EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 658.14

 

О. О. Удалих,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства

Макіївського  економіко-гуманітарного інституту, м. Макіївка

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ  В СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ  ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

О. А. Udalykh,

Candidate of Economic Sciences (PhD),  Associate Professor,  Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,

Makiivka  Institute of  economics and  humanitarian, Makiivka

 

ORGANIZATION OF MONITORING OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN THE WATER SYSTEM  OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

У статті представлено результати дослідження проблем організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання на промислових підприємствах в сучасних економічних умовах. Розглянуто сутність та завдання моніторингу як системи постійного спостереження за рядом ключових показників, які характеризують стан об’єкту, та його значення в формуванні системи прийняття управлінських рішень на  підприємстві. Досліджено проблеми водопостачання підприємств, які характеризують особливості процесу в сучасних умовах. Визначено основні етапи організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання. Наведено базові принципи та основні критерії організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень на підприємстві. Представлено узагальнені групи показників, які необхідні для  моніторингу економічної ефективності додаткових капіталовкладень в систему водопостачання. Наведено переваги, які набуває підприємство при організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень.

 

The article presents the results of research of problems of organization of monitoring of economic efficiency of investments in the water system  of the industrial enterprises. The study problems by essence and purpose of the monitoring system as continuous monitoring of key indicators which characterize the state of the object and  the value in the formation of the management decisions in the enterprise. Investigated the problems of water supply companies which characterize the features of  the process. Detected the stages of monitoring of the efficiency of  the investment in water supply system. Investigated the  basic principles and criteria of economic efficiency of the monitoring investment in the company. The article describes generalized group of indicators for the monitoring cost-effectiveness of additional investment in the water system. Substantial  the advantages that the company gets in monitoring economic efficiency of investment.

 

Ключові слова: моніторинг, організація моніторингу, промислові підприємства, системи водопостачання, капіталовкладення, економічна ефективність.

 

Keywords: monitoring, organization of monitoring, industrial enterprises, water system, investment , economic efficiency.

 

 

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах моніторинг представляється одним з важливих елементів інформаційно-аналітичної підсистеми системи управління підприємством, що обумовлено необхідністю забезпечення прийняття управлінських рішень повною, своєчасною та об’єктивною інформацією про її стан та перспективи розвитку. Ефективність діяльності підприємства виступає одним з основних об’єктів системи моніторингу на підприємстві, що актуально для підприємств різних форм власності, які функціонують в різних галузях економіки. Особливе значення моніторинг економічної ефективності придбає при формуванні на промисловому підприємстві системи водопостачання. Своєчасність, комплексність та об'єктивність – це саме ті критерії, завдяки яким моніторинг займає провідне місто в системі управління підприємством. Організація моніторингу повинна мати на меті контроль за показниками ефективності діяльності підприємств, підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємств, а також своєчасне реагування на зміни системи зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на діяльність підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності моніторингу діяльності підприємств як системи постійного спостерігання за ключовими показниками присвячено праці вітчизняних та закордонних вчених, таких як В. К. Галіцин, О. А. Круглова, В. О. Козуб, Н. І. Мелент’єва, Б. І. Сюркало, О. О. Терещенко, Л. О. Українська та інших. В цих працях досліджено мету та завдання моніторингу, етапи його проведення, особливості організації у залежності від специфічних особливостей розвитку підприємств та специфіки об’єкту спостереження. Проблемам оптимізації систем водопостачання промислових підприємств присвячено праці таких науковців як Б. А. Котеленець, Я. В. Леонов, В. О. Орлов, А. М. Орлова, С. М. Поліянський, Я. А. Тугай та інших. При цьому подальшого дослідження потребує проблема організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень підприємства в формування та розвиток системи водопостачання.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження проблеми організації моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в систему водопостачання промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу. Моніторинг представляє собою складну систему постійного спостереження за рядом показників, які характеризують стан та розвиток обраного об’єкту. Основні критерії моніторингу – своєчасність, комплексність та об'єктивність – характеризують моніторинг як систему, яка діє в певному інтервалі часу, має складний характер та складається з набору взаємопов’язаних елементів.

Моніторинг у загальному сенсі означає процес систематичного збору і обробки інформації про складові частини та параметрах того чи іншого складного процесу, спрямований на винесення оцінки, вироблення планів дії і прийняття рішення по даному процесу. Моніторинг, з одного боку, допомагає здійснювати спостереження за об’єктами та процесами на підприємстві на всіх етапах життєвого циклу, а з іншого – робити висновки про вплив змін зовнішніх та внутрішніх чинників та стан та розвиток об’єкту.

Терещенко О. О. розглядає моніторинг як компоненту контролю, що реалізується на всіх його етапах, а саме на етапі попереднього, поточного та підсумкового контролю [7]. Більш широко у своїх дослідженнях представляє моніторинг Галіцин В. К., який визначає, що моніторинг - це не окрема компонента організації контролю на підприємстві, а система,  що об’єднує в собі функції обліку, аналізу та контролю й створює підґрунтя для прогнозування [1].

Окремі автори стверджують, що моніторинг – це систематичне спостереження, що реалізується в межах загальної системи управління визначеним об’єктом і передбачає вимірювання та порівняння фактичних його характеристик з базовими (плановими, нормативними) з метою розробки та реалізації заходів щодо розвитку об’єкта управління як у поточному періоді, так і довгостроковій перспективі [3].

В систему моніторингу господарської діяльності суб’єкта входить: відстеження всіх процесів, які відбуваються на підприємстві, у режимі реального часу; складання оперативних звітів о результатах роботи підприємства за короткі відрізки часу (день, тиждень, місяць); порівняння цільових результатів з фактичними. На основі такого порівняння керівництво може зробити висновки щодо наявності сильних та слабких сторін підприємства, оцінити їх динаміку, а також тенденції розвитку. При цьому слід зазначити, що зміни умов зовнішнього та внутрішнього середовищі підприємства, а також результати їх прогнозування є основою змін цільових результатів з метою їх оптимізації [8].

При дослідженні моніторингу конкурентоспроможності підприємства, результати якого представлено у роботі [9], автори відносять до основних завдань моніторингу наступні: визначення ефективності процесу планування на підприємстві; оцінка якості прогнозів розвитку середовища конкуренції; удосконалювання процесів планування та прогнозування; підвищення адаптивних властивостей підприємства, сприятливих для генерації конкурентних переваг; розробка і своєчасна реалізація заходів, спрямованих на адаптацію підприємства до змін умов господарювання та інші.

В сучасних умовах розвиток системи водопостачання на промисловому підприємстві має особливе значення. При цьому цей процес має певні тенденції, обумовлені специфічними особливостями системи, а саме наявність проблем з пошуком шляхів інноваційного розвитку; низькі темпі оновлення устаткування та технологій; недостатність цільового державного впливу на процес інноваційного розвитку підприємств, що взагалі обумовлено низьким рівнем розвитку організаційно-економічного механізму діяльності [2, 5]. Указані тенденції негативно впливають на ефективність функціонування підприємств та обумовлюють необхідність розробки та впровадження сучасних методів управління, зокрема, формування системи моніторингу.

Загальновідомо, що економічна ефективність капітальних вкладень промислового підприємства представляє собою результативність діяльності за критерієм співвідношення отриманого економічного ефекту та витрат (ресурсів), які було використано для його отримання.

Завдання моніторингу економічної ефективності капітальних вкладень підприємств в розвиток системи водопостачання полягають у наступному:

- оцінити плановий рівень економічної ефективності та результативності капітальних вкладень підприємства;

- оцінити фактичні показники економічної ефективності капіталовкладень підприємства;

- оцінити ефективність використання інвестиційних ресурсів, спрямованих на розвиток системи водопостачання підприємства;

- проаналізувати відповідність результатів капітальних вкладень підприємства запланованим показникам;

- виявити вплив системи чинників на результативність та економічну ефективності капітальних вкладень підприємства;

- розробити рекомендації та пропозиції щодо підвищення економічної ефективності капітальних вкладень підприємства в майбутньому.

Принципами організації моніторингу, на наш погляд, виступають наступні: повнота (належний обсяг та змістовності первинної та аналітичної інформації щодо ефективності діяльності підприємства); вчасність (своєчасне надання необхідної інформації та своєчасний її аналіз); доступність (доступність інформаційних джерел, точна форма представлення інформації, якість та корисність інформації); науковість (використання сучасних методів та методик обробки,аналізу та оцінки  інформації, сучасних технічних засобів та програмного забезпечення); об’єктивність (використання тільки об’єктивної інформації щодо стану об’єкту); комплексність (формування системи показників оцінки з урахуванням специфічних особливостей об’єкта).

Система організації моніторингу включає до себе такі елементи: суб’єкти моніторингу, об’єкти моніторингу, система підтримки прийняття управлінських рішень, інструменти моніторингу.

Традиційно до етапів моніторингу відносять наступні: збір інформації, первинне оброблення інформації, формулювання гіпотези, твердження гіпотези, висновки і пропозиції.

У роботі [6]  моніторинг, зокрема, фінансовий моніторинг, умовно розділяється на два етапи, які різняться в часі: збір, систематизація, обробка інформації та складання попередніх прогнозів діяльності; збір, систематизація, обробка інформації та складання прогнозів діяльності в час настання заданого періоду ретроспективного аналізу (це може бути місяць, декада, тиждень або робочий день).

Як система моніторинг економічної ефективності капітальних вкладень підприємства має на меті спостереження за станом внутрішніх систем підприємства та результативність його діяльності. Основні завдання моніторингу ефективності капіталовкладень полягають у наступному: спостереження за джерелами виникнення необхідної інформації; підготовка первинних даних для аналізу та оцінки; підготовка аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень; спостереження за чинниками, що обумовлюють стан об’єктів дослідження; спостереження за станом об’єктів дослідження й оцінка їх прогнозного стану.

Організація моніторингу економічної ефективності капітальних вкладень підприємства повинна здійснюватися за рядом етапів, а саме:

ідентифікація підприємства як суб'єкту моніторингу та економічної ефективності його капітальних вкладень як об'єкту моніторингу;

формування системи показників оцінки економічної ефективності капітальних вкладень підприємства з урахуванням галузевих особливостей його функціонування;

збір і підготовка системи вхідної  інформації, яка повною мірою  характеризує економічну ефективність капітальних вкладень підприємства;

виявлення системи зовнішніх та внутрішніх чинників, що характеризують напрями розвитку підприємства;

проведення аналізу показників ефективності додаткових капіталовкладень підприємства;

розрахунок прогнозних значень показників з урахуванням дії чинників впливу;

розробка пропозицій та рекомендацій з підвищення економічної ефективності капіталовкладень підприємства.

В основі системи підтримки прийняття рішень лежить [4]:

- доставка даних та інформації аналітичного та звідного характеру з внутрішніх та зовнішніх джерел для проведення економічних та фінансових оцінок, порівняння планів, розробки моделей та формування прогнозів;

- формування у взаємозв’язку з керівництвом системи інформаційних, фінансових, математичних та евристичних моделей економічних та управлінських процесів.

В результаті проведеного дослідження нами було сформовано систему показників моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в систему водопостачання промислових підприємств. До такої системи було віднесено наступні групи показників:

1. Ефективність основної діяльності підприємства:

- рентабельність продукції,

- рентабельність продажу,

- рентабельність операційної діяльності.

2. Ефективність використання інвестиційного капіталу підприємства:

- рентабельність активів,

- рентабельність власного капіталу,

- рентабельність інвестованого капіталу.

3. Ефективність використання основних засобів та обігових коштів:

- рентабельність основних фондів,

- фондовіддача,

- фондомісткість,

- коефіцієнт використання виробничої потужності,

- коефіцієнт обертання обігових коштів,

- відносна економія обігових коштів.

4. Ефективність використання трудового потенціалу підприємства:

- виробіток,

- вироблена продукція на одиницю фонду оплати праці,

- відносна економія кількості працівників,

- частка приросту обсягу продукції за рахунок зростання продуктивності праці.

5. Ефективність використання нематеріальних активів:

- віддача нематеріальних активів,

- рентабельність нематеріальних активів.

6. Техніко-технологічна ефективність розвитку системи водопостачання:

- темп зростання (зниження) послуг,

- економія витрат води заданої якості,

- відносна економія витрат на водопостачання.

7. Економічна ефективність капіталовкладень:

- обсяг додаткових капіталовкладень за рахунок усіх джерел фінансування,

- приведені витрати,

- рентабельність інвестицій,

- чистий дисконтований дохід,

- строк окупності інвестицій,

- внутрішня норма рентабельності капіталовкладень,

- коефіцієнт ефективності додаткових капіталовкладень.

Організація моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання промислового підприємства з використанням сучасних засобів матиме ряд переваг, що забезпечують підвищення результативності діяльності, а саме:

1. Отримання оперативної, повної та наглядної інформації про стан об’єкту моніторингу взагалі та по окремим його складовим.

2. Можливість визначити показники для моніторингу та можливість залучення додаткових показників в процесі моніторингу.

3. Постійний контроль за змінами у стані об’єкту та можливість визначення характеру та причин змін.

4. Можливість визначення стратегії подальшого розвитку систем промислових підприємств.

5. Можливість прогнозувати стан об’єкту в майбутньому за різними сценаріями розвитку.

6. Наявність можливості використання звітів з моніторингу економічної ефективності додаткових капіталовкладень в систему водопостачання  підприємства при прийнятті управлінських рішень.

Систему моніторингу економічної  ефективності капіталовкладень необхідно розглядати як сукупність  взаємопов’язаних елементів підсистем інформаційного, технічного, організаційного, методичного забезпечення, створену з метою підвищення результативності діяльності підприємства в поточному періоду та в перспективі.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження показало, що моніторинг як складна система постійного спостереження за рядом показників, які характеризують стан та розвиток обраного об’єкту, в сучасних умовах представляє собою важливу підсистему системи управління на підприємстві. Наведені негативні тенденції розвитку водопостачання на підприємствах обумовлюють необхідність розробки та впровадження сучасних методів управління, зокрема, формування системи моніторингу. Важливою задачею підприємств в таких умовах є підвищення економічної ефективності капіталовкладень в об’єкти виробничого призначення. Система моніторингу економічної ефективності капіталовкладень підприємств формується для спостереження за станом внутрішніх систем підприємства та результативністю його діяльності та обумовлює додаткові переваги. Подальші дослідження у даному напряму пов’язані з формуванням системи інформаційного, технічного, організаційного, методичного забезпечення, що надасть можливість комплексного дослідження проблеми підвищення економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання промислових підприємств.

 

Література.

1. Галіцин В. К. Системи моніторингу : монографія / В. К. Галіцин. –К. : КНЕУ, 2000. – 231 с.

2. Котеленец Б. А. Экономическая устойчивость предприятий ВКХ : монографія / Б. А. Котеленец, Я. В. Леонов, С. М. Полиянский. – Харьков : «Основа», 2001. – 185 с.

3. Круглова О. А. Системний підхід до організації моніторингу на підприємстві / О. А. Круглова, В. О. Козуб // БІЗНЕСІНФОРМ. – № 9. – 2014. – С. 307-311.

4. Мелентьева Н. И. Маркетинг-контроллинг и маркетинг-аудит : учебн. пособие / Н. И. Мелентьева. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 64 с.

5. Орлов В. О. Водопостачання та водовідведення : підручник / В. О. Орлов, Я. А. Тугай, А. М. Орлова. – К. : Знання, 2011. – 359 с.

6. Сюркало Б. І. Методологічні засади організації фінансового моніторингу / Б. І. Сюркало // Вісник Української академії банківської справи. – № 2 (15). – 2003. – С. 34-37.

7. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

8. Удалих О. О. Теоретичні аспекти формування системи фінансового моніторингу / О. О. Удалих, С. А. Шумілов // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. –№ 6.– с. 407-503.

9. Українська Л. О. Організація моніторингу конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства / Л. О. Українська, Г. Є. Рябик // Проблеми економіки. – № 4. – 2012. – С. 151-157.

 

References.

1. Halitsyn, V.K. (2000), Systemy monitorynhu [Monitoring systems], KNEU, Kyiv, Ukraine.

2. Kotelenets, B.A. Leonov, Y.V. and Polyianskyj, S.M. (2001), Ekonomycheskaia ustojchyvost' predpryiatyj VKKh [Economic sustainability of enterprises water sector], Osnova, Kharkov, Ukraine.

3. Kruhlova, O.A. and Kozub, V.O. (2014), “Systematic approach to monitoring of the company”, BIZNESINFORM, vol. 9, pp. 307-311.

4. Melent'eva, N.Y. (2009), Marketynh-kontrollynh y marketynh-audit [Marketing- controlling and marketing-audit], SPbHUEF, Sankt-Peterburh, Ukrain.

5. Orlov, V.O. (2011), Vodopostachannia ta vodovidvedennia [Water and wastewater], Znannia, Kyiv, Ukraine.

6. Siurkalo, B.I. (2003), “Methodological principles of financial monitoring”, Visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy, vol. 2 (15), pp. 34-37.

7. Tereshchenko, O.O. (2006), Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpryiemstva [Management of financial sanitation company], KNEU, Kyiv, Ukraine.

8. Udalykh, O.O. and Shumilov, S.A. (2013), “Theoretical aspects of the formation of financial monitoring”, Zbirnyk naukovykh prats' Khmel'nyts'koho kooperatyvnoho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu, vol. 6, pp. 407-503.

9. Ukrains'ka, L.O. and Riabyk, H.Ye. (2012), “Monitoring organization competitive advantage and competitiveness of enterprises”, Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 151-157.

 

Стаття надійшла до редакції 20.02.2015 р.