EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 330.34

 

Т. В. Романова,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

П. В. Семиволос,

cтудентка фінансово-економічного факультету,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

T. V. Romanova,

PhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management,

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

P. V. Semyvolos,

Student at the Faculty of Finance and Economics,

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

 

THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENT ON THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

 

В умовах глобальної світової економіки та інтеграції в неї України, залучення прямих іноземних інвестицій є однією з форм розвитку економіки. Проблема залучення іноземних інвестицій актуальна на рівні окремого підприємства, оскільки іноземні інвестиції є одним з джерел фінансування розвитку технологій та впровадження інновацій на підприємстві, покращення якості продукції та збільшення попиту на товари та послуги.

У статті досліджено динаміку залучення прямих іноземних інвестицій у національну економіку за останні роки. Обґрунтовано, що прямі іноземні інвестиції мають двоякий вплив на економічний розвиток. Вони забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у світову, сприяють поширенню інновацій та збільшенню продуктивності праці. Іноземні інвестиції прискорюють темп економічного зростання, підвищують зайнятість населення та технологічний рівень економіки. Разом з тим, доведено, що у випадках трансферу відсталих технологій і методів організації виробництва прямі іноземні інвестиції стримують розвиток країни, посилюють її залежність від іноземних технологій і капіталів.

 

In terms of the global economy and integrating it in Ukraine, attraction of foreign direct investment is a form of economic development. The problem of attracting foreign investment is the actual on level of individual enterprises, as foreign investments are a source of funding for technology development and innovation in the enterprise, improving product quality and increase the demand for goods and services.

This article explores the dynamics of foreign direct investment in the national economy in recent years. Proved, that foreign direct investment have dual impact on economic development. They provide effective integration of the national economy in the world, the spread of innovation and increased productivity. Foreign investment  accelerate the pace of economic growth, increase employment and technological level of the economy. However, it is proved that in the case of a transfer of backward technologies and methods of manufacturing FDI hinder the development of the country, increasing its dependence on foreign technology and capital.

 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, іноземні інвестиції, економічний розвиток, вітчизняні підприємства.

 

Keywords: investment, investment activities, foreign investment, economic development, domestic enterprises.

 

 

Актуальність теми. Серед значних різновидів форм, в яких може існувати міжнародне співробітництво, одну з провідних позицій займають іноземні інвестиції. Кожна країна зацікавлена в розвитку інвестиційного потенціалу своєї економіки, залученні капіталовкладень іноземних інвесторів, збільшенні обсягу фінансових ресурсів держави. Проблема залучення іноземних інвестицій є актуальною і на рівні окремого підприємства, оскільки іноземні інвестиції є одним з джерел фінансування розвитку технологій та впровадження інновацій на підприємстві. За допомогою них підприємство може покращити якість продукції, збільшити попит на дані товари та послуги, а також зменшити вплив негативних факторів на навколишнє середовище.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є проаналізувати вплив іноземних інвестицій на розвиток вітчизняних підприємств, визначити його позитивні та негативні аспекти.

Аналіз останній досліджень та публікацій. Дослідженню іноземних інвестицій та їх впливу на економічний розвиток держави присвячені праці багатьох науковців, зокрема: Л.М. Борщ, А.П. Гайдуцький, Б.В. Губський, Л.Л. Антонюк, А.Ф. Бойко, В.М. Гриньова та ін. Але не зважаючи на це, проблема залучення, розвитку та впливу іноземних інвестицій на функціонування вітчизняних підприємств залишається не достатньо вивченою.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування», іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді [1]:

- іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;

- валюти України – відповідно до законодавства України

- будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав;

- акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;

- грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобовязань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

- будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау  тощо;

- прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

- інших цінностей відповідно до законодавства України.

     Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) мають суттєве значення для економіки країни, що їх одержує. По-перше, завдяки виробничій та науково-технічній кооперації ПІІ забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у світову. По-друге, ПІІ служать джерелом капіталовкладень, причому у формі сучасних засобів виробництва. Крім того, ПІІ залучають вітчизняних підприємців до передового господарчого досвіду, сприяють поширенню інновацій, збільшенню продуктивності праці та підвищенню добробуту населення. [2, с. 80].

Станом на 31.12. 2013 р. обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну становив 58156,9 млн. доларів США, а найбільшим інвестором був Кіпр (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Прямі іноземні інвестиції з країн світу в економіку України [8]

 

Обсяги прямих іноземних інвестицій на 31.12.2013
(млн.дол. США)

У % до підсумку

Усього

58156,9

100,0

 у тому числі:

 

 

Кіпр

19035,9

32,7

Німеччина

6291,8

10,8

Нідерланди

5561,5

9,6

Російська Федерація

4287,4

7,4

Австрія

3257,5

5,6

Велика Британія

2714,1

4,7

Вiрґiнськi Острови (Брит.)

2493,5

4,3

Франція

1825,8

3,1

Швейцарія

1325,4

2,3

Італія

1267,8

2,2

Беліз

1055,6

1,8

США

991,1

1,7

Польща

845,4

1,5

Інші країни

7204,1

12,3

 

Залежно від того, яка країна залучає прямі іноземні інвестиції (розвинена або та, що розвивається), характер впливу на її економіку може істотно відрізнятися. З’ясувати потенційний внесок ПІІ в економічний розвиток країни допомагають дві альтернативні гіпотези [5]. Перша гіпотеза підкреслює факт нарощення іноземними інвесторами капіталовкладень у виробництво, що за умови конкуренції з боку місцевих фірм приводить до збільшення продуктивності праці. Друга – акцентує увагу на потенційно руйнівному впливі, який певні іноземні інвестори можуть спричинити місцевій економіці за відсутності конкуренції з боку місцевих виробників [7, с. 113].

Щодо переваг першої альтернативи – розширення обсягу виробництва в секторі з іноземною участю, що супроводжується підключенням до нього місцевих субпостачальників, сприяє розвитку взаємопов’язаних галузей, внаслідок чого прискорюється ріст приймальної економіки загалом і виникає додатковий попит на кваліфіковану робочу силу, інженерів і вчених. Іноземний сектор здатний насичувати приймальну економіку сучасними технологіями, призначеними для модернізації її виробничої бази; він також дає змогу формувати сучасну модель споживання, заохочувати конкуренцію, впроваджувати й удосконалювати ринкові методи господарювання в країнах з економікою перехідного періоду. До того ж залучення іноземних фірм, що працюють на експорт, веде до збільшення експортних доходів країни-реципієнта. Зростає внесок таких доходів у приріст її ВВП. Перевагою іноземних інвестицій є податкові надходження і заробітна плата працівникам, які, виступаючи доповненням до бюджету, приводять до розвитку інфраструктури і збільшення соціальних витрат [6; 7].

У світовому потоці прямих іноземних інвестицій на українську економіку припадає менше 1 %. Незначний потік ПІІ можна пояснити тим, що серед європейських постсоціалістичних країн Україна сприймається як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою Європейського центру досліджень, підприємницький ризик інвестицій в Україну складає 80 % [3, с. 106.].

Але не зважаючи на це, проаналізувавши надходження прямих іноземних інвестицій з 2007 року по 2013 рік (рис. 1), ми бачимо, що їх обсяг збільшується, за винятком 2009 та 2010 років.

 

Рис. 1. Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2007 – 2013 роки

 

Як свідчить світова практика, іноземні інвестиції, з одного боку, можуть прискорювати темпи економічного зростання, підвищувати зайнятість, технологічний рівень економіки, конкурентоспроможність вітчизняних товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках, а з іншого – у випадках трансферу відсталих технологій і методів організації виробництва – стримувати розвиток країни, посилювати її залежність від іноземних технологій і капіталів. Разом з прямими іноземними інвестиціями Україна, як правило, отримує «відпрацьоване» обладнання, яке не відповідає енергозберігаючим технологіям, останнім досягненням екологічної безпеки, автоматизації чи продуктивності. Тобто іноземне інвестування в Україну поки що відбувається значною мірою за моделлю слаборозвинених країн. Заходячи в українську економіку, ПІІ шукають, перш за все, дешеві місцеві ресурси. Але іноді мотивом поведінки іноземних інвесторів може бути економія, яка утворюється від порушення технологій, норм безпеки, екологічних норм. І хоча це загрожує майбутніми втратами для країни, корумпованість чиновників, непрозорість та заплутаність дозвільних процедур не позбавляють нашу державу від таких інвесторів. Тому питання рівня екологічної безпеки іноземних інвестиційних проектів має обов’язково відстежуватися відповідними органами. [4]

Висновок. Кожна країна прагне збільшити обсяг іноземних інвестицій для нормального функціонування національної економіки, і Україна не є винятком. Це зумовлено, в першу чергу, кризою внутрішнього інвестування, недостатньою підтримкою вітчизняного виробника з боку держави. Іноземні інвестиції  є першоосновою ефективної інтеграції національної економіки у світову завдяки виробничій і науково-технічній кооперації, сприяють впровадженню нових технологій, інноваційних розробок, стимулюють запозичення ділової практики високорозвинених країн світу та розвитку власних досліджень в економіці, виступають джерелом капіталовкладень, а відтак – збільшенню продуктивності праці і підвищення рівня життя населення. Проте, прямі іноземні інвестиції  спрямовані і на захоплення внутрішнього ринку товарів і послуг, що необхідно враховувати під час формування інвестиційної політики держави.

 

Література.

1. Закон України  «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр

2. Полковниченко С. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток економіки України / С.О. Полковниченко, Н.В. Аркадьєва // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. – 2010. - № 3 (7). – С. 79-85

3. Товстиженко О.В. Роль іноземних інвестицій в інтенсифікації розвитку вітчизняного виробництва / О.В. Товстиженко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 104-108.

4. Вірбулевська О. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на діяльність українських підприємств  / О.В. Вірбулевська, О.А. Малик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economics/2_137014.doc.htm

5. Мелентьева Н.Ю. Прямые иностранные инвестиции в России. Является ли иностранное предприятие более производительным? – М.: Российская экономическая школа, 2000.

6. Борщевський В.В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку // Фінанси України. – 2003. – № 10.

7. Леонова С.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на ринкову вартість підприємства / С.В. Леонова, З.Патора-Висоцька // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». - 2007. - № 594. - С. 113-118.

8. Державний комітет статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On regime of foreign investment",  available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр (Accessed 25 January 2014).

2. Polkovnichenko, S.O and Arkad'ieva, N.V. (2010), “The impact of direct foreign investments economic development of Ukraine”, Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 3 (7), pp. 79–85.

3. Tovstyzhenko, O.V. (2007), “The role of foreign investment in the intensification of domestic production”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 104–108.

4. Virbulevs'ka, O.V. and Malyk, O.A. (2013), “Foreign direct investments and their influence to activity Ukrainian enterprises”, available at: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economics/2_137014.doc.htm (Accessed 25 January 2014).

5. Melent'eva, N. Ju. (2000), Prjamye inostrannye investicii v Rossii. Javljaetsja li inostrannoe predprijatie bolee proizvoditel'nym? [Foreign direct investment in Russia. Is foreign company more productive?], Rossijskaja jekonomicheskaja shkola, Moscow, Russian Federation.

6. Borschevs'kyj, V.V. (2003), “Foreign investment as a factor of regional development”, Finansy Ukrainy, vol. 10.

7. Leonova, S.V. and Patora-Vysots'ka, Z. (2007), “The impact of direct foreign investments market value of the company”, Visn. Nats. un-tu “L'viv. Politekhnika”, vol. 594, pp. 113–118.

8. The official site of the State Statistics Committee of Ukraine (2014), “Research and innovation activities (1990-2013)“, available at:  http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 January 2014).

 

   Стаття надійшла до редакції 19.02.2015 р.