EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК: 338:8

 

О. І. Білик,

к. е. н, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,

Національного університету «Львівська політехніка»

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

 

O. I. Bilyk,

Ph.D. in Economics,

Docent of the department of  administrative and financial management National University «Lvivs’ka politehnik

 

MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN SOCIAL SECURITY FUNDING IN UKRAINE

 

У статті представлено результати дослідження щодо виокремлення основних проблем у сфері соціального забезпечення та його фінансування в умовах політичної, соціальної та економічної дестабілізації. На основі цього автором сформовано ґрунтовні пропозиції, які забезпечать удосконалення системи фінансування інститутів соціального страхування, до яких належать фонди загальнообов‘язкового соціального страхування, а також соціального забезпечення загалом. Автором запропоновано напрямки регулювання інформаційного забезпечення у сфері загальнообов‘язкового державного соціального страхування, а також введення інвестиційної складової у діяльність Пенсійного фонду України, що призведе до вдосконалення системи фінансування соціального забезпечення  населення та його соціального захисту, шляхом підвищення розмірів пенсійних виплат, створення робочих місць та забезпечення зайнятості населення, покращення якості доріг в країні. Ланцюговим ефектом стануть додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів за рахунок будівництва та утримання платних доріг та сприяння розвитку інвестиційного клімату.

 

The article presents the results of research concerning separation of basic problems of social security and financing in terms of political, social and economic instability. Based on the author formed fundamental proposals that will ensure improvement of the system of financing social security institutions, which include social insurance funds and social security in general. The author proposed regulation directions supply with information of on compulsory state social insurance and investment component in the introduction of Pension Fund of Ukraine. This will improve the system of financing the social security of the population and its social protection through increased pension benefits, job creation and employment, improving the quality of roads in the country. Chain effect will be additional revenues to the budgets of all levels through the construction and maintenance of toll roads and promote investment climate.

 

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, механізм фінансування соціального забезпечення.

 

Key words: Social Security, toll roads, Social protection, financing social security.

 

 

Постановка проблеми.

Сучасні трансформаційні процеси у політичній сфері України вимагають пошуку науково-практичного обґрунтування напрямків виходу з соціально-економічної та фінансової кризи. Тому  важливим завдання фінансової науки є забезпечення цілісності соціально-економічної системи країни в умовах військової напруженості, фінансової та інфляційної кризи. Важливим є і те, що будь-які соціальні, економічні, політичні та фінансові явища в країні є мультиколінеарними, проте в умовах хаосу основними перспективами наукових досліджень стає пошук напрямів подолання цих деструктивних явищ та перехід до стабільного розвитку. Принциповою позицією вибору стратегії удосконалення фінансування соціального забезпечення є те, що всі процеси, механізми, закони і категорії у соціальному, економічному та фінансовому аспектах є взаємодоповнюючими. Проте, попри здійснення соціальних реформ, в Україні не забезпечено ефективного та стійкого підвищення добробуту населення, а отже – не досягнуто рівня соціальної держави. Тому, у теперішній ситуації,  актуальним питанням є трансформація системи соціального забезпечення населення, яке повинно ґрунтуватися на удосконаленні механізму фінансування конкретних заходів, що своєю чергою сприятиме розвитку економіки та піднесенню рівня життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми,що розглядається.

Науковим пошуком та обґрунтуванням напрямків вдосконалення  у системі соціального захисту населення займалися такі провідні вітчизняні та іноземні вчені, як Д.П. Богиня, Н.П. Борецька, І.Ф. Гнибіденко, В.Г. Єременко, Е.М. Лібанова, В.О. Мандибура, Б.О. Надточій, О.Ф. Новікова, В.Й. Топішко Н.В.. Шаварина, Ю.О. Шклярський, С.І. Юрій. Дослідженням проблематики фінансової сфери займалися В.Л. Андрущенко, О.Д. Василик, М.І. Карлін, В.М. Федосов та ін. Проте, ситуація, яка склалася на сьогоднішній день  через ряд об’єктивних та суб’єктивних причин у царині фінансування соціального забезпечення, вимагає пошуку та обґрунтування нових джерел фінансового забезпечення соціального захисту населення.

Цілі статті.

Основними цілями статті є комплексна оцінка теоретичних, методологічних, практичних аспектів фінансування соціального забезпечення населення України, виокремлення основних проблем у сфері фінансування соціального забезпечення та обґрунтування напрямів його удосконалення в умовах політичної, економічної та соціальної трансформації держави, що забезпечило б досягнення сталого економічного розвитку та підвищення якості життя.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Основою розвитку будь-якої держави є досягнення високих стандартів життя її населення. У сучасних дестабілізаційних політико-економічних умовах перед урядом України гостро постало питання пошуку додаткових джерел фінансування соціальної сфери та соціального забезпечення. Саме регулювання механізмів фінансування тих верств населення, які з тих чи інших причин є непрацюючими  вимагають удосконалення.

Існують різні підходи до аналізування понять «соціальне забезпечення» та «соціальний захист», адже досить часто ці поняття ототожнюються. Так у Брюсселі у 1998 році на Європейському форумі було внесено зміни щодо уточнення цих понять і запропоновано розглядати соціальний захист, як систему забезпечення життєдіяльності населення, що охоплює охорону здоров‘я,  освіту, систему забезпечення потреб у житлі, регулювання ринку праці, надання соціальних послуг[1, с. 289-291].

Шаварина М.П. та Шаманська Н.В. [2, с. 36-38], поділяють соціальний захист за джерелами фінансування  на: соціальне забезпечення (кошти державного, місцевого бюджету) та соціальне страхування (кошти державних позабюджетних фондів). Проте, соціальне забезпечення, своєю чергою, є складовою соціального захисту населення, основною метою якого є забезпечення громадян за несприятливих життєвих обставин. Тому, враховуючи сутність цих понять, не слід диференціювати категорії «соціальне забезпечення» та «соціальне страхування», а вважати соціальне страхування складовою соціального забезпечення.

Таким чином, основними джерелами фінансування соціального забезпечення в Україні є  бюджети, які формуються за рахунок податкових надходжень і позабюджетні фонди, на формування яких використовують страхові механізми[3, с.42-46].

Серед основних проблем бюджетного фінансування слід виокремлення низьку частку врахування регіональних особливостей, а також низький рівень використання при плануванні витрат програмно-цільового методу та принципів адресності, що призводить до нераціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів.

Що стосується позабюджетних фондів, то враховуючи диференціацію соціальних ризиків в Україні, вони представляють чотири види соціальних ризиків і є по своїй суті страховиками. До них належать: Пенсійний фонд України (ПФУ); Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Формування коштів цих фондів відбувається за рахунок єдиного соціального внеску, що сплачують роботодавці від фонду оплати праці, а також працівники [5]. Основними складовими для розрахунку виплати того чи іншого виду допомоги за рахунок коштів цих фондів при настанні страхового випадку є наявний страховий стаж і середньомісячна заробітна плата застрахованої особи. Отже, при побудові системи загальнообов‘язкового державного соціального страхування (ЗДСС) було використано одну з страхових теорій – теорія страхового фонду, представники якої (Степанов І.І., Воблий В.К, Граве К.А. [6]) передбачали необхідність у формуванні фондів невизначеною кількістю осіб. Проте, враховуючи чотири види ЗДСС, слід зазначити і їхню відмінність відповідно до класифікації видів страхування за сферами діяльності, тобто на страхування життя та загальне (ризикове) страхування. Беручи до уваги такий розподіл видів страхування, то саме загальнообов‘язкове державне  пенсійне страхування відноситься до одного з видів довготермінового страхування життя, а страховики, які провадять свою діяльність зі страхування життя мають провадити інвестиційну діяльність з метою виконання своїх зобов‘язань у майбутньому. Але, попри персоніфікацію даних застрахованих осіб та прив‘язки до особистих страхових здобутків, Пенсійний фонд України великою мірою спирається на принципи солідарного рівня пенсійної системи, що за своєю суттю схожа на фінансову піраміду. Тому гостро постає необхідність запровадження основних постулатів другого рівня пенсійної системи. Проте, сучасний стан фінансово-економічної системи та соціального середовища не дають змогу збільшити навантаження на доходи громадян і роботодавців, адже,  відповідно до концепції теорії Лаффера, такий стан речей може призвести до зворотного ефекту – розвитку тінізації та корупції в країні. Таким чином, слід запровадити інший механізм збільшення надходжень до Пенсійного фонду України.

З метою покращення системи фінансування Пенсійного фонду України є необхідним саме використання принципів, які бралися до уваги для побудови другого рівня пенсійної системи. Зокрема, постановити переведення частини коштів Пенсійного фонду України  до відокремленої аутсорсингової компанії з управління активами фонду. Саме такі кошти є досить потужним джерелом внутрішніх інвестицій і можуть забезпечити у подальшому не лише покращення фінансування ПФУ, але й відновлення економіки. Проте основою для впровадження інвестиційної складової у ПФУ має стати інформаційна прозорість, раціоналізм при побудові інвестиційної політики фонду та законодавче забезпечення, яке би повною мірою забезпечило б юридичні механізми для такої діяльності ПФУ, а також жорстку відповідальність осіб, залучених до цього процесу. Важливим аспектом є і те, що збільшення ставок єдиного соціального внеску, а також і ставок збору до ПФУ є  на сьогодні не допустимими. У таблиці 1 представлено  перелік платників пенсійного збору з окремих видів господарських операцій, об’єкти оподаткування та ставки збору, які діють з 1 січня 2015 року [7].

 

Таблиця 1.

Перелік платників пенсійного збору з окремих видів господарських операцій, об’єкти оподаткування та ставки збору

Назва збору

Платник

Об‘єкт оподаткування

Ставка збору

з операцій купівлі іноземної валюти в готівковій формі

фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі (крім фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі інвалюти для погашення кредитів).

сума операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

% від об'єкта оподаткування.

при здійсненні казенними підприємствами пробірного контролю клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

фізичні особи та суб'єкти господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контроль

вартість основного дорогоцінного металу.

10 % від об'єкта оподаткування

при набутті права власності на легкові автомобілі

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні шляхом:   купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій ; міни; дарування ;успадкування 

вартість легкового автомобіля. (ВЛА)

3%- якщо ВЛА 165 розмірів прожиткового мінімуму (ПМ);

4%- якщо ВЛА 165, але не перевищує 290 розмірів ПМ;

5%- якщо ВЛА 290 розмірів ПМ.

 З купівлі-продажу нерухомого майна

підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно

вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна

1% від об’єкта оподаткування

з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку

підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв’язку, а також оператори цього зв’язку, які надають свої послуги безоплатно.

Вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв’язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає.

7,5% від об’єкта оподаткування

 

 Отже, для формування бюджету Пенсійного фонду України було вже збільшено ставку різних видів зборів, тому їхнє додаткове підвищення є недоцільним.

Проте, основною проблемою у діяльності будь-яких фондів соціального страхування у тому числі і Пенсійного фонду України є недосконала інформаційна політика, особливо, що стосується джерел формування і видатків бюджетів фондів.

Враховуючи стан інформаційної політики у сфері загальнообов‘язкового соціального страхування, слід виокремити такі проблеми: відсутність чітко-сформованої методики щодо структури, обсягу, вчасності інформування фізичних і юридичних осіб на офіційних веб-сайтах про здійснення діяльності структурних підрозділів фондів соціального страхування; низька поінформованість громадян про види соціальних послуг і допомог та можливостей щодо їх отримання; важкодоступність інформації у сфері соціального забезпечення для фізичних осіб.

Саме при застосуванні інвестиційної складової у діяльність ПФУ інформаційну політику має розробляти і забезпечувати окремий відділ – відділ інформаційної безпеки, діяльність якого базуватиметься на наступних принципах: регулярності, оперативність, доступності, достовірності, повноти, збалансованості, рівноправності, захисту інформаційних ресурсів, а також  правил та порядку надання інформації вкладникам, учасникам та іншим зацікавленим особам. Крім того, в ній потрібно відображати специфіку роботи з інформацією, що становить конфіденційні відомості фонду [8, с. 191].

Одним з шляхів розв‘язання проблеми щодо напрямків інвестування коштів є вкладення цих коштів у стратегічні об‘єкти, серед яких побудова доріг, що використовуватимуться на основі платності. Таке вкладення коштів забезпечить вирішення багатьох соціально-економічних проблем, зокрема: підвищення пенсій за рахунок додаткового інвестиційного доходу; покращення фінансування побудови і утримання доріг; забезпечення додаткового джерела доходу до різних рівнів бюджетів внаслідок отримання плати за дороги; створення додаткових робочих місць та сприяння зайнятості населення, що своєю чергою забезпечить стабільне надходження до фондів соціального страхування. Переваги застосування інвестиційної складової у ПФУ представлено на рис. 1.

 

Рис. 1. Переваги застосування інвестиційної складової Пенсійним фондом України

 

Отже, надання можливості здійснювати Пенсійним фондом України інвестиційної діяльності у стратегічно важливі напрямки дозволить розширити не лише фінансові можливості самого ПФУ, але й  вдосканалить цілу систему соціального забезпечення, оскільки, в такий спосіб спричиниться «ланцюговий ефект»: зі збільшенням розмірів пенсійних виплат знівелюється потреба у праці при настанні пенсійних умов, і, як наслідок, звільняться робочі місця для більш молодшого покоління. З іншого боку, процес інвестування коштів ПФУ вимагає створення додаткових робочих місць для висококваліфікоаних працівників: актуарів, фінансових аналітиків, а також ІТ-спеціалістів – для забепечення дієвості інформаційної політики. Таким чином, зменшиться навантаження на бюджет Фонду соціального страхування на випадок безробіття, дохідна частина всіх фондів соціального страхування забезпечуватимться більшими обсянами страхових внесків у вигляді єдного соціального внеску.

Висновки і перспективи подальших розвідок.

Фінансування соціального забезпечення через регулювання діяльності Пенсійного фонду України дозволить досягнути стабілізації у періоди трансформаційних процесів у політичній, економічній і соціальній сфері. Враховуючи  взаємопов‘язаність соціальної сфери з політичною і економічною, на сьогодні слід звернути увагу на використання елементів другого рівня пенсійної системи, тобто використання інвестиційної складової у діяльність ПФУ. Проте, для досягнення цієї мети необхідно вдосконалити систему інформаційної політики щодо основних складових системи соціального забезпечення; врегулювати та систематизувати нормативно-правове забезпечення щодо побудови інформативної та інвестиційної політики ПФУ; розробити і обґрунтувати інвестиційну політику ПФУ . Перспективами подальших наукових пошуків є дослідження і обґрунтування більшої кількості напрямків інвестування коштів Пенсійного фонду України, а також удосконалення механізмів фінансування соціального забезпечення загалом.

 

Список використаних джерел:

1. Топішко Н.П. Теоретичні засади соціального захисту населення / Н.П. Топішко // Наукові записки. Серія “Економіка”. – 2010. – Вип. 15. – С. 288-296.

2. Шаварина М. Соціальний захист населення: реалії та перспективи / М. Шаварина, Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2009. – № 4 (21). – С. 34-43.

3. Боярчук Т. В. Напрями удосконалення системи соціального захисту економічно активних верств населення в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Т. 2. Економічні науки. – 2004. – № 3. – С. 42 – 46.

4. Боков О. Нормативно-правові засади розвитку системи соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / О. Боков // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2009. – № 1 (1). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-01/Bokov.pdf.

5. Бортнік С. Запровадження в Україні єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] / С. Бортнік // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 1 (4). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2011_1/p4_34.html.

6. Пацурія Н. Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій [Електронний ресурс] / Н. Пацурія // Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка.- 2011(87). - Режим доступу до журн.: http://papers.univ.kiev.ua/jurydychni_nauky/articles/The_genesis_of_the_concepts_regarding_of_the_essence_of_insurance_17567.pdf

7. Про зміни в Законі України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне ” N 400/97-ВР від 26.06.1997 р. щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій [Електронний ресурс] / Головне управління ПФУ у Кіровоградській області  – Режим доступу: http://pfu.infocom.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3350:-n-40097-26061997-&catid=41:2010-04-28-11-15-22&Itemid=2

8. Гринчишин І. Інформаційне забезпечення процесу трансформації ресурсів недержавних пенсійних фондів в інвестиції регіону / І. Гринчишин, О. Білик // Актуальні проблеми економіки. – 2013.-№11(149).- С.189-197

 

References.

1. Topishko N.P. (2010),  “ The theoretical basis of social protection”, Naukovi zapysky. Seriia “Ekonomika”, vol.15, pp. 288-296.

2. Shavaryna M. and Shamans'ka N. (2009), ”Social protection: realities and prospects”, Svit finansiv, vol. 4 , no.21, pp. 34-43.

3. Boiarchuk T. V. (2004), Areas of improvement of the social security system economically active population groups in Ukraine”, Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia  Ekonomichni nauky,  vol. 3 , no.2, pp. 42 – 46.

4. Bokov O. (2009),  “Legal principles of social insurance system in Ukraine”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, [Online],  vol. 1, no.1 , available at:: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-01/Bokov.pdf  (Accessed 3 Feb.2015).

5. Bortnik S. (2011),  The introduction of a single social Ukraine fee for obligatory state social insurance”,  Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, [Online],  vol.1, no.4, – available at:: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2011_1/p4_34.html  (Accessed 3 Feb.2015).

6. Patsuriia N. (2011), “ The genesis and nature of insurance: analysis of scientific concepts “ , Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im.. Tarasa Shevchenka, [Online], vol.87, available at: http://papers.univ.kiev.ua/jurydychni_nauky/articles/The_genesis_of_the_ concepts _regarding_of_the_essence_of_insurance_17567.pdf (Accessed 5 Feb.2015).

7. Headquater of Pension Fund of Ukraine in Kirovogradska oblast  (2015), “About changes in the Law of Ukraine "On fee on obligatory state pension" N 400/97-VR of 26.06.1997 p. regarding payment on obligatory state pension insurance with of certain types of business transactions”, available at: http://pfu.infocom.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3350:-n-40097-26061997-&catid=41:2010-04-28-11-15-22&Itemid=2(Accessed 5 Feb.2015).

8. Hrynchyshyn I.and Bilyk O. (2013), “ Information support of process of  resources transformation of private pension funds into investment of the region”, Aktual'ni problemy ekonomiky,  vol.11, no.149, pp.189-197

 

Стаття надійшла до редакції 07.02.2015 р.