EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 338.486.3

 

М. В. Босовська,

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

 

M. V. Bosovskaya,

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

 

CONCEPTUAL FRAMEWORKS OF ECONOMIC ENTITY CLUSTER DEVELOPMENT MANAGEMENT

 

У статті визначено необхідність розроблення концептуальних положень системи управління кластерними структурами як важливу передумову розвитку взаємовідносин між логістично та територіально пов’язаними суб’єктами економічної системи. Обґрунтовано необхідність поглиблення досліджень наукової проблеми розроблення концептуальних засад кластерного розвитку. На основі узагальнення наукових здобутків загальнотеоретичного та прикладного характеру викладено авторський підхід до розуміння сутнісно-змістовного наповнення концепції кластерного розвитку через визначення структурних елементів зазначеної концепції: мети, учасників, принципів, методологічного базису та інструментарію. Особливу увагу приділено формуванню принципів кластерного розвитку в контексті виокремлення блоку загальних принципів (кластерної взаємодії) та специфічних (внутрішньокластерного розвитку та управління клатерною системою). Розроблені концептуальні засади управління кластерним розвитком економічних суб’єктів дозволять в подальшому розробляти та формувати дієві механізми реалізації кластерних ініціатив в економіці. Подальші наукові розробки за даним напрямом мають бути спрямовані на поглиблення методології управління кластерними системами в туризмі.

 

The article determines the necessity of development of conceptual backgrounds of a cluster structure management system as an important pre-condition of the development of interrelations between adjacent and logistically-related economic entities. The necessity of extension of research regarding the declared scientific problem has been substantiated. Having summarized theoretical and applied scientific outcomes, the author has proposed the own approach to defining the sense and the content of the cluster development concept through the determination of structural elements of the mentioned concept, i.e. a purpose, members, principles, a methodological basis, and instruments. The special emphasis has been placed on the formation of cluster development principles in the context of the accentuation of a group of general and specific principles of the cluster interaction.

In the sequel the developed conceptual frameworks of economic entity cluster development management enables to develop and form efficient mechanisms of the application of cluster initiatives in the economy. Further scientific developments in this field should be aimed at the expansion of tourism cluster system management methodology.

 

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний механізм, кластер, туристичний кластер, кластерна модель, концепція кластеру, синергія.

 

Keywords: integration, integration mechanism, cluster, tourism cluster, cluster model, cluster concept, synergy.

 

 

Актуальність проблеми. Під впливом процесів розвитку економіки, підприємства туристичної галузі зазнають глибоких перманентних трансформаційних перетворень, які виступають передумовами та актуалізують необхідність розвитку туристичних кластерів:

- поглиблюється географічна та логістична пов’язаність суб’єктів туристичної діяльності в процесів виробництва та реалізації туристичного продукту: взаємозв’язки між набувають системного характеру, зростає обсяг міжнародного туристичного потоку в структурі туристського попиту; поглиблюється розподіл праці в туристичному секторі та споріднених сферах економічної діяльності; більш широко використовуються консолідовані ресурси та інформаційно-комунікаційні технології;

- виникає потреба акумулювання зовнішнього простору функціонування суб’єктів для реалізації спільних цілей: ресурсів, факторів, продуктів, умов для досягнення позитивних результатів господарювання та реалізації потенційних можливостей;

- зростає швидкість змін зовнішнього середовища, які супроводжуються турбулентністю, кризовими явищами та глобальними соціально-економічними викликами, що потребує гнучкості;

- посилюється конкуренція на ринку туристичних послуг, яка обумовлюється стійким зростанням кількості туристичних підприємств, перевищенням туристичної пропозиції над попитом, зниженням платоспроможності вітчизняних  споживачів;

- проявляється вплив регіональної диференціації через посилення нерівномірності розвитку дестинацій та регіонів, залежності географічних ринків від структурно-галузевих параметрів розвитку регіонів;

- відбувається активізація соціально-культурних зрушень (трансформація суспільних цінностей, потреб, мотивів; зростання трудової мобільності та соціальної відповідальності);

- зростає якісний потенціал трудових ресурсів (впровадження системи безперервного навчання, професійних стандартів; підвищення витрат на науково-дослідну роботу,  інновації, освіту );

- скорочуються життєві цикли послуг, продуктів,  підприємств (при насиченні ринку конкурентні переваги визначаються як результат швидкої реакції на зміни споживчих переваг);

- відбувається зростання вартості та дефіцит рекреаційних ресурсів (віддзеркалення обмеженості та невідтворення природного потенціалу);

- посилюється вимогливість споживачів (зростання та індивідуалізація потреб; швидка зміна споживчих переваг, посилення механізмів захисту інтересів споживачів)

- спостерігається чітка тенденція переходу підприємств від жорстких форм інтеграції (поглинання, злиття) до більш гнучких форм організації управління (партнерських).

Зазначені передумови визначають як перспективні напрями розвитку підприємств на основі кластерної співпраці, так і завдання щодо наукового обґрунтування механізмів управління зазначеними форматами інтеграційної взаємодії економічних суб’єктів. Відповідно актуалізується потреба теоретичного, методологічного та концептуального обґрунтування засад формування та розвитку туристичних кластерів, що обумовлює актуальність проблематики даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передумовами розроблення концептуальних засад кластерної взаємодії суб’єктів туристичної діяльності стало узагальнення теоретичного досвіду у сфері управління кластерним розвитком суб’єктів господарювання. Так, базові принципи кластерної концепції частково визначались у роботах А. Бранденбургера, Б. Нейлбаффа [1, с. 139], О. Похильченка [2] та Л. Родіонової [3] на основі моделей «3-К» «4-К» та «7-К». Зазначені науковці до основоположних принципів функціонування кластерів віднесли: концентрацію, комунікації, конкуренцію, координацію, кооперацію, кооперенцію та контрактацію. Методологічне обґрунтування кластерної взаємодії на основі моделі «5-С» (розробники А. Бондарев та Т. Ібрагімова) базується на основі використання таких механізмів співпраці учасників, як спеціалізація, співробітництво, субконтрактація, симбіоз та синергія [4, 5]. Базові передумови створення та життєдіяльності кластерів визначено Г. Гернесіені [6, с. 28] та М. Войнаренком [7] у концепціях «5-І» та «7-І», які зосередили увагу на таких умовах, як: ініціатива, інновація, інформація, інтеграція, інвестиції та інжиніринг. Зазначені підходи відображають лише окремі аспекти концептуальних засад управління кластерним формуванням (принципи створення, передумови розвитку, механізми реалізації взаємодії) та потребують узагальнення та доповнення.

Постановка завдання. На основі викладеного, завданнями дослідження є обґрунтування концептуальних теоретичних засад кластерного розвитку економічних суб’єктів, визначення мети, учасників, принципів, методологічного базису та інструментарію зазначеної концепції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Авторську інтерпретацію концептуальних засад щодо формування, функціонування та розвитку туристичних кластерів як об’єднання на добровільних засадах зацікавлених в спільній діяльності суб’єктів туристичної діяльності на основі стратегічного партнерства, схематично представлено на рис.1.

Запровадження зазначеної моделі розвитку туристичного бізнесу  забезпечує стійкий та збалансований економічний розвиток регіону, оскільки  сприяє: збільшенню результативності діяльності підприємств-учасників за рахунок спільного доступу та розподілу ресурсів (трудових, матеріально-технічних, фінансових, природно-рекреаційних, інформаційних); зростанню темпів впровадження інновацій, напрями яких визначаються за рахунок дослідження ринку, здатності швидко та гнучко проводити зміни; стимулюванню створення нових підприємств, що посилює ринкові переваги кластера; співробітництву для формування конкурентних переваг споріднених та підтримуючих галузей.

 

Рис. 1. Концептуальні положення управління кластерним розвитком

Джерело: складено автором

 

Так, О. В. Мельник вважає, що кластерна модель організації діяльності підприємств може бути з'єднуючим елементом суміжних галузей та інституцій, які об'єднують свої зусилля для того, щоб отримати більший ефект порівняно з тим, який би вони отримали, функціонуючи окремо [8, с. 322], оскільки: створення кластера дозволить охопити важливі зв'язки між галузями, які його формуватимуть, робота кожного учасника кластера буде взаємодоповнюватись діями інших учасників; такі інтегровані територіально-галузеві об'єднання мають змогу краще поширювати технології та інформацію, сприяють узгодженості дій між споживачем та виробником туристичного продукту; за допомогою кластера можна підвищити продуктивність праці, скоротити витрати на маркетингові дослідження при визначенні напрямків та місць організації нових видів туризму, а також сприяти впровадженню інновацій; більшість учасників кластера як конкурують, так і кооперують між собою, у них є багато спільних інтересів та можливостей.

Отже, з позиції автора, стратегічною метою реалізації та формування кластерів є забезпечення ефективного розвитку та стратегічної співпраці суб’єктів господарювання в межах туристичної дестинації на основі створення  та реалізації унікального туристичного продукту. Цілями вважаємо кількісні та якісні параметри, що характеризують цільовий стан та перспективні стратегічні орієнтири підприємницької діяльності учасників кластера. При цьому об’єктом управління вважаємо підприємницьку активність учасників, а об’єктом – органи управління спільною діяльністю учасників – координаційний центр кластеру (рада), які на основі сукупності економічних, соціальних, адміністративних та психологічних методів та інструментарію за умов ресурсного забезпечення та шляхом реалізації управлінських функцій здійснюють вплив суб’єкта на об’єкт та сприяють досягненню цільових орієнтирів та мети.

Результатами консолідованої діяльності учасників туристичного кластеру в межах реалізації концепції кластерного розвитку є: створення унікального туристичного продукту, формування та ідентифікація конкурентних переваг регіону (сукупних) та учасників (індивідуальних), забезпечення стійкості розвитку та отримання синергетичного та мультиплікативного ефектів учасниками, зниження господарських ризиків, економія сукупних витрат, будівництво та відновлення регіональної інфраструктури, формування регіонального інформаційного реєстру туристичних маршрутів та об’єктів, створення єдиної інформаційної системи підтримки прийняття управлінських рішень, реалізація можливостей щодо формування позитивного туристичного іміджу регіону, активізація розвитку як підприємств, що беруть участь у формуванні та реалізації туристичного продукту (туристичні, готельні, розважальні, ресторані заклади), так і забезпечуючих та допоміжних секторів з урахуванням місцевих особливостей та регіональних стратегічних переваг, збереження та реконструкція пам’яток культури, підтримання бізнес-проектів з місцевих та державних бюджетів, міжнародних фондів.

Кластеризація економіки являє собою організаційно-економічний феномен галувево-просторового розвитку підприємництва та новою парадигмою взаємодії господарських суб’єктів, що базується на системі власних принципів. Проблемі визначення принципів кластерного розвитку присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, А. Гусаков до основних принципів об’єднання підприємств у кластери відносить: спільність інтересів, концентрацію, та взаємодію [9, с. 48]. М. Бранденбургер та Б Нейлбафф [1; с. 139] у межах розгортання концепції кластерного розвитку «3-К» запропонували базовими принципами кластероутворення вважати конкуренцію, кооперацію та кооперенцію. С. Соколенко [10], розвиваючи положення концепції «3-К», доповнив її принципи концентрацією, комунікаціями, координацією та контракцією. І. Хоменко зосередив увагу на процесі створення кластеру та визначені його у координатах принципів: ресурсної забезпеченості (законодавчого, ресурсно-інформаційного); державно-приватного партнерства (рівноправності, відповідальності, демократичності, селективності); системного підходу (синергії, самоорганізації, комунікативності); формування мети (адекватності; комплексності, самофінансування, прибутковості); організаційного впорядкування (колективного прийняття рішень, легітимності дій, безперервності та гнучкості) [11; с. 349]. За нашим міркуванням, панорама представлених досліджень, не відбиває у повній мірі методологічні засади пізнання кластерного розвитку суб’єктів господарювання, так як має фрагментарний характер та обмежену аргументацію, визначається відсутністю широковживаності, однозначності в принципах та їх тлумаченнях. З огляду на вищевикладене, доцільним і плідним видається синтез та поглиблення указаних комплементарних підходів, реалізовані з урахуванням загальних особливостей і закономірностей кластерної взаємодії та управління кластерними формуваннями (внутрішньокластерним розвитком). До загальних принципів внутрішньокластерної взаємодії вважаємо за доцільне віднести: взаємодію та кооперацію учасників (публічний сектор, сектор створення та реалізації туристичного продукту, забезпечуючий сектор, допоміжний сектор, споживач); добровільності участі (можливого вільного входження та виходу учасників); спільності інтересів (стратегічної узгодженості мотивів, цілей, завдань, механізмів функціонування учасників); вільного вибору форми участі; концентрації (розміщення та зосередження ресурсів, працівників, наукових здобутків, інформації); інформованості (створення єдиного інформаційного простору); формалізації (контракції, субконракції відносин); конкуренції (забезпечення умов для вільного виходу на ринок); кооперенції (поєднання кооперації з конкуренцією); стратегічної орієнтації (спрямованості на ефективний та перспективний розвиток); рівноправності та відповідальності (рівномірного розподілу прав та відповідальності учасників); локалізованості (взаємодії в межах обумовленої території); визначеності (чіткого формування до вимог та параметрів діяльності); стійкої взаємодії (можливості витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища у напрямі досягнення цільових настанов).

Управління кластером (внутрішньокластерний розвиток) рекомендуємо визначати через призму таких принципів: цільової орієнтації (пов’язана зі створенням умов для відтворення, розвитку і підвищення конкурентоспроможності кластера); системності (поєднання в єдине ціле учасників, оптимізація їх складу, структури та забезпечення функціонування на основі системно-функціонального підходу); пропорційності; збалансованості; цілісності (єдності цілей, завдань учасників); адаптивності (оперативного реагування на виклики зовнішнього середовища); результативності (орієнтація на поточні та перспективні потреби учасників); функціональності (раціонального поєднання «контрольваних» та «вільних» функцій учасників, їх розподіл між окремими ланками управління); гласності та прозорості управління (доступності інформаційно-комунікаційних каналів, визначеності параметрів діяльності, наявності спільного інформаційного простору); комунікативності (вільного інформаційного обміну між учасниками на сонові консолідованої мультиагентної системи та інформаційних технологій); ресурсної забезпеченості (комбінування взаємодоповнюючих елементів функціональних потенціалів і ресурсів, створення компетностей кластеру); справедливого та пропорційного розподілу функцій, ресурсів та результатів (розподіл вигод, витрат та ризиків пропорційно внеску учасника); корпоративності (вироблення єдиної корпоративної стратегії розвитку; формування корпоративної культури, створення унікального бренда, правил поведінки та ін); узгодженості (цільові орієнтири та дії учасників мають не суперечити та узгоджуватись із загальною стратегією розвитку кластерної системи); координації (наявність координуючого центру для здійснення стратегічних управлінських функцій); погодженості розвитку (сприйняття стратегічних орієнтирів всіма учасниками); адекватності (відповідності можливостей та цілей); превентивності (передбачення та недопущення кризових станів, конфліктів, управління опортуністичною поведінкою); дестинаційної спрямованості (територільної) обумовленості (врахування специфіки регіонального розвитку, особливостей ресурсного потенціалу туристичної дестинації); мультиплікативності (забезпечення додаткових позитивних ефектів для учасників інших сфер та видів діяльності, регіону та національної економіки); ресурсозбереження (економія ресурсного потенціалу, охорона навколишнього середовища); комплексності (утворення сукупності взаємозалежних підсистем, функцій, процесів, об'єднаних спільними цільовими орієнтирами); прибутковості та самофінансування (необхідною умовою кластерного розвитку має бути отримання прибутку всіма комерційними учасниками); науковості (визнання науки та освіти домінантою кластерного формування); рівноваги (можливість підтримання статичного стану кластеру, урівноважування та збалансування його стану); гнучкості (здатності  реагувати на зовнішні чинники, уникаючи повної структурної перебудови або руйнування кластера); селективності (врахування регіональної специфіки активності учасників і базується на передбачені ризиків, притаманних саме цьому регіону); оптимізації (дозволяє трансформувати кластер для підвищення його ефективності, отримати максимальні результати діяльності при заданих умовах та обмежених ресурсних можливостях); неперервності функціонування (життєвий цикл кластеру визначається переходом від одного стану до іншого в напрямі розвитку; синергізму (загальний результат діяльності кластера перевищує суму вигод, отриманих учасниками за відсутності взаємодії); стратегічної співпраці (консолідації зусиль, ресурсів для отримання позитивного ефекту); самоорганізації (забезпечення підтримки необхідних умов функціонування об’єкту та кластеру : обмін необхідними ресурсами між всіма елементами кластеру та із зовнішнім середовищем); саморегуляції (корегування діяльності в залежності від змін, що враховує система управління кластеру: швидкість реакції об’єкту на зміну внутрішнього середовища); саморозвиток (прагнення  до зміни для забезпечення тривалого функціонування та розвитку в кластер ній системі); принцип зворотного зв’язку (реакція кожного об’єкту кластеру на зовнішні та внутрішні впливи, за якої об’єкт здійснює вплив на інші об’єкти та на зовнішнє середовище); ефективності управління (досягнення максимального економічного результату (прибутку, наявності належної матеріальної бази, формування кваліфікованого персоналу) з мінімальними витратами; результативності (досягнення цілей всіма зацікавленими сторонами); превентивного реагування (забезпечує швидку та випереджуючу реакцію на внутрішні та зовнішні впливи ).

Засобами досягнення зазначених принципів на основі реалізації концепції кластерного розвитку мають стати:

- спеціалізація (на створені і реалізації туристичного продукту з використанням стратегічних перевагу часників та зовнішніх  можливостей);

- концентрація ресурсів та знань в межах кластеру, створення консолідованих ключових компетентностей учасників;

- довготривале соціально-економічне співробітництво та спільне використання ресурсного потенціалу регіону, туристичної дестинації;

- контракція та субконтракція (взаємодія на основі угод та контрактів різних за розмірами підприємств та організацій);

- державна підтримка кластерів на основі сприяння реалізації програм публічно-приватного партнерства;

- конвергенція учасників, зближення їх цілей, бізнес-процесів;

- формування системи та механізмів управління кластерами; пропорційний розподіл ризиків та вигод;

- управління розвитком відносин учасників та здійснення організаційних змін (трансформація).

Методологічним базисом управління кластерним розвитком має бути континуум загально методологічних та спеціалізованих методів, механізмів та методик, в межах яких здійснюється:

- стратегічна діагностику зовнішніх умов та факторів ведення бізнесу;

- -експрес-діагностика внутрішніх параметрів діяльності учасника;

- семантична та структурно-функціональна структуризація туристичного кластеру;

- визначення платформи та просторів кластерного розвитку;

- методологія кластерного розвитку бізнесу; визначення туристичної привабливості дестинації;

- алгоритм входження учасника до кластерної системи;

- визначення трендових моделей інтенсивності взаємодії учасників кластеру;

- оцінка ефективності кластерного розвитку.

Висновки. Реалізація розглянутих концептуальних засад кластерного розвитку стане теоретичною підґрунтям для впровадження кластерної концепції в туризмі та надасть практичні можливості для активізації розвитку кластерних систем в Україні, що сприятиме підвищенню якості кінцевого туристичного продукту. Очевидно, що розуміння концептуальних  засад кластерної взаємодії дозволить у подальшому розробляти формувати дієві механізми реалізації кластерних ініціатив в економіці. Подальші дослідження в задекларованому напрямі мають бути спрямовані на поглиблення методології управління кластерними системами в туризмі.

 

Література:

1. Brandenburger А.М. Co-Opetition. [Теxt] /Adam M. Brandenburger, Barry J. Nalebuff New York: Doubleday Publishing. 1996. 304 p.

2. Похильченко О.А. Засади взаємовідносин у структурі кластера [Текст] / О.А. Похильченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – 2010. – № 669. – С.108–113.

3.Родионова Л.Н. Кластеры как форма интеграции инвестиционных ресурсов [Текст] / Л.Н. Родионова, Р.Ф. Хайруллин // Журнал “Нефтегазовое дело”.– 2006. – № 3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ogbus.ru.

4. Бондарев А. Умный город [Текст] / А. Бондарев // Корреспондент. – 2011. – № 42(479). – С. 52-54.

5. Ібрагімхалілова Т.В. Концептуальні підходи щодо визначення факторів та умов формування та функціонування кластерних утворень [Текст] / Т.В. Ібрагімхалілова // Логістика: теорія і практика: науковий журнал Луцького національного університета. – Луцьк, 2012. – №1(2). – С.53-56.

6. Hernesnieni H. Advantage Finland: The future of Finnish industries [Теxt] / H. Hernesnieni, M. Lammi, P. Yia-Antilla. – Helsinki: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy,Taloustieto Oy, 1995.

7. Войнаренко М. П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине [Текст] / М. П. Войнаренко // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 4(14). – С. 68–82.

8. Мельник О. В. Конкурентоспроможність туристичної галузі як чинник формування туристичної привабливості території [Текст] / О. В. Мельник // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" № 499 «Логістика». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – С. 321-325.

9. Гусаков А. Кластеры предприятий как средство повышения конкурентоспособности региональной экономики [Текст] / А. Гусаков // Менеджмент сегодня. – 2004. – № 2. – С. 46–51.

10. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці [Текст]: монографія / С.І. Соколенко. – К.: Логос, – 2004. – 848 с.

11.Хоменко І. О. Формування та розвиток транспортних кластерів: теорія і практика [Текст]: монографія / І. О. Хоменко. – Чернігів: Чернігів. держ. ін.-т права, соц. технологій та праці, 2011. – 203 с.

 

References:

1. Brandenburger, А.М. and Nalebuff, B. J. (1996), Co-Opetition, Doubleday Publishing, New York, USA.

2. Pokhyl'chenko, O.A. (2010),The principles of the relationships in the structure of the cluster, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», Series «Logistics», vol. 669, pp. 108–113.

3. Rodionova, L.N. (2006),Clusters as a form of integration of investment resources, Journal «Neftegazovoe delo», [Online], vol. 3, available at: http://www.ogbus.ru (Accessed 27 Nov 2014).

4. Bondarev, A. (2011), Smart City, Korrespondent, vol. 42, no 479, pp. 52–54.

5. Ibrahimkhalilova, T.V. (2012), “Conceptual approaches to determine the factors and conditions of formation and functioning of cluster formations, Research Journal Lutsk National University «Lohistyka: teoriia i praktyka», vol. 1, no 2, pp. 53–56.

6. Hernesnieni, H., Lammi, M. and Yia-Antilla, P. (1995), Advantage Finland: The future of Finnish industries, ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy, Taloustieto Oy, Helsinki, Finland.

7. Vojnarenko, M. P. (2007), Сluster model combining enterprises in Ukraine, Еkonomicheskoe vozrozhdenie Rossii, vol. 4, no 14, pp. 68–82.

8. Mel'nyk, O.V. (2004), Сompetitiveness of the tourism industry as a factor in the formation of tourist attractiveness”, Bulletin of the Lviv National University «L'vivs'ka politekhnika», vol. 499"Logistics", pp. 321-325.

9. Husakov, A. (2004), “Clusters of enterprises as a means of improving the competitiveness of the regional economy”, Menedzhment sehodnia, vol. 2, pp. 46–51.

10. Sokolenko, S.I. (2004), Klastery v hlobal'nij ekonomitsi [Clusters in a Global Economy], Lohos, Kiev, Ukraine.

11.Khomenko, I. O. (2011), Formuvannia ta rozvytok transportnykh klasteriv: teoriia [Formation and development of transport clusters: theory and practice], Chernihiv State Institute of Law, Social Technologies and Labor, Chernigov, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 10.02.2015 р.