EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 338.49:519.237

 

Є. В. Гавриличенко,

аспірант, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

 

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

 

I. V. Gavrylychenko,

Postgraduate student, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

 

ACCOMPLISHMENT OF REGIONAL HOUSING AND PUBLIC UTILITIES INTERESTS ASSESSMENT

 

Стаття присвячена проблемам необхідності оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону, а також важливості її застосування при управлінні. Визначено систему показників, що комплексно характеризує рівень забезпеченості інтересів кожного з учасників відносин у житлово-комунальному господарстві: органів влади, виробників й споживачів. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня забезпеченості інтересів у житлово-комунальному господарстві регіону на основі застосування таксономічного інтегрального показника. Реалізовано оцінку рівня забезпеченості й узгодженості інтересів учасників житлово-комунального господарства на прикладі Харківської області. Зроблений аналіз отриманих показників загального рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства по Харківській області для подальшого формування пріоритетних напрямів й заходів управління галуззю.

 

The article is devoted to the problems of the necessity of region housing and public utilities interests’, the importance of its using in management is considered. The system of indicators for comprehensive interests’ characterizing is given. The indicators connect with government, housing and public utilities manufacturers and consumers. The methodical approach to region housing and public utilities interests’ assessment, which based on regional taxonomic integral index, is suggested. The levels of interests and their consistency assessment in housing and utilities sector of the Kharkiv region are implemented. The analysis of implementation results is performed for further priority directions and management measures performance.

 

Ключові слова: оцінка, інтереси, узгодженість, учасник, житлово-комунальне господарство, регіон.

 

Keywords: assessment, interests, accomplishment, housing and public utilities, region.

 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах існує об’єктивна необхідність прискорення ефективного реформування житлово-комунального господарства з урахуванням інтересів усіх його учасників. Сьогодні житлово-комунальне господарство України дедалі є однією з галузей народного господарства, де не вирішені проблемні питання та реформування проходить повільно. Головними проблемами галузі залишаються проблеми ефективного управління, а також низький рівень забезпечення інтересів її учасників. Рішення цих питань можливе за умов чіткого визначення пріоритетних напрямів й заходів з управління житлово-комунальним господарством, що зорієнтовані на економічне зростання та базуються на принципах узгодженості інтересів усіх його учасників. Тому оцінка рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства з метою подальшої розробки системи заходів з управління галуззю є актуальним питанням у сучасних умовах господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема економічних інтересів в теоретичному аспекті як в житлово-комунальному господарстві, так і в інших галузях, досліджувалася в роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Безбожний В. Л., Беззубко Л., Герасимчук В., Гарбарук Д., Дзюбан О. М., Єрмішина А. В., Кузнецова В. Н., Петрушевський Ю. Л., Строкань Т. М. та інші. Разом з тим залишаються невирішеними питання оцінки рівня забезпеченості інтересів його учасників житлово-комунального господарства з метою подальшого прийняття управлінських рішень.

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства для подальшого ефективного управління галуззю та її економічного зростання.

Викладення основного матеріалу. Основними учасниками відносин в житлово-комунальному господарстві є споживачі, виробники житлово-комунальних послуг й органи державної та регіональної влади. Кожен з учасників цих відносин переслідує власні інтереси, але ефективний розвиток житлово-комунального господарства можливе за умов максимальної узгодженості всіх інтересів, що може бути досягнуте в умовах, коли кожне управлінське рішення буде враховувати інтереси всіх учасників галузі. Інтереси учасників житлово-комунального господарства можна розділити на основні й додаткові, що наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Інтереси учасників житлово-комунального господарства

Учасник ЖКГ

Основні інтереси

Додаткові інтереси

Державна влада

·       Створення необхідних умов для нормального функціонування ЖКГ

·       Координація розвитку комплексу

·       Ефективне витрачання бюджетних коштів

·       Отримання регулярних надходжень до бюджету

·       Реалізація потреб населення в цілому

·       Виділення державних інвестицій та субвенцій

·       Забезпеченість населення житлом

Регіональні органи управління

·       Організація стабільної роботи ЖКГ

·       Ефективне витрачання бюджетних коштів

·       Екологічність ЖКГ

·       Загальна рентабельність діяльності ЖКГ

·       Зростання ключових економічних показників територіальної одиниці

Споживачі

·       Мінімізація витрат

·       Отримання якісних послуг в повному обсязі

·       Отримання необхідної, доступної та своєчасної  інформації про продукцію, її кількість, якість, асортимент, виробника

·       Відшкодування збитків завданих  неякісними послугами

·       Об’єднання в громадські організації для захисту прав споживачів

·       Безпечність та комфортність

·       Своєчасність реагування на потреби

·       Рівень задоволення потреб та очікувань

Виробники житлово-комунальних послуг

·       Відповідність нормативам

·       Максимізація фінансових результатів

·       Збільшення обсягів реалізації

·       Загальна задоволеність умовами праці

·       Рівень матеріального та морального заохочення

·       Своєчасність реалізації цілей підприємства

·       Збільшення продуктивності

·       Зниження собівартості випускної продукції

·       Забезпечення конкурентоздатності підприємства і збільшення частки ринку

Джерело: власна розробка автора на основі вивчених джерел.

 

Проведення оцінки рівня забезпеченості інтересів дає можливість проаналізувати, інтереси яких учасників ЖКГ є найбільш неузгодженими та забезпеченими і повинно проводитися з використанням комплексного підходу, який передбачає:

- формування обґрунтованої системи показників, за допомогою яких можливо здійснити кількісну оцінку окремих аспектів забезпеченості інтересів учасників ЖКГ;

- визначення планових або нормативних значень кожного показника, виходячи з перспективних завдань і стратегії розвитку галузі;

- визначення динаміки значень показників, проведення їх порівняльного аналізу;

- визначення резервів підвищення ефективності діяльності галузі.

Для проведення оцінки забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства доцільно використати математичний метод побудови показника розвитку (таксономічного), запропонований З. Хельвігом [1], який широко використовується у порівняльному багатовимірному аналізі та дозволяє звести сукупність ознак досліджуваного явища до однієї синтетичної ознаки. Він становить інтегральну величину «рівнодіючу» всіх ознак і дає можливість співставити об’єкти, що мають велику кількість ознак. Перевагами даного методу є тісний взаємозв’язок таких принципів оцінювання як адекватність і простота. Цей метод не потребує попереднього виділення підмножини ознак, які сильно корелюють між собою, та не призводить таким чином до виділення декількох факторів, що не корелюють між собою [2].

На рис. 1 на основі роботи [3] наведені математичні проблеми, які вирішуються в процесі проведення комплексної оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства. Так, методика проведення комплексної оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства складається з декількох етапів.

 

Рис. 1. Послідовність вирішення проблем у застосуванні методу побудови таксономічного показника розвитку для проведення комплексної оцінки

Джерело: на основі [3].

 

Один із основних етапів проведення оцінки є формулювання системи показників, за якою буде проводитися аналіз. Вибір показників, що характеризують забезпеченість інтересів кожного з учасників відносин в житлово-комунальному господарстві, повинен базуватися на таких методичних принципах, як: комплексність, універсальність, доступність розрахунків, достовірність, вимірюваність, об’єктивність. При виборі показників необхідно враховувати також вимоги щодо необхідності мінімізації трудомісткості розрахунків та спрощення механізму оцінки. На рис. 2 наведено ієрархічна схема системи показників, які можуть бути використані для оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства.

Наступним етапом є визначення еталонних значень для сформованого переліку показників. Визначення еталонів окремих показників в рамках запропонованої методики здійснюється як за критерієм «міні-макс» (тобто для показника в якості еталона обирається максимальне його значення, якщо показник є стимулятором, або мінімальне його значення, якщо показник – дестимулятор), так і на основі загальних нормативних значень, що були сформовані в результаті логічного аналізу, за допомогою якого визначено бажаний рівень значень показників на основі стратегічних цілей галузі.

 

Рис. 2. Система показників для оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників ЖКГ

Джерело: авторська розробка.

 

Диференціація ознак на стимулятори і де стимулятори є основою для побудови еталона, що являє собою точку з координатами:

 

,                                                 (1)

 

де , якщо ;

  , якщо ;

  І – безліч стимуляторів;

   - стандартизоване значення ознаки s для об’єкта r.

Оскільки елементами вихідної матриці служать значення ознак, які виражені у специфічній для кожної ознаки одиниці виміру, необхідно провести стандартизацію значень показників. З цією метою використовується формула:

 

,                                                         (2)

 

,                                                         (3)

 

,                                        (4)

 

де ;

     - значення показників після нормалізації j-ої ознаки для і-го об’єкта;

     - середнє арифметичне значення j-ої ознаки;

   - стандартне відхилення j-ої ознаки.

Подальшим етапом після стандартизації показників є узагальнюючих розрахунки показників рівня забезпеченості інтересів кожного з учасників ЖКГ шляхом зіставлення значень ознак об’єктів з їхнім еталонним значенням. Відстань між окремими точками-ознаками для і-го об’єкта і еталонною точкою  позначається  і розраховується за формулою:

 

,                                       (5)

Розрахунок значення інтегрального показника здійснюється на основі модифікованого показника розвитку за формулою:

 

,                                                          (6)

 

де ,                                                     (7)

 

,                                                          (8)

 

.                                   (9)

 

Модифікований показник рівня розвитку інтерпретується наступним чином: чим ближче значення показника рівня розвитку до одиниці, тим на більш високому рівні розвитку перебуває цей об’єкт. Тобто, чим ближче величина узагальнюючого показника забезпеченості інтересів окремого учасника житлово-комунального господарства, тим більш забезпеченими виявляються його інтереси.

Для визначення рівня узгодженості інтересів житлово-комунального господарства регіону проводиться розрахунок узагальнюючого показника забезпеченості інтересів за середнім геометричним узагальнюючих показників його складових, який може приймати значення від 0 до 1. Для інтерпретації отриманих даних за основу була прийнята шкала Харрингтона, яка є результатом обробки великої кількості статистичних даних і вважається універсальною (табл. 2) [4].

 

Таблиця 2.

Інтерпретація результатів оцінки рівня забезпеченості учасників житлово-комунального господарства регіону

Інтервали значень узагальнюючого показника

Ступінь забезпеченості інтересів учасника

0,0-0,2

Дуже низький рівень забезпеченості інтересів

0,2–0,37

Низький рівень забезпеченості інтересів

0,37–0,63

Середній рівень забезпеченості інтересів

0,63–0,8

Високий рівень забезпеченості інтересів

0,8–1,0

Дуже високий рівень забезпеченості інтересів

 

Використовуючи фактичні дані показників Харківської області за період 2007-2013 рр. нами була реалізована технологія комплексної оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства. Були обрані показники, що в найбільшій мірі характеризують забезпеченість інтересів кожного з учасників ЖКГ, а також, керуючись класифікацією ознак на стимулятори та дестимулятори (табл. 3), визначені еталонні параметри кожного з показників. наведена система показників для оцінки забезпеченості інтересів кожного з учасників ЖКГ.

 

Таблиця 3.

Система окремих показників для проведення оцінки

№ з/п

Учасники ЖКГ

Ум. позн.

Показник, що характеризує забезпеченість інтересів

Еталонні значення

min/max

1

Органи державної влади

Ідерж

Частка витрат на житлово-комунальне господарство з бюджету, % (х1)

min

2

Введення в дію житлових будинків, кв. м. загальної площі на 1000 осіб (х2)

max

3

Заборгованість бюджетів перед організаціями, що надають сім’ям житлово-комунальні послуги,  тис. грн. (х3)

min, 0

4

Фактичний рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням, % (х4)

max, 95%

5

Кількість сімей, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, тис. сімей (х5)

min

6

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги, тис. грн. (х6)

min, 0

7

Частка житлово-комунального господарства у загальному обсязі реалізованої продукції, %(х7)

max

8

Заборгованість бюджетів перед організаціями, що надають сім’ям житлово-комунальні послуги,  тис. грн. (х14)

min, 0

9

Органи регіонального управління

 

Фактичний рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням, % (х4)

max, 95%

10

Введення в дію житлових будинків, кв. м. загальної площі на 1000 осіб (х2)

max

11

Обсяги заборгованості із заробітної плати, тис. грн. (х8)

min, 0

12

Частка витрат на житлово-комунальний комплекс з місцевого бюджету по відношенню до видаткової частини,% (х9)

max

13

Коефіцієнт відповідності середньої заробітної плати в ЖКГ середній заробітній платі в регіоні, % (х10)

max

14

Кількість сімей, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, тис. сімей (х5)

min

15

Рівень благоустрою житлового фонду, % (х11)

max

16

Термін заборгованості населення, місяців (х12)

min

17

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги, тис. грн. (х6)

min, 0

18

Підприємства-виробники ЖКП

Івир

Фактичний рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням, % (х4)

max, 95%

19

Обсяги заборгованості із заробітної  плати, тис. грн. (х8)

min, 0

20

Коефіцієнт відповідності середньої заробітної плати в ЖКГ середній заробітній платі в регіоні, % (х10)

max

21

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги, тис. грн. (х6)

min, 0

22

Прибуток підприємств ЖКГ, млн. грн. (х13)

max

23

Заборгованість бюджетів перед організаціями, що надають сім’ям житлово-комунальні послуги,  тис. грн. (х14)

min, 0

24

Споживачі

Іспож

Частка витрат на оплату житлово-комунальних послуг в сукупному сімейному бюджеті, % (х15)

min, 7%

25

Частка сімей, яким призначено субсидії у % до кількості сімей, які звернулися (х16)

max

26

Індекс споживчих цін на ЖКП, % (х17)

min

Джерело: авторська розробка.

 

Вихідні дані для розрахунків динаміки показників рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства Харківської області наведені в табл. 3.

Отримані значення узагальнюючих показників забезпеченості інтересів кожного учасників і загального показника забезпеченості інтересів усіх учасників ЖКГ Харківської області за 2007-2013 рр. в динаміці представлено в таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Вихідні дані для оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства Харківської області

Показ-

ник

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

х1

9,188

8,506

9,188

6,250

1,851

2,758

0,086

х2

538,0

223,0

428,0

416,0

334,9

379,5

392,2

х3

146942,1

2073,2

5613,8

10816,1

25383,3

32192,1

55889,0

х4

86,8

91,7

89,7

95,4

96,4

96,1

101,3

х5

151355

83155

78474

113389

106436

103573

98115

х6

943,3

1114,7

1378,2

1602,8

1783,2

1750,7

2033,4

х7

0,18

0,18

0,20

0,22

0,23

0,25

0,22

х8

714,2

3607

29306

10967

4800

1262

220

х9

0,11

0,13

0,05

0,00

0,07

0,08

0,07

х10

129,2

116,2

125,5

127,6

139,6

139,8

119,5

х11

64,47

64,88

65,09

65,56

65,95

67,95

68,03

х12

6,3

6,5

6,0

6,0

4,8

4,7

4,3

х13

30,4

3,9

41,9

8,1

241,3

16,4

6,8

х14

146942,1

2073,2

5613,8

10816,1

25383,3

32192,1

55889,0

х15

112,3

134,4

109,5

113,8

109,1

104,8

100,0

х16

11,0

8,3

10,3

10,0

10,1

11,2

10,3

х17

93,8

92,2

92,8

83,6

93,6

95,1

96,4

Джерело: систематизовано на основі інформації, наданої Головним управлінням статистики у Харківській області, Міністерством регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України, а також [5-7].

 

Таблиця 5.

Динаміка узагальнюючих показників оцінки забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства Харківської області

Роки

І держ

І рег

І вир

І спож

І заб

2007

0,645

0,715

0,721

0,669

0,687

2008

0,681

0,682

0,728

0,733

0,706

2009

0,717

0,688

0,693

0,723

0,705

2010

0,726

0,675

0,705

0,657

0,690

2011

0,715

0,719

0,732

0,742

0,727

2012

0,729

0,739

0,704

0,665

0,708

2013

0,694

0,678

0,632

0,739

0,684

Джерело: розраховано автором.

 

Як видно з даних таблиці 5, показники оцінки рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства Харківської області знаходяться на достатньо високому рівні, але всі показники мають нестабільну динаміку за період 2007-2013 рр., що пов’язане з такими факторами як коливання розмірів тарифів на послуги, нестабільне фінансове становище підприємств галузі, нестабільність доходів населення тощо. Так, в 2010 році спостерігається значне збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, що спричинило значне зниження рівня забезпеченості інтересів споживачів. Через значне збільшення прибутків та скорочення заборгованості із заробітної плати робітників підприємств житлово-комунального господарства в 2011 році спостерігається зростання рівня забезпеченості інтересів виробників. За рахунок скорочення фінансування житлово-комунального господарства області в 2010 році скоротився показник забезпечення інтересів органів регіонального управління.

Нестійкою динамікою та відсутністю чіткої тенденції до змін за весь період характеризується і рівень узгодженості інтересів учасників ЖКГ Харківської області (рис. 2). Значне збільшення цього показника спостерігається в 2011 році, що пов’язане з рядом проведених заходів задля розвитку галузі: створення системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві; розроблення регіональних програм розвитку комунальної інфраструктури; забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства; розроблення та реалізація проектів модернізації житлово-комунальної інфраструктури; проведення громадських форумів, громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг; вивчення громадської думки щодо пріоритетів реформування житлово-комунального господарства. Але кризові явища в економіці країни вплинули негативно на рівень узгодженості інтересів у житлово-комунальному господарстві, що вказує на необхідність посилення функцій держави й органів регіонального управління у питаннях регулювання діяльності житлово-комунального господарства. В цілому в Харківській області спостерігається ситуація, коли найменш забезпеченими є інтереси виробників житлово-комунальних послуг, що вимагає посилення підтримки підприємств-виробників та стимулювання їх до підвищення ефективності виробництва та надання послуг на основі зниження витрат, а також значного підвищення інвестиційної привабливості галузі.

 

Рис. 2. Динаміка ступеня узгодженості інтересів учасників житлово-комунального господарства Харківської області за 2007-2013 рр.

Джерело: розраховано автором.

 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, запропонований таксономічний метод дозволяє проаналізувати різнорідні параметри, а отже є придатним для оцінювання стану забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства регіонів. Результати інтегральної оцінки забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону дозволяють виявити розбіжності інтегральних показників та проаналізувати їхню динаміку. Це дає можливість визначити, інтереси яких з учасників є найменш забезпеченими, що є підставою для прийняття подальших управлінських рішень.

 

Література.

1. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании/ В. Плюта; пер. с польск. В. В. Иванова. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 176 с.

2. Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия : науч. изд. / И. П. Отенко. – Харьков : Изд. ХНЭУ, 2004. – 216 с.

3. Тімонін О. М. Технічне переозброєння підприємства на основі концепції маркетингу: Монографія/ О. М. Тімонін, К. В. Ларіна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 256 с.

4. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных решений. – М.: Наука, 1976. – 279 с.

5. Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/.

4. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/.

7. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

References.

1. Pljuta V.(1989), Sravnitel'nyj mnogomernyj analiz v jekonometricheskom modelirovanii [Comparative multivariate analysis in econometric modeling ], Moscow:Finansy i statistika.

2. Otenko I. P.(2004) Metodologicheskie osnovy upravlenija potencialom predprijatija [Methodological bases of management potential of the enterprise], Kharkov: INZhEK.

3. Timonin O. M. Larina K. V. (2008), Tehnichne pereozbrojennja pidpryjemstva na osnovi koncepcii' marketyngu [Technical re based on the marketing concept], Kharkiv: INZhEK.

4. Adler Ju.P., Markova E.V., Granovskij Ju.V. (1976), Planirovanie jeksperimenta pri poiske optimal'nyh reshenij [Planning of experiment in the search for optimal solutions], Moscow, Nauka. – M.: Nauka.

5. The official site of Main Department of Statistics in Kharkiv region : http://kh.ukrstat.gov.ua/.

6. The official site of Ministry of Regional Development of Ukraine: http://www.minregion.gov.ua/.

7. The official site of State Statistics Service of Ukraine : http://www.ukrstat.gov.ua.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.02.2015 р.