EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 330.131.5:636.5

 

Ю. Г. Власенко,

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Т. О. Власенко,

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕНСИВНОГО ПТАХІВНИЦТВА

 

Y. G. Vlasenko,

Ph.D., Аssociate Рrofessor of the department of  Economic theory,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

T. О. Vlasenko,

Graduate student of the National University ofLife and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

 

CURRENT STATUS AND ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISES INTENSIVE POULTRY

 

В статті досліджено організаційно-економічні засади виробництва продукції птахівництва, які  формуються системою внутрішніх та зовнішніх чинників. Для діагностики цих чинників використовують систему розроблених економічних показників. Оцінка і аналіз цих показників дозволяють визначити стан організаційно-економічного рівня виробництва продукції птахівництва.

Підвищення економічної ефективності підприємств інтенсивного птахівництва є однією із умов динамічного розвитку галузі. Особливо великого значення ця проблема набуває в Україні, де доцільність ефективного розвитку птахівництва зумовлена двома основними умовами. По-перше, птахівництво є скоростиглою галуззю, яка при раціональній організації може внести вагомий внесок у вирішення такої найважливішої соціально-економічної задачі як забезпечення продовольчої безпеки не лише регіону, а й країни в цілому. По-друге, в птахівництві виробничий процес відбувається в тісному взаємозв’язку з біологічними процесами росту і розвитку птиці.

 

The gates of the organizational and economic principles of poultry production systems which are formed by internal and external factors are investigated. Developed economic indicators are used   for diagnosing of these factors using the system. Evaluation and analysis of these parameters can determine the status of organizational and economic level of poultry production.

 The increasing of enterprises intensive poultry farming economic efficiency is one of the conditions for the dynamic development of the industry. This problem is the most important in Ukraine, where the feasibility of effective development of poultry is caused by two main conditions. First, the poultry industry is quick, that with the rational organization can make a significant contribution of the most important socio-economic problem solving  of country food security. Second, in poultry production process takes place in close relationship with the biological processes of growth and development of the poultry.

 

Ключові слова: продукція птахівництва, собівартість продукції, економічна ефективність,поголів’я птиці, прибуток.

 

Keywords: poultry, productioncosts, cost-effectiveness, poultry, profit.

 

 

Постановка проблеми. Скорочення виробництва та зниження купівельної платоспроможності населення України  призвело до того, що потреба людей у білках тваринного походження задовольняється недостатньо. Тому на нашу думку, саме птахопідприємства можуть в короткий термін задовольнити потребу людини у високобілкових продуктах харчування. Птахівництво – скоростигла галузь тваринництва, характеризується високою мобільністю в нестійких умовах ринку. Віддача корму в птахівництві значно вища, ніж у інших галузях тваринництва і, як результат – собівартість м’яса птиці найнижча, відповідно продукція птахівництва є доступною для споживачів з різним рівнем доходів.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідженням основних напрямів розвитку  галузі птахівництва займалися ряд вітчизняних вчених, серед яких: Н.О. Аверчева [1] досліджувала  підвищення економічної ефективності виробництва м’яса птиці на основі повноцінної годівлі, як зазначив В.П. Бородай[2], що галузь птахівництва потребує висококваліфікованих працівників, І.І. Івко[3] займався удосконаленням технологій виробництва продукції птахівництва, Б.А. Мельник[4] впровадженням ефективних ресурсозберігаючих технологій у промисловому птахівництві, що сприяє виробництву конкурентоспроможної продукції, Ф.О. Ярошенко[5] про підвищення ефективності галузі птахівництва на базі інновацій та багато інших науковців. Однак, окремі важливі аспекти ефективного розвитку галузі птахівництва ще й досі перебувають на стадії розробки та удосконалення.

Мета дослідження. Метою цієї статті є висвітлення результатів дослідження розвитку галузі птахівництва в підприємствах Черкаської області. Планується провести аналіз структурної динаміки поголів’я птиці, вплив факторів, які впливають на валове виробництво продукції птахівництва, дослідження впливу кормів на економічну ефективність підприємствата збільшення рівня прибутку за рахунок зменшення показника собівартості продукції.

Виклад основного матеріалу. Трансформація економічних відносин і форм власності вимагає нових інноваційних підходів в системі управління, комплексних змін високоефективного господарювання, запровадження нових технік і технологій не лише на рівні виробництва, а й на рівні ефективного менеджменту. В умовах інкрементальної концепції управління на особливу увагу заслуговують питання становлення ефективних механізмів управління виробничою, господарською, організаційною діяльністю сільськогосподарських підприємств, які б ефективно функціонуючи в економічному просторі виконували б свої основні функції – постачання на ринок продукції сільського господарства.

Структура зміни обсягів виробництва курятини у Черкаській області свідчить про наявність великих птахопідприємств із впровадженими у них інноваційними технологіями виробництва та інтенсифікації виробництва продукції птахівництва (рис.1). Таким чином, регіонами-лідерами із найбільшою питомою вагою виробництва курятини в структурі Черкаської області є Канівський та Черкаський райони.

 

Рисунок  1. Структурна динаміка поголів’я сільськогосподарської птиці у Черкаській області та в Україні, у 2006-2012 роках.

Власні розрахунки за даними Державного комітету статистики України [6]

 

Досліджуючи галузь птахівництва у Черкаській області слід зазначити, про суттєве збільшення показників виробництва валової продукції птахівництва.Організаційно-економічні засади виробництва продукції птахівництва формуються системою внутрішніх та зовнішніх чинників. Підприємство є відкритою економічною системою, яка не здатна функціонувати ізольовано та незалежно від умов зовнішнього та внутрішнього середовищ. Зовнішнє середовище визначається системою макроекономічних чинників, а внутрішнє – системою мікроекономічних. Для діагностики цих чинників використовують систему розроблених економічних показників. Оцінка і аналіз цих показників дозволяють визначити стан організаційно-економічного рівня виробництва продукції, зокрема випадку продукції птахівництва.

Досліджуючи прямі фактори впливу на виробництво продукції птахівництва в Черкаській області, нами сформовано таблицю показників ефективності функціонування підприємств, що займаються виробництвом продукції птахівництва. Виокремивши основні показники наочно можна лише проаналізувати чітку зміну в структурі їх кількості (із 23 у 2008 році до 19 у 2012 році), табл. 1. Проте, для виокремлення впливу і ступеню впливу цих показників на валове виробництво продукції та прибуток підприємств необхідно побудувати систему кореляційно-регресійного аналізу в результаті якого показник регресії R-квадрат та рівняння кореляції цих показників дасть нам змогу зробити висновки. Чисельні значення виходять зазвичай або в результаті експериментальних вимірювань, або за допомогою комп’ютерного моделювання.

 

Таблиця 1.

Динаміка показників ефективності виробництва птиці сільськогосподарськими підприємствами Черкаській області

Показники

Роки

2012/ 2008 у %

2008

2009

2010

2011

2012

Кількість підприємств

23

18

16

19

19

99,17

Валове виробництво продукції птахівництва,тис. ц

1470,9

1390,7

3310,4

3499,7

35873,4

75,61

Основні фонди, тис. грн.

2999

3838

3955

6959

8195

97,27

Виробнича собівартість, тис. грн.

920,7

1000,5

1276,6

1581,5

1733,3

98,12

Прибуток, збиток (-) від реалізації с.-г. продукції,тис. грн.

609,9

335,1

940,3

280,4

3452,1

94,34

Продуктивність праці,тис. грн.

4732,9

3128,9

10652,1

9003,2

127003,4

73,17

Капіталовіддача, грн.

2,41

2,89

3,51

9,95

11,40

95,27

Розраховано автором за даними Державного комітету статистики України [6]

 

Найбільш часто використовується спосіб побудови ліній тренду, що ілюструють систему залежностей за допомогою поліномів  ступенів n,   формула 1.

 

y = f (x) = a0 + a1x + a2x2 + a3x3 + .... + anxn

(1)

 

Результати проведених розрахунків за даними таблиці 1, наведено на рисунку 2.

 

Рисунок 2. Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу факторів на валове виробництво птиці у Черкаській області у 2012 році

Власні розрахунки за даними Державного комітету статистики України [6]

 

Таким чином можна стверджувати, що найбільш впливовим фактором на валове виробництво птиці у 2012 році були наявні основні фонди (R = 0,985) та показники собівартості виробленої продукції (R =0,923), а також напряму взаємопов’язаний із ними показник  капіталовіддачі R якого становив вплив на валове виробництво із ступенем 0,985. Що ж стосується показників прибутковості та продуктивності праці, то за даними розрахунків видно їх вплив є помірним і не суттєво впливає на показник валової продукції птахівництва. Це можна пояснити тим, що ефективність функціонування сучасних птахопідприємств багато в чому визначає наявність основних фондів, техніки і технологій, а також приміщень, комплексів та інноваційних підходів щодо економії та оптимізації виробничих ресурсів.

Саме економія виробничих ресурсів за умови технологічного оснащення дає можливість ефективного розвитку сучасних птахопідприємств. Виробництво продукції птахівництва, як галузь реалізується у більшості випадків за рахунок основних фондів, і навпаки за наявності великої кількості працівників та відсутності техніки буде функціонувати неефективно або збитково.

 

Таблиця 2.

Динаміка економічної ефективності виробництва яєць сільськогосподарськими підприємствами Черкаській область

Показники

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

Кількість підприємств

23

18

16

19

19

Валове виробництво продукції птахівництва тис. шт.

 

432,5

 

426,5

499,1

657,2

857,1

Основні фонди, тис. грн.

2999

3838

3955

4959

6195

Затрати праці,тис. люд.-год.

18,7

274,1

487,8

649,2

678,3

Прибуток, збиток (-) від реалізації с.-г. продукції, тис. грн.

137305

158421

216055

327369

536258

Продуктивність праці,тис. грн.

791,1

910,4

1217,9

1804,8

1829,8

Капіталовіддача, тис. грн.

1890

1880

1840

1800

1120

Власні розрахункиза даними Державного комітету статистики України[6]

 

Не слід забувати і про те, що птахопідприємства не функціонують окремо від економічної системи регіону і повинні мати у своєму арсеналі інструменти менеджменту щодо адаптації в умовах невизначеності та непередбачуваності зовнішніх змін.

Досліджуючи динаміку зміни основних показників ефективності функціонування птахопідприємств, що спеціалізуються на виробництві яєць (таблиця 2), нами розраховано їх варіацію з метою виявлення найбільш характерних змін розміру цих показників для птахопідприємств Черкаської області. Середньоквадратичне відхилення застосовується для характеристики ступеня коливання ознаки, табл. 3. Якщо необхідно порівняти дві сукупності за різними ознаками, то обчислюють показник варіації або коефіцієнт варіації. Коефіцієнт варіації дозволяє порівняти ступінь варіювання ознак у варіаційних рядах з різним рівнем середніх.

Після досліджень стохастичних зв’язків між основними показниками економічної ефективності виробництва птиці та продукції птахівництва (яєць) нами виокремлено пріоритетні чинники в розвитку виробництва продукції птахівництва Черкаської області.

 

Таблиця 3.

Розрахунок вхідних даних для обчислення показників варіації валового виробництва яєць у Черкаській області (за даними таблиці 2)

Показники

Відхилення від середнього Х

Х

2008

2009

2010

2011

2012

Валове виробництво продукції птахівництва, тис. шт

-142012,8

-148018,8

-75383,8

82754,2

282661,2

Основні фонди, тис. грн

-1390,1

-550,9

-433,9

569,8

1805,2

Затрати праці, люд.-год.

-402947,6

-147525,6

66181,4

227591,4

256700,4

Прибуток, збиток (-) від реалізації с.-г. продукції, тис. грн.

-137776,84

-116660,04

-59027,94

52287,96

261176,86

Продуктивність праці,тис. грн

-519757,71

-400406,82

-92811,32

493975,64

519000,21

Капіталовіддача, тис. грн

0,18

0,17

0,13

0,09

-0,59

 

Квадрат відхилень

Валове виробництво продукції птахівництва, тис. шт

20167635,3

21909565,1

5682717,3

6848257,6

79897353,9

Основні фонди, тис. грн

1932,5

303,5

188,3

324,7

3258,9

Затрати праці, тис.люд.-год.

8613941,1

21763,8

4379,9

51797,8

65895095,3

Прибуток, збиток (-) від реалізації с.-г. продукції, тис. грн.

18982457,6

13609564,9

3484297,7

2734030,8

68213352,2

Продуктивність праці, грн

2,70E+11

1,60E+11

1,62E+11

2,44E+11

2,69E+11

Капіталовіддача, тис. грн

0,03

0,03

0,02

0,008

0,34

Власні розрахунки

 

Взагалі коефіцієнт варіації є мірилом надійності середньої. Якщо коефіцієнт варіації V> 40%, то надійність середньої невелика. Достатнім є, якщо V <35%. Чим менше коефіцієнт варіації, тим надійніше середнє. Результати проведених розрахунків подано у таблиці 4. Випадкові величини є одним з параметрів розподілу ймовірностей – це середньоквадратичне відхилення від середнього значення. Інакше кажучи, це математичне сподівання піднесеного до другого степеня відхилення цієї змінної від її очікуваного значення .

 

Таблиця 4.

Показники варіації валового виробництва яєць у Черкаській області (2008-2012 рр.)

Показники

Дисперсія

Середнє квадратичне відхилення

Коефіцієнт варіації, %

Розмах варіації

Коефіцієнт осциляції, %

Валове виробництво продукції птахівництва, тис. шт.

26901,1

164015, 6

28,6

430680

75,0

Основні фонди, тис. грн.

1201600

1096

25,0

31954

72,8

Затрати праці,тис. люд.-год.

61240,7

247468,6

58,7

659648

156,4

Прибуток, збиток(-) від реалізації с.-г. продукції, тис. грн.

21404,7

146303,6

53,2

398953,7

145,0

Продуктивність праці тис., грн.

1,90

436,4

33,3

1038757,9

79,2

Капіталовіддача, тис. грн.

0,1

0,3

17,3

0,77

45,1

Власні розрахунки за даними Державного комітету статистики України[6]

 

Отже дисперсія є вимірюванням величини розпорошеності значень цієї змінної, беручи до уваги всі її значення і їхні ймовірності або ваги. За даними розрахунків видно, що типовим для Черкаської області є показник валового виробництва (V = 28,55 %), наявності основних фондів(V = 24,97 %) та капіталовіддачі (V = 17,27 %). Можна стверджувати, що зазначені показники майже не піддавались впливу ззовні. На противагу показникам прибутку від реалізації та показники затрат праці коливались в діапазоні (53-59 %) що свідчить про чутливість цих показників в умовах зовнішнього впливу.

Проведені розрахунки дають змогу виокремити показники економічної ефективності у дві групи. Перша група, це показники які формуються під впливом мікроекономічної системи факторів птахопідпрємств досліджуваного регіону. До них відносяться показники основних фондів, виробничої собівартості, капіталовіддачі. Цей факт підтверджується і показниками кореляційно-регресійного аналізу (0,985; 0,823; 0,985 відповідно) і показниками їх варіації, що коливаються в межах від 17 до 33 %. Що ж стосується другою групи показників економічної ефективності то вона більшою мірою формується під впливом макроекономічних факторів. Це показники прибутку /збитку птахопідпрємств та показник продуктивності праці. За результатами кореляційно-регресійного аналізу тіснота зв’язків із мікроекономічними факторами 0,44 (прибуток / збиток) та 0,58 (продуктивність праці), що свідчить про те що зв’язку майже не має, або він не істотний. Варіація цих показників в динаміці по роках 2008-2012 досить висока (53-58%), що свідчить про наявну залежність від впливу макроекономічних факторів галузі птахівництва.

 Основне виробництво племінної продукції зосереджено у СТОВ «ППЗ «Коробівський» Черкаської області. З усього господарства комплектуються батьківські стада ряду репродукторів, приватних та фермерських господарств, тут закуповують відрощений  племінний ремонтний молодняк качки або племінних добових каченят та інкубаційні яйця безпосередньо самі господарства або інкубаторні станції. Відомо, що ефективність використання батьківського стада качок залежить від якості продукції, що надходить із племінних господарств, від дотримання технологічної дисципліни та від забезпечення належного ветеринарного стану підприємства. Птахофабрика «Коробівська» – господарство, яке використовують обладнання італійського, голландського, французького виробництва для утримання качок на глибокій підстилці, що дає можливість економити витрати кормів, енергоносіїв, підвищити продуктивність водоплавної птиці[7].

Робота господарства спрямована на стабільне відновлення внутрішнього ринку України високоякісним племінним матеріалом. Завдяки впровадженню сучасних методів і прийомів селекційно-племінної роботи фахівцями птахоплемзавода вихідні лінії качок добре пристосовані до умов України.

Особливістю качки від птахоплемзавод «Коробівський» є його високі репродуктивні якості в поєднанні з низькими витратами корму на одиницю продукції. Крос має хороші показники продуктивності та збереження, стійкий до інфекційних захворювань. За останні роки продукція племзаводу у вигляді племінного яйця, вихідних ліній кросу і добового молодняку користується великим попитом у господарств України різного типу форм і власності. Завдяки введенню в дію сучасного забійного цеху підприємство нарощує виробництво м’яса качки І категорії.

Економічна ефективність використання корму для качок, яких вирощують як племінний продукт або на м’ясо, залежить від типу годівлі. Вологе вигодування найбільш природним є для водоплавної птиці. В Україні комбіноване годування широко поширене в особистих підсобних господарствах, в яких вирощують водоплавну птицю полу-екстенсивним способом. При сухій відгодівлі  качок використовують концентровані корми  у вигляді зерна.

Для отримання економічного ефекту при вирощуванні качок рівень смертності в стаді не повинен перевищувати 0,3 %. З урахуванням факторів ризику смертності на ранніх строках вирощування, більшість підприємств знижує собівартість продукції за рахунок відгодівлі до 50-денного віку сумішшю, що з 50 % комбікорму і 50 % зерна власного виробництва. Слід зазначити, що це не завжди спрацьовує адже качка за недотримання вимог відгодівлі не добриє своєї ваги та більш схильна до захворювань.

Досліджуючи економічні фактори виробництва продукції птахівництва зазначимо, що одним із впливових факторів є використання кормів. Від їх балансу залежить ряд якісних показників вирощування продукції птахівництва. Система економічних показників нерозривно пов’язана з якісними показниками вирощування. Це підтверджується проведеними дослідженнями впливу кормів на економічну ефективність підприємства у ТОВ «Коробівський». Для дослідної групи було обрано кроси Мулард. Економічна ефективність вирощування качок із застосуванням повнораціонних комбікормів подано у таблиці 5.

Контрольна група обрана за відсотковим відношенням з вибірки 108 475 голів. За проведеними розрахунками, на групу птиці в 200 голів за період вирощування, тобто за 52 дні 752 кг витрачено комбікорму загальною вартістю 29398,48 грн. У перерахунку на голову витрати кормів склали за весь період вирощування 7,95 кг. При цьому вага птиці в групі склала 752 кг, із середньою вагою голови в групі 3,76 кг. Така швидкість набору ваги характерна для кросу Мулард, який є результатом схрещуванням мускусної качки з пекінською. Середньодобовий приріст ваги склав 69,32 грамів. Конверсія корму 2,11 – кг, що свідчить про його високу поживність та збалансованість раціону.

 

Таблиця 5.

Розрахунок виробничих та економічних показників по контрольній групі качок Мулард ТОВ «Коробівський» (вік птиці 52 дні).

Показники

Одиниці виміру

Кількість у дослідній групі

Кількість голів

гол

200

Середня вага 1 гол.

кг

3,76

Загальна вага по групі

кг

752

Витрати кормів на 1 голову

кг

7,95

Витрати кормів всього по групі

кг

1590

Конверсія корму

кг

2,11

Витрати на виробництво

грн.

29398,48

Собівартість 1 кг живої ваги

грн.

39,09

Дохід від реалізації

грн.

40678,48

Прибуток від реалізації

грн.

11280

Рентабельність

%

38,37

Розраховано автором

 

Собівартість 1 кг живої ваги качки склала 39,09 грн / кг. При ціні реалізації за 1 кг живої ваги 54,09 грн / кг. Дохід від реалізації 200 голів птиці, складе 40678,48 грн. Таким чином, прибуток від реалізації зазначеного поголів’я – 11280,00 грн., при рентабельності – 38,37 %.

Загалом виробництво продукції тваринництва ТОВ «Коробівське» відзначається досить високими економічними показниками в структурі регіону. Зокрема, середньорічне поголів’я становить 108 475 голів, що майже вдвічі більше середньостатистичного показника по Україні та у тричі більше аналогічного показника по регіону, виробництво продукції знаходить на рівні 28 787 ц виробнича собівартість яких становить 25979 тис. грн., повна собівартість продукції, що була вироблена у 2012 році склала 32720,1 тис. грн. Чистий дохід при цьому становив – 36375,3 тис. грн. Показник рентабельності – 11,17.

За налагоджених умов функціонування постає питання збільшення рівня прибутку за рахунок зменшення показника собівартості продукції. Проте для формування загальних висновків необхідний детальний аналіз її структури та визначення критерію, що є ключовим у формуванні цього показника, таблиця 6.

 

Таблиця 6.

Структура виробничої собівартості продукції тваринництва (птиця) ТОВ «Коробівське» у 2012 році

Показник

Обсяг, тис. грн.

Структура, %

Виробнича собівартість - усього

15945,0

100,00

Прямі матеріальні витрати

12788

80,20

- корми

8626

54,10

- нафтопродукти

526

3,30

- оплата послуг і робіт сторонніх організацій

968

6,07

- решта матеріальних витрат

2993

18,77

Прями витрати на оплату праці

1495

9,38

Інші прямі витрати та загальновиробничі витрати - всього

1662

10,42

- амортизація

783

4,91

- відрахування

554

3,47

Розраховано автором за даними ППЗ «Коробівське», 2012 рік[9].

 

Таким чином структура собівартості продукції складається на 80,2 % з прямих матеріальних витрат, які у свою чергу складаються на 54,1 % з кормів та 18,77 % з інших прямих матеріальних витрат. 9,38 % складають прямі витрати на оплату праці, та 10,42 % складаються загальновиробничими витратами такими як амортизація та інші відрахування. Єдина стаття яка має найбільшу питому вагу в структурі собівартості це корми (54,10 %).

Проведений порівняльний аналіз витрат кормів і із рентабельністю одиниці продукції основного виробництва доцільний і надасть нам можливість зробити подальші висновки щодо параметричного рівняння факторів основного виробництва.

Висновки. Обґрунтування сучасного стану та рівня економічної ефективності підприємств інтенсивного птахівництва в Черкаській області показало ступінь впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на досліджувані підприємства птахівничої галузі. В результаті розрахунку сили впливу факторів на виробництва визначено, що найбільшою мірою впливають наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами птахопідприємств, а також обсяг використаних інновацій, реконструкція пташників, система сталого забезпечення виробництва інвестування.

Для підвищення ефективності галузі, не менш важливим є дотримання вимог сертифікації та стандартизації, утримання нових кросів птиці, дотримання високотехнологічних та високопродуктивних технік і технологій. Поруч із цим  важливим є ринкові умови господарювання птахо підприємств. Це дало змогу визначити підходи, щодо дослідження впливу держави на ефективність функціонування підприємств з виробництва продукції птахівництва.

 

Література.

1.Аверчева Н.О. Підвищення економічної ефективності виробництва м’яса птиці на основі повноцінної годівлі // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць. - Херсон: Айлант, 2005. - Вип. 36. - с. 203-209.

2.Бородай В.П. Галузь птахівництва потребує висококваліфікованих фахівців / В.П. Бородай, А.В. Вертійчукта ін. // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – Х.: ІП УААН, 2008. – Вип. 62. – С. 34–40.

3. Івко І.І.Удосконалення технологій виробництва продукції птахівництва: ретроспектива і перспективи / І. І. Івко, В. О. Мельник та ін. // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – Х.: ІП УААН, 2009. – Вип. 64. – С. 34–46.

4.Мельник Б.А. Впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій у промисловому птахівництві – шлях до виробництва конкурентоспроможної продукції / Б. А. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2002. – Вип. 6. – с. 63.

5.Ярошенко Ф.О. Підвищення ефективності галузі птахівництва на базі інновацій // Економіка АПК.- 2003.- № 11.- с. 16-19.

6.Електронний ресурс:www.ck.ukrstat.gov.ua

7. Електронний ресурс:http://www.ndipvt.org.ua/svinikachki.php.

8.Електронний ресурс:Сайт СТОВ "ППЗ "КОРОБІВСЬКИЙ" http://www.korobivsky.com.ua/inform.htm. та форма №  50-сг 2012 рік.

 

References.

1.Avercheva, N.O. (2005)“Increasing economic efficiency of poultry from full feeding”,Taurianscientific  Bulletin, vol. 36, pp. 203-209.

2. Boroday V.P.andVertiychukA.V.(2008)Poultryindustryneedshighlyqualifiedspecialists,Poultry,vol. 62,pp.34-40.

3. Ivko I.I.andMiller V.A. (2009)ImprovementTechnologypoultryproduction: RetrospectiveandProspects, Poultry, vol. 64, pp. 34-46.

4. Miller B.A. (2002)Implementationofeffective resource-saving technologiesinindustrialpoultry - a waytomanufacturecompetitiveproducts,BulletinofAgriculturalScienceofBlackSea, vol. 6, p. 63.

5. Yaroshenko F.A.(2003) Improvingtheefficiencyofpoultryindustrybasedoninnovation,Economy APK,vol. 11, рp. 16-19.

6.TheofficialwebsiteofCherkasyregionStateCommitteeofStatistics(2012), available at:www.ck.ukrstat.gov.ua.

7.Officialsiteof JVPoultry-plantKorobivskyi,(2012), available at:http://www.duck.com.ua/

8.Site JV LAP Korobivskyi,(2012), available at:http://www.korobivsky.com.ua/inform.htm.

 

Стаття надійшла до редакції 16.02.2015 р.