saytu.pdf .

4. State Statistic Service of  Sumy region, “Investytsii ta budivel'na diial'nist'” [Investment and building activity], available at: http://sumy.ukrstat.gov.ua/.

5. Sumy rerional state administration, “Prohramy rozvytku Sums'koi oblasti” [Development Programme of Sumy region] available at: http://sm.gov.ua/index.php/uk/2012-02-03-08-03-13.

6. Institute for Economic Research and Policy Consulting (2014), “Rejtynh investytsijnoi pryvablyvosti rehioniv 2014” [Rating of the Investment Attractiveness of Regions 2014] available at: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/reyting_ investiciynoyi_privablivosti_regioniv_2014_1.pdf.

7. State Statistic Service of  Ukraine, “Sotsial'no-ekonomichne stanovysche rehioniv Ukrainy” [Social and economic situation of regions of Ukraine] available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

8. State Statistic Service of Sumy region (2013),  Statistical digest “Investytsii zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti na Sumschyni” [Investments of foreign economic activity in Sumy] available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

9. Osaulenko O.H. (2013), “Regiony Ukrainy 2012” [Regions of Ukraine 2013],  Statistical digest, vol.2, 783 p.

 

Стаття надійшла до редакції 24.12.2014 р