EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 336.647/.648

 

А. Е. Кривенко,

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

A. E. Kryvenko,

magister, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

 

FORMATION AND EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES

 

Фінанси підприємства займають одне з головних місць у процесі відтворення, формування власних грошових фондів і ценралізованих фінансових ресурсів держави, а тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів. У сучасних економічних умовах - головна мета бізнесу полягає у збільшенні багатства власника. Така мета сьогодні є актуальною як і для власника підприємства, так і для менеджера. Тому такі цільові настанови, повинні формуватися ключові стратегії управління підприємством, зокрема й управління фінансами.

Отже, зважаючи на цілі, які було поставленні вище, у статті було досліджено сутність фінансових ресурсів підприємства та визначенні загальні підходи до формування та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.

 

Finance companies occupy important places in the play of  the formation of their own cash funds and centralized financial resources of the state, and therefore require constant monitoring and proper attention by the governing bodies. In the current economic conditions - the main goal of business is to increase the wealth of the owner. This goal is now urgent as the owner of the enterprise and for the manager. Therefore, these target guidelines should form the key strategy for business management, including financial management.

Thus, given the objectives which were all given above, the article was the essence of financial resources and identifying common approaches to the formation and effectiveness of financial resources.

 

Ключові слова: фінансові ресурси, формування, використання, управління, підприємство.

 

Keywords: financial resources, formation, using, management, enterprise.

 

 

Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання фінансові ресурси мають дуже велике значення, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що перетворюється безпосередньо з мінімальним тимчасовим проміжком у будь-який інший вид ресурсів. Ці ресурси задовольняють усі потреби, які виникли або можуть виникнути у підприємства щодо поточної діяльності підприємства та його розвитку. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, інструментів в управлінні підприємствами для фінансування необхідного обсягу витрат та забезпечення бажаного рівня доходів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у вивченні фінансових ресурсів підприємств, формуванні ресурсної бази підприємств, ефективності використання фінансових ресурсів та вивченні умов ринку зробили ряд вчених. Серед яких, українські вчені: В.Л.Андрущенко, С.А.Буковинський, З.С.Варналій, О.Д.Василик, В.М.Геєць, І.І.Гейдор, А.І.Даниленко, Б.Є.Кваснюк, Н.І.Костіна, В.І.Кравченко, Ю.П.Лебединський, І.І.Лукінов, А.М.Мороз, А.М.Поддєрьогін, Г.О.П’ятаченко В.М.Федосов, В.В.Шокун, та інших, а також зарубіжних вчених. До них варто віднести роботи Д.А.Аллахвердяна, І.А.Аветисяна, Г.В.Базарової, А.М.Бірмана, Є.О.Вознесенського, О.М.Волкова, В.О.Галана, Л.О.Дробозіної, П.Н.Жевтяка, Р.В.Корнєєвої, Л.П.Павлової, В.С.Павлова, В.М.Радіонової, В.К.Сенчагова.

Постановка завдання. Метою статті є описати та обґрунтувати теоретичні підходи щодо формування та управління використанням фінансових ресурсів. Визначити коефіцієнти, що найчастіше застосовуються та за допомогою яких оцінюється ефективність використання цих ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У гармонійному функціонуванні підприємств значне місце посідають фінансові ресурси, які відіграють важливу роль у розвитку господарської діяльності, розширенні і обновленні основних фондів, оплаті праці та соціальних заходах. На безупинну діяльність підприємства впливає визначення оптимальної потреби у фінансових ресурсах, забезпечення їх структури, джерел формування та обґрунтованих напрямів використання.

Серед вчених, які досліджували поняття «фінансові ресурси», існує дуже багато точок зору щодо сутності цього поняття. О.Д.Василик стверджує, що фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб [2, c. 17]. М.Я.Коробов визначає, що фінансові ресурси підприємства – це його власні і позичкові грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу та використовуються у статутних цілях підприємства [8, c.20]. В.М.Родіонова стверджує, що фінансові ресурси підприємства - це грошові доходи і надходження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і призначенні для виконання фінансових зобов’язань, здійснення затрат із розширеного відтворення і економічного стимулювання працівників [7, c. 15]. У визначенні І.В.Зятьковського практично наведено комплексний та узагальнений підсумок всіх попередніх визначень [5, c. 12]. Отже, він стверджує, що фінансові ресурси підприємства – це сукупність фондів грошових коштів, доходів, відрахувань або надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємств.

Тобто, дослідивши роботи різних авторів, можна дати повне та уточнене визначення фінансових ресурсів - це частина коштів, що були сформовані під час створення суб'єкта господарювання, надходять на підприємство за результатами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності для реалізації поставлених завдань та виконання зобов'язань.

Фінансовим ресурсам підприємств притаманні такі властивості:

- фінансові ресурси мають стадію утворення;

- фінансові ресурси відображають відношення до власності;

- фінансові ресурси мають джерела формування та цілі використання;

- від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових ресурсів [9, c. 78].

Класифікація фінансових ресурсів підприємств зображена у табл. 1.

Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних ресурсів підприємства, його прибутків, залучення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства. Формування раціональної структури джерел фінансових ресурсів підприємницьких структур для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань фінансів цих структур [1, c. 299].

За умов зростання ефективності використання фінансових ресурсів, можливе функціонування ринкової економічної системи в Україні. Щоб забезпечити ефективне управління цим процесом на підприємствах повинна розроблятися спеціальні фінансова політика, яка направлена на залучення фінансових ресурсів з різних джерел згідно потреб розвитку підприємства у майбутньому. Формування фінансових ресурсів являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що заклечається у забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку. За таких умов, слід розробити цілісну систему принципів управління фінансовими ресурсами підприємства, які б орієнтувалися на нові умови функціонування, такі як: забезпечення конкурентної переваги як основної мети розвитку підприємства; оцінка ресурсного потенціалу підприємства як сукупності трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, що забезпечують можливість реалізації його цілей; одноманітність техніко-економічних механізмів розподілу ресурсів на усіх рівнях технологічної структури; зіставлення фінансового потенціалу з цільовими стратегічними орієнтирами і прийнятним рівнем ризику для забезпечення фінансової безпеки підприємства; системність управління фінансовими ресурсами і ризиками (табл.2).

 

Таблиця 1.

Класифікація фінансових ресурсів

Ознака

Види

1.

Види фінансових ресурсів за джерелами їх утворення

1. Власні

2. Залучені

2.

Види фінансових ресурсів за термінами залучення

1. Необмежені (власні фінансові ресурси)

2. Термінові:

- фінансові ресурси, термін залучення яких більше одного року

- фінансові ресурси, термін залучення до одного року 

3.

Види фінансових ресурсів за ознакою платності

1. Безоплатні

2. Платні

4.

Види фінансових ресурсів за найменуванням валюти

1. Фінансові ресурси в національній валюті

2. Фінансові ресурси в іноземній валюті

Джерело: складено автором на основі [9].

 

Функціонування будь-якого підприємства залежить від безлічі зовнішніх та внутрішніх факторів, а саме загроз, які визначають необхідність розробки такої системи управління фінансовими ресурсами, яка б дозволяла б виконувати стратегічні та поточні цільові установки. Слід визначити, що головною метою управління фінансовими ресурсами підприємства є забезпечення максимізації прибутку підприємства в поточному та перспективному періодах. В кінцевому випадку, ця мета одержує конкретне вираження в забезпеченні максимізації ринкової вартості підприємства, що реалізує кінцеві фінансові інтереси його власників [4].

 

Таблиця 2.

Основні концепції управління фінансовими ресурсами підприємства

Види

Характеристика

Зв’язок з управлінням фінансовими ресурсами

Концепція стратегічного управління

Це менеджмент, заснований на формуванні та реалізації стратегій, що спрямованні на досягненні поставлених цілей

Сприяє реалізації стратегії управління фінансовими ресурсами в нових ринкових умовах

Концепція фінансової безпеки

Є сукупністю теоретичних положень стратегій, елементів, що забезпечують фінансову безпеку господарської системи

Забезпечує довготривалу стійкість фінансових стосунків підприємств, забезпечуючи досягнення безпеки підприємств

Системний підхід

Заснована на загальній теорії систем, що вказує на специфіку, сутність об'єкту управління як системи та усі взаємозв'язки з іншими господарськими системами

Дозволяє розглядати процес управління фінансовими ресурсами підприємства як систему взаємозв'язаних елементів, на основі обліку властивостей системи, її складових і синергетичного ефекту

Управління надійністю

Менеджмент, заснований на виявленні причин порушення надійності роботи підприємства

Сприяє виявленню специфічних ризиків надійності та підвищенню фінансової безпеки підприємства

Управління ризиками

Засноване на ідентифікації, моніторингу та мінімізації ризиків

Дозволяє виявити та мінімізувати ризики, які властиві процесу управління фінансовими ресурсами

Бюджетування і внутрішній аудит

Бюджетування - механізм управління фінансовими ресурсами підприємства на основі бюджету окремих підрозділів. Внутрішній аудит - оцінка і підвищення ефективності процедур управління ризиками, внутрішнього фінансового контролю та управлінських процесів

Сприяють реалізації функцій антикризового управління, спрямованого на фінансову стійкість підприємства

Джерело: складено автором на основі [3, 6, 10].

 

Отже, оцінку якості управління фінансовими ресурсами підприємства слід робити за наступними показниками:

- динаміка доходу та його структура;

- рівні витрат і показники прибутковості;

- управління робочим капіталом і грошові потоки;

- використання активів і інвестиційна ефективність.

Отже, ефективне управління формуванням та використанням фінансо-

вих ресурсів підприємства дасть змогу забезпечити зростання достатку акціонерів (власників) підприємства як фундаментальної фінансового менеджменту, що проявляється в зростанні вартості підприємства та створенні грошової доданої вартості.

Висновки. Фінансові ресурси – це власний, позиковий та залучений грошовий капітал, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідних доходів і прибутку.

Проблему управління формуванням та використанням фінансових ресурсів слід розглядати від первинного суб’єкта господарювання до безпосередньо держави. Виходячи із ситуації, що склалася, можна стверджувати, що для ефективної не тільки господарської, але й фінансової діяльності підприємства в цілому, кожний суб’єкт господарювання повинен сформувати власну стратегію управління фінансами.

Також слід зазначити, що якість використання фінансових ресурсів може бути оцінена через ефективність їх використання, при цьому ефективність забезпечується впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів: економічних, правових, соціальних тощо. Незважаючи на те, що існує велика кількість фінансових стратегій та різноманітних підходів до визначення ефективності використання фінансових ресурсів, необхідно впровадити таку систему критеріїв, які б допомогли найбільш точно оцінити ефективність використання наявних фінансових ресурсів на підприємстві і яка була б зрозумілою, аргументованою та враховувала вид економічної діяльності суб’єкта господарювання.

 

Література.

1. Білик М.Д. Фінанси підприємств [Текст]: [навч.посіб.] / М.Д.Білик. – К.: Знання, 2005. – 820 с.

2. Василик О.Д. Теорія фінансів [Текст]: [підручник] / О.Д.Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

3. Вовк В.М. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. / В.М. Вовк/. – Т.,2004: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php.

4. Гуляєва Н. Фінансові ресурси підприємств [текст] / Н. Гуляєва // Фінанси України. – 2009. - № 12. – С. 58 – 62.

5. Зятковський І.В. Фінанси підприємств [Текст]: [навч.посіб.] / І.В.Зятковський. – К.: Либідь, 2002. – 365 с.

6. Опарін В. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення [текст] / В.Опарін // Вісник НБУ. – 2000. - № 10. – С. 10 – 11.

7. Родіонова О.М. Основи економіки [Текст]: [підручник] / О.М.Родіонова. – К.: Зодіак-еко, 1995. – 244 с.

8. Фінансова діяльність підприємства [Текст]: [навч.посіб.] / [М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова]; 2ге видання. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

9. Хачатурян С. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація [текст] / С. Хачатурян // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 77 – 81.

10. Brigham E. Financial management: theory and practice [текст] / E. Brigham. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 541 p.

 

References.

1. Bilyk M.D. (2005), Finansi pidpriemstv [Finance of companies], Znania, Kyiv, Ukraine.

2. Brigham E. (1996), “Financial management: theory and practice”, Oxford University Press, Oxford, UK.

3. Corobov M.Ya., Orlov P.E., Petrova K.Ya (2002) Finansova diyalnist pidpriemstv [Financial activities of companies], Lybyd, Kyiv, Ukraine.

4. Guliaeva N. (2009), “Finance resources of enterprises”, Finansi Ukrainy, vol. 12, pp. 58-62.

5. Hachaturian S. (2010) “The essence of financial resources and their classification”, Finansi Ukrainy, vol. 4, pp. 77-81.

6. Oparin V. (2000) “Finance resources: problems of definition and placement”, Visnyk NBU, vol. 10, pp. 10-11.

7. Rodionova O.M. Osnovy ekonomiky [The economic fundamentals], Zodiak-eco, Kyiv, Ukraine.

8. Vasylyk O.D. (2000), Theoria finansiv [The theory of finance], NIOS, Kyiv, Ukraine.

9. Vovk V.M. (2004), “Methods of analysis and organization of the formation and use of financial resources”, Abstract of Ph.D. dissertation, available at: http://librar.org.ua/sections_load.php.

10. Ziatkovsky I.V. (2002), Finansi pidpriemstv [Finance of companies], Libid, Kyiv, Ukraine.

 

   Стаття надійшла до редакції 19.02.2015 р.