EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 656.8:336(477)

 

Л. В. Галан,

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проектами та системного аналізу,

Одеська національна академія імені О.С. Попова, м. Одеса

А. Ю. Щуровська,

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проектами та системного аналізу,

Одеська національна академія імені О.С. Попова, м. Одеса

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

 

L. V. Galan,

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects,

Odesa national academy of the name of O.S. Popov, Odesa

A. Yu. Shchurovska,

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects,

Odesa national academy of the name of O.S. Popov, Odesa

 

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF FINANCIAL SERVICES ARE IN THE SPHERE OF POSTAL CONNECTION OF UKRAINE

 

В статті розглянуті види фінансових послуг, які характерні для сфери поштового зв’язку України. Акцентовано увагу на сучасний стан діяльності сфери поштового зв’язку на сам перед відносно структури доходів від реалізації послуг та питома вага доходів від надання фінансових послуг в загальних доходах УДППЗ «Укрпошта». Проведено SWOT-аналіз розвитку фінансових послуг для поштової сфери України. Визначено етапи щодо удосконалення впровадження фінансових послуг – як важливий напрямок підвищення ефективності діяльності сфери поштового зв’язку; удосконалення технології надання фінансових послуг в сфері поштового зв'язку; розроблення і впровадження нових фінансових послуг та їх вплив на підвищення ефективності діяльності сфери поштового зв'язку; визначення особливостей та перспектив діяльності сфери поштового зв'язку.

 

In the article the considered types of financial services, what characteristic for the sphere of postal connection of Ukraine. Attention is accented on the modern state of activity of sphere of postal connection on before in relation to the structure of earnings from realization of services and specific gravity of profits from the grant of financial services in total revenues of UDPPZ «Ukrposhta». The SWOT-аналіз of development of financial services is conducted for the postal sphere of Ukraine. Certainly the stages in relation to the improvement of introduction of financial services - as important direction of increase of efficiency of activity of sphere of postal connection; an improvement of technology of grant of financial services is in the sphere of postal connection; development and introductions of new financial services and their influence is on the increase of efficiency of activity of sphere of postal connection; determination of features of activity of sphere of postal connection.

 

Ключові слова: Фінансовий стан, фінансові послуги, економічний розвиток, нові послуги, ефективність послуг, сфера надання послуг,нові фінансові послуги, конкурентоспроможність послуги.

 

Keywords:  Financial state, financial services, economic development, new services, efficiency of services, sphere of grant of services, new financial services, competitiveness of favour.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Державна сфера поштового зв′язку УДППЗ «Укрпошта» постійно працює в напрямі розширення сфери надання послуг, з метою підвищення ефективності своєї роботи та задоволення попиту споживачів. На ринку поштових послуг УДППЗ «Укрпошта» займає суттєві позиції та має необмежені можливості та перспективи, що дозволять збільшити обсяги надання послуг та власні доходи.

З метою підвищення ефективності діяльності Української пошти в ринкових умовах широко впроваджуються в її діяльності фінансові послуги, такі як: приймання різних видів платежів, оформлення кредитів банків та приймання платежів на їх погашення, реалізація електронних ваучерів попередньої оплати за послуги зв’язку, доступу до інтернету, продаж електронних квитків тощо [5, с. 24-25]. Впровадження у виробничу діяльність нових фінансових послуг створює необхідні умови для перетворення оператора поштового зв'язку в міцну, орієнтовану на клієнта, конкурентноздатну компанію з сучасним менеджментом. Тому саме перспективи впровадження фінансових послуг в сфері поштового зв'язку являється достатньо актуальною темою в сучасних конкурентних умовах розвитку поштового ринку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для поштового зв'язку, що має насичений ринок традиційних послуг, достатньо стабільний характер технології пересилки поштових відправлень і виконує соціальну місію по наданню доступних для всіх споживачів послуг, функціонування в ринкових умовах передбачає необхідність підвищення якості послуг та запровадження нових послуг.

Цією проблемою займалося багато вчених: Н.О. Князєва, С.Б. Горелкіна, В.П. Іванов, Л.В. Кузнецова [5], В.Г. Буряк, В.М. Орлов, Н.П. Спільна [3], Є.А Бобров [1], А.К. Голубєв, О.А. Князєва [2] та. ін. Проте, слід зазначити, що впровадження фінансових послуг в сфері поштового зв’язку та встановлення перспектив розвитку сфери поштових послуг України є не повністю вивченими, тому потребують подальшого дослідження та вивчення.

Формулювання цілей статті. Ціль статті полягає в удосконаленні та впровадженні фінансових послуг – як важливий напрямок підвищення ефективності діяльності сфери поштового зв’язку; удосконалення технології надання фінансових послуг в сфері поштового зв'язку; розроблення і впровадження нових фінансових послуг та їх вплив на підвищення ефективності діяльності поштової сфери України; визначення особливостей діяльності сфери поштового зв'язку; визначення етапів щодо перспектив подальшого розвитку сфери поштового зв’язку України.

Викладення основного матеріалу. В умовах, коли технічний розвиток і фінансово-економічна обізнаність населення досить високі, підвищуються вимоги і до асортименту та якості поштових послуг. Сьогодні кожен рахує свої кошти та час, тому швидке реагування на зростаючу потребу населення в тих чи інших фінансових послугах – це обов’язкове та першочергове завдання української пошти. Нині відділення поштового зв’язку пропонують споживачам надання в межах України таких сучасних послуг як пересилання термінових переказів, приймання поштових переказів через Інтернет, виплату переказів відправлених за міжнародними платіжними системами, приймання платежів та безліч інших [7].

Поштовий сектор України зазнає певних змін під впливом економічної і фінансової ситуації, як в державі так і у світі та характеризується зниженням обсягів письмової кореспонденції та розширенням поля діяльності у таких сегментах, як електронна торгівля, фінансові послуги та розвитку міжнародної логістики. В той же час, продовжується процес лібералізації ринку, що призводить до постійного збільшення кількості постачальників послуг поштового і кур’єрського зв’язку та обсягів наданих ними послуг. Послуги поштового зв’язку у 2013 році надавалися УДППЗ «Укрпошта» через мережу, яка складається з 14,7 тис. об’єктів. Загальна протяжність поштових маршрутів становить більше 356,0 тис. км. 88% жителів України мають доступ до відділень зв’язку, розташованих від них на відстані до 3 км, а 99% фізичних осіб отримують пошту за місцем проживання. Крім того, послуги поштового зв’язку надаються 32 операторами недержавної форми власності. Послуги поштового зв’язку спеціального призначення (фельд’єгерського і спеціального зв’язку) надають окремим категоріям користувачів Державна фельд’єгерська служба України та Державне підприємство спеціального зв’язку. Сталий розвиток галузі відображається зростанням у 2013 році доходів від надання послуг та відповідно до збільшення частки сектору по відношенню до телекомунікаційних послуг у сфері зв’язку. За 2013 рік доходи від надання послуг поштового зв’язку склали 3370,3 млн. грн., що на 2,9% більше за 2012 рік [8].

Основний дохід підприємство отримує від фінансових послуг (в середньому процент росту доходів від фінансових послуг становить – 95,6%).

Питома вага доходів від надання фінансових послуг в загальних доходах «Укрпошта» складає 47,5 %. Найбільшу питому вагу займають такі послуги, як виплата пенсії та грошової допомоги 33,8 %, пересилання поштових переказів 5,6 %, приймання платежів та торговельної виручки 6,4% (рис. 1, рис. 2) [7].

 

Рис. 1. Структура доходів по видах послуг за 2013 рік (без собівартості реалізованих товарів та іноземної валюти)

 

Рис. 2. Питома вага доходів від надання фінансових послуг в загальних доходах УДППЗ «Укрпошта»

 

Поштові фінансові служби на сьогодні є самими дохідними і у той же час самими чутливими до конкуренції серед асортименту послуг. Надання фінансових послуг звичайна практика для поштових операторів у всьому світі. Крім того, у багатьох країнах уряд усвідомив, що дані послуги являють собою відмінний спосіб розвитку фінансових мереж у сільських та інших районах з нерозвиненим сервісом, росту нагромадження національного капіталу та підтримки розвитку малого та середнього бізнесу. До того ж, по ступеню розвитку електронних комунікацій обсяг листів зменшується, і мережу потрібно завантажувати іншими послугами.

В умовах ринкової економіки головним завданням УДППЗ «Укрпошта» є забезпечення конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг. У зв'язку з цим фінансові послуги пошти повинні бути уніфікованими, простими і зрозумілими для потенційних клієнтів, зручними у використанні і надаватися в кожному відділенні поштового зв'язку [7]. Для того, щоб чітко розуміти, які на сьогоднішній день сфера поштового зв’язку України має недоліки, переваги, загрози та можливості, доцільно було б відобразити SWOT – аналіз поштової сфери діяльності.

Аналіз переваг, недоліків, можливостей і загроз (SWOT - аналіз) впровадження та розвитку надання фінансових послуг вітчизняними операторами поштового зв’язку, передусім національного оператора поштового зв’язку України – УДППЗ «Укрпошта» в умовах функціонування ринку фінансових послуг України, показав такі результати (табл. 1).

 

Таблиця 1.

SWOT-аналіз розвитку фінансових послуг для поштового оператора України

Види послуг

Переваги

Недоліки

Можливості

Загрози

Поштові перекази

Давній досвід надання, поштові тарифи нижче тарифів у конкурентів, зручне розміщення в місцях надання основних послуг

Недостатня комп’ютеризація, недостатня оснащеність технічними засобами для проведення електронних переказів

Підвищення швидкості переказів, диверсифікація послуг

Конкуренція з банківськими установами, міжнародними системами переказів

Зарплатні картки

Сумісність з основними послугами, довіра користувачів, робота у найвіддаленішим селищах

Недостатня оснащеність технічними засобами для надання послуги, нестача кваліфікованих спеціалістів, відсутність каналів зв'язку з електронними мережами банківських платежів

Розвиток технічної бази, комп'ютеризація, організація окремих робочих місць

Конкуренція з боку комерційних банків, нестача коштів для модернізації

Депозити

Значний попит, доступність для користувачів, довіра клієнтів, робота в селі

Нерозвиненість послуги, відсутність досвіду, нестача кваліфікованих спеціалістів, обмеження в нормативно-правовій базі

Співробітництво з банками, та іншими не поштовими фінансовими установами

Конкуренції з боку фінансових установ

Пенсійні рахунки

Довіра клієнтів, досвід надання послуги, робота у селі, стабільний попит

Недостатня комп’ютеризація, недостатня оснащеність технічними засобами для надання послуги

Активізація рекламної діяльності, доставка пенсій за місцем проживання

Зростання конкуренції

Споживчі кредити на придбання товарів тривалого користу-

вання

Значний попит, доступність для користувачів, довіра клієнтів, робота в селі

Слабка реклама і конкуренція з боку торгових підприємств, нестача кваліфікованих спеціалістів, обмеження в нормативно-правовій базі

Активізація рекламної діяльності, співпраця з фінансовими установами

Зовнішня конкуренція, можлива нестача коштів

Грошові перекази міжнародні

Прибутковість, довіра клієнтів, доступність для користувачів, досвід надання, поштові тарифи нижче тарифів у конкурентів

Низька швидкість, недостатня оснащеність технічними засобами для проведення електронних переказів, нестача кваліфікованих спеціалістів,

відсутність каналів зв'язку з електронними мережами грошових переказів

Розширення кількості додаткових послуг, рекламна діяльність

Значна конкуренція з боку міжнародних та національних фінансових установ

Пластикові картки міжнародних платіжних систем

Прибутковість, довіра клієнтів, робота в селі

Недостатня оснащеність технічними засобами для надання послуг, нестача кваліфікованих спеціалістів, відсутність каналів зв'язку з електронними мережами грошових переказів

Співпраця з фінансовими установами, рекламна діяльність

Значна конкуренція з боку фінансових установ

Депозитарні скриньки

Зручне розташування, гарантія схоронності

Недостатня оснащеність технічними засобами, потреба у додаткових площах для зберігання

Активізація рекламної діяльності, співпраця з фінансовими установами

Конкуренція з боку банківських установ

 

Інформація представлена в табл. 1, дає змогу чітко розуміти необхідні переходи діяльності сфери поштового зв’язку відносно переваг, недоліків, можливостей та загроз, але для доцільності дану інформацію необхідно узагальнити.

Переваги:

- наявність розвиненої мережі поштового зв’язку;

- робота в усіх регіонах України й у сільській місцевості, а, отже, легкий доступ для клієнтів;

- традиційна довіра більшої частини населення до поштового зв’язку;

- сумісність деяких процесів надання фінансових послуг з наданням основних послуг;

- наявність стабільного штатного складу, готового до сумісництва.

Недоліки:

- недостача корпоративної і ринкової орієнтації;

- обмежений доступ до фінансів і капіталу;

- низький технологічний рівень інформаційної і комунікаційної інфраструктури;

- нестача кваліфікованих у наданні фінансових послуг спеціалістів;

- відсутність каналів зв'язку з глобальними електронними мережами банківських платежів.

Можливості:

- модернізація і диверсифікованість переліку фінансових послуг;

- підвищення ефективності управління і комерційна орієнтація;

- налагодження партнерських відносин з не поштовими фінансовими установами і фінансовими мережами з метою формування широкого набору послуг.

Загроз варто очікувати від:

- обмеження в нормативно-правовій базі у відношенні проведення банківських операцій через поштові відділення;

- обмеження в нормативно-правовій базі у відношенні боротьби з відмиванням грошей і фінансових злочинів;

- конкуренції з боку фінансових установ;

- конкуренції з боку операторів поштового зв’язку;

- низької купівельної спроможності фізичних осіб;

- повільного розвитку приватного сектору в економіці, а відповідно невеликої частки приватного капіталу що акумулюється в банках.

Слід відзначити, що головна перевага надання фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта» є наявність розвинутої системи поштового зв’язку.

Важливою задачею поштової сфери є – створення власного банку пошти, робота над вдосконаленням програмного забезпечення, спрямованість на максимальне зменшення ручної праці при наданні фінансових послуг. Ідея полягає в тому щоб УДППЗ «Укрпошта» отримала банківську ліцензію, і тим самим могла відкривати свої власні рахунки. Тобто, щоб поштова адміністрація отримала право надавати банківські послуги населенню, а населенню надавати ці послуги потрібно, особливо сільським жителям. Саме тому у всьому світі поштові адміністрації мають банківські ліцензії або створюють поштові банки.

Першим кроком до створення банку пошти є внесення змін до чинного законодавства для отримання банківської ліцензії щоб відкрити власні клієнтські рахунки та платіжні картки з нарахуванням на них відсотків на залишок, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них через банківські установи та розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, що пришвидшить оборот коштів и дасть змогу клієнтам здійснювати різні операції без готівки, а також зекономить час, якого завжди не вистачає [4, 6].

На відміну від банків УДППЗ «Укрпошта» має найбільш розгалужену мережу в Україні, в її розпорядженні близько 13 тисяч відділень, що дасть можливість клієнтам скористатись послугами у будь якому місті. Також дана пропозиція є вигідною для підприємства тим, що держава одержить додаткові обігові кошти у обсязі передбачених залишків на рахунках поштових платіжних карток в розмірі 10% річного обороту, зростанням позитивного іміджу держави у сфері соціальної відповідальності, а також збереження понад 10 тисяч сільських відділень за рахунок повернення втрачених клієнтів та 100% покриття території України послугами національного оператора поштового зв’язку.

Ключовими чинниками успіху реалізації зазначеного сценарію є поетапне виконання наступних кроків:

- внесення змін до чинного законодавства, що забезпечить УДППЗ «Укрпошта» можливість відкривати та супроводжувати пенсійні та поштові рахунки, а також проводити емісію соціальних платіжних карток;

- розрахунок розміру відсоткової ставки, що нараховується на залишки коштів на поштових рахунках власників соціальних платіжних карток;

- розробка переліку категорій громадян, яким держава забезпечує обов’язкову доставку коштів безпосередньо додому (наприклад, пенсіонери, особи з обмеженими можливостями пересування і т.д.) та закріплення підприємством виняткового права на доставку пенсій та соціальних виплат зазначеним категоріям;

- законодавче врегулювання можливості обслуговування пенсіонерів тільки банками І групи (з розміром активів понад 15 млрд. грн. станом на 2012 рік).

Детальне вивченням поштової сфери, дає змогу чітко сформувати основні етапи щодо перспектив розвитку поштового ринку України, які сприятимуть підтримці стабільного економічного розвитку поштової діяльності України в майбутні перспективі:

• збільшення номенклатури й обсягів послуг, у тому числі міжнародної і внутрішньої прискореної пошти, і пересилання товарів поштою;

• удосконалення тарифної політики й економічного механізму перерозподілу доходів;

• активізація роботи маркетингових підрозділів з метою забезпечення професійного підходу до роботи з вивчення ринку поштових послуг, виявлення перспективних і конкурентоздатних напрямків;

• зміцнення фінансового фундаменту з метою виключення заборгованостей;

• створення автоматизованої інформаційно-технологічної мережі поштової сфери діяльності для надання поштових і банківських послуг;

• посилення ролі диспетчерської служби для жорсткості контролю за термінами проходження поштових відправлень;

• оптимізація транспортних маршрутів, удосконалювання технології обробки пошти з метою скорочення рівнобіжних перевезень і трудовитрат;

• посилення ролі науково-технічного прогресу в поштовій сфері діяльності шляхом реорганізації і зміцнення наукових підрозділів Української пошти;

• кардинальне відновлення всієї маркірованої продукції з метою поліпшення обслуговування населення і стрімкого підвищення прибутковості сфери поштової діяльності України.

Висновок. Якщо для подолання існуючих проблем розвитку поштового ринку в Україні не буде вжито необхідних заходів шляхом укріплення нормативно-правової бази та розвитку можливостей державного оператора, то найбільш вірогідно, що стан розвитку поштового сектору не тільки залишиться на теперішньому рівні, а навіть погіршиться.

Створення відповідної нормативної бази для надання поштово-банківських послуг відкриє перспективи для подальшого розвитку роздрібного напрямку банківського бізнесу не тільки в великих містах країни, а й поширить його на менш привабливі невеликі населені пункти та сільську місцевість завдяки розгалуженій мережі поштових відділень УДППЗ «Укрпошта». Це дасть змогу вдосконалити подальший економічно ефективний розвиток поштового ринку України.

Завдяки запропонованим етапам пошта України буде мати змогу досягти максимально позитивних результатів, які стосуються більш детальних маркетингових досліджень відносно розширення асортименту фінансових послуг, якісної роботи даної сфери діяльності, а також стабільного та ефективного розвитку в майбутні перспективі Української пошти.

 

Література.

 1. Бобров Є.А. Ролі та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринка // Фінанси України. - 2007. - № 4. – С. 96-100.

2. Голубев А.К. Современный рынок услуг почтовой связи: состояние, тенденции и перспективы развития: учеб. пособ. / А.К. Голубев, Е.А. Князева. – Одесса: ОНАС им. A.С. Попова, 2010. – 112 с.

3. Економіка поштового зв’язку / [Буряк В.Г., Захарченко Л.А., Орлов В.М.,Спільна Н.П. та ін.]. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2012. – 544 с.

4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» за станом на 20 липня 2005 р. // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 32 с. /м. Київ, 12 липня 2001 року, № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14

5. Маркетинг поштового зв′язку / [Князєва Н.О., Горелкіна С.Б., Іванов В.П., Кузнецова Л.В.]. – К.: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2003. – 264 с.

6. Офіційне Інтернет - представництво «Національний банк України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123135

7. Офіційний сайт УДППЗ «Укрпошта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrposhta.com

8. Річний звіт про роботу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/142/4422/ 1d8e4b19ebef49ac3f56eceb2579fa27.pdf

 

References.

1. Bobrov, Ye.A. (2007), “The role and place of the financial services in the financial markets”, Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 96100.

2. Golubev, A.K. and Knjazeva, E.A. (2010), Sovremennyj rynok uslug pochtovoj svjazi: sostojanie, tendencii i perspektivy razvitija [The modern market of postal services: status, trends and prospects], ONAS im. A.S. Popova, Odessa, Ukraine.

3. Buriak, V.H. Zakharchenko, L.A. Orlov, V.M. and Spyl'na, N.P. (2012), Ekonomika poshtovoho zv'iazku [Business mail services], ONAS im. O.S. Popova, Odesa, Ukraine.

4. Verkhovna Rada Ukrainy (2005), The Law of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Services”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14 (Accessed 20 July 2005).

5. Kniazieva, N.O. Horelkina, S.B. Ivanov, V.P. and Kuznetsova, L.V. (2003), Marketynh poshtovoho zviazku [Marketing postal service], TOV «Aspekt-Polihraf», Kyiv, Ukraine.

6. National Bank of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123135

7. Ukrainian State Enterprise Postal service “Ukrpochta”, available at: http://www.ukrposhta.com

8. The annual report of the National Commission for State Regulation of Communications and Information for 2013, available at: http://www.nkrzi.gov.ua/images/upload/142/4422/1d8e4b19ebef49ac3f56eceb2579fa27.pdf

 

Стаття надійшла до редакції 11.02.2015 р.