EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2015

УДК 338

 

Л. Є. Дейкало,

старший викладач Дніпропетровської Державної Фінансової Академії

А. Ю. Чубак,

старший викладач Дніпропетровської Державної Фінансової Академії

 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ З РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

 

L. E. Deykalo,

A. I. Chubak,

Dnipropetrovsk State Financial Academy

 

The INTERACTION of Treasury with the Spending units of the state budget fund, the ways of ITS IMPROVEMENT

 

У статті розглянуті засади взаємодії органів Державної казначейської служби України (Казначейства України) з розпорядниками бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування. Розглянуто функції та повноваження органів Казначейства України, розпорядників бюджетних коштів як учасників бюджетного процесу. Здійснено аналіз діючих нормативно-правових актів з питань казначейського обслуговування бюджетних коштів. Проаналізовано порядок здійснення видатків органами Казначейства та розпорядниками бюджетних коштів, їх взаємодія. Запропоновано основні шляхи удосконалення взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування.

 

The foundations of the interaction of Treasury with the spending units of the state budget fund in the process of treasury services were reviewed in the article. The functions and powers of the Treasury of Ukraine and the spending units as the participants of the budget process were reviewed. The analysis of existing regulatory legal acts on treasury services of budget funds was hold. The procedure of analysis the expenses of the Treasury and spending units and their interaction were analyzed. The basic ways of improvement the interaction the Treasury of Ukraine with the spending money units in the treasury services process were proposed.

 

Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, Державна казначейська служба України, казначейське обслуговування бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів, бюджетні рахунки, бухгалтерський облік видатків, звітність, зобов’язання, фінансові зобов’язання, єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів, кошторис, мережа.

 

Keywords: budget, budget expenditures, the Treasury of Ukraine, the treasury services of budget funds, the spending units of budget funds, the budget accounts, the accounting of expenses, reporting, commitments, financial commitments, the single register of spending money units, estimate, network.

 

 

Постановка проблеми. Бюджетним кодексом України чітко регламентований бюджетний процес, його стадії та учасники.

Стадіями бюджетного процесу є:

- складання проектів бюджетів;

- розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

- виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

- підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства [1].

На кожній стадії проявляється компетенція учасників бюджетного процесу, якими є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов'язками з управління бюджетними коштами).

Суттєва роль на стадії виконання бюджету належить Казначейству України, головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, що вимагає чіткої координації їх дій та в умовах реформування бюджетної системи зумовлює необхідність удосконалення бюджетного законодавства, а також взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу.

Актуальними питаннями взаємодії є самостійність учасників бюджетного процесу та відповідальність за цільове і ефективне використання бюджетних коштів, а також розвиток системи електронного документообігу між ними.

Казначейська система виконання бюджетів перебуває в постійному розвитку і на сьогодні є актуальним виявлення проблем та вдосконалення взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Дослідженню казначейського обслуговування виконання бюджетів за видатками, взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування присвячено чимало праць, зокрема. О. Даневича, М. Маца, О. Охрімовського, В. Стоян, В.Федосова, І.Форкун, Н Фролової, С. Юрія. та ін. Разом з тим, практичні аспекти з цих питань потребують подальших досліджень, що пов’язано зі змінами законодавства та необхідністю удосконалення.

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні організації та здійснення процесу казначейського обслуговування виконання бюджетів за видатками, взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів в бюджетному процесі, проблемних питань та розробці напрямів удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетним кодексом України визначено, що стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є:

- встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету;

- затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів;

- взяття бюджетних зобов'язань;

- отримання товарів, робіт і послуг;

- здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань

- використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм;

- повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету [1].

При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів, яке забезпечує Казначейство України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України,

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:

- розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

- контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;

- ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України наказом Міністерства фінансів України затверджено Порядок казначейського обслуговування Державного бюджету України за витратами від 24.12.2012 року № 1407.

Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України, розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування державного бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та з погашення державного боргу з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Взаємодія органів Державної казначейської служби України та розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в процесі обслуговування державного бюджету за видатками складається з наступних етапів (рис. 1) [2,3,4]:

1.- надання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів органам  Казначейства даних для внесення до Єдиного реєстру;

   - формування та ведення органами Казначейства України Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

2.- визначення і формування головними розпорядниками бюджетних коштів мережі та змін до неї, надання її органам Казначейства України;

3.- надання Казначейством України та органами Казначейства України головним розпорядникам та розпорядникам бюджетних коштів другого рівня витягів з розпису державного бюджету та змін до нього;

4.- відкриття органами Казначейства України особових і реєстраційних рахунків головним та розпорядникам бюджетних коштів другого рівня, реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів в розрізі бюджетних програм;

5.- надання головними розпорядниками та розпорядниками бюджетних коштів другого рівня органам Казначейства України розподілів зведених показників кошторисів, планів асигнувань та помісячних планів асигнувань загального фонду, планів надання кредитів загального фонду, розподіл зведених показників спецфонду та змін до них;

6.- надання розпорядниками бюджетних коштів затверджених паспортів бюджетних програм та змін до них;

7.- надання розпорядниками бюджетних коштів затверджених кошторисів та одержувачами бюджетних коштів планів використання та змін до них;

8.- надання розпорядниками бюджетних коштів реєстрів зобовязань та фінансових зобовязань ( підтвердних документів до них), змін до них;

 - реєстрація органами Казначейства України зобовязань та фінансових зобовязань, змін до них;

  - консолідація ГУ Казначейства України зареєстрованих зобовязань та фінансових зобовязань, змін до них та надання Казначейству України;

9.- відкриття асигнувань Казначейством України, зарахування їх на рахунки головних розпорядників  бюджетних коштів та надання їм виписок з рахунків;

10.- надання головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів другого рівня розподілів відкритих  асигнувань та змін до них органам Казначейства України;

11.- надання Казначейством України реєстрів на відкриття асигнувань, змін до них та їх відправлення по територіях;

12.- зарахування органами Казначейства України відкритих асигнувань та  розподілів відкритих асигнувань, змін до них на рахунки головних та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, надання виписок з рахунків;

13.- надання головними та розпорядниками бюджетних коштів нижчого  рівня та одержувачами бюджетних коштів органам Казначейства України платіжних доручень на здійснення оплати рахунків на користь суб’єктів господарювання за виконані роботи, надані послуги, поставлені товарно-матеріальні цінності та на отримання зарплати, стипендій, відряджень , готівки та ін.;

14.- надання Казначейством України підкріплення ГУ Казначейства України на здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

15.- оплата органами Казначейства України чеків на отримання готівки та платіжних доручень розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та надання виписок з їх реєстраційних  рахунків;

16.- надання звітів про виконання кошторисів розпорядниками бюджетних коштів органам Казначейства України;

17.- перевірка органами Казначейства України звітів розпорядників бюджетних коштів на тотожність казначейському обліку, їх прийняття та візування;

18. - надання розпорядниками бюджетних коштів звітів про виконання кошторисів, завізованих органами Казначейства України, розпоряднику бюджетних коштів вищого рівня;

19.- надання головними розпорядниками бюджетних коштів звітів про виконання кошторисів, завізованих органами Казначейства України, Казначейству України.

 

Рис. 1. Взаємодія органів Державної казначейської служби України та розпорядників та одержувачів

 бюджетних коштів в процесі обслуговування державного бюджету за видатками

 

Розглянемо взаємодію розпорядників бюджетних коштів та органів Державної казначейської служби України при виконанні видаткової частини державного бюджету на окремих етапах детальніше.

Головні розпорядники бюджетних коштів до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня  та одержувачів бюджетних коштів за територіями (обласний рівень), чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Казначейства.

До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного бюджету.

До мережі включаються розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, у встановленому законодавством порядку.

У разі виникнення протягом бюджетного періоду змін мережі головні розпорядники складають реєстр змін до мережі.

Казначейство України перевіряє подану інформацію на відповідність встановленим вимогам до складання мережі, даним Єдиного реєстру та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, складають мережу у порядку, визначеному для головних розпорядників.

Розпорядники бюджетних коштів забезпечують достовірність даних, наведених у мережі (реєстрі змін до мережі). Органи Казначейства є користувачами мережі (1, 2 етапи)

Казначейство України отримує від Мінфіну України розпис державного бюджету та доводить до головних розпорядників витяги з нього. Головні управління Казначейства та управління (відділення) Казначейства доводять витяги з розпису державного бюджету до розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що в них обслуговуються ( 3 етап).

Виконання державного бюджету здійснюється на підставі відображення Казначейством України усіх операцій у системі відкритих на ім’я органів Казначейства України рахунків із надходження коштів у Державний бюджет України та їх використання.

Порядок відкриття та використання реєстраційних рахунків регламентується Інструкцією Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758.

Цей Порядок регламентує взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України і розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - підприємцями, а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету в процесі відкриття (закриття) рахунків.

Рахунки, які відкриваються в органах Казначейства України, відповідно до порядку їх функціонування та призначення коштів, поділяються на бюджетні і не бюджетні.

1.Бюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного бюджету для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями); здійснення видатків (рахунки розпорядників та одержувачів коштів): зведені особові рахунки, особові рахунки, реєстраційні рахунки, спеціальні реєстраційні рахунки, окремі рахунки за іншими коштами розпорядників.

2.Не бюджетні рахунки – рахунки, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів(4 етап)

Після отримання витягів головні розпорядники (крім державних адміністрацій) надають Казначейству України розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), ведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу.

Розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу та обслуговуються в Головному управлінні Казначейства, а також обласні  державні адміністрації після отримання витягів з розпису державного бюджету надають відповідному Головному управлінню Казначейства (управлінню Казначейства) розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головні розпорядники згідно із законом (5 етап).

Головні розпорядники коштів, розпорядники коштів нижчого рівня надають органам Казначейства України затверджені паспорти бюджетних програм, кошториси та зміни до них.

Розпорядники бюджетних коштів надають відповідним органам Казначейства після затвердження кошторису плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису. Бюджетні асигнування, які передбачаються розпорядником бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду та зведеного плану спеціального фонду цього розпорядника. (6,7 етапи)

Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань, які повинні відповідати певним бюджетним асигнуванням за їх економічними характеристиками, паспорту бюджетної програми. Розпорядник бюджетних коштів може мати виключно бюджетні фінансові зобов'язання, тобто зобов'язання сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду.

Бюджетні зобов'язання можуть бути поточні і перехідні. Поточні зобов'язання – ті, які будуть виконані та потребують повної сплати в поточному році. Перехідні зобов'язання - ті, сплата по яких буде здійснюватися за рахунок асигнувань майбутніх періодів протягом кількох років.

Органи Казначейства України здійснюють реєстрацію зобов'язань та фінансових зобов'язань відповідно до наказу  Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України».

Вимогами законодавства передбачені випадки, при яких органи Казначейства України не реєструють зобов'язання та фінансові зобов'язання, а саме:

а) зобов'язання - при відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом; відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання; відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження); невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми; неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов'язання - при відсутності відповідного бюджетного зобов'язання, відображеного у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів; відсутності у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду; відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов'язання; недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів; невідповідності фінансового зобов'язання відповідному бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів; недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

У таких випадках органи Казначейства України зобов'язання та/або фінансові зобов'язання не реєструють, а попереджають у письмовій формі відповідних розпорядників про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунути порушення (8етап).

Відкриття асигнувань головним розпорядникам за захищеними видатками здійснюється на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) в перший робочий день місяця, а за видатками, не віднесеними до захищених видатків, та наданням кредитів - на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету та для надання кредитів із загального фонду державного бюджету, складених Казначейством України та затверджених Мінфіном України.

Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів єдиного казначейського рахунка.

Відкриття асигнувань спеціального фонду державного бюджету здійснюється на підставі виписки з рахунків, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі головних розпорядників та видів надходжень.

На підставі розпорядчого документа Казначейства України суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам.

Головні розпорядники протягом наступного робочого дня після отримання виписки про відкриття асигнувань надають Казначейству України розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів. Розподіли відкритих асигнувань готуються з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов’язань (9-12 етапи ).

Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

Платіжні доручення подаються до органів Казначейства та повинні відповідати вимогам визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22.

Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів.

Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

- неправильного заповнення реквізитів, або не заповнення хоча б одного з реквізитів, та/або недотримання вимог до оформлення платіжного документа;

- відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм;

- відсутності в обліку органів Казначейства відповідних бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та бюджетним фінансовим зобов'язанням;

- невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;

- обмеження здійснення видатків та надання кредитів, що встановлюється нормативно-правовими актами;

- накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

- зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

- надходження до органів Казначейства відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства у сфері державних закупівель та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;

- відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) та відсутності або недостатності коштів (у частині власних надходжень бюджетних установ) на відповідних рахунках розпорядників бюджетних коштів;

- перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планах надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планах спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах використання бюджетних коштів розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів);

- неподання документів, що підтверджують отримання товарів (робіт, послуг) за договорами, згідно з умовами яких було здійснено авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Казначейства розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів), від яких воно надійшло.

Під час підписання розрахункового документа не дозволяються використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі розрахункові документи не приймаються.

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів несуть відповідальність за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків, кодів бюджетної класифікації тощо.

Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов'язкових платежів.

При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на вкладні рахунки відповідно до платіжних доручень та заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі.

Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що належать до видатків, які не можуть бути здійснені в безготівковій формі, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки.

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску.

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів несуть відповідальність за правильність нарахування заробітної плати і прирівняних до неї платежів, повноту перерахування утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та єдиного внеску при виплаті заробітної плати і прирівняних до неї виплат, а також за достовірність даних, зазначених в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".

Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки.

Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

За потреби здійснення розрахунків за зобов'язаннями, пов'язаними з міжнародною діяльністю (у тому числі сплата внесків до міжнародних організацій і конвенційних органів), розпорядники бюджетних коштів узгоджують з Казначейством України питання можливості перерахування наявних на рахунках Казначейства України коштів в іноземній валюті чи необхідності здійснення її закупівлі.

Основою для прийняття рішень щодо підкріплення субрахунків ЄКР головних управлінь Казначейства України відповідно до Порядку казначейського обслуговування виконання державного бюджету за видатками є сформовані Казначейством України реєстри та зведені реєстри на відкриття асигнувань. Казначейство України готує розпорядження на підкріплення ЄКР центральному апарату Державної казначейської служби України та його головним управлінням і засобами електронного зв’язку доводить його до виконання Головних управлінь Казначейства.

Суми підкріплення субрахунків ЄКР по кожному Головному управлінню Казначейства не можуть перевищувати сум зобов’язань ДКСУ перед цими управліннями..

Державна казначейська служба України встановлює ліміт субрахунків ЄКР Головним управлінням Казначейства України з урахуванням їх платіжного календаря та в щоденному режимі здійснює моніторинг фінансового стану Головних управлінь Казначейства України.

Головні управління Казначейства України для своєчасного підкріплення субрахунків ЄКР щоденно надають Казначейству України електронною поштою заявку-розрахунок за встановленою формою про прогнозовану потребу в коштах наступного робочого дня. У разі виникнення ризиків втрати платіжної спроможності протягом дня Головні управління Казначейства України надсилають додатково заявку про підкріплення ЄКР.

Оплата платіжних доручень та чеків на отримання готівки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється органами Казначейства України після отримання підкріплення на здійснення видатків загального та спеціального фондів.

Після проведення оплати органи Казначейства надають розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів виписки з їх реєстраційних рахунків. (13-15 етапи)

Відповідно до покладених завдань Казначейство України контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів.

Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Усі надходження бюджету та витрати бюджету мають відображатися розпорядником бюджетних коштів на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Усі бухгалтерські записи мають підтверджуватися документально. Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог.

Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються за погодженням з органами Казначейства України, відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Орган Казначейства України, за місцем казначейського обслуговування розпорядника бюджетних коштів, здійснює перевірку стану бухгалтерського обліку його достовірності, повноти та відповідності діючим вимогам.

Розпорядники бюджетних коштів надають до органів Казначейства за місцем обслуговування звітність про виконання кошторисів в розрізі бюджетних програм. Звітність про виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність.

Органи Казначейства України перевіряють надану розпорядниками бюджетних коштів на відповідність казначейського обліку та вимогам щодо заповнення форм фінансової та бюджетної звітності та візують один екземпляр  для подання її розпорядником коштів до розпорядника вищого рівня.

Головні управління Казначейства подають зведені квартальні, річні звіти про виконання державного бюджету до Казначейства України.

Розпорядник вищого рівня узагальнює отриману звітність від розпорядників нижчого рівня та надає її до Казначейства України.

Головні управління Казначейства України здійснюють зведення, складання та подання звітності про виконання Державного бюджету України Казначейству України. (16-19 етапи)

Висновки та пропозиції. Підводячи підсумок вищевикладеного, на основі проведеного в роботі дослідження, можна зробити наступні висновки.

Здійснюючи казначейське обслуговування бюджетних коштів при виконанні державного бюджету Казначейство України взаємодіє з усіма учасниками бюджетного процесу, у тому числі з головними розпорядниками, розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів.

В процесі взаємодії Казначейство України здійснює комплекс організаційних процедур щодо забезпечення обліку надходжень та видаткових операцій, контролю за ефективним використанням та цільовим спрямуванням коштів державного бюджету та формування фінансової звітності про виконання бюджету.

Разом з тим, у процесі взаємодії з розпорядниками бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні державного бюджету за видатками є ряд проблем, які потребують вирішення.

1. Між органами Казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів відсутній електронний документообіг, що потребує додаткового часу та фінансових ресурсів для отримання виписок з бюджетних рахунків та надання необхідних документів в процесі виконання кошторисів.

2. Актуальними питаннями взаємодії є використання різних програмних продуктів органами Казначейства та розпорядниками бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів формують документи для надання органам Казначейства при проведенні видатків та звітність про виконання бюджетних програм та кошторисів в діючих у них програмних продуктах, а потім  трансформують їх відповідно до програмного продукту Казначейства ( АС« Є-Казна»)

3. Бухгалтерський облік видатків здійснюється органами Казначейства та розпорядниками бюджетних коштів за різними Планами рахунків

4.Мають місце випадки несвоєчасного надання головними та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня розподілів зведених показників, паспортів бюджетних програм, кошторисів, реєстрів зобов’язань, фінансових зобов’язань та підтвердних документів до них, розподілів відкритих асигнувань, платіжних документів. Це свідчить про недостатній рівень відповідальності окремих розпорядників бюджетних коштів

З метою удосконалення взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів, на наш погляд, необхідно:

- розробити та запровадити:

- систему електронного документообігу з елементами санкціонування електронних документів;

 - єдиний програмний продукт, який використовуватиметься органами Казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів;

 - єдиний інформаційний ресурс (портал) для розміщення нормативно-правової та довідкової інформації, методичної підтримки спеціалістів бюджетних установ, висвітлення інформації про проведення державних закупівель, встановлених порушень бюджетного законодавства, що сприятиме підвищенню ефективності бюджетних видатків та оптимізації управління підвідомчими бюджетними установами, дозволить впроваджувати механізм моніторингу якості фінансового менеджменту в підвідомчих установах;

- уніфікувати процеси обліку і звітності;

- підвищити рівень бюджетно-правової відповідальності головних розпорядників, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.

 

Література.

1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua.

2. Про Державну казначейську службу України [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 13.04.2011 №460/2011. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309.

4. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407.

 

References.

1. Тhe Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Kodeks Ukrainy “Biudzhetnyj kodeks Ukrainy” №2456-VI, [Online], available at: http: //zakon.rada.gov.ua. (Accessed 01 January 2015).

2. Ukaz Prezydenta Ukrainy (2011) “Pro Derzhavnu kaznachejs'ku sluzhbu Ukrainy” №460/2011, [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua. (Accessed 12 December 2011).

3. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (2012) “Pro zatverdzhennia Poriadku reiestratsii ta obliku biudzhetnykh zobov'iazan' rozporiadnykiv biudzhetnykh koshtiv v orhanakh Derzhavnoi kaznachejs'koi sluzhby Ukrainy”  № 309, [Online], availableat: http: //zakon.rada.gov.ua. (Accessed 14 November 2014).

4. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (2012) “Pro zatverdzhennia Poriadku kaznachejs'koho obsluhovuvannia derzhavnoho biudzhetu za vytratamy № 1407, [Online]. – available at: http: //zakon.rada.gov.ua. (Accessed 15 July 2014).

 

 Стаття надійшла до редакції 20.01.2015 р.