EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 650.012.7

 

О. О. Королович,

ст. викладач кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

 

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

 

O. O. Korolovich,

The senior teacher of The Department of Records and Finance Mukachev State University

 

ASSESSMENT OF THE DOCUMENTATION SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL OF ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT

 

У межах статті автором реалізовано оцінку документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями у частині інформативності та прозорості контрольованих рішень і дій. Зокрема, здійснені: 1) ідентифікація загальноприйнятної термінології діагностики документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю; 2) визначення особливостей формування контрольних номенклатур (підготовчого, поточного та кінцевого етапів організації контрольного процесу); 3); характеристика критеріїв та методики визначення оптимальності номенклатур внутрішнього фінансового контролю; 4) оцінка організації системи документального забезпечення контрольованих рішень і дій внутрішнього фінансового контролю.

Отримані результати дозволяють спрогнозувати загальний оптимізаційний ефект щодо організації системи документального забезпечення внутрішнього фінансового контролю підприємств з іноземними інвестиціями, що досягається внаслідок набуття системних властивостей технологічного процесу контролю.

 

Assessment of documentation of the internal financial control process on enterprises with foreign investment in terms of informational content and transparency of controlled decisions and actions has been implemented in the article. The following has been carried out: 1) identification of commonly accepted terminology of diagnosis of documented process to ensure internal financial control; 2) determination of the characteristics of the control nomenclatures formation (preparatory, ongoing and final steps of the control process); 3) description of the criteria and methodology for determining the optimality of nomenclatures of internal financial control; 4) evaluation of documentation system of controlled decisions and actions of internal financial control.

The results allow to predict the overall optimization effect on the system of documentation of internal financial control of enterprises with foreign investment, which is achieved due to system properties of the technological process of control.

 

Ключові слова: документальне забезпечення, оптимізація, організація, фінансовий контроль, система, ідентифікація діагнозу.

 

Keywords: documentation support, optimization, organization, financial control, system, identification of diagnosis.

 

 

Актуальність дослідження. Проведення діагностики ефективності організації внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями передбачає встановлення діагнозу або висновку, щодо сутності проблеми та стану об’єкту діагностики. Це доцільне у межах диференційованої оцінки проблем та загальноприйнятої термінології. Під поняттям «оцінка» загальноприйнятим є розуміння засобу чисельного виразу стану об’єкту дослідження, в залежності від наближення його окремих параметрів до оптимального стану, за якого забезпечується позитивний ефект у сфері корпоративних фінансів.

Ураховуючи площину встановлення діагнозу, загальним об’єктам дослідження є складові документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю, у частині інформативності та прозорості контрольованих рішень і дій (по відношенню до часу їх реалізації), а саме наявність розроблених внутрішніх номенклатур контролю. Результатом оцінки має бути розпізнання певних проблем та ідентифікація діагнозу, у наступних площинах: 1) узагальнений результат оцінки, що визначає - відповідність стану об’єкту діагностування встановленим вимогам; 2) узагальнений висновок щодо причин невідповідності стану об’єкта дослідження встановленим вимогам та заходи, необхідні для виправлення становища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток наукової думки, щодо внутрішнього контролю підприємств, належить Сопко В.,  Завгородньому В. Науковці у своїй фундаментальній праці «Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу» [1] висвітлювали окремі положення щодо форм та методів організації внутрішнього фінансового контролю. Разом з тим найбільша увага приділена саме концептуальним основам документального забезпечення цього процесу, у частині інформативності та прозорості контрольованих рішень і дій.

Цінними, також, є праці: Соколова Б.Н. («Системи внутрішнього контролю: організація, методика, практика», 2007 р.) [2], Ковалева С.М., Ковалева В.М. («Організація крапок контролю у бізнес-процесі», 2005  р.) [3], Буйнова В.А. («Бухгалтерській облік», 2007 р.) [4],  Бутинця Т.А. («Внутрішній контроль: елементи організації системи», 2008 р.) [5]. Разом з тим, до сьогодні спостерігається недостатня кількість наукових праць, присвячених оцінці практичної площини організації документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями.

Відповідно до наведених положень, метою статті є оцінка документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями у частині інформативності та прозорості контрольованих рішень і дій. Окреслена мета актуалізує такі завдання: 1) ідентифікація загальноприйнятної термінології діагностики документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю; 2) визначення особливостей формування контрольних номенклатур; 3) характеристика критеріїв та методики визначення оптимальності номенклатур внутрішнього фінансового контролю; 4) оцінка організації системи документального забезпечення контрольованих рішень і дій внутрішнього фінансового контролю.

Виклад основного матеріалу дослідження. У межах ідентифікації загальноприйнятної термінології діагностики форм та методів організації внутрішнього фінансового контролю важливою є сутність поняття «контрольна номенклатура». Згідно наукових праць Завгороднього В. Сопко В. [1] та Буйнова В.А. [4], Бутинця Т.А. [5], контрольні номенклатури доцільно ідентифікувати як - систематизований перелік даних (які наявні у законах та інших нормативних актах, кошторисах, планах) та, фактично, зафіксованих характеристиках господарських фактів та процесів, використовуваних у контрольному процесі підприємства з іноземними інвестиціями для підготовки управлінських рішень в сфері корпоративних фінансів.

Можна виділити ряд особливостей формування контрольних номенклатур, а саме [1; 4; 5]:

1)         контрольні номенклатури формуються по-різному на різних етапах контрольного процесу (за характером оформлення вони можуть бути трьох типів: первинного, кінцевого, проміжного). Окреслена специфіка проілюстрована за даними табл. 1.

 

Таблиця 1.

Специфіка формування контрольних номенклатур за етапами контрольного процесу  (розроблено на основі [1; 6])

Номенклатури за характером оформлення / Етапи організації контрольного процесу

Специфіка формування номенклатур,  носіїв контрольної інформації, їх руху

Документальне процесу організації

Первинні / підготовка даних для внутрішнього фінансового контролю – це комплекс робіт, що забезпечує підготовку даних необхідних для контролю та ідентифікацію носіїв контрольної інформації про господарські операції в сфері корпоративних фінансів.

визначення об’єктів перевірки (у т.ч. переліку контрольних номенклатур та носіїв контрольної інформації)  виконання прийомів контролю (перевірка справжності та вірогідності інформації, включеної до номенклатур)

1) контрольні номенклатури та

носії контрольної інформації (що визначають склад номенклатур);

2) технологія контрольного процесу (рух носіїв під час виконання різних методичних і технічних прийомів контролю)

Проміжні / перевірка даних різними прийомами контролю – це комплекс робіт з контрольної обробки даних та інформації різними методами контролю для виявлення відповідності здійсненої господарської операції передбаченим нормативним документам.

виконання прийомів контролю (у т.ч. перевірка первинних контрольних номенклатур та формування проміжних даних)

Кінцеві / узагальнення результатів контролю шляхом оформлення та підготовки висновків.

виконання прийомів контролю (обробка проміжних номенклатур для формування висновків)

 

2) відповідно до даних таблиці 2, контрольні номенклатури, на різних етапах контрольного процесу (в сфері корпоративних фінансів), мають різне призначення: первинні номенклатури призначені для визначення якості майбутньої контрольної роботи; проміжні номенклатури призначені для характеристики відхилень від заданих параметрів та причинно-наслідкових зв’язків; кінцеві номенклатури забезпечують формування висновків за результатами внутрішнього фінансового контролю або розробку пропозицій із прийняття управлінських рішень.

Відповідно до вищенаведеного, контрольні номенклатури, за умови уніфікації їх змісту (а саме приведення до єдиної форми викладення або системи [1; 6]), надають можливості забезпечення інформативності та прозорості контрольної інформації (щодо контрольованих рішень і дій). Таку інформованість та прозорість можна розглядати як одну з властивостей ефективній організації системи документального забезпечення внутрішнього фінансового контролю підприємства з іноземними інвестиціями. При цьому уніфікація контрольних номенклатур може здійснюватися на основі окреслення вимог до їх оформлення - а це забезпечує можливість їх використання за призначенням (із відповідною фіксацією результатів у наказі про облікову політику) [1; 4; 6]. Так, виділення та окреслення вимог до оформлення контрольних номенклатур доцільно здійснювати виходячи із критеріїв, які забезпечують їх оптимальність, інтерпретовану як можливість використання за призначенням. Характеристика критеріїв та методики визначення оптимальності номенклатур внутрішнього фінансового контролю підприємств з іноземними інвестиціями наведена у табл. 2.

Оптимальність контрольних номенклатур підготовчого етапу організації контрольного процесу (а, саме якщо їх: кількість  обмежена найнеобхіднішими даними; наявне їх багаторазове використання; наявне максимальне спрощення технічних процедур) забезпечує високу якість майбутньої контрольної роботи. Це дозволяє окреслити сфери та заходи з оптимізації організації системи документального забезпечення попередніх контрольованих рішень і дій внутрішнього фінансового контролю на основі оцінки ряду вітчизняних підприємств з іноземними інвестиціями.

 

Таблиця 2.

Критерії визначення оптимальності номенклатур

внутрішнього фінансового контролю (розроблено на основі [1; 3])*

Вид / критерії оптимальності

Маркери оптимальності (Q)

Алгоритм оцінки номенклатур  у балах (б)

Первинні - кількість номенклатур обмежена найнеобхіднішими даними

кількість номенклатур (Q1)

використання даних (Q2)

рівень спрощення технічних процедур (Q3)

початкова якість майбутньої контрольної роботи на попередньому етапі (Q4)*

Q1: (1) кількість номенклатур обмежена необхідними даними (0 б.); (2) кількість номенклатур обмежена переліком даних, деякі з яких не потрібні контролеру (1 б.); (3) кількість номенклатур не обмежена (2 б.); Q2: (1) багаторазове (0 б.); (2) багаторазове (однак в межах певних переліків одноразове) (1 б.); (3) одноразове (2 б.); Q3 - (1) максимально спрощені (0 б.); (2) спрощені автоматизовані технічні процедури (1 бал); (3) технічні процедури складні (2 бали); Q4 дозволяють - (1) обґрунтовано проектувати носії (0 б.); (2) формувати контрольні таблиці (0 б.); (3) визначати обсяги робіт для організації роботи (0 б.); (4) використовувати необхідні носії інформації (0 б.); (5) забезпечити високу якість джерел інформації; (6) визначити дані для організації контрольної роботи (1 б.)**;

проміжні / визначення  відхилень від заданих параметрів

 

відхилення від заданих параметрів (Q1);

причинно-наслідкові зв’язок (Q2);

сутність господарської операції (Q3);

дані (Q4)

Q1/Q2 (характеристика відхилень від завданих параметрів / причинно-наслідкових зв’язків) – (1) всебічна (0 б.); (2) узагальнена (1 б.); (3) уривчаста (2 б.); Q3 (можливість ідентифікації)** – помилкових рішень (0 б.); порушень законів (0 б.); порушень інших нормативних актів (0 б.); неможливе (2 б.); Q4 (до контрольного процесу залучають вихідні дані) - всі необхідні (0 б.); частково, сформовані контрольним процесом (1 б.); вхідні дані (2 б.).

кінцеві /

формування висновків та пропозицій з покращення стану справ на об’єкті

 

узагальнення результатів (Q1);

оцінка наслідків результату (Q2);

характеристика змін та стану справ на об’єкті (Q3);

 

Q1 висновки та пропозиції характеризують: (1) значення об’єкта перевірки та шляхи усунення виявлених недоліків у роботі (0 б.); (2) значення об’єкта перевірки та виявлені недоліки у роботі підрозділу (1 б.); виявлені недоліки у роботі підрозділу (2 б.); Q2 – можливість однозначного визначення втрат, від допущених відхилень (0 балів); можливість часткового визначення втрат внаслідок допущених відхилень (1 б.); відсутня можливість визначення втрат внаслідок допущених відхилень (2 б.); Q3 - характеристика змін складових об’єкта за допомогою**: 1) показників, характеру та ступеню їх впливу на загальні результати роботи (0 б.); 2) причини (0 б.); 3) наслідки (0 б.); 4) визначення даних, що характеризують стан справ на об’єкті (0 б.).

Примітка.

* чим більша кількість набраних кумулятивних балів за шкалою, тим більшою є потреба в оптимізації та,

нижча технічна вірогідність, економічність організації контрольного процесу.

Шкала оцінки потреби в оптимізації наступна: 0 балів – відсутня;1-2 бали  - не висока; 3-4 бали – середня; 5 балів та вище – значна.

** Не відповідність кожному з критеріїв   оцінюється в 1 бал;

 

Зокрема, підприємств групи ПрАТ Систем Капітал Менеджмент (в середньому за підприємствами, де група володіє від 20% акцій); ПАТ «Лінос»; ПАТ «Рефма» та ін. (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Оцінка організації системи документального забезпечення попередніх контрольованих рішень і дій внутрішнього фінансового контролю

 (розроблено на основі табл. 2 та даних об’єктів оцінки)

 

Констатуємо, що окресленими заходами оптимізації є наступні:

1) кількість  первинних контрольних номенклатур може бути обмежена найнеобхіднішими даними, якщо їх добір залежатиме від: орієнтації внутрішнього фінансового контролю на напрямки фінансової роботи; змісту контрольного завдання, яке вирішується у сфері управління корпоративними фінансами та формується у межах конкретного об’єкту контролю;

2) багаторазове використання номенклатур та максимальне спрощення технічних процедур контролю можливе за умови групування окреслених переліків даних у межах спеціалізованих табличних форм. При цьому нами констатована доцільність групування первинних даних у розрізі наступних найінформативніших частин: форми організації системи внутрішнього фінансового контролю; напрямку контролю; технічних процедур; джерел внутрішнього фінансового контролю: періодичності контролю; виконавців робіт або групи виконавців робіт.

Якщо процес контролю повністю або частково автоматизований, то форма первинних контрольних номенклатур має доповнюватися групуванням даних за програмними засобами вибірки (програми або сукупностями програм, що мають бути використані для акумулювання первинного масиву даних). Відповідно, можна запропонувати наступну оптимальну форму документального забезпечення попередніх контрольованих рішень і дій (або первинних номенклатур) внутрішнього фінансового контролю підприємств з іноземними інвестиціями (рис. 1).

 

Рис. 1. Форма первинних контрольних номенклатур (розроблено автором)

 

У контрольному процесі використовують різні носії контрольної інформації, які визначають склад первинних контрольних номенклатур. При цьому їх залучення не може бути випадковим та повинно ґрунтуватися на ретельній підготовці.

Так, оптимальність контрольних номенклатур поточного етапу організації контрольного процесу (а, саме якщо їх зміст забезпечує: характеристику  відхилень від заданих параметрів; можливість встановлення причинно-наслідкових зв’язків; визначення «точок контролю») надає змогу охарактеризувати сутність кожної господарської операції в сфері корпоративних фінансів. Це дозволяє ідентифікувати поточну потребу у оптимізаційних заходах щодо організації системи документального забезпечення на основі оцінки ряду вітчизняних підприємств з іноземними  інвестиціями, що були виділені вище (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Оцінка організації системи документального забезпечення проміжних контрольованих рішень і дій

внутрішнього фінансового контролю (розроблено на основі табл. 2)

 

Так, складність роботи з вибору номенклатур контролю на цьому етапі полягає в тому, що крім вихідних даних до контрольного процесу залучають і ті, що утворюються ним самим [1]. Саме тому заходи оптимізації повинні бути спрямовані на систематизацію окресленого процесу (з метою покращення інформативної сутності номенклатур та сприяння якісній контрольній обробці даних), а саме [1; 3]:

1) забезпечення чіткого причинно-наслідкового зв'язку між даними, що використовуються в контрольному процесі. З цією метою необхідне впровадження проміжних та кінцевих «контрольних крапок», як таких елементів, які ідентифікують одну з контрольних операцій у ланцюгу процесу контролю, що може:

- на проміжному рівні - інформувати контролера, де прийнято неправильне рішення, порушено нормативно-правовий акт, інструкцію чи рекомендацію;

- на кінцевому рівні  - заблокувати подальше проходження операцій, по яких виявлені порушення. При цьому, «крапка контролю», у проміжній номенклатурі - це захід організації робіт, метою яких є встановлення відповідності результатів операції сформульованим вимогам до її результату. Закономірно, у випадку виявлення невідповідності результат корегується.

2) формування контрольної інформації потребує встановлення нормативних (планових) завдань, що ідентифікуватимуть відхилення, які можуть статися у роботі. Визначення можливих диференційованих характеристик відхилень від відповідних завдань, дозволяє охарактеризувати сутність кожної господарської операції. Виділення окреслених інформативних елементів контрольних номенклатур створює умови для якісної обробки даних, що може бути реалізоване на основі: 1) виділення конкретних прийомів обробки та форм контролю; 2) ідентифікації специфіки відображення проміжної контрольної інформації.

Ураховуючи оптимізаційну специфіку щодо організації контрольного процесу на проміжному етапі, можна запропонувати форму проміжної контрольної номенклатури (рис. 2).

Так, оптимальність контрольних номенклатур кінцевого етапу організації контрольного процесу (а, саме якщо їх зміст забезпечує: обґрунтовані висновки та пропозиції; однозначне визначення втрат внаслідок допущених відхилень; змістовні характеристики змін складових об’єкта контролю та стану справ на ньому) надає змогу отримати у системі внутрішнього фінансового контролю саме ту інформацію, яка важлива для всієї управлінської інформації підприємства з іноземними інвестиціями.

 

Рис. 2. Форма проміжної контрольної номенклатури

(розроблено на основі [1; 3])

 

Виділені положення ідентифікують поточу потребу у заходах з оптимізації в окресленій сфері за результатами оцінки ряду вітчизняних корпоративних підприємств з іноземними  інвестиціями, що були наведені вище (табл. 3).

 

Таблиця 5.

Оцінка організації системи документального забезпечення заключних контрольованих рішень і дій внутрішнього фінансового контролю*

Примітка.

*розроблено на основі табл. 2 та даних об’єктів оцінки

 

Цей етап є заключним, а документальне забезпечення контролю має формувати сукупність оброблених даних, що характеризують відхилення показників та фактори, що на них вплинули та які доцільно враховувати для прийняття управлінських рішень в сфері корпоративних фінансів.

Оскільки повний обсяг проміжної контрольної інформації значний, оптимізація повинна бути спрямована на впровадження заходів з її ретельного аналізу. Це сприяє виокремленню узагальнюючих відомостей, а саме [1; 3; 7]:

1) застосування методу індивідуального добору кінцевої інформації;

2) оформлення результатів контролю окремими документами, форми та зміст яких залежить від конкретних умов та потреб керівництва;

3) осмислення та оцінка здобутих результатів та оформлення висновків про господарський стан об’єкта контролю за допомогою експертного висновку контролера, зміст якого має відповідати наступним вимогам: за даними положень первинних номенклатур - визначення об’єкта контролю;  за даними положень проміжних номенклатур: оцінювання та визначення узагальнюючих абсолютних даних;  характеристика змін складових об’єкта контролю; визначення втрат від допущених відхилень. Висновки та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у роботі того чи іншого підрозділу мають забезпечувати: оцінку роботи;  окреслення організаційних заходів, які необхідні для усунення недоліків у роботі; контроль за виконанням окреслених заходів.

Ураховуючи виділену оптимізаційну специфіку можна запропонувати форму кінцевої контрольної номенклатури (табл. 6).

 

Таблиця 6.

Форма кінцевої контрольної номенклатури (розроблено автором)

Виконавець

Користувач інформації

Терміни оформлення результатів контролю

Документальне оформлення результатів контролю

Відмітка, про включення результатів до експертного висновку  

Напрямок

використання контрольної інформації

керівник відповідного рангу

згідно специфіки руху інформації

протоколи, накази та ін.

за даними керівника

 

Констатуємо, що необхідним елементом системи документального забезпечення внутрішнього фінансового контролю корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями є документування технології контрольного процесу (під час виконання прийомів контролю, у площині руху носіїв контрольної інформації).

Окреслені вище форми контрольних первинних, проміжних та кінцевих номенклатур забезпечують оптимальність каналів руху носіїв контрольної інформації та формують єдиний технологічний процес контролю (на основі взаємопов’язаної схеми його побудувати). Це є об’єктивним результатом застосування спеціальних засобів організації, а саме: 1) форм контрольних номенклатур та єдиної форми організації контрольного процесу; 2) законів ефективності організації, що випливають виходячи із специфіки документального забезпечення контрольованих рішень і дій, а саме: виявлення інформаційних потреб і прийомів обробки; формування первинних номенклатур контролю, уніфікованої форми; об’єктивність відображення господарських фактів та єдність інформації, здобутої з різних джерел; формування проміжних номенклатур уніфікованої форми; формування кінцевих номенклатур уніфікованої форми; обмеження інформації (шляхом розробки програм із впровадження пропозицій у сфері фінансової роботи).

Висновки та перспективи подальших досліджень. Наведені вище положення дозволяють констатувати, що:

1. Однією із складових документального забезпечення процесу внутрішнього фінансового контролю, у частині інформативності та прозорості контрольованих рішень і дій є розроблені внутрішні номенклатури контролю.

2. Існує ряд особливостей формування контрольних номенклатур, а саме: контрольні номенклатури формуються по-різному, на різних етапах контрольного процесу; контрольні номенклатури на різних етапах контрольного процесу мають різне призначення. Так, контрольні номенклатури, за умови уніфікації їх змісту, надають можливості забезпечення інформативності та прозорості контрольної інформації (щодо контрольованих рішень і дій), що можна розглядати як характеристики, властиві ефективній організації системи документального забезпечення внутрішнього фінансового контролю корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями.

3. Оптимальність контрольних номенклатур підготовчого етапу організації контрольного процесу забезпечує високу якість майбутньої контрольної роботи.

4. Оптимальність контрольних номенклатур поточного етапу організації контрольного процесу надає змогу характеризувати суть кожної господарської операції в сфері корпоративних фінансів.

5. Оптимальність контрольних номенклатур кінцевого етапу організації контрольного процесу дозволяє сформувати дані, що характеризують відхилення показників та фактори, що на них вплинули і які необхідні для прийняття управлінських рішень.

Загальний оптимізаційний ефект, щодо організації системи документального забезпечення внутрішнього фінансового контролю підприємств з іноземними інвестиціями, досягається внаслідок набуття системних властивостей технологічного процесу контролю.

 

Література.

1. Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу [підручн.] / В. Сопко, В. Завгородній - К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.

2. Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов, Рукин. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с.

3. Ковалев С.М., Ковалев В.М. Организация точек контроля в бизнес-процессе / С. М. Ковалев, В. М. Ковалев // Консультант директора. - № 8 (235). -2005 г.

4. Буйнов В.А. Бухгалтерський облік / В.А. Буйнов. [Електронне джерело]. – режим доступу: http://lubbook.net/book_325_glava_14_14_Organіzaсіja_ko.html

5. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: елементи організації системи /Т.А. Бутинець. – Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир: ЖДТУ, 2008 – № 1 (43). – С. 28.

6. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю [навч. посібник] / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 288 с.

7. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: [моногр.] / М.Д. Корінько. – К.: ДП “Ін форм.-аналіт. агентство”, 2007. – 429 с.

 

References.

1. Sopko, V. and Zavhorodnij, V. (2000), Orhanizatsiia bukhhalters'koho obliku, ekonomichnoho kontroliu ta analizu [Accounting organization, economic monitoring and analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.

2. Sokolov, B.N. (2007), Systemy vnutrenneho kontrolia (orhanyzatsyia, metodyky, praktyka) [Internal control system (organization, methodology, practice)], Yzdatel'stvo “Ekonomyka”, Moscow, Russia.

3. Kovalev, S.M. and Kovalev, V.M. (2005), “Organization Point Range controls in business processes”, Konsul'tant dyrektora, vol. 8 (235).

4. Bujnov, V.A. (2015), “Accounting”, http://lubbook.net/book_325_glava_14_14_Organizasija_ko.html

5. Butynets', T.A. (2008), “Internal control: elements of the system”, Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 1 (43), p. 28.

6. Pylypenko, A.A. and  Otenko, V.I. (2002), Orhanizatsiia obliku i kontroliu [Organization of accounting and control], Vyd. KhDEU, Kharkiv, Ukraine.

7. Korin'ko, M.D. (2007), Kontrol' ta analiz diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia v umovakh ii dyversyfikatsii: teoriia, metodolohiia, dyversyfikatsiia [Monitoring and analysis of business entities in terms of diversification: Theory, Methodology, diversification], In form.-analit. ahentstvo, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 06.02.2015 р.