EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 657.633

 

М. М. Бенько,

докт. екон. наук, професор кафедри бухгалтерського обліку,

Київський національний торговельно-економічний університет

 

РОЗВИТОК КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАПИТІВ

 

M. M. Benko,

Doctor of Economics, Professor of Accounting Department,

Kyiv National University of Trade and Economics

 

THE DEVELOPMENT OF CONTROL OF THE RESULTS OF OPERATIONAL ACTIVITY TAKING INTO ACCOUNT CONTEMPORARY NEEDS

 

У статті досліджуються теоретичні і практичні питання сучасного стану контролю як системи. Виділено спільні завдання контролю доходів і витрат. Основні напрямами контролю фінансового результату операційної діяльності. Запропоновано методику проведення перевірки фінансового результату.

 

The theoretical and practical issues of the current state of control as a system are investigated in this article. The common tasks of control of revenues and expenses are highlighted. The main areas of control of financial operating results. The methodology of the audit of financial results is proposed.

 

Ключові слова: контроль, операційна діяльність, доходи, витрати, фінансовий результат.

 

Keywords: control, operational activity, income, expenses, financial result.

 

 

Постановка проблеми. Фінансово-господарська діяльність в ринкових умовах вимагає правильних та ефективних управлінських рішень. У свою чергу ефективність управлінських рішень неможлива без ефективної системи контролю, а отже контроль, як функція управління, потребує постійного прогресивного розвитку на основі наукового підходу.

Дослідження сучасного стану контролю як системи, що забезпечує користувачів інформацією дозволило зробити висновок, що користувачі інформації такої системи, на різних рівнях, не отримують її у достатньому обсязі для прийняття ефективних управлінських рішень. Крім цього, відсутній належний двосторонній зв'язок користувачів та інформаційної системи контролю. Системою контролю не вивчені і не визначені інформаційні потреби користувачів усіх рівнів управління, а самі користувачі інформації не завжди чітко розуміють сутність інформації та уявляють власні потреби в інформації. Як справедливо відзначає Бардаш С.В., державний економічний контроль і внутрішній контроль практично не виконують попереджувально-профілактичної (превентивної) функції і лише структурна перебудова всієї системи економічного контролю загалом визначатиме зміст та наслідки трансформаційних процесів [1, с.7].

Потреба дослідження контролю результатів діяльності полягає в тому, що удосконалення  контролю, а внутрішнього зокрема, дозволить здійснювати контрольні процедури на засадах об'єктивності, достовірності, правдивості й законності. Саме у фінансовому результаті віддзеркалюється прогресивність технології та організації виробництва, ефективність управління, особливості діяльності підприємства, і саме ці фактори визначають якість та обсяг виготовленого і реалізованого продукту, його собівартість, рівень реалізаційних цін, дохід та прибуток. Такої точки зору дотримується Мних Є.В. який зокрема зазначає, що основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг і він залежить від наведених факторів, а завданням контролю є те, що зокрема за результатами факторного аналізу можна оцінити характер впливу на зміну величини прибутку [5, с.244-245].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теорії та практики контролю і зокрема контролю результатів діяльності зробили такі вітчизняні вчені: Бардаш С.В. [1], Мних Є.В. [5], Білуха М.Т. [2], Бутинець Ф.Ф. [3], Максімова В.Ф. [8], Усач Б.Ф. [14], Романів Є.М. [12], Хом’як Р.Л. [12], Мороз А.С. [12], Корягін М.В. [12], Корінько М.Д. [6], Стельмах В.С. [13], Єпіфанов А.О. [13], Сало В.І. [13], Єпіфанова М.А. [13], Цилюрик Г.І. [15], Костирко Р.О. [7], Нападовська Л.В. [10], Калюга Є.В [4] та інші.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну чисельність наукових праць у даному науковому напрямі залишаються невирішеними багато теоретичних і методичних проблем. Проведені нами дослідження свідчать, що відсутній єдиний підхід до тлумачення сутності внутрішньогосподарського контролю, побудови його інформаційної системи та контролю результату діяльності суб’єктів господарювання.

Формулювання цілей статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування проблем контролю результату операційної діяльності підприємства та розробка пропозицій удосконалення інформаційної системи контролю.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі, у дослідженні внутрішньогосподарського контролю, існують розбіжності у визначенні його сутності. Вважаємо за потрібне навести трактування цього поняття в контексті розвитку теоретичних засад контролю.

Так, Білуха М.Т. визначає внутрішньогосподарський контроль як такий, що включає контрольні функції, здійснювані власниками  підприємства [2, с.25].

Бардаш С.В. зазначає, що поняття внутрішнього контролю слід розглядати враховуючи поняття господарювання, під яким слід розуміти діяльність та відносини, що обумовлюють та виникають внаслідок такої діяльності між суб’єктами господарювання, власниками господарських організацій та не господарюючими суб’єктами у процесі розширеного відтворення суспільно-необхідного продукту. Контроль в системі управління слід розглядати як самостійну загальну функцію управління [1, с. 289-294].

Бутинець Ф. Ф. внутрішньогосподарський контроль трактує як контроль, що  здійснюється органами внутрішнього контролю (головним бухгалтером підприємства, ревізійною комісією тощо) [3, с. 11].

Нападовська Л. В. вказує на необхідність створення центрів  відповідальності  контролю, що забезпечить спрямованість його на результат [10, с. 144].

Калюга Є. В. пріоритетним аспектом внутрішнього контролю вважає побудову ефективно діючої системи попереднього контролю [4, с. 154].

Максімова В. Ф. наголошує на посиленні ролі децентралізованого підходу щодо організації системи контролю на підприємстві [8, с. 84].

Маємо зауважити, що удосконалення контролю - прерогатива підприємства з урахуванням власних сил та можливостей, які могли б забезпечити контроль результату діяльності якнайкраще.

Нині метою контролю результату діяльності є встановлення відповідності діючого порядку обліку та оподаткування результату діяльності нормативним документам, що є чинними в Україні протягом періоду який перевіряється. Забезпечення системи управління інформацією, необхідною для обґрунтування рішень пов'язаних з підвищенням результативності діяльності. Об’єктом контролю фінансового результату є фінансовий результат діяльності підприємства (прибуток або збиток). Отже, контроль фінансового результату підприємства проводиться за даними Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [11]. Варто наголосити, що цим нормативним актом  визначено значення основних термінів. Для повної характеристики механізму визначення фінансового результату, як економічної та бухгалтерської категорії зазначимо, що доходи та витрати є базовими поняттями процесу формування фінансового результату.

Вважаємо справедливим підхід Романів Є.М., Мороз А.С., Корягіна М.В., Хом’яка Р.Л. щодо питань контролю фінансового результату діяльності підприємства. Раціонально і ефективно побудована система контролю повинна включати наступні етапи контролю результатів діяльності:

- контроль визначення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг);

- контроль визначення суми прибутку до оподаткування;

- контроль визначення величини податку на прибуток, що належить сплаті до бюджету;

- контроль визначення і розподіл чистого прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства [12, с. 152-153].

Переконані, що важливим у контролі фінансового результату є розуміння сутності, ролі, місця внутрішнього контролю фінансового результату діяльності підприємства. Маємо зауважити, що внутрішній контроль фінансових результатів повинен охоплювати усі аспекти діяльності підприємства, адже кожна дія, кожна здійснена господарська операція прямо чи опосередковано впливає на фінансовий результат господарювання. Саме тому, для повного та ефективного контролю фінансових результатів недостатнім буде лише проконтролювати правильність обчислення прибутку (збитку), який отримано підприємством за певний період, проаналізувати причини його зміни в порівнянні з минулим періодом чи плановими показниками, а цілісне інформаційне забезпечення управління повинне включати попередній та поточний контроль протягом всіх циклів діяльності, що дає змогу оперативно здійснювати вплив на результат господарювання, оцінювати ефективність дій та переглядати прийняті рішення.

В своїх дослідженнях ряд науковців, зокрема М.Д. Корінько [6], В.С. Стельмах [13], описують здійснення контролю лише за етапами господарювання – циклом придбання, виробництва та реалізації. Р.О. Костирко [7], Г.І. Цилюрик [15] характеризують контроль окремих об’єктів – економного використання виробничих ресурсів, правильності нарахування і сплати податків, захисту та збереження активів підприємства, понесених витрат, отриманих доходів тощо, проте механізму проведення внутрішнього контролю фінансових результатів, які отримало підприємство, ніхто не надає. Це пов’язано з тим, що фінансові результати складний об’єкт, який не може бути проконтрольований окремо від інших.

Оскільки на фінансовий результат операційної діяльності безпосередньо впливають показники доходів і витрат, ми можемо виділити спільні завдання здійснення їх контролю:

- визначити порядок формування та основні елементи облікової політики діяльності підприємства;

- перевірка правильності розмежування доходів, витрат і фінансових результатів діяльності за кожною класифікаційною групою;

- встановлення правильності документального оформлення накопичення та списання витрат;

- встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і результатів від операційної діяльності;

- перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат та наступного включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до прийнятого на підприємстві методу обліку витрат та калькулювання;

- підтвердження правильності методу розподілу непрямих витрат, що використовуються і закріплений у наказі про облікову політику;

- підтвердження правильності формування та віднесення доходів операційної діяльності;

- вивчення правильності накопичення, розподілу та списання загальновиробничих витрат;

- перевірка правильності відображення адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;

- перевірка достовірності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності;

- підтвердження законності та правильності відображення в звітності доходів, витрат і фінансових результатів діяльності згідно принципів бухгалтерського обліку;

- перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду, його розподілу та використання;

- розробити методику проведення аудиту доходів і результатів діяльності підприємства.

Важливим в контролі фінансового результату операційної діяльності є питання використання контрольних процедур. Методичні прийоми фінансового контролю операцій, що формують фінансовий результат виробничих підприємств, виникають на основі застосування дедуктивних методів дослідження. Проаналізувавши дані фінансової звітності з використанням методики економічного аналізу, статистичних досліджень і економіко-математичних методів, контролер виявляє основні  фактори, що впливають на фінансовий результат діяльності підприємства, зокрема операційної. Використовуючи документальні методичні прийоми, можна  також  виявити факти безгосподарності, що призводять до виробництва низькоякісної продукції, яка не користується попитом у споживачів і, як наслідок, зниження рентабельності. Процедури перевірки показників доходу від реалізації готової продукції розглядають у зв’язку з її собівартістю. Зокрема, необхідно дослідити правильність розрахунку фактичної собівартості реалізованої продукції, а також перевірити правильність списання витрат на собівартість реалізованої готової продукції. Виявлені незаконні списання різних витрат, нестач, дебіторської заборгованості повинні під час здійснення контролю коригуватися з метою правильного відображення доходу від реалізації. На фактичний розмір доходу від реалізації продукції значною мірою впливають її обсяг, собівартість, система ціноутворення, ставки податку на додану вартість, якість і структура реалізованої продукції. У зв’язку з цим, під час проведення контролю потрібно перевірити, як вплинув кожен фактор на розмір доходу від реалізації, що потребує використання розрахунково-аналітичних методичних прийомів контролю.

Основними напрямами контролю операцій з визначення фінансового результату операційної діяльності є:

- перевірка правомірності отримання доходів від здійснення операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та іншої операційної діяльності;

- контроль обсягів реалізації готової продукції, виконаних робіт (послуг) через оцінку виконання планів з обсягу реалізованої продукції;

- оцінювання та визнання доходів і фінансових результатів від операційної діяльності на основі використання методів арифметичного контролю та порівняння сум первинних документів і облікових реєстрів;

- перевірка правильності відображення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) через зіставлення даних Звіту про фінансові результати та інформації з Головної книги;

- контроль інших операційних доходів та операційних витрат через використання методів арифметичної і нормативної візуальної перевірки;

- контроль правильності визначення фінансових результатів від операційної діяльності через застосування арифметичного контролю: валовий прибуток (збиток), збільшений на суму інших операційних доходів і зменшений на суму адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат [9, с. 105].

На нашу думку, Б.Ф. Усач викладає одну з ефективних методик проведення перевірки фінансових результатів діяльності, яка передбачає наступну послідовність робіт:

- перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності;

- встановлення правильності оформлення первинних документів;

- перевірка правильності визнання доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку;

- вивчення організації обліку фінансових результатів діяльності;

- визначення правильності обліку результатів основної діяльності, результатів фінансових операцій;

- перевірка правильності використання чистого прибутку підприємства;

- виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових значень, їх причин та наслідків;

- перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів та податків тощо [14, с. 165-166].

Враховуючи велику кількість проблемних питань щодо виявлення порушень, доцільно виділити декілька методик, які б доповнювали одна одну. Тоді залежно від конкретних умов роботи підприємства та завдань, які ставляться перевіркою, можна обрати ту методику, яка найбільше відповідає конкретним умовам.

На першому рівні - проведення детальної перевірки - перевірки виявляють загальні недоліки. Доцільно вивчити, які заходи вживають з контролю правильності оцінки фінансового результату. Отримана інформація на попередньому етапі формує загальну уяву про стан роботи щодо відповідності даних фінансового результату реальному стану і дозволяє більш обґрунтовано вибрати наслідки подальшої перевірки.

На другому рівні - застосування контролюючих дій - слід застосувати прийоми, які вкажуть на можливість конкретних порушень. Такими ознаками можуть бути відхилення фактичних даних від очікуваних або прогнозних величин.

На третьому рівні - виявлення недоліків в роботі підприємства та оцінка результатів - здійснюється детальна перевірка лише на тих ділянках, на яких виявлені суттєві зловживання або порушення.

Використовуючи дану методику перевірки правильності оцінки фінансового результату суттєво підвищиться стан контрольного суб’єкта в цілому. Дана методика на нашу думку дозволить підняти якість контролю на більш високий рівень.

Висновки з даного дослідження. Дослідивши питання контролю фінансового результату операційної діяльності підприємства можна сказати, що підприємство для того щоб досягнути поставлених задач, які ставить керівництво, має здійснювати внутрішній контроль на підприємстві, це по-перше, а по-друге, цей контроль необхідний для того, щоб контролюючі органи, які в межах своїх повноважень будуть здійснювати перевірку фінансового результату операційної діяльності змогло реально оцінити стан справ на підприємстві. Щодо питання удосконалення контролю, то результати досліджень провідних науковців свідчать про необхідність удосконалення системи внутрішнього контролю на підприємствах.

 

Список використаних джерел.

1. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія / С.В.Бардаш. – К. : Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2010. – 656 с.

2. Білуха М. Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: [підручник для студентів  вищих навч. закладів] / М. Т. Білуха, Т. В. Микитенко. – К.: Українська академія оригінальних  ідей, 2005. – 886 с.

3. Бутинець Ф. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: [навч. посібн. для студ. вузів спец. 7.050106 “Облік і аудит”] / [Бутинець Ф. Ф., Усач  Б. Ф.,  Виговська  Н. Г.,  Петренко  Н. І.];  за  ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 416 с.

4. Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: [монографія] / Калюга Є. В., 2002. – 360 с.

5. Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : монографія / [Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та ін.] ; за ред.. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2011. – 452 с.

6. Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства / за ред. к.е.н., проф. М.Д. Корінька. – Фастів: “Поліфаст”, 2006. – 440 с.

7. Костирко Р.О. Розвиток методології внутрішнього контролю витрат підприємства [Електронний  ресурс]  /  Р.О. Костирко // Финанcы, учет, банки  –  2009. – № 1(15). – С.9-19. – Режим доступу до сторінки: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fub/2009_15/02.pdf.

8. Максімова В. Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: [навч. посіб.] / Максімова В. Ф. – Суми: ВТД “Університетська освіта”, 2008.– 190с.

9. Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств: розроблені Держ. ін-том комплексних техніко-ек. досліджень М-ва промислової політики України / [Григор Н. М., Крехівський О. В., Петрова Р. С. та ін.]. – К., 2007 – 139 с.

10. Нападовська Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: [монографія] / Нападовська Л. В. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.

11. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

12. Романів Є.М., Хом'як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002. - 320 с.

13. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало В.І., Єпіфанова М.А. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: [монографія] / [Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало В.І., Єпіфанова М.А.]. – Суми: ВТД: “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

14. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - К.:Знання-Прес, 2002.–253с.

15. Цилюрик Г.І. Посилення  внутрішньогосподарського  контролю операцій  з обліку  доходів  /  Г.І. Цилюрик  //  Науковий  вісник  Інституту  аграрної  економіки. [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу  до  сторінки: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_2/16_Tsil.pdf.

 

References.

1. Bardash S.V. Ekonomichnyj kontrol' v Ukraini: systemnyj pidkhid : monohrafiia / S.V.Bardash. – K. : Kyiv. nats.. torh.-ekon. un-t, 2010. – 656 s.

2. Bilukha M. T. Finansovyj kontrol': teoriia, reviziia, audyt: [pidruchnyk dlia studentiv  vyschykh navch. zakladiv] / M. T. Bilukha, T. V. Mykytenko. – K.: Ukrains'ka akademiia oryhinal'nykh  idej, 2005. – 886 s.

3. Butynets' F. F. Audyt i reviziia pidpryiemnyts'koi diial'nosti: [navch. posibn. dlia stud. vuziv spets. 7.050106 “Oblik i audyt”] / [Butynets' F. F., Usach  B. F.,  Vyhovs'ka  N. H.,  Petrenko  N. I.];  za  red. F. F. Butyntsia. – Zhytomyr: PP “Ruta”, 2001. – 416 s.

4. Kaliuha Ye. V. Finansovo-hospodars'kyj kontrol' u systemi upravlinnia: [monohrafiia] / Kaliuha Ye. V., 2002. – 360 s.

5. Kontrol' u systemi innovatsijnoho menedzhmentu pidpryiemstva : monohrafiia / [Ye.V. Mnykh, S.V. Bardash, O.A. Shevchuk ta in.] ; za red.. Ye.V. Mnykha. – K. : Kyiv. nats.. torh.-ekon. un-t, 2011. – 452 s.

6. Korin'ko M.D. Vnutrishnij kontrol' hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva / za red. k.e.n., prof. M.D. Korin'ka. – Fastiv: “Polifast”, 2006. – 440 s.

7. Kostyrko R.O. Rozvytok metodolohii vnutrishn'oho kontroliu vytrat pidpryiemstva [Elektronnyj  resurs]  /  R.O. Kostyrko // Fynancy, uchet, banky  –  2009. – № 1(15). – S.9-19. – Rezhym dostupu do storinky: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fub/2009_15/02.pdf.

8. Maksimova V. F. Kontrol' v upravlinni ekonomichnymy protsesamy na pidpryiemstvi: [navch. posib.] / Maksimova V. F. – Sumy: VTD “Universytets'ka osvita”, 2008.– 190s.

9. Metodychni rekomendatsii otsinky vplyvu zmin ekonomichnykh faktoriv na sobivartist' vyrobnytstva produktsii (robit, posluh) u promyslovosti ta na efektyvnist' roboty pidpryiemstv: rozrobleni Derzh. in-tom kompleksnykh tekhniko-ek. doslidzhen' M-va promyslovoi polityky Ukrainy / [Hryhor N. M., Krekhivs'kyj O. V., Petrova R. S. ta in.]. – K., 2007 – 139 s.

10. Napadovs'ka L. V. Vnutrishn'ohospodars'kyj kontrol' v rynkovij ekonomitsi: [monohrafiia] / Napadovs'ka L. V. – Dnipropetrovs'k: Nauka i osvita, 2000. – 224 s.

11. Natsional'ne Polozhennia (Standart) bukhhalters'koho obliku № 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoi zvitnosti», zatverdzheno Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 r. № 73.

12. Romaniv Ye.M., Khom'iak R.L., Moroz A.S., Koriahin M.V. Kontrol' i reviziia: Navchal'nyj posibnyk. Normatyvno-praktychni materialy. - L'viv: Natsional'nyj universytet «L'vivs'ka politekhnika», «Intelekt-Zakhid», 2002. - 320 s.

13. Stel'makh V.S., Yepifanov A.O., Salo V.I., Yepifanova M.A. Kontrol': inspektuvannia, audyt, bankivs'kyj nahliad: [monohrafiia] / [Stel'makh V.S., Yepifanov A.O., Salo V.I., Yepifanova M.A.]. – Sumy: VTD: “Universytets'ka knyha”, 2006. – 432 s.

14. Usach B.F. Kontrol' i reviziia: Pidruchnyk. - K.:Znannia-Pres, 2002.–253s.

15. Tsyliuryk H.I. Posylennia  vnutrishn'ohospodars'koho  kontroliu operatsij  z obliku  dokhodiv  /  H.I. Tsyliuryk  //  Naukovyj  visnyk  Instytutu  ahrarnoi  ekonomiky. [Elektronnyj  resurs]. –  Rezhym  dostupu  do  storinky: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_2/16_Tsil.pdf.

 

Стаття надійшла до редакції 06.02.2015 р.